Главная » Все файлы » Остальное » Педагогика

Педагогика

Сортировка
Скачиваний Сортировка
The improvement of work on the rhythm in the classes of english on the materials of limericks 1
Іменник як частина мови та методика його вивчення у початкових класах 1
Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи 1
Індивідуалізація навчання 1
Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін 1
Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти 1
Авторитет учителя-воспитателя как педагогический феномен 1
Адаптація дітей до навчання 1
Аквариум и его обитатели 3
Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики 1
Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе 1
Активизация познавательной деятельности на уроках истории в 7-9 классах 1
Активные методы обучения 2
Актуализация возможностей проблемного обучения в начальной школе 2
Актуальность двигательной активности у детей с нарушением зрения 1
Акцентологические ошибки в речи учащихся начальных классов, их предупреждение и преодоление 2
Альбом по логоритмике (логоритмические упражнения для детей с речевыми отклонениями) 2
Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти 1
Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи 1
Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах 1
Анализ возможностей развития культуры предпринимательской деятельности у школьников на уроках технологии 1
Анализ возможностей современных педагогических технологий по формированию практических навыков профессиональной деятельности 1
Анализ и планирование урока иностранного языка в общеобразовательной школе 1
Анализ и самоанализ педагогической деятельности в процессе обучения технологии 1
Анализ логопедических технологий, способствующих устранению дислексии у детей младшего школьного возраста с ОНР 2
Анализ развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста на уроках физкультуры с гимнастической направленностью 1
Анализ развития творческих способностей учащихся на внеклассных занятиях 1
Анализ современных технологий обучения истории 1
Анализ уровня организации молодежного досуга в сельской местности (на примере РОМЦ отдела культуры) 1
Аппликация как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста 5
Артикуляционная гимнастика 1
Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна 1
Бакалаврская методика преподавания истории Древнего мира в школе 1
Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку 1
Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі 1
Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків 2
Взаимодействие с животными как фактор формирования гуманности у дошкольников 2
Взаимодействие школы и социально-культурной сферы села (на примере Назаровского района Красноярского края) 1
Взаимосвязь развития мышления с памятью и речью у детей младшего школьного возраста 1
Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу 2
Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі 1
Вивчення морфемної будови слова у початковій школі 1
Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі 1
Вивчення тексту в початковій школі 1
Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів 1
Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах 2
Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки" 1
Викладання основ петриківського розпису в школі 1
Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації 1
Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна" 1
Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов 1
Використання дидактичних ігор на уроках математики 1
Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів 1
Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах 2
Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів 1
Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах 1
Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів 3
Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів 1
Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи 1
Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах 1
Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі 1
Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі 1
Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі 1
Використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу 1
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання 4
Використання творів українського народного мистецтва на уроках малювання в початкових класах 1
Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації 1
Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра 1
Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах 1
Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури 1
Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури 1
Влияние воспитательного климата семьи на становление личности младшего школьника 2
Влияние гимнастических упражнений на формирование культуры движений детей младшего школьного возраста 2
Влияние дидактической игры на развитие внимания младших школьников 1
Влияние задач-головоломок на развитие представлений о форме предметов у детей старшего дошкольного возраста 4
Влияние игровой деятельности на развитие детей с интеллектуальными проблемами 2
Влияние игры на межличностные отношения младших школьников 4
Влияние использования схем, чертежей, иллюстраций на формирование ЗУН при обучении младших школьников решению задач на движение 3
Влияние личности учителя на творческие способности детей 1
Влияние личностных качеств на выбор профессии учащимися старших классов 1
Влияние логопедической ритмики на музыкальное развитие и коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста 1
Влияние полоролевых стереотипов на ценностные выборы подростков в аспекте здоровьесбережения 1
Влияние пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей на его социально-педагогическую адаптированность 1
Влияние русских народных сказок на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 2
Влияние самооценки на восприятие урока математики в ранней юности 2
Влияние СМИ на социальное развитие младшего школьника 1
Влияние стилей семейного воспитания на процесс формирования базовых качеств личности ребенка с нарушением слуха, в сравнительном аспекте с нормально слышащими детьми 1
Влияние супружеских взаимоотношений на воспитание ребёнка в семье 1
Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей школьников 3
Влияние технических средств обучения на результативность усвоения иностранного языка учащимися начальных классов 1
Влияние тревожности на успеваемость обучения младшего школьного возраста 2
Влияние физических упражнений, игр, развлечений на физическое развитие детей 1
Влияние формы организации уроков истории на качество знаний учащихся 1
Влияние художественной литературы на развитие словаря старших дошкольников 4
Влияние эстетического воспитания на формирование чувств и эмоций младших школьников 4
Внекласное мероприятие "Здоровье сгубишь – новое не купишь" 1
Внеклассная работа по химии: использование основного и дополнительного образования 3
Внеклассные мероприятия по математике и информатике 1
Внутришкольный контроль в современных условиях как инструмент управления качеством обучения учащихся 1
Возможности и особенности применения концепции "Экология и диалектика" в младших классах средней школы 3
Возможности использования активных форм и методов во внеклассной работе со школьниками 1
Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе 1
Возможности организованного общения при обучении групповому взаимодействию старших подростков в учреждениях дополнительного образования 1
Возможности развития воображения учащихся 8 класса при работе с компьютерной анимацией в программе Macromedia Flash MX 1
Возможности экологического воспитания школьников при изучении темы: "Кальций и его соединения" 2
Вопросы воспитания средствами театральной педагогики 1
Воспитание в игре 1
Воспитание в национальных традициях детей старшего дошкольного возраста 2
Воспитание и обучение детей в ДОУ 1
Воспитание как сфера общественной деятельности 2
Воспитание контроля и самоконтроля в процессе формирования письма у детей с задержкой психического развития 1
Воспитание младших школьников в процессе занятий ритмикой и хореографией с учетом гендерных особенностей 1
Воспитание нравственных ценностей детей младшего школьного возраста 1
Воспитание прекрасного у учащихся начальной школы через внеклассную работу по курсу "Мы и окружающий мир" 1
Воспитание привычек нравственного поведения у детей в средней группе 1
Воспитание согласованных действий у детей шестого года жизни в строительной игре и на занятиях по конструированию 1
Воспитание социальной активности детей в учреждении дополнительного образования 1
Воспитание чувства сострадания в процессе слушания музыки 2
Воспитание этики межнационального общения 1
Воспитательная работа в инновационных школах 1
Воспитательные возможности спортивной школы при работе с младшими школьниками 1
Воспитательные традиции христианских народов 1
Восприятие музыки как средство развития музыкальности детей младшего дошкольного возраста 3
Востребованность в допрофессиональной подготовке учащихся старших классов города Асбеста 1
Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті 1
Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку 1
Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей 1
Вплив успішності в навчанні на формування самооцінки учня 4
Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку 1
Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів 1
Впровадження положень Болонського процесу в Україні 1
Выпускной вечер в детском саду 1
Выпускной вечер: "Прощай 9 - здравствуй 10" 1
Высокие интеллектуальные технологии при изучении раздела "Человек" в средней школе 1
Выявление и предупреждение предпосылок дисграфии у детей старшего дошкольного возраста 7
Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання 2
Гарри Поттер. Попытка не испугаться 1
Географическое прогнозирование как элемент экологической подготовки школьников при обучении курсу География России 10
Гимназическое образование: прошлое и настоящее 1
Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти 1
Городецкая роспись и её роль в формировании навыков кистевой росписи обучающихся начальных классов на внеклассных занятиях 1
Государственная символика 1
Государственные образовательные стандарты Российской Федерации 1
Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу 1
Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України 2
Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід 4
Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання 2
Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі 1
Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи 1
Діяльність дошкільника 1
Девиантное поведение несовершеннолетних подростков: гендерные аспекты 4
Деловая игра как активно-образовательная технология обучения профессиональному иноязычному общению 1
Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі 1
Детско-родительское общение 1
Детское словотворчество 1
Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах 1
Деятельность классного руководителя по формированию нравственного поведения младших школьников 1
Деятельность педагога дополнительного образования 4
Диагностика детей группы риска в предшкольный период 1
Диагностика креативности школьников и ее учет в педагогической деятельности учителя 4
Дидактическая игра как средство воспитания любви к природе родного края 2
Дидактическая игра как средство развития интеллекта дошкольников 1
Дидактическая игра как средство развития мышления дошкольников 3
Дидактическая игра как средство экологического воспитания детей дошкольного возраста 9
Дидактическая игра как средство экологического воспитания детей дошкольного возраста 1
Дидактическая игра на уроках русского языка 2
Дидактическая игра, как метод пропедевтики акустической дисграфии у дошкольников 1
Дидактическая игра, как средство развития творческой и познавательной активности школьников 1
Дидактические игры в начальном курсе математики 1
Дидактические игры и упражнения для детей раннего возраста 1
Дидактические игры как средство развития экологических знаний о живой природе у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью 3
Дидактические игры как средство экологического воспитания дошкольника 3
Дидактическое пространство начальной школы инновационного типа 1
Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів 1
Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах 1
Дидактична гра в системі організаційних форм навчання 1
Дидактична гра як засіб умотивування навчальної діяльності молодших школярів на уроках іноземних мов 1
Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь і навичок 1
Дидактична гра як метод навчання математики в початкових класах 1
Дидактичне спілкування 1
Дидиктические принципы и методы преподавания ИЗО в начальных классах 1
Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання 58
Дистанционное обучение 2
Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі 1
Домашнее задание по физической культуре как средство физического развития учащихся младшего школьного возраста 2
Друге народження педології 1
Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів 1
ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ 1
Ейдетика. Використання символів на логопедичних заняттях 1
Екологічне виховання засобами народознавства 2
Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання 2
Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності 1
Етико-правове виховання молодших школярів 1
Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор 1
Занимательное рисование в процессе художественного творчества дошкольников 1
Занятие как средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста 3
Занятия рисованием как средство подготовки детей к обучению в школе 1
Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії 1
Зачет как одна из форм контроля знаний учащихся по алгебре в 8 классе 1
Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань 1
Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення 1
Здоровьесберегающая среда как средство успешной социализации ребенка 1
Здоровьесбережение на уроках безопасности жизнедеятельности в начальной школе 2
Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства 1
Значение регионального компонента в ознакомлении детей с историей родного края 2
Игра как средство воспитания экологической культуры 2
Игра как средство развития познавательных процессов младших школьников 2
Игра – как одна из важных форм логопедического воздействия при работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 1
Игровая деятельность как средство повышения речевой активности детей младшего дошкольного возраста 6
Игровая форма работы с детьми: "Красуйся град Петров..." 1
Игровой массаж, как средство приобщения детей 4-5 лет к здоровому образу жизни 4
Игровые методы обучения при изучении органической химии как средство повышения познавательной активности и качества знаний 1
Игровые методы развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 1
Игровые технологии в начальной школе 3
Игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков 2
Игровые упражнения как средство коррекции агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста с ЗПР 2
Игры со словом и рифмой 6
Игры, песни, стихи как средство развития коммуникативных навыков в начальной школе 1
Идивидуальный подход к детям в процессе занятий по развитию речи 1
Из опыта подготовки и выполнения норматива мастера спорта России по пауэрлифтингу за период обучения в вузе 1
Изучение возможностей народной игры как средства формирования навыков общения детей старшего дошкольного возраста 1
Изучение имени прилагательного в начальной школе по системе Занкова 1
Изучение исторических персоналий на уроках истории в 8 классе (на примере личностей Наполеона Бонапарта, Александра I и Кутузова) 1
Изучение метода координат в курсе геометрии основной школы 1
Изучение рассказов Чехова в средних и старших классах 1
Изучение творчества Л. Улицкой в школе 3
Изучение уровня педагогических знаний родителей учащихся 1
Изучения эпических произведений малой формы в 5–9 классах на примере рассказов В.П. Астафьева 3
Имидж педагога 1
Индивидуализация в процессе воспитания старшеклассников 1
Индивидуализация в процессе обучения математике 3
Инновация и новизна в педагогике 1
Интегрированные уроки в процессе обучения младших школьников 2
Интегрированный урок в начальной школе 1
Интеллектуальная игра "Я гражданин России" 2
Информатика и информационные технологии в образовании 6
Иследование развития мелкой моторики и зрительно-двигательной координации у детей дошкольного взраста 3
Использование баз данных математических задач в процессе подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике 1
Использование балльно-рейтинговой технологии оценивания достижений старшеклассников 1
Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах 1
Использование дымковской игрушки на занятиях по лепке, как средство развития творческих способностей старших дошкольников 2
Использование занимательных игр в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках математики 1
Использование игр в оздоровительной работе с младшими школьниками 2
Использование игр и игровых приемов в работе с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи 2
Использование игровых приемов в коррекции двигательных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ДЦП 2
Использование игровых приемов при коррекции лексико-грамматических нарушений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня 1
Использование игровых приёмов при формировании элементарных математических представлений у дошкольников 1
Использование игровых технологий на уроках русского языка начальных классов в целях формирования и развития учащихся 4
Использование изобразительной деятельности для коррекции речевого недоразвития и развития мелкой моторики у старших дошкольников с дизартрией 2
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики 1
Использование информационных технологий во внеклассной работе по информатике 1
Использование информационных технологий на уроках истории в школе 1
Использование исследовательских заданий, как средства формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках математики в школе первой ступени обучения 1
Использование компьютерных слайд-фильмов на уроках технологии при изучении темы "Конструирование и моделирование швейных изделий" 2
Использование компьютерных технологий в повышении эффективности учебного процесса 1
Использование коррекционно-воспитательных упражнений на занятиях по логопедической ритмике с детьми, страдающими заиканием 1
Использование лепки на уроках изобразительного искусства 1
Использование межпредметных связей в обучении основам безопасности жизнедеятельности 1
Использование межпредметных связей как средство развития связной речи на уроках литературного чтения 2
Использование метода проектов в процессе ознакомления детей 7 лет с немецкой культурой 1
Использование моделирования в формировании естественно-научных представлений у детей старшего дошкольного возраста 1
Использование музыкально-игровых методов для развития художественно-творческих способностей младших школьников с задержкой психического развития 1
Использование мультимедиа на уроках алгебры по теме: «Прогрессии» как средство повышения успеваемости учащихся 9 класса 1
Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся 1
Использование мультимедийного проектора для повышения качества знаний учащихся 5 класса при изучении темы: "Десятичные дроби" 1
Использование наглядных средств при коррекции звукопроизношения у дошкольников с дислалией 1
Использование нетрадиционных техник в изотворчестве дошкольников 2
Использование новых информационных технологий как средства стимулирования учебной деятельности при изучении иностранного языка 1
Использование новых информационных технологий на уроках истории 1
Использование образовательной технологии "Школа 2100" в обучении математике младших школьников 1
Использование педагогического мониторинга и педагогической диагностики как средств становления мастерства педагогов ДОУ 1
Использование проектного метода на музыкальном занятии с детьми шестого года жизни 1
Использование разнообразных форм уроков при изучении темы "Квадратные уравнения" в 8 классе 1
Использование ролевых игр при обучении информатике 2
Использование сказки в коррекции отклонения в поведении младших школьников 1
Использование средств бодибилдинга у старшеклассников на уроках физической культуры 1
Использование средств массовой информации в процессе воспитания школьников 1
Использование средств наглядности на уроках математики в начальных классах 3
Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы в 5 классе 1
Использование фольклора в патриотическом воспитании и развитие творческих способностей 1
Использование художественного творчества в процессе обучения детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 2
Использование цифровой лаборатории "Архимед" в школьном химическом эксперименте 1
Использование эвристической технологии в образовательном процессе начальной школы 2
Использование элементов моделирования в формировании системных знаний у детей о труде взрослых 1
Использование элементов этнопедагогики в нравственном воспитании детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 3
Исследование взаимосвязи рефлексии и педагогического мастерства преподавателей 2
Исследование влияния средств физической подготовки начинающего лыжника на рост спортивных результатов 1
Исследование возможности наполнения темы "Элементы II группы периодической системы Д.И. Менделеева" прикладным и экологическим содержанием посредством проведения интегрированных уроков 1
Исследование педагогического общения преподавателя со студентами 1
Исследование развития сюжетно-ролевых игр старших дошкольников 1
Исследование трудовой мотивации школьников 1
Историко-методологические основы проблемы становления и развития среднего профессионального образования 2
Историческая литература в чтении подростков 10-14 лет 1
Исторические экскурсы в курсе алгебры 7 класса как средство развития познавательного интереса 1
К вопросу о необходимости компетентного обучения иностранному языку в подготовке туристских кадров в ВУЗах 1
Как познать основы физической географии? 1
Как помочь ребёнку в обучении 1
Как реализовать принцип метапредметности в процессе обучения 1
Какой быть системе образования в Республике Казахстан? 1
Качество образования в Республике Казахстан: технология переориентации на результаты 1
Класний керівник у сучасній школі 2
Клинико-социальные аспекты формирования и профилактики зависимости от психоактивных веществ у подростков 1
Когнитивно-культурный полиморфизм образовательных систем 1
Коммутативная направленность проектной деятельности на уроках английского языка в средних классах 2
Комплекс упражнений, направленных на формирование представлений о функциональной зависимости у младших школьников 2
Компьютерные технологии в педагогическом образовании: особенности правового и методического регулирования 2
Конспект досуга по развитию элементарных математических представлений в подготовительной группе 3
Конструктивистское основание для тестов, проверяющих навыки и умения в чтении 1
Контроль знаний и умений в национально-региональном компоненте на уроках технологии 8 кл. девочки 1
Контроль и обратная связь: аспекты интеграции 1
Концепция организации педагогического процесса 1
Корекційно-розвивальна програма "Соціалізація дошкільників" 1
Коррекционная работа по устранению дислексии у детей с трудностями в обучении 2
Коррекционно-воспитательное значение труда для умственного развития учащихся вспомогательной школы 2
Коррекционно-развивающая работа при раннем детском аутизме 1
Коррекция дисграфии в условиях школьного логопункта 2
Коррекция духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения 1
Коррекция нарушений поведения детей младшего школьного возраста 2
Коррекция нарушений системной лексики у младших школьников с нарушением интеллекта (на примере тем "Овощи, фрукты") 1
Коррекция нарушений фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников с детским церебральным параличом 1
Кризис трёх лет 1
Критерии готовности педагогов к использованию экспериментирования 1
Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 1
Культурологическое развитие дошкольников посредством пейзажной живописи 1
Лісові системи та їх вивчення в шкільному курсі біології 2
Лепка из соленого теста как средство развития детского творчества у детей 5-6 лет 2
Лингвистические основы формирования развития письменной речи в связи с развитием речи учащихся 5–6 классов дагестанской национальной школы 1
Линия "Формализация и моделирование" учебного курса "Информатика" 1
Личностно-ориентированное обучение на уроках информатики 1
Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности процесса обучения 1
Личный пример учителя в начальной школе 1
Логические задачи и упражнения как средства развития мыслительных операций у старших дошкольников 3
Логопедическая работа по развитию голосовых возможностей у детей среднего дошкольного возраста, имеющих недоразвитие фонетической стороны речи 1
Логопедическая работа с больными, перенесшими инсульт 1
Логопедическая ритмика в системе комплексного воздействия на детей с общим недоразвитием речи 4
Логопедия. Развитие монологической речи у учащихся с нарушением интеллектуальной сферы 2
Міжнародний день толерантності 1
Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини 1
Математические игры как средство развития познавательного интереса учащихся 1
Межличностные отношения в детской группе 1
Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений 1
Место и роль моделей психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей старшего школьного возраста 1
Метод проектов и его значение при обучении информатики в начальной школе 1
Метод тестирования как средство педагогического контроля обученности старшеклассников 1
Методика і організація занять із дітьми, які мають враження слуху 1
Методика адаптивной физической культуры для слабовидящих и поздноослепших детей в школе–интернате 3–4 вида г. Якутска 1
Методика вивчення іменника у початкових класах 1
Методика вивчення дієслова в початкових класах 1
Методика виконання портрету в живописній техніці у старших класах 1
Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи 2
Методика використання творів живопису як засобу естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва 1
Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії 1
Методика знакомства детей старшего дошкольного возраста с натюрмортом 1
Методика изучения ампельных растений на уроках биологии 1
Методика изучения многогранников в школьном курсе стереометрии 1
Методика изучения объемов многогранников в курсе стереометрии 1
Методика изучения темы "Социально-экономическое положение Ингушетии XVII - первой половины XVIII вв." 1
Методика использования дидактических игр на уроках математики в начальной школе 1
Методика коррекции осанки у детей 7-8 лет с задержкой психического развития 1
Методика навчання дітей усного переказу в 2-му класі 1
Методика навчання письма в букварний період навчання грамоти 1
Методика навчання рухливим іграм в початкових класах 1
Методика обучения математике как научная область 1
Методика обучения школьников основам комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики в рамках профильной школы 2
Методика обучения школьников приемам решения текстовых арифметических задач на основе компетентностного подхода 1
Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки 1
Методика опрацювання прикметника у початкових класах 1
Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" 1
Методика преподавания иностранного языка в 7-х классах средней школы 2
Методика преподавания написания сочинения в начальных классах 4
Методика преподавания пленэра 3
Методика преподавания темы "Тригонометрические функции" в курсе алгебры и начал анализа 13
Методика преподавания темы "Элементы логики" в курсе математики 5-6 классов 4
Методика преподавания темы: "Формы множественного и единственного числа имени существительного в английском языке. Артикль" 1
Методика преподавания урока географии 1
Методика проведення спостережень учнів за змінами в природі 1
Методика проведення уроку волейболу в 5-7 класах загальноосвітньої школи 1
Методика проектирования на уроках технологии 1
Методика работы с уже решенной задачей на примере ее преобразования на уроках математики в начальной школе 2
Методика работы социального педагога в летних оздоровительных лагерях 2
Методика решения иррациональных уравнений и неравенств в школьном курсе математики 5
Методика роботи над науково-художніми текстами у початкових класах 1
Методика роботи над простими задачами, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій 1
Методика роботи над українською народною казкою 2
Методика роботи над усвідомленням поняття іменник 1
Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва 1
Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі 1
Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів 1
Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах 1
Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту 1
Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу 1
Методика экологического воспитания 1
Методические основы использования электронных учебных пособий в образовании 1
Методические особенности изучения темы "Бериллий и его соединения" посредством интегрированных уроков 1
Методические особенности изучения темы "Подобные треугольники" в средней общеобразовательной школе 1
Методические рекомендации дипломного проектирования для студентов 1
Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі 1
Методичне забезпечення занять шкільного радіотехнічного гуртка 1
Методично-ілюстративне забезпечення проведення уроків образотворчого мистецтва у 1 класі 1
Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти 1
Методологически-мировоззренческие принципы преподавания физики в контексте мировой культуры 1
Методология, теория и практика педагогического проектирования 1
Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения курса "Физическая география материков и океанов" 1
Методы и приемы военно-патриотического воспитания на уроках раздела "Основы военной службы" курса ОБЖ с учащимися 11-х классов 1
Методы и приемы формирования навыков самоконтроля у младших школьников 3
Методы коррекции с использованием лепки в условиях специальной коррекционной школы 1
Методы логопедии 1
Методы решения задач на построение 2
Методы формирования понятия числа у младших школьников 2
Методыка вывучэння марфалогіі 290
Мистецтво бісероплетіння 1
Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів 1
Модель формирования творческой среды класса. Зарубежные системы воспитания 2
Мое педагогическое кредо 1
Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів 1
Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів 2
Мониторинг воспитательного потенциала семьи 1
Мониторинг деятельности органов управления образованием по организации инновационной деятельности в общеобразовательных учебных заведениях Автономной Республики Крым 1
Мониторинг организации допрофильной подготовки и профильного обучения в классах филологического профильного направления общеобразовательных учебных заведений Автономной Республики Крым 1
Мониторинг развития письменной связной речи в начальной школе 1
Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття 2
Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття) 1
Мотивація студентів 1
Мотивация в процессе обучения, пути мотивации к обучению 1
Моторная алалия. Система коррекционного воздействия при работе над слоговой структурой слова 1
Моя педагогическая деятельность 1
Музичне виховання молодших школярів засобами мультимедійних технологій 1
Музыка в система художественного образования и воспитания младших школьников 1
Музыка как средство активизации учебной деятельности детей младшего школьного возраста на уроках физической культуры 3
Музыкальное воспитание школьников в детском оздоровительном лагере: проблемы и перспективы 1
Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English" 1
Наличие креативности у детей старшего дошкольного возраста с СДВГ 1
Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів 1
Народні традиції у вихованні учнів початкових класів 1
Народное творчество как средство приобщения детей к истокам русской народной культуры на занятиях по музыкальному воспитанию 1
Народный сценический танец как фактор сохранения традиций 1
Нарушение грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 1
Нарушение письма у младших школьников 3
Нарушение письма у школьников с задержкой психического развития 1
Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 1
Научно-техническое творчество в системе технологической подготовки 1
Начальное народное образование во второй половине XIX - начале XX века (сравнительный анализ церковно-приходской и земской школы) 1
Начальное образование мальчиков и девочек в России: гендерный подход 3
Нестандартные формы организации обучения в процессе преподавания истории в 8 классе 4
Нетрадиционные способы изображения объектов живой и неживой природы, как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста 1
Неуспевающий ребенок как психолого-педагогическая проблема 3
Новые формы обучения иностранному языку в эпоху информационных технологий 1
Нравственное воспитание и формирование культуры поведения детей старшего дошкольного возраста 3
Нравственное воспитание младших школьников в учебно-воспитательном процессе 4
Нравственные ориентиры современных школьников: пути и проблемы их формирования и коррекции 3
Нумерация многозначных чисел в начальном курсе математики 11
О магистратуре как высшей ступени образования и актуальности иностранного языка в современной ее структуре 1
О преподавании технологии 1
Областная специализированная школа для одарённых детей "Дарын" - школа интеллектуального развития 1
Обогащение словарного запаса на уроках развития речи в младших классах вспомогательной школы 1
Образование в Башкирии 3
Образование в России и в ряде зарубежных стран в конце ХХ века. Болонская конвенция 1
Образование как предмет познания 2
Обучение детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи словообразованию в повседневной жизнедеятельности 1
Обучение изложению в коррекционной школе 8 вида 2
Обучение иностранному языку с использованием компьютерных технологий: мультимедиа комплекс "Linguist" 1
Обучение лексике как важнейшему компоненту речевой деятельности на уроке иностранного языка на начальном этапе 1
Обучение письму на начальном этапе 1
Обучение рассказыванию как метод формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи 1
Обучение рисованию детей дошкольного возраста 1
Обучение словообразованию детей дошкольного возраста со стертой дизартрией 1
Обучение старших дошкольников измерению величины предметов 1
Обучение учащихся стратегиям идентификации слова в процессе чтения иноязычных текстов электронных периодических изданий 1
Обучение чтению на уроках английского языка в начальной школе 1
Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою 4
Ознайомлення з творами українських художників на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі 1
Оксфордський університет - один з найстаріших і найбільших університетів Європи 1
Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика" 1
Определение оптимальных путей и методов работы по развитию орфографической зоркости у детей с дисграфией 1
Опыт использования компьютерных информационных технологий обучения при преподавании курса "Физика" по пакетам прикладных программ: "Открытая физика", "Физика в картинках" 1
Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку 1
Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи 1
Організація позакласної роботи з математики 1
Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи 1
Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі 1
Організація самостійної роботи учнів на уроках у початковій школі 2
Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики 1
Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету 1
Организация дежурства дошкольников 1
Организация диалогических умений у младших школьников на уроках английского языка 1
Организация дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений: опыт, проблемы, перспективы 1
Организация досуга младших школьников в каникулярное время в условиях детского дома 4
Организация и методы исследования влияния родителей на физическое воспитание школьников 1
Организация и содержание элективного курса "Основы теории вероятностей и математической статистики" в классах оборонно-спортивного профиля 2
Организация логопедической работы в дошкольном учреждении 1
Организация методической работы на примере политехнического техникума 1
Организация методической работы по руководству сюжетными играми детей 5-го года жизни 1
Организация процесса повторения в курсе геометрии 7-9 классов 1
Организация психолого-педагогического сопровождения деятельности воспитателя инклюзивной группы 1
Организация работы по подготовке школьного актива органами ВЛКСМ в 60-80-хх годах ХХ века 1
Организация работы с историческими источниками на уроках истории 4
Организация работы с родителями воспитанников в дошкольных учреждениях V вида 1
Организация социально-педагогической деятельности социального работника по предупреждению правонарушений 1
Организация учебно-воспитательного процесса в школе: опыт, проблемы 1
Организация учебного сотрудничества в процессе обучения младших школьников русскому языку 2
Организация учебных экскурсий как средство формирования экологического мировоззрения и профориентации учащихся 5
Организация ученического самоуправления в общеобразовательной школе 4
Освіта в Японії 1
Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах 1
Основи використання проектно-технологічної діяльності учнів сільської школи на заняттях з трудового навчання 1
Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови 1
Основные направления повышения эффективности управления качеством образования в образовательном учреждении 1
Основные научные подходы к определению понятия компетентности 2
Основные характерные трудности мыслительных процессов и связной речи у дошкольников с ЗПР 1
Основные этапы дифференциации и интеграции туристско экологического образования в СОШ им. С. Жаксыгулова Таскалинского района 1
Основы педагогического сопровождения опекунских семей 2
Особенности внимания младших школьников в зависимости от проявления тревожности 5
Особенности воспитания единственного ребенка в семье 3
Особенности воспитания осознанного правильного отношения к природе дошкольников 4-5 лет 1
Особенности воспитания ребенка с ограниченными возможностями в семье 1
Особенности занятий физической культурой школьников с ослабленным здоровьем 1
Особенности изучения лирического произведения в старших классах 1
Особенности использования интегрированных занятий в развитии изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста 1
Особенности использования развивающих игр, способствующих развитию воображения у старших дошкольников с задержкой психического развития 1
Особенности коррекционной работы по развитию фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 4
Особенности логопедической работы по преодолению темпо-ритмических нарушений у дошкольников с заиканием 1
Особенности логопедической работы по развитию словообразовательных умений у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией 2
Особенности нарушения письменной речи у учащихся 4-ого класса общеобразовательной школы 1
Особенности обследования произношения у глухих школьников 11-12 лет 1
Особенности организации коррекционной работы в классах компенсирующего обучения детей с замедленным психическим развитием 1
Особенности организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа при овладении курсом методики физического воспитания и развития детей 1
Особенности организации театрализованной деятельности в старшем дошкольном возрасте 2
Особенности организации физкультурно-оздоровительной системы в ДОУ 2
Особенности педагогических условий по формированию технических навыков и умений у детей старшего дошкольного возраста 1
Особенности представления городских и сельских старшеклассников о семейной жизни 2
Особенности преподавания математики для детей шестилетнего возраста в условиях современной школьной программы 1
Особенности применения технологии квантового обучения в преподавании математики 1
Особенности психомоторных функций у детей со стертой дизартрией 2
Особенности работы с аутентичным видеоматериалом для развития лексических умений аудирования 1
Особенности работы социального педагога с неполными семьями, воспитывающими мальчиков 1
Особенности развития речи детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития 2
Особенности развития словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 1
Особенности реализации коммуникативного подхода в процессе обучения немецкому языку у учащихся 2 класса 3
Особенности связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 2
Особенности словарной работы на уроках чтения и русского языка с учащимися 1 классов специальной (коррекционной) школы IV вида 1
Особенности усвоения и воспроизведения детьми новых слов в процессе ознакомления с окружающим миром 1
Особенности учебно-воспитательной работы с одаренными детьми дошкольного возраста 1
Особенности формирования атрибутивной лексики у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 1
Особенности формирования звукослогового анализа и синтеза у младших школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 1
Особенности формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией 1
Особенности формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего школьного возраста 2
Особенности формирования лексических навыков у детей дошкольного возраста на занятиях английского языка 1
Особенности формирования научного мировоззрения учащихся при изучении эволюции Земли в рамках дисциплин естественно-научного цикла 1
Особистісно-орієнтоване виховання 1
Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології 1
Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі 1
Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах 1
Особливості вивчення простого речення в початковій школі 1
Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі 1
Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі 1
Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 1
Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ 1
Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва 1
Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку 1
Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки" 1
Особливості проведення занять з образотворчого мистецтва в учнів першого класу 3
Особливості розвитку вольової сфери у молодшому шкільному віці 1
Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах 2
Оценочная деятельность учителя как средство формирования учебно-познавательной мотивации младших школьников 1
Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання 1
Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов 1
Підвищення рівня природничо-наукових знань 1
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості 1
Підготовка дітей до шкільного навчання 1
Підготовка майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій 1
Підручникове забезпечення початкової школи 1
Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання 1
Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів 1
Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі 1
Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку 1
Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів 1
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності 1
Педагогічна занедбаність молодших школярів 3
Педагогічна технологія взаємодії сім’ї і школи першого ступеня у вихованні учнів 1
Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів 1
Педагогика Сократа 1
Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Марии Монтессори 2
Педагогическая коррекция детей в начальной школе 1
Педагогическая поддержка в системе школьного начального образования 1
Педагогическая поддержка личностного саморазвития одаренных старшеклассников 1
Педагогическая технология развития у учащихся направленности на диалогическое общение при групповой форме обучения на уроках физики при изучении темы "Основы электродинамики" в средней школе 1
Педагогически запущенные дети как объект деятельности социального педагога 1
Педагогические средства развития культуры речи младших школьников 3
Педагогические условия организации исследовательской деятельности учащихся основной школы 1
Педагогические условия развития изобразительного творчества детей старшего дошкольного возраста средствами декоративной композиции 2
Педагогические условия развития представлений школьников о музыкальной жизни Челябинского Урала в новейшее время 1
Педагогические условия самореализации учащихся в музыкальной деятельности 1
Педагогические условия формирования гуманистической направленности у детей дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре 1
Педагогические условия формирования умений учебной деятельности младших школьников 1
Педагогическое и правовое обеспечение эмоционального благополучия детей дошкольного возраста 1
Педагогическое мастерство преподавателя ВУЗа 1
Педсовет: теория и практика 1
Перспективы развития системы повышения квалификации в Республике Казахстан 1
Перспективы развития экологического сознания школьников при изучении темы "Полимеры" в курсе химии 3
Планирование урока иностранного языка – важное условие эффективного проведения занятия 2
Повышение вычислительной культуры школьников на уроках и внеклассных занятиях по математике 6
Подвижные игры дошкольников 1
Подвижные игры как средство развития психофизических качеств у детей 6-7 лет (на примере МДОУ д/с №10 "Теремок") 1
Подготовка к единому национальному тестированию 1
Подготовка к обучению грамоте умственно отсталых детей 3
Подготовка преподавателя к учебному занятию 1
Подростковая субкультура, ее влияние на развитие личности школьника 1
Позитивні мотиви навчання 2
Познавательное развитие детей седьмого года как необходимое условие подготовки к школе 1
Покращення фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку шляхом збільшення обсягу рухової активності 1
Политехническое образование учащихся на примере промышленности Курской области 1
Политические основы технологической подготовки школьников 1
Порівняння фізичної підготовленості сільських і міських школярів 1
Послушные шарики, или еще раз о развитии логического мышления 1
Праздничный макияж 1
Предупреждение дисграфии у детей с общим недоразвитием речи в условиях логопедической группы детского сада 2
Преобразования в системе образования в Башкортостане во второй половине XIX века 1
Преодоление нарушений словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи через игровую деятельность 1
Приёмы активизации учащихся в процессе обучения математике в начальных классах при изучении нумерации многозначных чисел 1
Приемы и методы по организации внимания у детей среднего школьного возраста на уроках английского языка 1
Приемы психолого-педагогического взаимодействия учителя с младшим школьником в конфликтных ситуациях 1
Приёмы формирования толерантного сознания старшеклассников в процессе обучения истории 1
Применение алгоритмического метода при изучении неравенств 2
Применение гендерного подхода в образовании 1
Применение дифференцированного подхода при выполнении работ физического практикума 1
Применение метода проектов в начальной школе 1
Применение метода проектов в экологическом воспитании детей младшего школьного возраста 2
Применение решебников в учебной практике 1
Применение современных компьютерных технологий при изучении химии 1
Применение технологии знаково-контекстного обучения во время изложения дифференциальных уравнений 1
Принцип наочності в молодшій школі 1
Причины неуспеваемости школьников и пути устранения этих причин 1
Проблема готовности будущих учителей к творческой музыкально-эстетической деятельности 1
Проблема коррекции ошибочности устной и письменной речи школьников на среднем этапе обучения 1
Проблема манипуляции в педагогической деятельности 1
Проблема розвитку дитячих творчих здібностей 1
Проблема спрямованості особистості соціального педагога 1
Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах 1
Проблеми соціалізації в контексті соціального виховання 1
Проблемні методи навчання 1
Проблемний підхід до вивчення фольклорних творів на уроках читання 2
Проблемы адаптивного тестирования и адаптации тестов к национальным и личностным особенностям тестируемых 1
Проблемы патриотического воспитания современной молодежи 1
Проблемы письменной речи у детей с нарушением слуха 1
Проблемы психологической помощи обучающимся в старшей школе 2
Проблемы совершенствования управления деятельностью дошкольного образовательного учреждения 1
Програма гуртка журналістики 1
Программа воспитательной деятельности "Человек человеку лекарство" 1
Программа кружка "Мы познаём мир" 1
Программа летнего лагеря 2
Программа по самообразованию 1
Проект как средство развития личности в начальной школе 2
Проект мероприятий и апробация введения новых образовательных программ в МДОУ № 165 г. Новокузнецка 1
Проектирование внеаудиторной творческой деятельности учащихся 1
Проектирование педагогического процесса как технология 1
Проектирование познавательной среды для выпускников общеобразовательной школы в системе дополнительного образования 1
Проектирование учебно-воспитательного процесса в контексте современной казахстанской модели образования 1
Проектная деятельность как средство развития рефлексивных способностей младших школьников 5
Проектнобазирано обучение по информационни технологии 7 клас 3
Проектный подход в преподавании иностранных языков на современном этапе 1
Произвольная память младших школьников с нарушениями интеллекта в игровой деятельности 1
Пространственно–временные представления: исследование и формирование у детей с задержкой психического развития 5
Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання 1
Професійна освіта у вищих навчальних закладах 1
Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю 1
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов машиностроительных специальностей на основе базовых психофизиологических свойств индивида 1
Профессионально-трудовая подготовка девушек средством кружка вязания 1
Профессиональное самоопределение старшеклассников 5
Профессиональное самоопределение старшеклассников как аспект деятельности социального педагога общеобразовательного учреждения 1
Профилактика дисграфий у дошкольников с общим недоразвитием речи 1
Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков как социально-педагогическая проблема 2
Профильное образование в обучении школьной географии 1
Профориентационная работа со старшеклассниками 2
Процес підготовки спеціаліста за спеціальністю "Апаратник широкого профілю" у професійно-технічному навчальному закладі 1
Процесс социально-психологической компенсации дефекта зрения у детей развитием музыкальных способностей 1
Процесс формирования гуманных отношений у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности 1
Психическое развитие детей 1
Психолінгвістичні основи вивчення прикметника в початкових класах 1
Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів 1
Психологические барьеры в профессиональной деятельности педагога 1
Психологические особенности адаптации младших школьников. Сравнительный анализ сельской и городской школ 2
Психологические условия преодоления отставания в обучении школьника 2
Психологические условия формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся средних и старших классов к занятиям физической культурой 1
Психологический анализ особенностей личности учителей с разными стилями педагогического общения 2
Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики" 1
Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку 1
Психолого-педагогічні умови інтелектуального розвитку молодших школярів 1
Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи 1
Психолого-педагогическая и экспериментальная проверка педагогических условий по развитию вокально-хоровых навыков у младших школьников на уроках музыки 1
Психолого-педагогические аспекты решения проблем межличностных отношений подростков 1
Психолого-педагогические и методические направления изучения курса социально-экономической географии в 10 классе на базовом уровне 1
Психолого-педагогические основы использования дидактических игр 1
Психолого-педагогические особенности детей при обучении основам танцевального искусства в условиях современного образования 2
Психолого-педагогические особенности профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в дошкольном образовательном учреждении 2
Психолого-педагогические условия индивидуального подхода к художественно одаренным детям старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности 1
Психолого-педагогические условия экономического воспитания младших школьников 1
Психолого-педагогическое обоснование внеклассной работы по математике 1
Психосексуальное воспитание детей в условиях семьи и детского сада 1
Пути обновления системы повышения квалификации педагогических работников в РК 1
Пути оптимизации работы по формированию навыка словообразования на этапе закрепления материала у детей с общим недоразвитием речи 2
Пути решения проблем современного исторического образования 1
Пути совершенствования концепции и программ образовательной области "Технология" 1
Пути стимулирования познавательной деятельности студентов на учебном занятии 2
Работа классного руководителя с родителями 2
Работа классного руководителя с родителями младших школьников в современных условиях 1
Работа над изобразительными средствами языка в аспекте развития речи учащихся пятых классов на уроках русского языка 1
Работа педагога – организатора по профилактике компьютерной зависимости 2
Работа педагога-психолога с трудными детьми 3
Работа с антонимами на уроках русского языка и чтения в начальной школе 2
Работа с трудными подростками в учреждениях дополнительного образования 1
Работа со словарями на уроках русского языка как средство развития речи школьников 1
Работа социального педагога по профилактике бродяжничества среди детей и подростков 1
Работа социального педагога по профилактике виктимности подростков 1
Работа социального педагога с семьей "группы риска" 1
Работа тренера с семьей в спортивной школе 1
Развитие быстроты у детей старшего дошкольного возраста 2
Развитие вербальной памяти у умственно отсталых учащихся 2
Развитие внимания младших школьников с нарушением интеллекта на уроках изобразительной деятельности 1
Развитие внимания первоклассников во внеурочное время при проведении экскурсий. 1
Развитие вокально-национальной культуры в системе дополнительного образования 1
Развитие временных представлений у детей старшего дошкольного возраста 2
Развитие выразительности детских рисунков в процессе обучения сюжетному рисованию 2
Развитие грамматических навыков при использовании игр на уроках немецкого языка в шестом классе 1
Развитие графических навыков у детей на занятиях кружка росписи по дереву 1
Развитие двигательной активности при помощи футбола 1
Развитие двигательной моторики детей 6-7 лет средствами танца 1
Развитие детского творчества на занятиях по сюжетному рисованию детей старшего дошкольного возраста 3
Развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 2
Развитие естественнонаучных понятий младших школьников в условиях личностно-ориентированного образования 1
Развитие зрительной памяти как средство коррекции смешанной дисграфии 3
Развитие интеллектуальных способностей детей средствами математики 1
Развитие коллективизма у школьников тринадцати лет 1
Развитие конструктивных умений дошкольников в изготовлении подвижных игрушек 4
Развитие координационных способностей у детей с детским церебральным параличом 2
Развитие креативности у детей 1
Развитие лексических навыков на основе использования ролевых игр на уроке немецкого языка 1
Развитие ловкости 1
Развитие логического мышления младших школьников в процессе рисования с натуры 1
Развитие логического мышления на уроках математики при решении текстовых задач в 6 классе 1
Развитие логического мышления учащихся при решении задач на построение 2
Развитие математических способностей учащихся в процессе внеклассной работы по математике в начальной школе 1
Развитие мелкой моторики 2
Развитие мелкой моторики рук у учащихся с детским церебральным параличом на занятиях изобразительным искусством 1
Развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет с интеллектуальной недостаточностью 1
Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике 2
Развитие мотивации школьников при изучении химии в условиях перехода к профильному обучению 1
Развитие мотивационной составляющей учебной математической деятельности школьников 2
Развитие музыкально-сенсорных способностей у детей старшего дошкольного возраста средствами музыкально-дидактических пособий и игр 3
Развитие музыкально-творческих способностей учащихся начальной школы путем использования музыкально-игровой драматизации 1
Развитие образной выразительности у детей на занятиях по изодеятельности 1
Развитие педагогической мысли в России и Беларуси 1
Развитие педагогической мысли и школьной практики в России в 40-60 гг. XVIII в. 1
Развитие познавательного интереса 1
Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста 3
Развитие познавательных процессов в различных образовательных технологиях 1
Развитие познавательных процессов детей 6-10 лет средствами физического воспитания 1
Развитие полифонических музыкальных способностей у учащихся младших классов общеобразовательной школы 3
Развитие пространственных представлений на занятиях конструированием у старших дошкольников 4
Развитие профессиональной компетентности педагогов посредством системы управления 1
Развитие разговорной речи глухих учащихся первого класса 1
Развитие речевых умений младшего школьника 1
Развитие речи детей с общим нарушением речи в театрализованной деятельности 1
Развитие связной письменной речи на уроках чтения в старших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида 1
Развитие связной письменной речи учащихся младших классов с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 2
Развитие словаря дошкольников в процессе ознакомления детей с природой 1
Развитие сюжетных композиций в рисунках детей среднего дошкольного возраста в процессе ознакомления с творчеством Ю.А. Васнецова 1
Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства в учреждениях культуры 4
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности 1
Развитие творческих способностей младшего школьника на уроке чтения 1
Развитие творческих способностей младших школьников в процессе внеклассной работы по трудовому обучению 1
Развитие творческих способностей младших школьников на уроках литературного чтения 5
Развитие творческих способностей учащихся среднего звена школы через работу в кружке "Лоскутная мозаика" 2
Развитие творческих способностей учащихся третьего класса коррекционной школы VIII вида на основе кружковой работы с природным материалом 1
Развитие творческого воображения у детей подросткового возраста с задержкой психического развития в ходе кружковой работы 1
Развитие творческой активности младших школьников через применение коррекционных программ 1
Развитие творческой личности на уроках технологии через декоративно-прикладное искусство 1
Развитие технологической культуры учащихся 1
Развитие у дошкольников представлений о сохранении свойств объектов 2
Развитие у старших дошкольников бережного отношения к природе в процессе природоведческих экскурсий 1
Развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста с помощью подвижных игр 1
Развитие фонематического восприятия в процессе формирования правильного звукопроизношения у детей с ОНР 4
Развитие художественно-творческих способностей детей 5-6-летнего возраста 4
Развитие художественного восприятия детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с творчеством иркутских художников 1
Развитие ценностных ориентаций подростков во внеурочной воспитательной работе 2
Развитие эмоциональной сферы дошкольников посредством восприятия музыки 2
Разработка и реализация проекта "Универсальный верстак для слесарных работ" 1
Разработка коммуникативного класса для дистанционного обучения 1
Разработка методики преподавания истории традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая 1
Разработка технологического процесса механической обработки детали 2
Разработка учебно-методических рекомендаций по моделированию одежды для студентов направления "Технологическое образование" 2
Разработка учебно-методического обеспечения по дисциплине "История костюма и моды" 2
Разработка учебно-методической документации и дидактического обеспечения по дисциплине "История костюма и моды" 1
Разработка элементов модульной технологии обучения математике в 6-ом классе 1
Ранняя диагностика дислексии и ее коррекция в общеобразовательной школе 3
Ранняя коррекционная помощь в Домах ребенка 1
Рациональное и образное в учебном познании 1
Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти 2
Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички 1
Реализация диагностической функции классного руководителя в работе по изучению личности младшего школьника 1
Реализация уровневой дифференциации при обучении математике 1
Регулирующая функция речи и произвольное поведение детей-логопатов 1
Результаты пробной диагностики функциональной грамотности учащихся г. Караганды 1
Рекомендации по организации работы с родителями старших дошкольников по соблюдению прав ребенка 1
Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації 1
Решение задач на построение в курсе геометрии основной школы как средство развития логического мышления школьников 4
Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций на элективном курсе по математике в старших классах общеобразовательной школы 2
Ритмопластика как средство формирования самосознания у детей старшего дошкольного возраста 1
Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах 1
Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів 1
Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі 1
Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі 1
Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці 1
Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник" 448
Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі 1
Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання 1
Розвиток мовлення шестирічних першокласників 1
Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками 1
Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами 4
Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна" 1
Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови 1
Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах 1
Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання 1
Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур) 1
Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах 1
Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі 2
Розподільна властивість множення 1
Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми 1
Роль воспитателя в обогащении содержания сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольного возраста 4
Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст. 1
Роль дидактических игр и упражнений в развитии представлений о геометрических фигурах 3
Роль и место самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время в формировании научного мировоззрения и экологической культуры учащихся 1
Роль и место физических методов исследования при изучении некоторых разделов химии высокомолекулярных соединений в школе и в вузе 2
Роль игры в формировании детского коллектива 4
Роль интегрированных уроков в преподавании географии в профильных и уневерсальных классах общеобразовательных школ 1
Роль картографической наглядности в обучении истории 1
Роль классного руководителя в формировании познавательного интереса школьников 1
Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини 1
Роль мотивационных факторов в выборе профессии у школьников 1
Роль музыкальных способностей в формировании профессиональных качеств учителя музыки 1
Роль педагогического общения во взаимоотношениях учителя и учащихся 1
Роль развивающей среды в развитии личности дошкольника 1
Роль развивающих игр при подготовке ребенка к школе 1
Роль самостоятельной работы в формировании учебно-познавательных мотивов учащихся (на примере иностранного языка) 1
Роль семьи в воспитании школьников младших классов 1
Роль сказки в речевом развитии дошкольников 1
Роль станции юных натуралистов в расширении экологического образовательного пространства школьников 2
Роль умственного приема классификации в формировании математических понятий у младших школьников 2
Роль уроков информатики в развитии познавательной активности младших школьников 1
Роль уроков музыки в формировании экологической культуры школьников 1
Роль школьного музея в формировании гражданской и патриотической самореализации на примере деятельности школьного музея МОУ Большеутинская СОШ 1
Роль элективных курсов в преподавании географии 1
Роль эмоционального компонента в системе отношений учитель-ученик (младшие школьники) 1
Русская народная сказка как средство развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста 4
Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі 1
Самоанализ деятельности учителя как основа управления процессом обучения математике 1
Самовоспитание будущего учителя 1
Самоопределение старшеклассников 1
Самореализация и творчество в деятельности студентов и аспирантов 1
Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів 1
Связная речь слабослышащих дошкольников 1
Семейное воспитание в отечественной и западной культуре 1
Семья и дошкольные учреждения 1
Сетевые обучающие технологии и проблема глобализации образования 1
Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів 1
Система и связь педагогических наук 1
Система контрольных и зачетных работ по химии для учащихся 10-12 классов трехгодичного обучения вечерней школы 1
Система образования в Канаде 1
Система работы воспитателя по полоролевой социализации детей среднего дошкольного возраста 2
Система роботи з розвитку мовлення в першокласників 1
Система элективных курсов по информатике для предпрофильной подготовки "Компьютерная и информационная безопасность" 1
Системный подход к решению проблемы творческого саморазвития личности школьника в учреждение дополнительного образования 1
Сказки в начальной школе 1
Сказки как средство развития связной речи детей 4-5 лет 1
Скоростно-силовая подготовленность школьников V-VI классов и ее совершенствование в процесса физкультурных занятий групп продленного дня 1
Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка в начальных классах на основе этимологического анализа 6
Словесно-логическое мышление успевающих и слабоуспевающих студентов 3
Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитания 1
Совершенствование системы дошкольного образования города Иркутска 1
Современная система образования в США 1
Современные концепции обучения школьников иностранному языку 3
Современные образовательные программы по физическому воспитанию в деятельности детского образовательного учреждения 1
Современные особенности управления системой образования на примере Челябинской области 2
Современные требования к качеству подготовки специалистов инженерно–педагогического профиля 1
Современные формы и методы воспитательной работы 1
Современный урок литературы: классификации, концепции 1
Современный урок математики, требования к нему 2
Содержание и методика самостоятельных занятий силовой направленности со школьниками старших классов 1
Содержание и организация образовательного процесса как фактор сохранения здоровья младших школьников 1
Создание многотиражной газеты "Лицейский квартал" 1
Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников 5
Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах 1
Социализация детей с девиантным поведением 1
Социализация детей с ограниченными возможностями в условиях семьи и образовательного учреждения 1
Социализация детей-сирот в условиях детского дома 2
Социализация личности ребенка-дошкольника на основе взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения 2
Социализация подростка 1
Социальная работа по защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 1
Социальная работа с детьми в кризисных ситуациях 1
Социальная работа с детьми группы риска в условиях современной школы 3
Социально-исторический опыт управления учебным заведением 1
Социально-педагогическая деятельность по формированию навыков волевой регуляции у воспитанников детского дома подросткового возраста, склонных к делинквентному поведению 2
Социально-педагогическая деятельность с неуспевающими детьми в условиях образовательного учреждения 1
Социально-педагогическая деятельность с ребенком из семьи группы риска 1
Социально-педагогическая поддержка детей из неполных семей 1
Социально-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих ребенка-инвалида 2
Социально-педагогическая профилактика детских краж 1
Социально-педагогический подход к профилактике детской агрессивности в младшем школьном возрасте 1
Социально-психологические факторы эффективности общения преподавателя и учащихся 2
Социально–педагогическая программа по профилактике компьютерной зависимости детей и подростков 2
Соционический подход к повышению эффективности учебно-воспитательной деятельности педагога, школьного психолога 1
Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників 2
Специфика взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка в начальной школе 1
Специфика деятельности социального педагога по развитию одаренности у детей в условиях образовательного учреждения 1
Специфика задач, средств и методов обучения игре в волейбол на учебно-тренировочных занятиях с детьми 13-15 лет 1
Специфика работы социального педагога с детьми-подростками из малообеспеченных семей в общеобразовательной школе 1
Специфические нарушения речевого развития у детей раннего возраста 2
Способи інтеграції змісту початкового навчання 1
Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі 1
Способности и одарённость в младшем школьном возрасте 1
Способы формирования орфографической зоркости и создание системы орфографических упражнений для ее выработки 1
Сравнительный анализ методики ознакомления с равенствами, неравенствами, уравнениями в традиционной школе и системе развивающего обучения 1
Становление вариативной системы дошкольного образования 3
Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів 1
Стратегія ввічливості в англійській мові та шляхи оволодіння нею на початковому етапі в середній школі 1
Строительно-конструктивная игра как средство формирования положительного отношения к труду у детей старшего дошкольного возраста 3
Сутність і зміст педагогічної етики 1
Сущность и своеобразие педагогической профессии 1
Сущность и специфика работы социального педагога в специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида 1
Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів 1
Творчество военных ансамблей в военно-патриотическом воспитании подростков 1
Творчество учителя как активный элемент художественного образования (на занятиях керамикой в системе дополнительного образования) 1
Творчество Чехова в школьном изучении 2
Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики 1
Темперамент у детей дошкольного возраста 3-5 лет 1
Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні 1
Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва" 1
Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики 1
Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів 1
Теория игр 1
Тестовые задания как средство формирования навыков орфографического самоконтроля младших школьников на уроках русского языка 1
Тестовый контроль знаний в школьном курсе химии по теме: "Углеводороды" с экологическим содержанием 1
Тестовый контроль знаний школьников по истории 2
Тесты как средство контроля развития грамматических навыков учащихся 6 класса на уроках английского языка 4
Техника безопасности на уроках физкультуры 1
Технические средства обучения на уроках иностранного языка 2
Технологія використання підручників на уроках у початковій школі 1
Технологии формирования гражданской культуры будущего учителя 1
Тоталитарные секты 1
Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття 1
Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів 1
Тривожність як соціально-педагогічне явище 1
Трудности вступления выпускников в ВУЗы 2
Трудовое воспитание старших дошкольников с нарушениями интеллекта 1
Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності 1
Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку 1
Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай 1
Умови ефективності підготовки вчителя до сучасного уроку 1
Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища) 4
Управление персоналом 1
Управление процессом демократизации образования: трудно быть богом 1
Управление развитием содержания регионального образования (современная казахстанская модель образования) 1
Упражнения в обучении ритму и интонации английского языка в основной школе 4
Уровень разработанности воспитания у младших школьников культуры умственного труда 1
Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття 1
Условия развития взаимодействия родителя и ребенка в раннем детстве 2
Условия развития интеллектуальных процессов младших школьников средствами компьютерного обучения 1
Усні обчислення на уроках математики в початкових класах 1
Учебно-тематическое планирование к курсу "Органическая химия в 10классе" по новому учебнику О.С. Габриеляна 2
Учебное комментирование повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 2
Учебные задачи в преподавании истории 5
Учитель XXI века. Каким он должен быть... 1
Фізичні основи роботи комп’ютера 1
Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа 1
Факультативный курс по теме "Элементы комбинаторики" для 8 класса 3
Феномен игры: ее место и роль в культурной жизни человека и культура ее бытия 1
Физиологические основы развития утомления 1
Физические модели при изучении интеграла в курсе алгебры и начал анализа в 10-11 классах 1
Физическое развитие детей средствами народного танца 1
Фольклорные праздники как средство приобщения младших школьников к народной культуре 2
Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна" 1
Форми організації навчання природознавству в початковій школі 1
Формирование взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх 1
Формирование волевых качеств личности в процессе игровой деятельности 1
Формирование грамматических навыков у учащихся вторых классов на основе "грамматических сказок" 1
Формирование графических понятий у старших дошкольников с помощью игровых заданий на интегрированных занятиях по ИЗО и информатике 1
Формирование гуманизма у подростков в условиях внешкольных занятий 2
Формирование дизайнерских навыков при отделочных работах керамической плиткой в средней общеобразовательной школе 1
Формирование динамических представлений об изменениях в живой природе у старших дошкольников 2
формирование духовной культуры школьников средствами музыкального искусства 2
Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством валеологии 1
Формирование знаний и умений учащихся пятого класса 1
Формирование знаний о растениях посредством ухода за ними у детей пятого года жизни 2
Формирование знаний о русских исследователях-путешественниках в школьном курсе географии 1
Формирование и развитие лексико-семантической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 2
Формирование инициативности в игре детей раннего возраста 1
Формирование интереса к иностранному языку у учащихся пятого класса 1
Формирование информационной компетентности школьников на уроках технологии 1
Формирование коммуникативной компетенции при обучении письменной речи на иностранном языке на среднем этапе 3
Формирование культуры делового общения 1
Формирование личностных качеств у школьников, участвующих в проекте "Спортивная школьная команда" 1
Формирование морфологической стороны речи у детей средней группы ДОУ 1
Формирование мотивации учебной деятельности при изучении математических предложений 1
Формирование навыков межличностного взаимодействия у детей дошкольного возраста 1
Формирование нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста средством игр-драматизации 3
Формирование общеучебных умений в курсе технологии 1
Формирование оптико–пространственных представлений у младших школьников с оптической дисграфией 1
Формирование орнаментального образа в рисунках детей на материале Вологодского кружевного промысла 1
Формирование познавательного интереса к истории у младших школьников как условие перехода к систематическому изучению исторического содержания 1
Формирование познавательного интереса младших школьников через наглядность 1
Формирование познавательной активности учащихся через исследовательскую деятельность 1
Формирование познавательной потребности у учащихся средствами информационных технологий 1
Формирование познавательных интересов на уроках чтения у младших школьников через произведения М. Пришвина 1
Формирование познавательных способностей старшеклассников на уроках истории таджикского народа 1
Формирование потребностно-мотивационной сферы личности для построения личной стратегии здравотворчества 1
Формирование практических умений и навыков на уроках технологии в условиях недостаточной комплектации мастерских 1
Формирование представлений об истории создания предметного мира у детей старшего дошкольного возраста посредством дидактической игры 2
Формирование психологической устойчивости и социальной адаптации подростка средствами борьбы самбо 1
Формирование самостоятельности у младших школьников на уроках технологии 1
Формирование связной речи детей пятого года жизни на занятиях с игрушками 1
Формирование словообразовательных умений у дошкольников с общим недоразвитием речи 1
Формирование сплоченного коллектива в начальной школе 1
Формирование технических знаний на уроках технологии 1
Формирование у детей отношения к природе в процессе совместной деятельности в эколого-развивающей среде 1
Формирование у дошкольников 6-7 лет элементарных математических представлений 2
Формирование умений и навыков у учащихся второго класса при изучении комнатных растений 1
Формирование умственного приёма сравнения у младших школьников в процессе решения разноуровневых упражнений по математике 1
Формирование физических качеств старших дошкольников через подвижные игры 4
Формирование фонематических процессов при дислексии у детей младшего школьного возраста 1
Формирование ценностного отношения старшеклассников к здоровью в процессе физического воспитания 1
Формирование чувства малой родины у школьников при изучении темы "География городов" (на примере Курской области) 1
Формирование экологически воспитанной личности младшего школьника 1
Формирование экологической культуры младших школьников во внеклассной работе по курсу "Окружающий мир" 4
Формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности у будущих учителей посредством тренинговых занятий 2
Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства 1
Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна" 1
Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух 1
Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання 1
Формування екологічної культури молодших школярів 2
Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі 1
Формування здорового способу життя молодших школярів 1
Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство" 1
Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів 2
Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови 1
Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів 1
Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 2
Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів 1
Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення 1
Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів 1
Формування навички швидкого читання у молодших школярів 1
Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах 1
Формування національної свідомості засобами народної педагогіки 1
Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна" 1
Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності 1
Формування правильної дикції у молодших школярів 1
Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів 1
Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва 1
Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва 1
Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі 3
Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників 1
Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання 1
Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови 1
Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису 1
Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору 4
Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок 1
Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою 1
Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою 1
Формування уваги на уроках читання у початкових класах 2
Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи 1
Формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії 1
Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів 1
Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу 1
Формы взаимодействия руководителя физического воспитания и семьи по обучению старшего дошкольного возраста подвижным играм (на примере МБДОУ д/с № 14 "Гнездышко") 1
Формы и методы коррекции нарушений письма у детей младшего школьного возраста с дисграфией 1
Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів 2
Фундаменталізація освіти 1
Фундаментальные науки. Поиск признаков и оснований 1
Функциональная направленность контроля учебного процесса 2
Характеристика дисертаційної роботи 1
Химический язык 1
Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста (на материале обучения детей ручному творчеству) 1
Художественный текст как средство формирования лексического навыка на языковых специальностях университета 4
Ценностные аспекты межкультурной коммуникации, как фактор консолидации современного общества в процессе изучения иностранных языков в ВУЗе 1
Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания 1
Школы-пансионы: зло или благо? 1
Школьная система БССР в 1950-80-х гг 3
Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами 1
Экскурсия - форма воспитания экологического сознания и эстетического мировосприятия 1
Элективные курсы по математике в профильной школе 2
Элективный курс по алгебре для 9-го класса на тему "Квадратные уравнения и неравенства с параметром" 2
Электронное портфолио учителя информатики, ориентированное на тему "Алгоритмизация" в базовом курсе информатики 1
Электронное тестирование как форма контроля иноязычного грамматического навыка в системе среднего профессионального образования 1
Эмоциональное развитие дошкольников в учебно-воспитательном процессе как психолого-педагогическая проблема 1
Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания школьников 1
Эстетическое воспитание младших школьников на уроках трудового обучения 2
Эстетическое воспитание школьников на уроках искусства 1
Эффективность технологии социальной работы с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья 1
Эффективные педагогические условия проведения внеклассной работы в школе 1
Языковое тестирование как способ контроля при обучении английскому языку 2

Для добавления файла нужно быть зарегистрированным пользователем. Зарегистрироваться и авторизоваться можно моментально через социальную сеть "ВКонтакте" по кнопке ниже:

Войти через
или

Вы можете зарегистрироваться стандартным методом и авторизоваться по логину и паролю с помощью формы слева.

Не забывайте, что на публикации файлов можно заработать.