Менеджмент

Сортировка
Скачиваний Сортировка
Logistics 1
Microsoft Project в управлении проектами 1
PR в органах власти 1
Swot-аналіз бюджетної установи 7
SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" 1
SWOT-анализ предприятия 1
SWOT-анализ фирмы "Аркада" 1
Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка" 6
Європейський досвід керування якістю 3
Імідж ділової людини та організації 1
Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 1
Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію 1
Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії 1
Інтелектуальна власність та авторське право 1
Інформаційні системи в менеджменті 1
Інформаційне забезпечення діяльності керівника 1
Інформація в управлінні 1
Історичні типи західних підприємців 1
Автоматизація бізнес-процесів в середовищі Microsoft Project-2007 1
Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства 1
Автоматизоване робоче місце менеджера 1
Адаптация нового сотрудника на предприятии 1
Адаптация новых работников в организации 1
Адаптация персонала корпорации 1
Адміністративний менеджмент 1
Административная школа: Анри Файоль 1
Административное управление качеством 1
Администратор гостиницы 1
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 1
Актуальные вопросы организации предпринимательской деятельности 1
Алгоритм выбора и реализации предпринимательской идеи 1
Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом 1
Аналіз господарської діяльності підприємства 1
Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК" 1
Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення 1
Аналіз ринку роздрібної торгівлі 1
Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві 1
Анализ бизнес-плана фирмы "АВС" 1
Анализ взаимосвязи человеческого капитала и экономического роста 1
Анализ внешней среды в стратегическом менеджменте 1
Анализ внутренней и внешней среды организации 1
Анализ внутренней среды предприятия 1
Анализ возможностей построения саморазвивающейся организации 1
Анализ выполнения законов организации 1
Анализ деятельности ОАО "АвтоВАЗ" 1
Анализ деятельности ООО "Мебель" 1
Анализ деятельности предприятия 1
Анализ динамики внутреннего состояния системы в стратегическом управлении 1
Анализ затрат рабочего времени 1
Анализ и оценка руководства ОАО "Дальсвязь" в г. Райчихинске 1
Анализ и оценка эффективности управления в организации 1
Анализ и решение проблем, которые возникают при управлении персоналом на предприятие 1
Анализ и совершенствование управленческой деятельности на предприятии ООО "Торговый дом Пищевые технологии" 1
Анализ имиджа организаций и разработка мероприятий по его повышению 1
Анализ контрольно-коррекционной функции управления 1
Анализ макросреды и SWOT-анализ предприятия 1
Анализ опыта США в реализации принципов всеобщего управления качеством 1
Анализ организации и управления персоналом 1
Анализ основных элементов корпоративной культуры фирмы ООО "Эскиз" 1
Анализ отклонений в системе бюджетирования как база для принятия управленческих решений 1
Анализ отчета о собственном капитале 1
Анализ по менеджменту на примере компьютерного клуба ООО "Arsenal Club" 1
Анализ применения нейролингвистического программирования в практике управления 2
Анализ процесса управления организацией на примере деятельности предприятия ООО "Морозко" 1
Анализ рабочего места секретаря турфирмы "Альтаир" 1
Анализ системы управления 1
Анализ системы управления персоналом в компании "Марс" 1
Анализ системы управления предприятия 1
Анализ состава трудовых ресурсов 1
Анализ спроса в современном менеджменте 1
Анализ среды организации кафе "Прикамье" 1
Анализ стратегии предприятия на примере ОАО "ВМП "Авитек" 1
Анализ трудовых ресурсов предприятия 1
Анализ управления в учреждении 1
Анализ управленческой деятельности ООО "Уралметаллэкспорт" 1
Анализ факторов, влияющих на систему управления персоналом 1
Анализ эффективности деятельности ОАО "Российские железные дороги" 1
Анализ эффективности деятельности руководителя отдела пейджинговой компании 2
Антикризисное управление 1
Антикризисное управление 1
Антикризисное управление 1
Антикризисное управление 1
Антикризисное управление 1
Антикризисное управление и прогнозирование риска финансовой несостоятельности 1
Архивное хранение документов 4
Аспекты и задача планового управления хозяйством 1
Аттестация персонала организации 1
Аттестация сотрудников в организации 1
Аудит рабочих мест 1
Аудит развития персонала 1
Безпека діяльності підприємства 1
Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз) 1
Бизнес-кейс АО "Машпром" 4
Бланки документов 2
Бригадная форма организации и оплаты труда 1
Бюрократическая модель организации. Методы управления 1
Ведение личных дел 1
Ведение переговоров 1
Ведение распорядительной документации 1
Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва 1
Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000 1
Види ділових заходів, їх підготовка та проведення 1
Виды и значения маркировки грузов 1
Виды и механизмы принятия решений в логистике 1
Виды организаций 1
Виды организаций и управление ими 1
Виды трудовых коллективов и их особенности 1
Виконання стратегії: головні переваги, реінжиніринг і структура, бюджети, політики, найкраща практика, системи підтримки і винагороди 1
Вимоги до оформлення документів 1
Виробнича і соціальна інфраструктура 1
Вклад П. Друкера в современный менеджмент 2
Влияние паники на подготовку и реализацию управленческих решений 1
Влияние установления государством минимальной заработной платы на рынок труда 1
Внешняя и внутренняя среда организации. Мотивация труда 1
Внешняя среда организации 1
Внутрішнє середовище організації 1
Внутрикорпоративная оценка персонала и результатов его труда. Формирование улучшений 1
Водоснабжение города 1
Вопросы к РК №1 35
Вопросы к РК №2 18
Вплив і нейролінгвістичне програмування у діяльності менеджера 1
Впровадження концепцій загального управління якістю на підприємствах 1
Выбор и реализация стратегии на примере кулинарного производства СМ "Элит Центр" ТС Rainford 1
Выбор между закупкой и самостоятельным изготовлением 1
Выбор приоритетных направлений исследований и разработок 2
Выбор ценностной дисциплины для ОАО "ЭСТА" 2
Генезис социальной ответственности бизнеса и ее становление 86
Головні цілі інвестиційного менеджменту. Оцінка надійності банка–емітента за допомогою системи "САМЕL" 1
Государственная инновационная стратегия антикризисного развития 1
Государственная политика в сфере управления трудовыми ресурсами 1
Государственное регулирование кризисных ситуаций 1
Государственное регулирование экономики 1
Группа и групповое поведение в организации 1
Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів 1
Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі 1
Девиантный и превентивный характер системы управления предприятием 2
Делегирование полномочий 1
Делегування як форма розподілу праці 1
Деловая карьера и ее развитие 1
Деловая оценка персонала 2
Деловая среда организации 1
Деловое администрирование 2
Делопроизводство 1
Деятельность Запорожской обувной фабрики "Мида" 1
Деятельность руководителя по урегулированию конфликтов 1
Джозеф Джуран, его концепции в модели TQM 1
Диагностика целей и намерений конкурентов 1
Диспетчеризация производства 1
Договорные цены на инновационный продукт 1
Документальное обеспечение управления 1
Документационное обеспечение деятельности коллегиальных органов 1
Документационное обеспечение управления 1
Документационное обеспечение управления 1
Документационное обеспечение управления 1
Документирование управленческой деятельности 2
Должностные инструкции 2
Дослідження та розробки на підприємстві 1
Достоинства и недостатки мотивации долгосрочной деятельности 1
Економіка праці та соціально-трудових відносин 1
Економічна суть, значення і завдання управління витратами 2
Жесты и мимика бизнесмена. Принятие решений в бизнесе 1
Жизненный цикл организации 1
Життєвий цикл організації 2
Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання 1
Загальні підходи та методи роботи з якістю 1
Задачі з міжнародного менеджменту 3
Задача снижения издержек производства 1
Задачи менеджера планово-финансового отдела 1
Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні 2
Законы, закономерности управления 1
Запас финансовой прочности и способы расчета 1
Зарубіжний досвід матеріального та нематеріального стимулювання персоналу 1
Зарубежные модели менеджмента 1
Зарубежный опыт стимулирования персонала 2
Зарубежный опыт управления персоналом 1
Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку 3
Защита информации при работе с посетителями 1
Значение рекомендации при устройстве на работу 1
Игра "Выжить в пустыне" 1
Идеальный сотрудник. Портрет сотрудника мечты 1
Идентификация факторов риска 1
Измерение качества и менеджмент качества парикмахерских услуг 1
Изучение затрат рабочего времени 1
Изучение системных признаков у предприятия 1
Инвестиционный менеджмент 1
Индивидуальные и личностные характеристики, влияющие на личность человека 1
Инжиниринг и реинжиниринг 1
Инновации и инновационные процессы 1
Инновации системной структуры производства 1
Инновационная деятельность 1
Инновационная деятельность компаний Республики Казахстан 2
Инновационный менеджмент 1
Инновационный менеджмент 1
Инновационный менеджмент в туризме 1
Инновационный менеджмент в Украине 1
Инромационные технологии управления проектами 1
Интеллектуальная собственность в инновационном процессе 1
Информационная система оперативного управления 2
Информационное и правовое обеспечение развития стратегического менеджмента 1
Информационные системы в логистике: понятие, виды, принципы построения 2
Информационные системы в менеджменте 1
Информационные технологии в социальной сфере 1
Информационные технологии в стратегическом менеджменте 2
Информационные технологии в управлении 1
Информационные технологии в управлении персоналом 1
Информационные технологии и компьютерные системы, обеспечивающие обучение служащего профессиональной деятельности 1
Информация в процессе управления 1
Использование сетевого планирования и управления в производственном менеджменте 1
Использование средств организационной техники в работе менеджера 1
Исследование систем управления 2
Исследование систем управления 2
Исследование систем управления 1
Исследование систем управления 1
Исследование систем управления 1
История менеджмента 1
История менеджмента. Тейлор 1
История науки об управленческих решениях 2
История развития и современное состояние менеджмента 1
История развития школ и методов хозяйственного управления 1
Источники и формы финансирования инноваций 1
Кадрова політика 1
Кадрова політика та вимоги до працівників. Підготовка до телефонної співбесіди 1
Кадровая политика в организации 1
Кадровая политика организации 1
Кадровая политика предприятия 1
Кадровая политика Республики Беларусь 1
Кадровая политика современной организации 1
Кадровый аудит 1
Кадровый потенциал организации: проблемы формирования и развития 1
Как объяснить волны слияний? 1
Какие задачи решает товарный знак. Особенности принятия решений в управлении инновациями 1
Каким должен быть менеджер 1
Карьера 1
Карьерный рост 1
Качество продукции как фактор повышения конкурентоспособности 1
Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління 1
Керування контролюванням 1
КИС - корпоративная информационная система 2
Класифікація документів 1
Класифікація персоналу та форми його наймання 1
Класифікація робочих місць, їх організація і обслуговування 1
Классификации конфликтов в организации 1
Классификация инноваций. Особенности инновационной деятельности в условиях переходной экономики 2
Классификация объектов контроллинга. Роль и место анализа в системе стратегического контроллинга 1
Классификация управленческих решений 2
Классификация управленческих решений 1
Классификация хозяйственного риска 1
Ключевые элементы организации, их стратегическая значимость 1
Коммерческий риск инновационной деятельности 1
Коммуникативные процессы в управленческой деятельности 1
Коммуникации в инновационном менеджменте 1
Коммуникационная система в организации 1
Коммуникация в организациях. Теория открытых систем 1
Конкурентні стратегії в корпорації лідерів 1
Конкурентоспособность продукции в современных условиях бизнеса 1
Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління 1
Конструирование и использование показателей в исследовании систем управления 1
Конструктивные функции конфликта 1
Контроллинг предприятия 1
Контроль в менеджменте. Виды контроля 1
Контроль в системе управления организации 1
Контроль виконання документів 1
Контроль и ревизия в некоммерческих организациях 1
Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту 1
Конфликт и его значение в деятельности организации 1
Конфликты в организации и способы их разрешения 1
Концепции формирования российского менталитета 1
Концепция стратегического управления 1
Корпоративні звичаї. Ділові відносини. Ділова етика 1
Корпоративна культура 1
Корпоративное управление 1
Корпоративные (общие, портфельные) стратегии 1
Кризове явище функціонування та розвитку організації 1
Критерии и процедуры отбора персонала в организации 2
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов 1
Критерии эффективности логистической системы 1
Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор" 1
Культурный фактор в международном менеджменте 1
Лідерство та керівництво в організації 1
Лидерские качества 1
Лидерство 3
Лидерство и власть 1
Лидерство и власть 1
Линейная и функциональная структуры управления 1
Линейно-функциональная структура управления 1
Липецкий завод коммунальных машин 1
Личность в трудовой организации 1
Логістичні системи 1
Логистические операции 1
Логистическое управление производственными процессами 1
Макрологистические системы. Организация складского хозяйства 1
Маркетинг 1
Маркетинговая стратегия в антикризисном управлении. Роль управленческого аппарата в условиях кризиса организации 1
Матеріальний потік і його характеристики 1
Материальное и моральное стимулирование 1
Мезосередовище організації 1
Менеджемт как профессия, основные функции менеджмента 1
Менеджмент 1
Менеджмент 1
Менеджмент 1
Менеджмент і маркетінг 1
Менеджмент в области интеллектуальной собственности 1
Менеджмент в потребительской кооперации 1
Менеджмент в условиях рыночной экономики 2
Менеджмент в электроснабжении транспорта 1
Менеджмент групової (колективної) діяльності 1
Менеджмент женского персонала: опыт последнего десятилетия 1
Менеджмент компании НТЦ "Орион" 1
Менеджмент организации 1
Менеджмент персоналу 1
Менеджмент та конкуренція 1
Менеджмент: сущность, предпосылки, современные концепции 1
Мероприятия по совершенствованию управления персоналом ООО "Алькон-М" 1
Место и роль организации в управлении 1
Место муниципального управления в системе управления экономикой 1
Место службы контроллинга в организационной структуре управления предприятием. Взаимосвязь с другими службами 1
Место стратегического управления в управлении социальными системами различного уровня 2
Метод моментных наблюдений. Виды норм труда и их характеристики 1
Методи і стилі керівництва 1
Методи дослідження затрат робочого часу 1
Методи економічної оцінки інновацій 1
Методи мотивації в управлінні 1
Методи прийняття стратегічних управлінських рішень 1
Методи прийняття управлінських рішень 2
Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення 1
Методика исследования целей управления 1
Методы антикризисного управления 1
Методы антикризисного управления на предприятии 1
Методы и модели принятия решений 1
Методы и технология найма персонала 1
Методы изменения установок работников организации 1
Методы контроллинга на предприятии 1
Методы моделирования в процессе разработки управленческих решений 1
Методы мотивации труда. Состав и структура имущества предприятия 2
Методы организации коллективной мыследеятельности 1
Методы отбора нововведений в инновационном менеджменте 1
Методы отбора персонала 1
Методы поиска идеи инновации 1
Методы преодоления сопротивления коллектива организационным изменениям на предприятии 1
Методы проектного анализа 1
Методы работы с персоналом 1
Методы решения управленческих задач в АПК: регрессионный анализ 1
Методы управления 1
Методы управления качеством 1
Методы управления персоналом. Обучение новичков 1
Методы установления факторов, которые определяют развитие ситуации 1
Методы формализованного представления систем в исследованиях 1
Методы эффективного управления в организации 1
Методы, функции и автоматизация управления 1
Механизм мотивации труда работников предприятий отечественного АПК 1
Механизм рынка труда. Управление персоналом на предприятии 1
Механизмы групповой динамики в менеджменте 1
Механизмы менеджмента 1
Миссия организации 1
Модели организационного управления предприятия 1
Модели социального управления 1
Моделирование бизнес-процессов 2
Модель Альтмана (1968, США) 1
Модифицированная матрица Бостонской консультативной группы 1
Мотивация 1
Мотивация руководителя 1
Мотивация трудовой деятельности 1
Мотивация трудовой деятельности 1
Мотивирование персонала 1
Мотивирование персоналом 1
Набор, отбор и наем персонала как неотъемлемая часть системы управления 1
Назначение и состав стандартов ИСО 9000 1
Научная школа управления 1
Научно-технический уровень автоматизированных систем управления (АСУ) 2
Научные подходы в инновационной деятельности 1
Невербальное общение и его действенность 3
Недостатки планирования современных аптечных учреждений 1
Нововведения в организации 1
Нормативно-правовая база найма работников 1
Нормирование и оплата труда на предприятии 1
Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов предприятия 2
Нормирование расхода материалов 1
Нормирование труда 1
Нормирование труда в торговле 1
Нормирование труда и отдыха учителя физкультуры 2
Нормирование труда на предприятии 1
Нравственный портрет современного менеджера 1
Обаяние и харизма политика 1
Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві 1
Обеспечение качества продукции 1
Обеспечение корпоративной безопасности 1
Обучение, подготовка и развитие персонала 1
Общая характеристика зарубежного управления 1
Общие понятия управления качеством 1
Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки 1
Оперативное планирование в управлении производством 1
Операційний менеджмент 1
Операційний менеджмент підприємства 1
Операционная стратегия 1
Определение миссии и целей стратегического управления 1
Опрос на изучение сложившейся на предприятии системы мотивации персонала 1
Оптимизация системы предоставления транспортных услуг населению 8
Організаційні структури управління 1
Організаційні якості і особливості менеджера 1
Організаційна структура управління персоналу підприємства 1
Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності 1
Організація діяльності підприємства 1
Організація звітності про стан кадрів 1
Організація праці менеджера 1
Організація праці менеджера 1
Організація роботи менеджера 1
Організація роботи підприємства 1
Організація та її характеристики 1
Організація та нормування праці в операційному менеджменті 1
Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву 1
Организационная культура 1
Организационная культура 1
Организационная культура персонала. Переподготовка рабочих кадров 2
Организационная культура предприятия 1
Организационная структура гостиничного предприятия 1
Организационная структура предприятия 1
Организационная структура предприятия 1
Организационное проектирование производственных систем 1
Организационное проектирование, его предназначение и методы 1
Организационное строение профсоюзов 1
Организационные документы 2
Организационные структуры управления инновационными процессами на предприятии 1
Организационные формы инновационной деятельности 1
Организация делопроизводственной службы 1
Организация деятельности мини-типографии 1
Организация и проведение коллективных акций протеста 1
Организация и регулирование оплаты труда 1
Организация и управление торговым предприятием 1
Организация инструментального хозяйства. Научная организация труда 1
Организация ледового катка "Хижина Эскимоса" в регионе Севастополь 2
Организация многоагрегатной работы и совмещение профессий 1
Организация подбора персонала 1
Организация предпринимательской деятельности 1
Организация предпринимательской деятельности 1
Организация проведения внутренних аудитов качества 1
Организация производства 3
Организация производства 1
Организация производства в медицинском учреждении 1
Организация работ по охране труда на предприятии 2
Организация работы менеджера 1
Организация работы официантов 3
Организация рабочего времени 1
Организация рабочего времени, как фактор снижения стресса 1
Организация системы управления на современном машиностроительном предприятии 2
Организация служб управления персоналом 1
Организация собственной фирмы 1
Организация труда 4
Организация труда и её формы 1
Организация труда и заработной платы 1
Организация труда менеджера 1
Организация труда на примере СП "Новый профиль" 2
Организация управления труда 1
Организация управленческого труда 1
Организация управленческого труда 1
Организация, как объект аудита и контроллинга персонала 1
Организация, нормирование и оплата труда 1
Организация, нормирование и оплата труда 1
Организация, нормирование и оплата труда 2
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 1
Основи інноваційного менеджменту 1
Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства 1
Основи стратегічного менеджменту 1
Основні концепції особистості як об’єкту управління 6
Основные вопросы менеджмента 1
Основные научные теории отношения руководителя к персоналу 1
Основные понятия и элементы систем управления 1
Основные принципы и методы управленческой психологии 1
Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники" 1
Основные стадии процесса выработки организационной стратегии 1
Основные требования, предъявляемые к секретарю–референту в современных условиях 1
Основные управленческие функции в организации 1
Основные функции руководителей высшего звена управления в индустрии гостеприимства 2
Основные этапы планирования 1
Основы внутрифирменного планирования 1
Основы делопроизводства 1
Основы делопроизводства 2
Основы менеджмента 1
Основы менеджмента 1
Основы менеджмента 1
Основы нормирования труда персонала 1
Основы организации труда 1
Основы проектного планирования на предприятии 1
Основы производственного менеджмента 4
Основы профессионального коммуникационного менеджмента в сфере PR 1
Основы современной организации трудовой деятельности персонала 1
Основы теорий управления 1
Основы управления персоналом 1
Основы управления предприятием 1
Особенности антикризисного управления предприятием 3
Особенности деятельности арбитражных управляющих в каждой процедуре банкротства 1
Особенности использования власти в менеджменте 1
Особенности либерального стиля руководства 1
Особенности планирования, организации и оперативного управления совместным предприятием 1
Особенности подбора персонала 1
Особенности проведения бизнес-тренингов 1
Особенности работы с кадрами 1
Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами 2
Особенности работы с персоналом в ОАО "Городской молочный завод № 2" 2
Особенности работы с персоналом предприятия 1
Особенности стратегии концентрированного роста в ресторана "Русская изба" 1
Особенности транспортно-логистических систем 1
Особенности управления коммерческими и государственными предприятиями 1
Особенности управления консалтинговой фирмой 1
Особенности управленческого консалтинга 1
Особенности формирования в дела отдельных категорий документов 1
Особенности формирования организационной культуры в современной России 1
Особливості ділового спілкування 1
Осуществление инновационной деятельности в отрасли 1
Ответы к РК 62
Оформление совместительства 1
Оформлення трудових відносин із працівниками 1
Оцінка стану менеджменту в організації 1
Оценка деловых качеств менеджера по управлению персоналом 2
Оценка и анализ рисков 1
Оценка инновационного потенциала отдела информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ департамента информации администрации Новосибирской области 1
Оценка качества товаров 1
Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования 1
Оценка труда и персонала 1
Оценка хозяйственного риска на предприятии 1
Оценка хозяйственного риска. Виды потерь и методы их оценки 1
Оценки эффективности управления социально-экономическими образованиями 1
Оценочное собеседование и методика его проведения 1
Паблик рилейшинз и общественное мнение 1
Паушальные платежи. Инновационная стратегия 1
Педагогический менеджмент 1
Передбачуваність роботи компаній 2
Перерабатывающая подсистема операционной системы предприятия 1
Персонал підприємства 1
Персональный менеджмент 1
План развития завода металлпосуды Кукморского района РТ 1
Планирование в процессе управления продажами 1
Планирование деятельности фирмы 1
Планирование инвестиционной деятельности 1
Планирование как ведущая функция управления 1
Планирование карьерного роста работников и управление конфликтной ситуацией 1
Планирование на предприятии 1
Планирование персонала на УП "Центральное агентство воздушных сообщений" 1
Планирование работы с персоналом в организации и проведение его деловой оценки 1
Планирование создания и функционирования предприятия ООО "Мастер салат" 1
Планирование фонда оплаты труда 1
Планирование – средство стратегического управления 1
Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг 1
Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати 1
Поведение в организации 1
Поведение работников в организации 1
Подбор вспомогательного персонала 1
Подбор кадров 1
Подбор кадров на предприятии. Общества с ограниченной ответственностью 1
Подбор персонала 1
Подготовка менеджеров 1
Подготовка управленческого решения в аудите 1
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 1
Политика предприятия в области качества 1
Полномочия и власть в организации 1
Положительные и отрицательные аспекты обучения на рабочем месте 2
Понятие и измерение индивидуальной стоимости работника 1
Понятие инновационного менеджмента 1
Понятие организации, виды и признаки 1
Понятие производственного, технологического и трудового процесса 1
Понятие рефрейминга 1
Понятие управленческих отношений 1
Понятие, сущность, характеристика целей организации 1
Понятия организации: концепция жизненного цикла 1
Поняття комунікацій. Види комунікацій 1
Поняття стратегічної інформації 1
Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації 1
Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика 1
Построение структуры организации 1
Правила подготовки и проведения служебных совещаний 1
Правила составления документов 4
Правовые основы сертификации 1
Практика применения системно-ситуационного подхода в управлении (на примере ГОУ СПО Кемеровский педагогический колледж) 1
Практика создания информационных систем в организациях 1
Предлицензионные соглашения 1
Предложения по самоорганизации здоровья менеджера 1
Предмет и метод науки управления 1
Предмет и сущность учебной дисциплины "Развитие персонала" 2
Предмет, цель, задачи и методологические особенности организационного поведения как прикладной науки 1
Предотвращение ошибок или "покэ-ека" 1
Предпринимательская деятельность 1
Предпринимательские риски, методика оценки рисков 1
Применение компьютерных информационных технологий в создании учредительных документов для подготовки деятельности фирмы ООО "Медиатур" 1
Применение контроля в управлении организацией 1
Применение теории мотивации 1
Принципы обеспечения и управления качеством продукции 2
Принципы развития управления организацией 1
Принципы статической организации. Организационные структуры 1
Принятие решений в условиях риска 1
Принятие стратегических решений о выборе реализуемой услуги 1
Приоритетные направления разработки эффективной системы стимулирования труда 1
Природа и состав функций менеджмента 1
Присвоение квалификационных категорий и оплата сверхурочных работ 1
Причини і наслідки конфліктів в організації 1
Проблема управління прибутком на підприємстві 1
Проблематика антикризисного управления 1
Проблемные поля туристической фирмы 1
Проблемы очередей 1
Проведение реинжиниринга бизнес-процесса 2
Прогнозирование и планирование инновационной деятельности 1
Прогнозирование и расчет прибыли и оптимизации производства 1
Программа исследования 1
Программные средства и инструменты информационного менеджмента 2
Проект внедрения нового продукта 1
Проект как средство достижения целей 1
Проект квалификационной характеристики главного бухгалтера производственного предприятия 1
Проект открытия кафе демократичного уровня на 40 мест 1
Проектирование процесса управления организацией 1
Проектне планування 1
Проектування операційної системи 1
Производственная организация как социальная система и объект социального управления 1
Производственная программа. Управление качеством продукции 1
Производственная структура предприятия 2
Производственная структура предприятия 1
Производственное планирование СМР 1
Производственные процессы и принципы его организации 1
Промышленное предприятие. Информационная система предприятия при организации удаленного склада 2
Професійні навички документознавця-референта 1
Профессиональная компетенция консультанта 1
Профессиональное ориентирование и рекрутмент 1
Профессиональные ассоциации и кодексы поведения консультантов 1
Процедура отбора экспертов при принятии коллективных решений 1
Процес організації технологічного ланцюжка 1
Процесс восприятия и решения проблем личностью в организационном пространстве 2
Процесс принятия решений в организации 2
Процесс принятия управленческого решения 1
Процесс профессионального набора и отбора персонала для компании 1
Процесс разработки стратегических планов 1
Процессные теории мотивации и методы их использования 1
Процессуальные теории мотивации 1
Процессы принятия решений в организации 1
Процессы управления информационными технологиями 1
Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка 1
Психологические аспекты управления 1
Психологические основы управления персоналом 1
Психологические тесты как метод исследования 1
Психологические школы менеджмента 1
Психология взаимоотношений между руководителем и подчиненным 1
Психология менеджмента 1
Психология управления 1
Психофизиология работоспособности 1
Пути совершенствования управления персоналом предприятия 1
Рабочее время 2
Развёртывание функций качества 1
Развитие и обучение персонала организации 1
Развитие интеграционной деятельности ОАО "Уралкалий" 1
Развитие концепции менеджмента в Японии 1
Развитие рабочей силы в системе непрерывного образования 1
Разделение и кооперация труда 1
Разделение труда 1
Разделение труда и уровни управления 1
Различные виды риска на предприятии 1
Разработка АРМ специалиста по ценообразования на ОАО "ВМО" 1
Разработка бизнес-плана фирмы в условиях современной экономики 1
Разработка и принятие управленческих решений 1
Разработка карт производственного процесса и мероприятий по его совершенствованию 1
Разработка матрицы ответственности и полномочий в системе качества предприятия 1
Разработка общей модели современного менеджера 1
Разработка политики в области качества 1
разработка стратегии предприятия ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" 1
Разработка управленческий решений 1
Разработка управленческих решений 1
Разработка управленческих решений 1
Разработка управленческих решений 1
Разработка управленческих решений 1
Разработка управленческого решения по выбору товара при покупке 1
Разрешение производственных конфликтов 1
Расчет уровня безработицы 1
Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг 1
Реализация процессного подхода при создании системы менеджмента качества 1
Регламентація діяльності облікових працівників 1
Регрессионная модель занятости населения. Показатели изменения фондовооруженности труда 1
Редакция газеты Приволжская правда 2
Режим труда и отдыха 1
Реинжиниринг бизнес процессов 1
Реинжиниринг бизнес–процессов 1
Реинжиниринг и инновационные деловые процессы 1
Реинжиниринг: основные этапы и участники 1
Рекомендации по организации и ведению деловых переговоров 1
Ресторанный бизнес в туристических зонах ОАЭ 1
Реструктуризация имущественного комплекса АО путем выделения нового предприятия 2
Ринок праці з неповною конкуренцією 1
Риск-менеджмент 1
Риски инновационных проектов 1
Риски как проблема менеджмента 1
Робота кадрової служби підприємства 1
Розробка плану виробництва 1
Розробка цілей, стратегій та формування стратегічного набору загальноосвітнього навчального закладу нового типу 1
Роль і місце менеджера в організації 1
Роль и функции антикризисного регулирования 2
Роль информационно-справочных документов в управлении 3
Роль людського фактора і соціальної психології в менеджменті 1
Роль менеджера в создании эффективной системы контроля на предприятии 1
Роль прогнозирования и планирования в системе управления 1
Роль профессиографии в психологическом изучении трудовой деятельности 2
Роль руководителя в управлении конфликтами внутри организации 1
Роль целеполагания в менеджменте 1
Руководитель в системе стратегического управления 1
Руководство и власть 1
Руководство и принятие решений 1
Руководство по качеству ОАО "Пермский моторный завод" 6
Рынок труда: возможна ли полная занятость? 1
Свойства, признаки и качество продукции 1
Семь инструментов контроля качества 2
Сервисные контакты 1
Символика компании 1
Система документации по личному составу 1
Система мотивации работников предприятия 1
Система мотивов и потребностей 1
Система оперативного учета и управления 1
Система повышения квалификации и переподготовки кадров для информационного производства 1
Система подбора персонала 1
Система служебно-профессионального продвижения персонала 1
Система стимулирования для менеджеров высшего звена 1
Система стратегического управления персоналом 1
Система удосконалення управлінської діяльності 1
Система управління персоналом 1
Система управления качеством 1
Система управления корпорацией 1
Система управления на примере производственной организации "Элитная мебель" 2
Система управления персоналом организации 1
Система управления персоналом организации 1
Системи прийняття управлінських рішень на підприємстві 1
Системное исследование и факторный анализ систем управления 1
Системный анализ по жилищной проблеме приобретения собственного жилья 3
Системный анализ строительства электростанции в г. Новосибирске 1
Системотехнический подход к организации 1
Системы менеджмента качества 1
Системы организации коллективной работы 1
Системы управления качеством продукции 1
Ситуативный стиль управления 1
Складання документів 1
Совершенствование ИТ-инфраструктуры предприятия 1
Совершенствование оплаты труда персонала в организации 1
Совершенствование управленческого труда 1
Совет директоров акционерного общества 1
Современное состояние российского инвестиционного рынка 1
Современные автоматизированные информационные системы управления на Минском автомобильном заводе 1
Современные инструменты стимулирования труда 2
Современные инструменты стимулирования труда сотрудников в издательском доме "Алтапресс" 1
Современные концепции менеджмента 1
Содержание и задачи нормирования труда 1
Содержание и структура теории управления на примере ресторанного бизнеса 1
Содержание финансового менеджмента, его цель и задачи 1
Содержательные теории мотивации 1
Создание проекта сауны 1
Состав, структура и порядок разработки стратегических программ 1
Составление деловых документов 1
Составление и оформление деловых документов 1
Составление и оформление деловых документов 1
Составление технического задания на разработку оргпроекта системы ценообразования на ОАО "ВМО" 1
Социальная организация. Хозяйственные организации 1
Социально-психологические методы управления предприятием 1
Социально-психологические основы разработки управленческих решений 1
Социально-психологический климат в организации 1
Социальное партерство 1
Социально–психологические методы управления 1
Социальный менеджмент 1
Социологический анализ типологии обществ. Контроль над трудовым процессом: действия управляющих 1
Специфика инновационной деятельности в Украине 1
Специфика менеджмента некоммерческих организаций 1
Специфические методы исследования 1
Справочно-информационные документы, их составление и оформление 1
Сравнительная характеристика видов менеджмента 1
Сравнительная характеристика интуитивной и рациональной технологии принятия решений (суть, основные преимущества и недостатки, сфера использования) 1
Сравнительная характеристика ситуационного и системного подходов в менеджменте 1
Стандартизація продукції та її якість 1
Стандартизація та управління якістю 1
Стандартизация и сертификация в управлении качеством услуг 1
Стандарты РФ в системе управления качеством продукции 1
Становление и развитие менеджмента качества 1
Статус и стиль деятельности менеджера паблик рилейшнз 2
Стили лидерства 1
Стиль деятельности руководителя 1
Стиль жизни по А. Адлеру 1
Стиль одежды работника офиса 1
Стиль роботи керівника 1
Стиль та імідж ділової людини 1
Стимулирование и мотивация труда в системе управления 1
Стимулирование труда и мотивация персонала 1
Стратегічне планування і управління на підприємстві 1
Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання 1
Стратегічний аналіз у системі управління підприємством 1
Стратегія і практика оновлення виробництва 1
Стратегии в менеджменте 1
Стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации 2
Стратегии развития бизнеса 1
Стратегии управления хозяйственными рисками 1
Стратегические альтернативы и выбор стратегии развития государства 1
Стратегический анализ фирмы 2
Стратегический и технический уровень общения. Взаимосвязь вербальных и невербальных средств общения 1
Стратегический менеджмент 1
Стратегический менеджмент на предприятии 1
Стратегический план развития предприятия и методика его составления 1
Стратегическое видение 1
Стратегическое и оперативное планирование персонала 1
Стратегическое и оперативное управление 1
Стратегическое планирование 1
Стратегическое планирование 1
Стратегическое планирование в управлении 1
Стратегическое планирование на предприятии 1
Стратегическое управление 1
Стратегическое управление 1
Стратегия и диагностика рабочего времени на предприятии 2
Стратегия и тактика ведения переговоров. Специфика организационного конфликта. 1
Стратегия предприятия 1
Стратегия предприятия 1
Стратегия производственного менеджмента на примере продукции ОАО "Сибирское молоко" 1
Стратегия развития территориальной организации населения муниципальных образований в современных условиях 1
Стратегия узкой специализации 1
Страхование как метод управления риском в организации 1
Структура и классификация информационных технологий 1
Структура системного анализа 1
Структура управления организацией 1
Структура управленческой деятельности 1
Структурная организация кондитерского цеха 1
Субъекты и объекты оценочной деятельности 1
Сутність корпоративної культури 1
Сутність планування і етапи планування 1
Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах 1
Суть і призначення ліквідаційної процедури 1
Сущность антикризисного управления, его стадии и эффективность в Ханты-Мансийском автономном округе 2
Сущность деловодства. Проведение деловых переговоров 1
Сущность и значение кооперации труда 1
Сущность и механизмы реинжениринга 1
Сущность и основные теории мотивации 1
Сущность и особенности оценки персонала 1
Сущность и структура капитала 1
Сущность и цели финансового менеджмента в условиях рыночной экономики 1
Сущность и экономическая эффективность управления предприятием 1
Сущность инновационного менеджмента 1
Сущность метода "мозговой атаки" 1
Сущность подготовки коммерческой сделки 1
Сущность управления проектами 2
Сущность, объект и предмет управления 1
Схема профессионального планирования по получаемой профессии "менеджер" 1
Схемы и процедуры сертификации 2
Тейлоризм и его сущность 1
Тенденції в управлінні банківськими інноваціями 1
Тенденции и особенности формирования и использования интеллектуального капитала в Украине 4
Теорія міжнародного менеджменту 1
Теоретические основы реструктуризации предприятий 1
Теоретические основы управления проектами 2
Теоретические основы финансового менеджмента 1
Теоретические основы финансового менеджмента 1
Теории мотивации 1
Теории мотивации. Организационная структура управления предприятием 1
Теории стратегий бизнеса 1
Теория и практика организационного развития 1
Теория корпоративного управления 1
Теория мотивации труда 1
Теория научной организации труда Ф. Тейлора. Делегирование полномочий 1
Теория организации 1
Теория организации 1
Теория организации 1
Теория организации и ее принципы 2
Теория организации Луганского областного медицинского училища (ЛМУ) 1
Теория рациональной бюрократии Макса Вебера 1
Теория стратегического управления 1
Технико-экономическое обоснование создания нового бизнеса 1
Техническое регулирование и качество 3
Технологічні парки в Україні 1
Технологии групповой работы по принятию управленческих решений 1
Технология принятия управленческих решений 1
Технология принятия управленческого решения 1
Технология разрешения конфликтов 1
Технология управленческого анализа 1
Типичные ошибки бизнес-плана 1
Типы организаций 1
Типы организаций основного производства 1
Типы организационных структур, ресурсы организации 1
Требования рынка труда при подготовке конкурентоспособных специалистов менеджмента 1
Требования, предъявляемые к оформлению текстов документов 1
Трудові ресурси 1
Трудовая мотивация персонала организации 2
Трудовое поведение: особенности и характеристики различных видов 1
Трудовой договор (контракт) 1
Трудовой процесс 4
Трудовые отношения 1
Трудовые отношения в Нижегородском речном порту 1
Улучшение эффективности системы управления в организациях в условиях финансово-экономического кризиса 1
Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом 1
Управління інвестиціями 1
Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків 1
Управління персоналом 1
Управління ресурсами та запасами 1
Управлінський облік 1
Управление в организации 1
Управление денежными потоками 1
Управление затратами на предприятии 1
Управление знаниями 2
Управление исследовательским проектом 1
Управление как функция 1
Управление карьерой 1
Управление качеством 3
Управление качеством 1
Управление качеством 4
Управление качеством 1
Управление качеством 1
Управление качеством 3
Управление качеством 4
Управление качеством и его показатели 1
Управление качеством на предприятии 1
Управление качеством на предприятиях 1
Управление качеством продукции 1
Управление качеством продукции 1
Управление качеством продукции 1
Управление качеством продукции 3
Управление качеством продукции 1
Управление качеством продукции на предприятии 1
Управление качеством продукции на примере деятельности Хабаровского "Химфармзавода" 1
Управление качеством продукции. Технический контроль 1
Управление компанией Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 1
Управление конкурентоспособностью предприятия 1
Управление конфликтной ситуацией 1
Управление межкультурными различиями в современных корпорациях 1
Управление на предприятии 3
Управление на примере корпорации "Казахмыс" 1
Управление непрерывным образованием персонала в организации 1
Управление НИОКР 2
Управление оборотным капиталом и товарными запасами 1
Управление оборудованием, активами и издержками предприятия 2
Управление организацией 1
Управление организацией инновационной деятельности 1
Управление организационной культурой 1
Управление основным производством 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом 1
Управление персоналом банка "Ренессанс Кредит" 1
Управление персоналом в компании "Техношок" 1
Управление персоналом в структурной среде 1
Управление персоналом и подбор кадров 1
Управление персоналом компании 1
Управление персоналом кризисного предприятия 1
Управление персоналом на примере ОАО "Клецкий маслодельный комбинат" 1
Управление персоналом организации 1
Управление поведением в организации 1
Управление поведением персонала в организации 2
Управление потенциалом современного предприятия 1
Управление привлечением заемных средств. Производственный рычаг 1
Управление противоречиями 1
Управление профессиональной карьерой. Карьера и характер 1
Управление процессом коммуникаций на предприятии 1
Управление развитием персонала 1
Управление рисками 2
Управление рисками, имеющими катастрофические последствия. Теория катастроф 1
Управление сбытом на предприятии 1
Управление социально-экономическим объектом на примере колледжа 1
Управление стратегическими задачами 1
Управление финансовыми рисками на основе вероятностных методов анализа 2
Управленческая деятельность на предприятии ООО "Вереск-Уфа" 1
Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента 1
Управленческие проблемы Кировского района города Екатеринбург 1
Управленческие решения 1
Управленческий контроль 1
Управленческий учет в системе финансового менеджмента на предприятии 1
Управленческий учёт на предприятии 1
Управленческое консультирование 1
Условия и факторы, влияющие на качество принимаемых решений в ОАО "Ильдан" 1
Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій 3
Факторы внешней и внутренней среды менеджмента 1
Факторы исследования эффективности организации 1
Факторы общего внешнего окружения 1
Факторы синергийного взаимодействия между подразделениями 1
Факторы, формирующие стиль руководства 1
Философия организации 1
Финансовый риск как объект управления 2
Формирование коллектива 1
Формирование команды 2
Формирование конкурсной массы предприятия, расчет заработной платы 1
Формирование корпоративного духа и организационной культуры компании 1
Формирование философии организации. Российский и американский опыт 1
Формирование целей организации - кондитерский цех 1
Формирование эффективной структуры организации 1
Формування організаційних структур управління підприємством 1
Формы взаимодействия крупных и малых предприятий 1
Формы власти и влияния 1
Формы малого инновационного предпринимательства 1
Формы организации предприятий 1
Формы частно-государственного партнерства 1
ФСА – инструментарий аналитической работы специалиста по повышению конкурентоспособности предприятия 1
Функціональні стратегії у процесі реалізації стратегічних змін 1
Функции заработной платы 1
Функции и особенности управленческого учёта в современных условиях 1
Функции инновационного менеджмента 2
Функции менеджмента 1
Функции организации и руководства информационными технологиями 2
Функции управления в инновационной организации 1
Функции управления предприятием 1
Функции управления, особенности и основные характеристики 1
Функциональное разделение труда в процессе управления 1
Функциональный конфликт в коллективе 1
Функциональный финансовый менеджмент 1
Функция планирования в менеджменте. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 1
Характеристика інноваційного проекту 1
Характеристика и сравнительная оценка вертикальных и горизонтальных решений позиционирования информационных систем в менеджменте организаций 1
Характеристика микросреды фирмы 1
Характеристика моделей организаций как объектов управления 1
Характеристика современной системы кадровой документации 1
Характеристика франчайзинга 1
Характеристика, функциональные области деятельности и стратегия ФЛП Дятченко 1
Характеристики рабочих команд 1
Хоторнские эксперименты, сетка Томаса-Килменна 1
Целеполагание и управленческая деятельность 1
Цели и стратегии их достижения 1
Цели функционирования организации. Формальная и неформальная группы 1
Цели, функции, свойства автоматизированной системы "Автоматизированное рабочее место специалиста" 1
Цель, задача, миссия, эффективность организации 1
Ценностные дисциплины Трейси и Вирсемы 2
Циклы инновационного процесса 1
Человеческий фактор в инновационной деятельности 1
Человеческий фактор как источник риска на базовом предприятии. Анализ рискованного поведения 1
Человеческий фактор трудовой деятельности в АПК 1
Школи менеджменту 1
Эволюция информационных технологий 1
Эволюция стандартизации 1
Эвристические методы, их общая характеристика 1
Экологический менеджмент 3
Экономика труда 1
Экономика труда 2
Экономические показатели в кризис 1
Экономический анализ и основы аудита 1
Эксплуатационная программа гостиницы 1
Эмерсон 1
Этапы консалтингового процесса. Консалтинговый проект 3
Этапы кризисного состояния предприятия. Арбитражное управление в системе антикризисного менеджмента 1
Этапы планирования экономического развития 1
Этапы реинжиниринга бизнес–процессов 1
Этика и психология делового общения 1
Эфективність управління підприємством 1
Эффективное командование 3
Эффективность инноваций 1
Эффективность управления 1
Эффективный тайм-менеджмент для офисного работника 4
Японская модель управления качеством 1
Японський досвід в управлінні якістю продукції 1

Для добавления файла нужно быть зарегистрированным пользователем. Зарегистрироваться и авторизоваться можно моментально через социальную сеть "ВКонтакте" по кнопке ниже:

Войти через
или

Вы можете зарегистрироваться стандартным методом и авторизоваться по логину и паролю с помощью формы слева.

Не забывайте, что на публикации файлов можно заработать.