Педагогика

Сортировка
Скачиваний Сортировка
"Синдром высшего образования" в России 1
Cистема Макаренко - самая демократическая 1
Developing reading skills 3
Methods of teaching speech 5
Modern technologies in teaching FLT 1
Ігрові прийоми навчання на уроках хімії 1
Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи 1
Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи 1
Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі 1
Інноваційні процеси в системі освіти 1
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності 1
Інтерактивні методи навчання на уроках анлійськой мови 1
Інтерактивні технології в освіті 2
Інтерактивні технології навчання 1
Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва 3
Ісламська традиція виховання 1
Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству 1
А.С. Макаренко о воспитании детей в семье 1
А.С. Макаренко о воспитании детей в семье и современные проблемы семейного воспитания 2
Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини 1
Адаптація першокласників до школи 1
Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения 1
Адаптация к дошкольно-образовательному учреждению (ДОУ) 1
Адаптация первоклассников 1
Адаптивные возможности системы допрофессионального педагогического образования 1
Адаптивные и интеллектуальные технологии для Сетевого обучения 1
Адыгские педагоги-просветители 3
Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри 1
Активізація пізнавальної діяльності учнів 1
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі 1
Активация познавательной деятельности на уроке информатики 1
Активизация мыслительной деятельности на учебных занятиях 1
Активизация познавательной деятельности младших школьников посредством использования дидактических игр, выступающее как условие успешности обучения 1
Активизация познавательной деятельности учащихся 1
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках биологии посредством устного народного творчества и поэзии 1
Активное социально-психологическое обучение в ВУЗе 1
Активные методы в преподавании социально-политических дисциплин 1
Активные методы теоритического обучения 1
Актуальность и принципы системы Л.В. Занкова в сфере формирования коммуникативных навыков у младших школьников 1
Алгоритмизация процесса обучения младших школьников 1
Альтернативные формы обучения в дошкольном образовании 1
Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі 1
Анализ влияния физической рекреационной активности на самореализацию личности школьников 1
Анализ ошибок заочной математической школы 1
Анализ проблем реформирования курса физики 2
Анализ процессов управления в сфере образования г. Касимов 1
Анализ результатов эксперимента в области дистанционного образования 1
Анализ фразеологизмов английского языка с именами собственными и их эквивалентов в русском языке 2
Аналитико-синтетический метод в обучении современных первоклассников чтению 1
Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы 2
Англійська граматика 1
Андрагогика: наука обучения взрослых 1
Антропологический подход к воспитанию личности ребенка 1
Аппликация из бумаги как средство эстетического воспитания детей среднего дошкольного возраста 1
Арифметические задачи как средство развития у детей логического мышления 2
Асоціальна поведінка підлітків 1
Аспекты развития и нарушения речи у детей 1
Аудирование, как ведущий метод обучения учащихся иностранному языку в отечественной и зарубежной методиках 1
Аутентичность учебного текст 1
Біологічні основи методу розвитку рухових якостей 1
Бесіда на уроках у початкових класах 1
Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами 2
Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах 1
Беспризорность детей как социально-педагогическая проблема 1
Бухгалтерское образование в России: настоящее и будущее 1
В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти 1
В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти 1
Ведущая деятельность в раннем возрасте 1
Векторные многоугольники в физических задачах 2
Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови 1
Взаимодействие муниципальных дошкольных образовательных учреждений с семьей 1
Взаимодействие учителя и воспитателя в организации познавательной деятельности младших школьников в режиме продленного дня 1
Взаимосвязь различных видов деятельности и их роль в становлении осознанного отношения к природе 1
Взаимосвязь стиля педагогической деятельности и проявления школьной дезадаптации школьников 1
Взаимосвязь ценностных ориентаций и профессионального самоопределения старшеклассников 1
Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі 1
Вивчення байок в початковій школі 1
Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі 1
Вивчення макраме на уроках трудового навчання в 4 класі 1
Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа 1
Види трудової діяльності молодших школярів 1
Виды деятельности учащихся при изучении истории 1
Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи 1
Використання ігор на уроках української мови в початкових класах 1
Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах 1
Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски" 1
Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини" 1
Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі по збагаченню, уточненню та активізації словника у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мови ІІ рівня, обумовленим моторною алалією 1
Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі 1
Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання 1
Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі 2
Використання засобів народної педагогіки в естетичному вихованні дітей 1
Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят 1
Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів 1
Використання комп’ютера на уроках мистецтва 1
Використання музично-дидактичних ігор в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку 3
Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва 1
Використання народного фольклору у загальноосвітній школі 1
Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури 1
Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей в процесі трудового навчання 1
Використання робочих зошитів, підручників та електронних ресурсів на уроках біології у 8 класі 1
Використання сучасних технологічних засобів при викладанні біології в школі 1
Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства 1
Виникнення та розвиток ідей теорії "вільного виховання" в педагогіці 1
Виробниче навчання у закладах професійної освіти 1
Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці 1
Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку 1
Виховання естетичної культури підлітків 1
Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі 1
Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку 1
Вклад Х.Д. Алчевської у розробку методики читання 1
Влияние IT технологий на развитие восприятия цвета детьми дошкольного возраста на занятиях по изобразительному искусству 1
Влияние биоритмов на физическую работоспособность детей среднего школьного возраста 1
Влияние внеучебной работы на формирование экологической культуры студентов 1
Влияние вредных привычек на организм подростков и организация их профилактики в школе 1
Влияние групповых психолого-педагогических методов на развитие навыков общения у старших дошкольников 1
Влияние дидактических игр на процесс формирования словаря детей старшего дошкольного возраста 1
Влияние дополнительного занятия изобразительным искусством на подготовку детей к школе 2
Влияние занятий основной гимнастикой на физическую подготовленность детей старшего дошкольного возраста 1
Влияние игрушек на психическое развитие ребенка дошкольного возраста 1
Влияние использования нестандартного оборудования на формирование интереса младшего школьного возраста на уроках физической культуры 5
Влияние комплексных занятий на развитие речи дошкольников 1
Влияние музыкально-дидактических игр на формирование эмоциональной отзывчивости дошкольников с нарушением речи 1
Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности 1
Влияние обучения на эмоциональное развитие ребенка 1
Влияние оценочной деятельности учителя на формирование учебно-познавательной мотивации младших школьников 5
Влияние подвижных игр для развития физических качеств у детей младшего школьного возраста 1
Влияние подвижных игр на развитие быстроты и ловкости у детей 6-7 лет 1
Влияние ролевой игры на психологическое развитие учащихся 1
Влияние средств массовой информации на развитие агрессивности школьников 1
Влияние средств массовой информации на формирование личности детей и подростков 2
Влияние стиля педагогического общения на взаимоотношения дошкольников 3
Влияние театральной деятельности на музыкальное развитие детей 1
Влияние уровня знаний детей о цвете на уровень изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста 1
Влияние утренней гимнастики на работоспособность младших школьников 1
Влияние физического воспитания в семье на общую физическую подготовку учащихся младшего школьного возраста 4
Внеклассная работа по географии 1
Внеклассная работа по литературе как средство личного развития 1
Внеклассная работа по русскому языку в начальной школе 1
Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в национальной школе 1
Внеклассное преподавание биологии 3
Внесок І.О. Соколянського у розвиток тифлосурдопедагогіки 1
Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки 1
Возможности методики использования игры на уроках русского языка 1
Возможности развития элементарных способностей в условиях работы в классах коррекционно-развивающего обучения 1
Возрастная характеристика подростка средней школы и её особенности 1
Возрастной подход в деятельности школьного социального педагога 1
Возрастные особенности внимания 1
Возрастные особенности современных школьников как фактор совершенствования педагогического процесса 1
Вокальное развитие детей младшего школьного возраста в процессе вокальных упражнений в условиях центра детского творчества 1
Вопросы развития речи и обучение родному языку в педагогической системе К.Д. Ушинского 1
Воспитание в философской, педагогической и социальной антропологии 1
Воспитание гуманного отношения к животным у детей дошкольного возраста 1
Воспитание и обучение по Конфуцию 1
Воспитание и развитие личности ребенка 1
Воспитание интереса к музыке у детей старшего дошкольного возраста средствами компьютерных обучающих программ 1
Воспитание коммуникативной культуры младших школьников 2
Воспитание культурного поведения у школьников 2
Воспитание культуры здорового образа жизни 1
Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста 5
Воспитание культуры поведения в общественных местах у детей 5-6 лет на основе проблемных ситуаций 1
Воспитание культуры поведения детей старшего дошкольного возраста средствами художественной литературы 2
Воспитание положительных качеств у детей с учетом темперамента 1
Воспитание трудовой активности в младших школьников 1
Воспитание трудолюбия дошкольников 1
Воспитание целеустремленности в игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста 1
Воспитание чувства бережливости у детей младшего школьного возраста 2
Воспитание чуткости у детей через сказку 1
Воспитательная система в условиях детского оздоровительного лагеря 1
Воспитательная система класса 1
Воспитательная система с младшими школьниками 1
Воспитательная функция фольклора 1
Воспитательно-образовательное значение экскурсий в природу. 1
Воспитательный потенциал семьи 1
Воспитательный процесс в школе 1
Восприятие сказки детьми дошкольного возраста 1
Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра 1
Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини 1
Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки 1
Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості 1
Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на процес формування пізнавальної активності старшокласників на уроках загальної біології 1
Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра 1
Всеобщее среднее образование в СССР 3
Вспомогательные формы организации работы в школе (туристический клуб) 1
Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ў школе 5
Гендерные представления младших школьников из неполных семей 2
Гендерный аспект в образовании 1
Гендерный аспект в социализации детей младшего дошкольного возраста посредством игры 1
Гигиена в школе 1
Гигиена кожи 1
Гигиеническое воспитание младших школьников 1
Государственная политика в области образования в РФ 1
Готовность детей с общим недоразвитием речи к овладению грамматикой 1
Гра як метод виховання 1
Гра як метод виховання молодших школярів 1
Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення 1
Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників 1
Гражданское воспитание школьников 2
Графические работы на уроках стереометрии в средней школе 1
Групові форми занять з учнями на уроці хімії 1
Групова навчальна діяльність 1
Групповая работа как форма организации кружка 1
Групповая работа на уроках математики в начальной школе 3
Групповое обучение 1
Гуманизация детско-родительских отношений в социально-неблагополучных семьях на основе взаимодействия с ДОУ 1
Гуманизация, как ведущая идея развития современной науки 1
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 1
Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання 1
Діалогічне мовлення 1
Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери 1
Двигательная активность 5
Дезадаптация школьников 2
Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів 1
Декоративно-прикладное искусство в работе с детьми старшего дошкольного возраста 1
Деловая игра в обучении 1
Дети-инвалиды в детских оздоровительных лагерях 1
Детская и юношеская субкультуры 1
Детский сад, как институт социализации 1
Детско-подростковые клубы как часть системы дополнительного образования 1
Детско-родительские отношения 1
Детско-родительские отношения 1
Деятельность педагога дополнительного образования 1
Деятельность социального педагога по профессиональному самоопределению воспитанников детского дома подросткового возраста как условие успешной социализации 1
Деятельность социального педагога по профилактике курения среди студентов I курса Северного педагогического колледжа 1
Деятельность художников-педагогов начала ХХ века 1
Деятельность школьных библиотек 1
Диагностика воспитанности детей дошкольного возраста 1
Диалектная лексика в произведении М.А. Шолохова "Поднятая целина" 2
Диалог как творческое взаимодействие 1
Диалог, как средство формирования коммуникативной грамотности учащихся 1
Дидактическая игра в развитии внимания у дошкольников 1
Дидактическая игра как важное средство воспитания умственной активности учащихся 1
Дидактическая игра как метод развиваюшего обучения 1
Дидактическая игра как способ руководства познавательной деятельностью детей старшего дошкольного возраста 4
Дидактическая игра как средство воспитания звуковой культуры речи детей 4-5 лет 1
Дидактическая игра как средство развития познавательной активности при изучении чисел первого десятка 2
Дидактическая игра, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики 1
Дидактические возможности информационно–коммуникационных технологий в процессе знакомства дошкольников с цветом 1
Дидактические и лексические упражнения, как средство развития словаря дошкольника 2
Дидактические игры как средство развития познавательного интереса на уроках обучения грамоте 1
Дидактические основы интегрированных уроков в начальных классах 1
Дидактические основы использования игрового метода на уроке физкультуры в 10 классах 1
Дидактические принципы организации учебного процесса, способствующие повышению активности школьников 2
Дидактические проблемы современного урока 5
Дидактическое обеспечение курса фриволите 1
Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять 1
Дидактичні основи підготовки управлінсько-економічних кадрів у системі вищої освіти 2
Дидактичні умови ефективного використання дидактичних ігор на уроках української мови 1
Дидактична сутність наступності в економічному вихованні учнів шкіл і студентів вищих педагогічних закладів 1
Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу 1
Дидактичний експеримент у трудовому навчанні 1
Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці" 1
Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей" 1
Динамика представления о стиле межличностных отношений психолога 2
Диференційований підхід в процесі навчання учнів середньої школи 1
Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и дислалии 1
Дифференцированное обучение как средство повышения эффективности урока 1
Дифференцированный подход к учащимся при обучении двигательным действиям 1
Дифференцированный подход как условие личностно-ориентированного обучения 1
Документационное обеспечение процессов лицензирования в сфере высшего образования 1
Домашнее задание как фактор повышения физической подготовленности 1
Домашнее чтение в обучении английскому языку на среднем этапе его изучения 1
Домашняя учебная работа по английскому языку в начальной школе как условие развития навыков самообразовательной деятельности 1
Досвід роботи вчителя фізкультури 1
Дослідницька та творча діяльність на уроках біології 1
Достижение уровня образовательного стандарта при обучении химии учащихся с плохо выраженными познавательными потребностями 1
Досуги как средство закрепления и совершенствования двигательных умений и навыков детей старшего дошкольного возраста, имеющих отклонение в развитии 3
Древесные и кустарниковые растения как объект лабораторных работ по общей биологии 2
Духовно-нравственное воспитание младших школьников 3
Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами музыкального искусства на уроках музыки 1
Духовное воспитание подростков в процессе воспитания школьников 1
Екологічна освіта на уроках біології 1
Екологічна психопедагогіка 1
Екологічне виховання в школі 1
Економічне виховання молодших школярів 2
Елементи народознавства при вивченні ботаніки 1
Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя 1
Естествознание как средство эстетического воспитания в младших классах 1
Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання 1
Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови 1
Естетичне виховання школярів 1
Ефективність організації та проведення культурно-дозвіллєвої діяльності дітей 1
Жіноча освіта 2
Женское образование в Ярославле в конце XIX - начале XX вв. 1
Живой уголок для детей средней группы 1
Жизнь и педагогическая деятельность А.С. Макаренко 1
Загадки, пословицы, поговорки как средство развития речи младших школьников на уроках русского языка 2
Загартування 1
Заикание 1
Занимательный материал "Русской азбуки" 20
Занимательный русский язык 2
Запровадження магістерської програми "Педагогіка вищої школи" як передумова до підготовки кваліфікованих викладачів відповідно до вимог Болонського процесу 1
Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів 1
Застосування винахідницьких задач при вивченні курсу "Біологія" 1
Здоровый образ жизни как основа профилактики хронических заболеваний школьников 1
Здоровый образ жизни как фактор развития ключевых компетенций будущих специалистов 1
Знакомство дошкольников с родословной 2
Знакомство с цифрами дошкольников 2
Значение досуговой занятости подростков в профилактике правонарушений 1
Значение игры в системе обучения дошкольников изодеятельности 1
Значение индивидуальных профконсультаций в выборе профессии учащимся 1
Значение методики использования картин для формирования речи дошкольников 1
Значение народных подвижных игр в процессе развития ребенка 1
Значение педагогических идей С.Т. Шацкого для развития отечественной социальной педагогики 1
Значение физкультурных праздников в организации активного отдыха детей дошкольного возраста 1
Значение фольклора в патриотическом воспитании детей 2
И.Г. Песталоцци - реформатор начального обучения 1
Игра в процессе обучения на уроках 1
Игра как метод коррекции затрудненного общения 1
Игра как метод обучения и воспитания 6
Игра как одна из важных форм обучения младших школьников 3
Игра как одно из средств социализации дошкольников с задержкой психического развития 1
Игра как способ активизации учебной деятельности младшего школьника на уроках окружающего мира 2
Игра как средство нравственного развития дошкольника 1
Игра как средство развития наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста 1
Игра как средство умственного развития детей среднего дошкольного возраста 1
Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников 1
Игровая деятельность младших школьников с задержкой психического развития 1
Игровые методы как средство активизации познавательной активности на уроках английского языка 1
Игровые технологии в учебно-воспитательном процессе современной школы 1
Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших школьников 1
Игрушка как средство всестороннего воспитания детей дошкольного возраста 3
Игрушки (промышленные товары) 1
Игры в изучении экономики 1
Идентификация как механизм адаптации к школьной жизни у первоклассников 1
Идея построения адаптивной школы 1
Изготовление космического аппарата типа шатл на уроках трудового обучения 1
Изготовление шкатулки для девочки 1
Изменение отношения к учебе в младшем школьном возрасте 1
Изучение 3D моделирования в AUTODESK 3DS MAX 2008 на факультативах в школе 1
Изучение вопросов биотехнологии в курсе химии средней школы 1
Изучение зависимости степени агрессивности от особенностей саморегуляции 1
Изучение и формирование ответственности у младших школьников 6
Изучение имени числительного в школе 1
Изучение иноязычных слов латинского происхождения на уроках русского языка в 5-7 классах 1
Изучение креативности и стереотипности мышления школьников 1
Изучение методики преподавания технического творчества 1
Изучение многозначных слов в начальной школе 6
Изучение памяти школьников разного уровня успеваемости 1
Изучение психолого-педагогических условий эффективности обучения учащихся шести лет 1
Изучение словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 2
Изучение темы "Минеральные удобрения" в школьном курсе химии 1
Изучения лексики русского языка в начальной школе 1
ИКТ-компонент как средство формирования мотивации к учению у учащихся 4 класса на уроках русского языка 1
Индивидуальное обучение детей младшего школьного возраста 1
Индивидуальные особенности детей, их учет и педагогическая коррекция 1
Инновации в образовании 1
Инновационная педагогическая деятельность в современном дошкольном образовании 1
Инновационные модели обучения на уроках географии 1
Инновационные педагогические технологии 2
Инновационные технологии, используемые на занятиях в дошкольном учреждении 2
Интеграция математических и экономических знаний 2
Интегрированные уроки как одно из средств повышения активности учащихся на уроках в старших классах 2
Интегрированные уроки по математике 7-9 класс 1
Интегрированный подход в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста 1
Интеллект в структуре индивидуальных свойств 1
Интеллектуальная готовность детей 6-7 лет к школьному обучению 1
Интеллектуальная готовность к обучению в начальной школе дошкольников, посещающих ДОУ компенсирующего вида и основные направления ее формирования 1
Интеллектуальные игры в обучении старшекласников 1
Интерактивные методы обучения иностранному языку в 5-7 классах средней общеобразовательной школы 1
Информационно-коммуникационные технологии как средство развития познавательного интереса у детей 4
Информационные технологии в обучении детей с нарушениями речи 1
Информационные технологии на уроках китайского языка 1
Информационные технологии на уроках ОБЖ 1
Использование аудиовизуальных форм как нетрадиционных методов обучения английскому языку 1
Использование аутентичных материалов при обучении аудированию 1
Использование Веб-служб для индивидуализированного обучения, основанного на Веб-технологиях 1
Использование видеопрограмм на уроках английского языка в старших классах средней школы 1
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогическом процессе 1
Использование зрительных опор для развития устной речи учащихся в X-XI классах средней школы 1
Использование игр и игровых упражнений в процессе формирования сенсорных эталонов у детей 2-3 лет 1
Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка у младших школьников 2
Использование игровых методик в коррекционной развивающей работе учителя в начальных классах 1
Использование игровых приемов при обучении дошкольников счету 3
Использование информационных компьютерных технологий в коррекционно-развивающем обучении детей с общим недоразвитием речи 1
Использование информационных технологий на уроках математики 1
Использование карт на уроках истории 1
Использование компьютера при подготовке к уроку 2
Использование компьютерной техники в учебном процессе 1
Использование массажа в коррекционно-логопедической работе с дизартриками 1
Использование метода моделирования при систематизации знаний старших дошкольников об окружающем мире 1
Использование метода проектов в обучении детей старшего дошкольного возраста физическим упражнениям 1
Использование наглядности на уроках русского языка 3
Использование наглядных пособий в процессе изучения чисел первого десятка 2
Использование наглядных средств обучения на уроках истории 4
Использование нестандартных форм урока при обучении лексической стороне языка 1
Использование обобщений при обучении математике в средней школе 1
Использование проблемного обучения в детском саду 4
Использование проблемных ситуаций на уроках природоведения как средство повышения качества учебной деятельности младших школьников 1
Использование ролевых игр при обучении говорению в 6-ых классах средней школы 1
Использование СИТ на уроках биологии 2
Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе на примере изучения раздела "Технология обработки ткани 5 класс" 1
Использование современных информационных технологий с целью повышения познавательного интереса учащихся к учебной деятельности 1
Использование стихотворений и рифмовок для усвоения языкового материала 1
Использование технических средств обучения и информационные технологии в образовании 1
Использование технологий росписи по ткани в педагогической работе 1
Использование учебников математики при изучении табличного умножения и деления на 2 и 3 1
Использование учебного проекта на уроках английского языка в средней школе 1
Использование художественной литературы на уроках истории 13
Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе 2
Использование электронных средств обучения на уроках технологии 1
Использование элементов психологической диагностики в профильной подготовке школьников 1
Исследование мотивов учебной деятельности учащихся 1
Исследование особенностей мышления школьников подросткового и раннего юношеского возраста 1
Исследование профессиональной подготовки будущего учителя физической культуры 1
Исследование эффективности использования домашних заданий в процессе физического воспитания 1
Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности 2
Исторический материал, как одно из средств развития познавательной активности младших школьников на уроке математике 2
Историческое краеведение как элемент современного исторического образования 1
История возникновения и развития систем сенсорного воспитания детей дошкольного возраста 2
История женского образования в России с древнейших времен до начала XX века 1
История профессионально-педагогического образования в России 1
История русской письменности для школьников 1
Как современная система отметок стимулирует учебно-познавательную деятельность учеников 1
Классный руководитель в современной школе 1
Колектив як фактор формування особистості 1
Коллективная творческая деятельность как средство эмоционального развития дошкольников 1
Коммуникативная грамматика при обучении английскому языку на среднем этапе 1
Коммуникативные игры, как новый формат игровых технологий при обучении английскому языку 6
Компетентностный подход в преподавании химии через проблемно-исследовательскую деятельность 2
Компетентностный подход к обучению младших школьников умению решать проблемы во взаимоотношениях людей 2
Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів 1
Комплексное тестирование силовых способностей детей школьного возраста 1
Комплексный подход к преодолению заикания 1
Компьютеризация реализации образовательной технологии – система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова на уроках 1
Комп’ютеризація навчального процесу 1
Конспект-урок по теме "Блины, оладьи, блинчики" 1
Контроль в обучении младших школьников 1
Контроль знаний на уроках мировой художественной культуры 3
Контроль как ведущий вид деятельности 1
Контроль у навчанні іноземної мови 1
Концентрированное обучение: модели образовательной технологии 1
Концептуальные модели образовательных систем нового типа и проблемы их внедрения 1
Концепція морального виховання в початковій школі 1
Концепция духовно-нравственного воспитания средствами искусства 1
Концепция как условие развития музея истории учебного заведения 1
Концепция очередного этапа реформирования системы образования 1
Кооперативное образование России 1
Корекція заїкання у школярів 1
Корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці 1
Коррекционная работа с умственно отсталыми детьми 1
Коррекционно-воспитательная работа педагога-дефектолога с аномальными детьми 5
Коррекция аграмматической дисграфии у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи 14
Коррекция дисграфии у детей младшего школьного возраста путем компьютерных технологий 2
Коррекция заикания 1
Коррекция нарушений речи у детей с задержкой психического развития 1
Коррекция недоразвития речи у детей с моторной алалией 1
Коррекция отклонений в развитии при ЗПР 1
Кризисы детского развития 1
Критерии учебно-методического комплекса по истории 1
Культура общения младших школьников в урочной деятельности 1
Культура педагогического труда 1
Культурологічне виховання воїнів 1
Курс ОБЖ и ПДД в работе с детьми старшего дошкольного возраста 1
Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах 1
Лабораторный практикум по ботанике как средство развития самостоятельности учащихся 4
Лекционно-семинарская система обучения 1
Лидеры детского коллектива, воспитательная работа с ними 1
Листы рабочей тетради по теме "Организация" при изучении дисциплины "Менеджмент" 1
Литературное творчество школьников 1
Личностно-ориентированное обучение 1
Личностно-ориентированное обучение истории в школе 3
Личностно-ориентированные технологии обучения 1
Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку 2
Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку 1
Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности процесса обучения 1
Логико-математические игры в работе со старшими дошкольниками как средство формирования логического мышления 1
Логопедическая работа по коррекции фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников со стертой формой дизартрии 1
Логопедия: нарушения звукопроизношения 1
Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання 1
Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач 1
Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти 1
Макаренко як класик вітчизняної педагогіки XX століття 1
Мастерство классного руководителя: сущность и методы его работы 1
Межпредметные связи в обучении 1
Межпредметные связи в школьном обучении 1
Межпредметные связи на уроках технологии 2
Место внеклассной работы по биологии в учебном процессе 1
Место воспитателя и воспитанника в управлении воспитательным процессом 1
Место опорного конспекта в процессе изучения психологии 1
Место тестов в изучении истории 1
Месца і ролю вучэбна-метадычных дапаможнікаў па беларускай літаратуры ў працэсе школьнай адукацыі 1
Метады і прыёмы вывучэння фразеалагічных адзінак у малодшых класах 1
Метод бесіди як засіб формування природничих знань дітей молодшого шкільного віку 1
Метод моделирования в ходе изучения вопросов общей биологии 1
Метод на уроках технологии 1
Метод проектов и его использование в школе 1
Метод тестирования в системе педагогических измерений 2
Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками 1
Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 1
Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури 1
Методика аппликационных работ с разными материалами в школе 1
Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання 1
Методика вивчення математики 1
Методика вивчення прикметника в початковій школі 1
Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ" 1
Методика використання лекційно-семінарської системи в аграрних технікумах і коледжах при вивченні дисциплін економічного профілю 2
Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах 1
Методика використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт" 1
Методика выполнения творческих проектов по технологии для восьмых классов 1
Методика и теоретические основы эстетического воспитания школьников 1
Методика и технология работы социального педагога с педагогически запущенными детьми 2
Методика изучения неравенств 1
Методика изучения раздела "Графика" в 8 классе 1
Методика изучения раздела "Рукоделие" 5 класс 1
Методика изучения раздела "Технология обработки металлов" в 5 классе 1
Методика изучения текстовых процессоров в основной школе 2
Методика интенсивного обучения французскому языку 1
Методика использования схем и рисунков при изучении оптики в курсе физики средней школы 1
Методика контроля знаний по русскому языку младших школьников 2
Методика логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией 1
Методика навчання малюванню дітей середньої групи 1
Методика навчання письмового додавання і віднімання 1
Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку 1
Методика обучения английскому языку как второму иностранному 2
Методика обучения декоративно-прикладному искусству в учреждении дополнительного образования 1
Методика обучения культуре дома. Изготовление аппликации "Салфетки к чаю" и сервировка стола к чаю 1
Методика обучения работе с бумагой и картоном в начальной школе 8
Методика обучения решению задач на построение сечений многогранников в 10-11 классах 3
Методика обучения решению сюжетных задач в курсе математики 5-6 классов 1
Методика обучения решению текстовых задач алгебраическим методом 2
Методика обучения технологии машинной вышивки 2
Методика обучения технологии ухода за одеждой и обувью 1
Методика обучения учащихся аппликационным работам с природными материалами 1
Методика обучения чтению на английском языке в средней школе 3
Методика обучения школьников правилам дорожного движения 1
Методика обучения школьников художественной обработке древесины 2
Методика ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з величиною предметів 2
Методика ознакомления детей с иллюстрацией. Формирование представлений о изобразительных средствах иллюстрации 4
Методика організації і виконання учнями графічних робіт 1
Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство» 1
Методика організації слухання та інтерпретації музики в початкових класах 1
Методика організації спостережень школярів за змінами в живій та неживій природі 1
Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи 2
Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій" 1
Методика підготовки і проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 1
Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці 1
Методика підготовки та проведення лекційних занять у вищій школі 1
Методика патриотического воспитания в начальной школе 1
Методика планирования воспитательной работы 3
Методика планирования и проведения инновационных уроков профессионального обучения 1
Методика преподавания "Основ взаимозаменяемости и стандартизации" на базе ВУЗа 1
Методика преподавания английского языка в средней школе 3
Методика преподавания атомной физики с использованием компьютерных технологий 1
Методика преподавания курса "Матричные игры" 2
Методика преподавания познания мира 1
Методика преподавания портретной живописи в средних классах 2
Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента 2
Методика преподавания русской литературы ХХ века в 5-7 классах 1
Методика преподавания темы "Глобальная сеть Интернет" в 11 классах экономического профиля 1
Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 1
Методика проведения лабораторно-практических работ по экономике в школе 2
Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение" 1
Методика проведения утренней гимнастики в дошкольных учреждениях 1
Методика проведения школьной исследовательской работы 2
Методика проведення інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу біології 2
Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології 1
Методика проведення лабораторних занять з курсу "Застосування ІКТ у навчальному процесі з математики" 2
Методика проведення теоретичних занять 1
Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах 1
Методика проектування шкатулки на уроках трудового навчання в загальноосвітніх школах 1
Методика работы над понятиями "звук", "слог", "слово", "предложение" в добукварный период 1
Методика работы над русскими народными сказками 2
Методика работы над сказкой 1
Методика развития связанной речи у умственно отсталых детей старшего дошкольного возраста 3
Методика развития экспериментально-исследовательских умений школьников на уроках учебного предмета "Окружающий мир" 2
Методика решения иррациональных уравнений и неравенств в школьном курсе математики 3
Методика розвитку м’язової сили у дітей шкільного віку 1
Методика розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку 1
Методика создания учебного фильма по географии силами учителя 1
Методика створення проблемних ситуацій 1
Методика трудового навчання як навчальна дисципліна 2
Методика учета и контроля знаний студентов 1
Методика формирования знаний, умений и навыков по разделу программы художественной обработки глины в детском саду 2
Методика формирования понятия "вещество" на пропедевтическом этапе обучения химии 1
Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво" 1
Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів 1
Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні 1
Методики логопедических занятий с заикающимися дошкольниками 1
Методики формирования и контроля знаний у учащихся начальных классов в обучении предмету "Физическая культура" 1
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении на современном этапе 1
Методическая разработка лекции и семинарского занятия по теме "Виды воображения" 4
Методическая разработка по курсовой работе: «Воспитание культуры поведения у дошкольников» 1
Методическая разработка рабочей программы дисциплины "Психологическое здоровье в старшем подростковом возрасте" 1
Методические основы организации групповой формы работы на занятиях по иностранному языку 1
Методические особеннности изучения темы "Биогеоценоз и его компоненты" в школьном курсе биологии 1
Методические особенности введения показательной функции в курсе математики средней школы 1
Методические особенности изучения раздела "Алгоритм и исполнители" в базовом школьном курсе информатики 1
Методические особенности изучения темы "Атомы. Молекулы" в школьном курсе химии 1
Методические особенности изучения темы "Бактерии" в школьном курсе биологии 1
Методические особенности изучения темы "Железо" на уроках химии в средней школе 1
Методические особенности изучения темы "Земноводные" в школьном курсе биологии 2
Методические особенности изучения темы "Значение зеленых растений в жизни человека" 1
Методические особенности изучения темы "Корень" в школьном курсе биологии 2
Методические особенности изучения темы "Побег" в школьном курсе биологии 3
Методические особенности изучения темы "Природные источники углеводородов" 1
Методические особенности использования задач с экологическим содержанием на уроках органической химии в средней школе 1
Методические особенности преподавания темы "Многообразие видов рыб" 1
Методические особенности преподавания экономических дисциплин у школьников младших классов 2
Методические подходы к анализу учебной литературы в системе профессионального образования 1
Методические приемы правового обучения 1
Методические разработки урока по теме "Спирты" 2
Методические рекомендации преодоления дезадаптации леворуких детей при обучении письму 1
Методический анализ учебного материала по теме "Форматирование текста" 1
Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі 1
Методична розробка системи уроків з розділу "Електротехнічні роботи" 1
Методичне забезпечення вивчення теми "Метали" в 9 класі 1
Методологические основы педагогики 1
Методы и приёмы в преподавании английского языка 1
Методы и приемы интеллектуального развития младших школьников на занятиях изобразительного искусства в условиях коррекционной школы 1
Методы и приемы обучения чтению детей младшего школьного возраста 4
Методы и приемы развития навыков самостоятельной творческой деятельности в процессе обучения иностранному языку 1
Методы и приемы словарной работы на уроках русского языка в начальной школе. 1
Методы и формы работы социального педагога в общеобразовательном учреждении 1
Методы и формы работы социального педагога с неполной семьёй 2
Методы и формы реализации воспитательных возможностей процесса трудовой и технологической подготовки школьников (на примере раздела "Технология швейного производства" 9 класс) 1
Методы компьютерной диагностики функционального состояния учащихся 1
Методы обучения в современной школе 1
Методы организации самостоятельной работы школьников при обучении иностранному языку 2
Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности и поведения как пути нравственного воспитания школьников 1
Методы развития познавательной активности обучаемых и реализация их на занятиях по экономическим дисциплинам 3
Методы экологического образования на уроках химии 1
Моделирование содержания технологического образования 1
Моделирование среды воспитания духовно-творческой личности дошкольника 1
Модель диалога человека-преподавателя контролирует деятельность в AutoTutor 1
Моделювання уроків української мови в школах нового типу 1
Можливості поєднання курсів "Фізичне виховання" та "Валеологія" з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу 1
Моніторинг систем управління якістю ВНЗ 1
Моральне виховання підростаючого покоління 1
Моральне виховання старших дошкільників 1
Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі 1
Моральне виховання як важлива складова змісту виховання 1
Морально-духовний розвиток і фізичне виховання вчителя 1
Морской кадетский корпус - история и современность 1
Мотивація, стимулювання і активізація навчання 2
Мотивация школьников на уроках физкультуры 3
Мотивы игры и учения 1
Музичні ігри у початкових класах 1
Музична освіта в Японії та Україні 1
Музично-ритмічне виховання молодших школярів 2
Музыка в экологическом воспитании дошкольников 3
Музыка и развитие мыслительной деятельности дошкольников 1
Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста 1
Музыкальное обучение в детском саду 1
Музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей младших школьников 4
Мультимедийные презентации как средство развития познавательной активности младших школьников 2
Мышление дошкольников 1
Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі 1
Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі 1
Навчальний хімічний експеримент на уроках хімії (дидактичні функції) 1
Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі 1
Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі 1
Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші" 1
Навчання та виховання на ідеях гуманізму 1
Наглядность в преподавании новейшей истории 4
Наглядный метод в обучении истории 1
Наказание как метод педагогического процесса 1
Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні 1
Народная педагогика в семейном воспитании 1
Народная сказка как средство нравственного воспитания детей младшего школьного возраста 4
Нарушение и исправление звукопроизношения свистящих звуков у детей дошкольного возраста 3
Нарушения звукопроизношения у дошкольников с минимальными дизартрическими расстройствами 1
Нарушения звукопроизношения у старших дошкольников с синдромом дизартрия 1
Нарушения письменной речи у учащихся младших классов общеобразовательной школы 2
Наукові основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі 2
Наукова організація праці студента 3
Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення 1
Научная организация педагогического труда 2
Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе 2
Научно-исследовательская работа школьников в РБ 3
Научно-методические основы формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 1
Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США 1
Некоторые вопросы изучения социальной экологии в школе 1
Нестандартні уроки в молодших класах 1
Нестандартні уроки в початкових класах 1
Нестандартні уроки в школі 2
Нетрадиційні уроки з біології 1
Нетрадиционные технологии обучения 1
Нетрадиционные уроки при преподавании технологии в школе 1
Нетрадиционные формы обучения русскому языку 5
Нетрадиционные формы организации обучения 5
Нетрадиционные формы организации учебного процесса в школе 3
Нетрадиционные формы уроков как способ развития интереса к учебе у детей младшего школьного возраста 4
Неурочные формы организации обучения 1
Неурочные формы построения занятий в физическом воспитании 1
Новые образовательные технологии как средство повышения качества образования 1
Новые подходы в организации самообразовательной деятельности учащихся на уроках истории 1
Новые технологии обучения 1
Нравственно-экологическое воспитание младших школьников на уроках "Человек и мир" 1
Нравственное воспитание в процессе учебной деятельности 1
Нравственное воспитание детей через ролевую игру 1
Нравственное воспитание дошкольников в системе всестороннего развития личности 1
Нравственное воспитание младших школьников 1
Нравственное воспитание педагогически запущенных подростков 1
Нравственные идеалы в народной педагогике 1
Нумерація багатоцифрових чисел (чотири-, п’яти- і шестицифрових) 1
О мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 1
Обдарована дитина в початковій школі 2
Обеспечение техники безопасности на физкультурных занятиях в ДОУ 2
Обогащение словарного запаса учащихся при подготовке к сочинению в седьмом классе 7
Образ учителя и его формирование у студентов педагогических учебных заведений 1
Образ учителя словесности в русской литературе XX века 1
Образование и личность 1
Образование как общечеловеческая ценность 1
Образовательная и познавательная ценность сказок в развитии младших школьников 1
Образовательные возможности компьютерной сети 1
Обучение 1
Обучение видам речевой деятельности на уроках русского языка 2
Обучение говорению в младших классах 1
Обучение двигательным умениям и навыкам на основе использования технологии личностно-ориентированного подхода в учебном процессе 1
Обучение детей с нарушением слуха словесной речи 1
Обучение детей с общим недоразвитием речи сравнению предметов по тяжести и сосудов по вместимости 1
Обучение диалогической речи на основе развития речевых взаимодействий учащихся 4
Обучение дошкольников математике 1
Обучение изучающему чтению в старших классах школы 1
Обучение иноязычной письменной речи как виду речевой деятельности на среднем этапе 2
Обучение как фактор развития личности 1
Обучение культуре речи школьников старших классов 1
Обучение межкультурной коммуникации в условиях средней школы 1
Обучение монологической речи будущих педагогов профессионального образования 1
Обучение монологической речи с использованием виртуальных туров на уроках английского языка на среднем этапе обучения 1
Обучение орфографии учеников 5 класса общеобразовательных учреждение 1
Обучение решению задач из раздела "Основы алгоритмизации и программирования" 1
Обучение русскому языку в начальной школе 1
Обучение счету в средней группе детского сада 2
Обучение чтению детей на начальном этапе 1
Обучение чтению как средство развития личности и формирования её базовой культуры 1
Обучение школьников действиям в ЧС локального характера 1
Обучение школьников правилам дорожного движения 1
Обучение школьников решению логических задач на уроках информатики с использованием информационно–коммуникационных технологий 1
Обучение школьников решению составных задач 2
Общественная педагогия во время Екатерины II 1
Объекты труда на уроках технологии (Обработка на токарных станках по металлу и фрезерных станках) 1
Одаренные дети 1
Ознакомление детей дошкольного возраста с творчеством художников-иллюстраторов, как средство развития сюжетных композиций 1
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых 5
Ознакомление младших школьников с элементами графической грамотности 4
Ознакомление с окружающим умственно отсталых дошкольников 1
Ознакомление учащихся с химическими производствами в курсе средней школы 1
Окружающий мир, как среда обитания 1
Ообенности работы социального педагога с наркоманами 1
Определение понятия "неспособность обучения" интерпретация и диагностика детских рисунков 1
Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі 2
Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі 1
Організація позакласної виховної роботи 1
Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі 1
Організація позакласного читання в початкових класах 1
Організація процесу творчого розвитку дитини 2
Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації 1
Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання 2
Організація та методика виконання курсових 1
Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота в комп’ютерній мережі" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з Windows XP" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування" 1
Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word" 1
Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання 1
Организационно-методические особенности уроков физической культуры с учащимися школьного возраста в малокомплектной школе 1
Организация активного отдыха в дошкольных учреждениях 1
Организация внеклассной работы по экологическому образованию и воспитанию младших школьников 1
Организация деятельности классного руководителя 1
Организация деятельности педагога дополнительного образования по проведению профессиональной ориентации школьников 1
Организация и методика воспитательной работы 1
Организация и методика развития воображения у детей 6-ти лет в художественной деятельности 1
Организация и проведение семинарского занятия в высшей школе. 2
Организация и проведения лекционных занятий по предмету "Транспортная логистика" 1
Организация исследовательской деятельности младших школьников 2
Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы (тема любви в повести И.С. Тургенева "Ася") 1
Организация кружка по декоративно-прикладному искусству в школе (художественная обработка дерева) 1
Организация личностно-ориентированного урока информатики 1
Организация методической работы в детском саду 1
Организация обучения вождению автомобилей 1
Организация патриотического воспитания в средней школе 1
Организация предметноразвивающей среды в разных возрастных группах ДОУ 1
Организация проблемного обучения в начальной школе 1
Организация проблемного обучения в школе 1
Организация проектной деятельности учащихся по средствам телекоммуникаций 2
Организация режима дня в разновозрастных группах детского сада 1
Организация самостоятельной внеаудиторной работы студента по педагогике (психологии) 2
Организация самостоятельной работы младших школьников 1
Организация самостоятельной работы средних классах общеобразовательной школы 1
Организация творческой деятельности школьников в процессе изучения информатики 1
Организация трудового воспитания в малокомплектованом дошкольном учреждении 1
Организация учебно-исследовательской деятельности старшеклассников в процессе обучения географии 2
Ориентировка во времени детей дошкольного возраста 1
Орфографические словари на уроках русского языка в начальной школе 1
Освіта – основа розвитку особистості 1
Освоение детьми старшего дошкольного возраста системы знаний о человеке посредством моделей 1
Основные дидактические концепции 2
Основные направления работы классного руководителя 1
Основные параметры качества знаний по химии 1
Основные тенденции развития образования в современном мире 1
Основные формы и методы руководства чтением 5
Основы использования комбинированных уроков в школе 1
Основы использования проблемного обучения в начальной школе 1
Основы культурологического воспитания 1
Основы методологии физики в курсе средней школы 1
Основы подготовки детей к обучению математике в школе 1
Основы профориентационной работы в школе 1
Основы работы над орфографическими ошибками в начальных классах 1
Особенности адаптации студентов первого курса к условиям обучения в РостГМУ, постоянно проживающих в Ростовской области и Республике Северокавказского региона 1
Особенности вероятностного прогнозирования у детей младшего школьного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 1
Особенности внимания младших школьников 2
Особенности внимания у детей с задержкой психического развития 1
Особенности воспитания детей 1
Особенности воспитания детей игрой 1
Особенности воспитания упрямых детей 1
Особенности воспитательного процесса в Уральском Федеральном Университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина 1
Особенности воспитательной работы в специальном (коррекционном) учреждении 1
Особенности восприятия комикса дошкольниками 1
Особенности восприятия художественного текста младшими школьниками 1
Особенности двигательного развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 1
Особенности домашних заданий по физическому воспитанию для учащихся общеобразовательных школ 1
Особенности игровой деятельности у дошкольников с нарушениями зрения 1
Особенности интонационной выразительности речи у старших дошкольников со стертой дизартрией 2
Особенности использования аналитико-синтетического метода обучения письму учащихся младших классов в школе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 1
Особенности использования песенного и поэтического материала (стихов и рифмовок) как средства повышения эффективности урока английского языка 1
Особенности использования современных средств обучения иностранному языку 3
Особенности коррекционной работы по формированию навыков звукоанализа и синтеза 1
Особенности лексико-грамматической стороны речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровня) 1
Особенности методических принципов и методов обучения в процессе физического воспитания в начальной школе 1
Особенности мотивационной готовности к обучению в школе детей 6 и 7-летнего возраста 2
Особенности общения в подростковом коллективе 1
Особенности оптико-пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста 2
Особенности организации и методики обучения чтению младших школьников 1
Особенности организации правового воспитания в 5-9 классах общеобразовательной школы 1
Особенности организации семейного оздоровительного досуга детей старшего дошкольного возраста 2
Особенности отбора предметного содержания при изучении химии в средней школе 1
Особенности памяти детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 4
Особенности памяти младших школьников 1
Особенности положения и оказание социально-педагогической помощи женщинам в учреждениях социально – культурной сферы. 1
Особенности представлений об окружающем мире умственно-отсталых детей 3
Особенности проведения внеклассного мероприятия по литературе 1
Особенности проведения занятий физической культуры с лицами, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии 1
Особенности профессионального самоопределения в классах с профильным обучением 3
Особенности профильного обучения в старших классах 1
Особенности профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях с учениками старших классов 1
Особенности психолого-педагогической коррекции отклоняющегося поведения 1
Особенности работы социального педагога с детьми из неполной семьи 3
Особенности работы социального педагога с семьями группы риска в микрорайоне 1
Особенности развития взаимоотношений дошкольников в игре 1
Особенности развития внимания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 1
Особенности развития дикции у детей старшего дошкольного возраста 2
Особенности развития зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 1
Особенности развития интеллектуальной одаренности детей старшего дошкольного возраста 1
Особенности развития личности одаренного ребенка 1
Особенности развития личности педагога дополнительного образования 1
Особенности развития наглядно-образного мышления в старшем дошкольном возрасте 4
Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте 1
Особенности развития почерка у детей дошкольного и младшего школьного возраста 1
Особенности развития эмоциональной сферы у дошкольников с задержкой психического развития в музыкальной деятельности 1
Особенности речевого развития детей с нарушением интеллекта младшего школьного возраста 1
Особенности рисунка ученика специальной коррекционной школы 3
Особенности связной повествовательной речи детей с общим недоразвитием речи 270
Особенности сенсомоторной координации у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 2
Особенности системы дополнительного образования детей и подростков 1
Особенности содержания воспитательной деятельности педагога в современной профессиональной школе 1
Особенности социально-педагогической поддержки детей-сирот в условиях детского лагеря 1
Особенности социально-педагогической работы с детьми сиротами 1
Особенности социально-педагогической работы с родителями 1
Особенности сочинений по картине 4
Особенности технологии развивающего обучения и воспитания на уроках биологии 1
Особенности управления развитием образования в Саратовской области 1
Особенности фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 1
Особенности формирования диалогической речи у детей дошкольного возраста с ОНР 1
Особенности формирования коммуникативной функции речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи 1
Особенности формирования общественных мотивов в условиях совместной деятельности педагога и детей 1
Особенности формирования социально-нравственной личности в условиях сотрудничества детского сада и семьи 1
Особенности формирования художественно-изобразительных навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством рисования натюрмортов 1
Особенности формирования художественно-изобразительных навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством рисования натюрмортов 1
Особенности формирования школьного коллектива в начальной школе 1
Особенности функционального базиса письма у старших дошкольников с нарушением речи 1
Особенности ценностно-смысловой сферы у подростков с разным уровнем компьютерной грамотности 1
Особенности эмоциональной сферы младших школьников с умственной отсталостью в учебной деятельности 1
Особенности эстетического воспитания дошкольников 1
Особенности эстетического воспитания средствами музыки 1
Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах 1
Особливості інноваційної педагогічної діяльності 1
Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі 1
Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії 1
Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі 1
Особливості використання комп’ютера під час вивчення розділу "Жива природа" у початковій школі 1
Особливості емоційних реакцій молодших школярів 1
Особливості логопедичної роботи з дорослими при афазії 1
Особливості навчання дітей підліткового віку 1
Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах 1
Особливості навчання техніці рухів 1
Особливості навчання учнів різних освітньо-вікових категорій 2
Особливості організації вивчення математики в різновіковій групі 1
Особливості проведення сучасного уроку історії 1
Особливості проведення уроків "Я і Україна" в 1 класі 1
Особливості роботи соціального педагога в закладах пенітенціарної системи 1
Особливості роботи соціального педагога з молодіжними організаціями і неформальними об’єднаннями 1
Особливості розвитку самостійності підлітків підліткового віку в навчально-виховному процесі 1
Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовлення 1
Особливості спілкування в молодшому шкільному віці 8
Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами 1
Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини 1
Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей 45
Отечественные педагоги-классики о работе со слабыми и отстающими в учении школьниками 1
Оценка развития выносливости подростков на уроках физической культуры в школе 1
Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема 1
Підготовка дітей до шкільного навчання 1
Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі 1
Пізнавальна активність дошкільнят 3
Пізнавальний інтерес 1
Партерная гимнастика как средство развития природных физических данных детей младшего школьного возраста на занятиях ритмики 2
Патріотичне виховання підлітків та юнаків 1
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами детской литературы 1
Патриотическое воспитание младших школьников 1
Патриотическое воспитание младших школьников на уроках музыки 1
Патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы в 5-8 классах 2
Педагогічні ідеї Гринченка 1
Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах 1
Педагогічні погляди та освітня діяльність О.В. Духновича 1
Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку 1
Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів 1
Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова 1
Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі 1
Педагогічна техніка викладача 1
Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю 1
Педагогика в системе наук 1
Педагогика во все времена 1
Педагогико-воспитательный процесс в пенитенциарных учреждениях 1
Педагогическая концепция В.В. Розанова 1
Педагогическая культура семьи, её воспитательный потенциал 3
Педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1
Педагогическая система А.С. Макаренко и современность 1
Педагогическая система Антона Семеновича Макаренко 3
Педагогическая технология коллективного способа обучения на основе трудов профессора В.К. Дьяченко 1
Педагогические возможности эколого-экономического образования в современной начальной школе 1
Педагогические конфликты и способы их разрешения 2
Педагогические основы обработки материалов на уроках технологии 1
Педагогические основы освоения тезауруса по музыкальным формам на уроках музыки в средних классах 1
Педагогические принципы культурологической драматизации 1
Педагогические пути и условия формирования самостоятельности в деятельности младших школьников 1
Педагогические ресурсы здоровье сберегающих технологий 2
Педагогические способности и умения в структуре педагогического мастерства 2
Педагогические способности, их структура и развитие 1
Педагогические технологии воспитательного воздействия на осужденных 1
Педагогические технологии обучения в системе общего, начального профессионального и среднего профессионального образования 1
Педагогические условия и особенности театрализованных игр 1
Педагогические условия нравственного воспитания младших школьников 2
Педагогические условия организации самостоятельной работы учащихся 2
Педагогические условия развития детей раннего возраста 3
Педагогические условия развития творчества будущих учителей в процессе научно-исследовательской деятельности 1
Педагогические условия руководства детскими играми в предметно-игровой среде ДОУ 7
Педагогические условия, способствующие развитию творческих способностей младшего школьника 2
Педагогические функции урока (лекции) 1
Педагогические ценности 2
Педагогические ценности учителя физической культуры 1
Педагогический анализ современного урока технологии 2
Педагогический аспект воспитания творческой личности 1
Педагогический контроль и оценка качества образования 1
Педагогический опыт воспитательной системы В.А. Караковского 1
Педагогическое содействие в выборе учащимися 9-го класса форм продолжения образования 1
Педагогическое сопровождение музыкально одаренных детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ 2
Педагогическое творчество учителя в сельской школе 1
Педология 1
Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів 1
Планирование воспитательной работы 1
Планирование уроков внеклассного чтения в средних классах 1
Повышение самооценки подростка 1
Повышение уровня притязаний младших школьников как условие активизации их познавательной деятельности 1
Повышение уровня самостоятельности у учащихся подросткового возраста на уроках технологии 1
Подвижная игра как средство развития быстроты и ловкости у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста 1
Подвижная игра как средство развития эмоциональной сферы дошкольников 1
Подвижные игры как средство развития быстроты и ловкости в старшем дошкольном возрасте 1
Подготовка учащихся 5-6 классов к конкурсу "Безопасное колесо" 2
Подготовка учащихся к ЕГЭ при обучении истории 1
Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу 1
Позакласна робота з математики у молодших класах 1
Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі 1
Позакласна робота на уроках читання 1
Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи 1
Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів 1
Познавательная сфера младших школьников 1
Поликультурное воспитание и его сущность 2
Политехнические основы технологической подготовки школьников 2
Половое воспитание детей и подростков 2
Полупроводниковые материалы 2
Понятие социальной педагогики 1
Понятия библиотечно-информационной среды 1
Поощрение и наказание в воспитании школьников 1
Поощрение и наказание в образовательном процессе: за и против 4
Поощрение и наказание как методы педагогического стимулирования школьников 1
Порівняльний аналіз нормативного регулювання підготовки кадрів міліції (поліції) України та Європейських країн 1
Порождение устно-речевого высказывания на основе учебного текста на среднем этапе средней школы 1
Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій" 1
Пошуково-дослідницька діяльність 1
Правові питання вищої школи: реалії та перспективи 1
Правовое воспитание детей с противоправным поведением 2
Правовое воспитание дошкольников 2
Правовой статус участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 1
Практичні засоби навчання на уроках природознавства 1
Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти 1
Предмет і завдання педагогіки 1
Предмет и задачи педагогики 1
Преемственность в обучении математике детского сада и школы 2
Преподавание иностранного языка детям дошкольного возраста 15
Преподавание курса "Машиноведение" в 7 классе 1
Преподавание математики в школе 2
Преподавание оригами 2
Преподавание сонета в школьном курсе литературы 2
Приемы активизации познавательной деятельности 1
Приемы работы над развитием связной речи младших школьников 1
Прикладные аспекты темы "Скорость химической реакции и катализ" на уроках химии в средней школе 44
Применение Интернет - технологий во внеурочной деятельности учащихся 2
Применение моделирования при изучении орфографии в начальной школе 1
Применение общедидактических принципов в организации занятий по развитию математических представлений у детей в ДОО 1
Применение проблемного обучения при изучении темы: "Предельные одноосновные кислоты" 2
Применение современных педтехнологий в преподавании ОБЖ 1
Применение современных педтехнологий в преподавании ОБЖ 1
Применение схем-конспектов на уроках химии 1
Применение схем-опор при формировании грамматических навыков у младших школьников на начальном этапе обучения английскому языку 1
Применение тестовых заданий на уроках биологии 1
Принцип межпредметных связей при решении химических задач. Разбор основных способов решения расчетных задач 1
Принципи виробничого навчання 1
Принципи навчання 1
Принципы воспитания, как основные теоретические положения процесса воспитания, и их характеристика. 1
Принципы обучения иностранным языкам 1
Принципы профессионального обучения 2
Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям на уроках литературы 1
Природа как средство эстетического воспитания дошкольников 1
Причини неуспішності студентів 1
Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання 1
Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження 2
Причины и этапы вступления России в Болонский процесс 1
Причины неуспеваемости школьников и пути её преодоления и предупреждения 1
Причины трудности усвоения заданий младшими школьниками в процессе обучения 1
Причины трудности усвоения заданий младшими школьниками в процессе обучения 1
Проблема "важких" учнів 1
Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури 3
Проблема адаптации детей дошкольного возраста к ДОУ 1
Проблема адаптации и причины дезадаптации в младшем дошкольном возрасте 1
Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського 1
Проблема гуманизации школьного образования 1
Проблема дисграфии у детей и ее коррекция 1
Проблема места работы с учебной книгой как метода обучения школьников в современной педагогике 1
Проблема организации межпредметных связей в психолого-педагогической литературе 1
Проблема профессиональной подготовки советского учителя в первое послевоенное десятилетие 1
Проблема современного прочтения классики в школе 1
Проблема формирования целостного миропонимания посредством уроков физики 1
Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога 1
Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості 1
Проблемная коммуникативная задача как способ активизации познавательной деятельности учащихся 1
Проблемное обучение 2
Проблемное обучение на уроках русского языка 1
Проблемы детства с историко-педагогической точки зрения 1
Проблемы нравственного воспитания в современной школе 1
Проблемы обучения детей на занятиях в условиях разновозрастной группы 1
Проблемы обучения детей-мигрантов 1
Проблемы обучения и воспитания детей со сложной структурой дефекта 1
Проблемы пространственных представлений у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в психолого-педагогических исследованиях 1
Проблемы профессиональной ориентации старшеклассников образовательных учреждений 2
Проблемы семейного воспитания и взаимодействия семьи и школы 1
Проблемы социализации дошкольников из неполных семей 1
Проблемы стандартизации школьной образовательной системы 1
Проблемы экологического воспитания и развития любви к природе у дошкольников на материале художественной литературы 1
Проведение презентации с использованием PowerPoint на уроке краеведение в начальной школе 1
Проведення уроків 1
Программа деятельности эксперта при проведении аттестации образовательного учреждения 1
Программа логопедических занятий для учащихся 1-7 классов школы VIII вида 1
Программа по литературе 10—11-е классы. Профильный уровень 1
Программные средства учебного назначения 2
Проектирование и изготовление ветродвигателя 1
Проектирование и экспертиза учебных курсов по выбору учащихся (элективных) 1
Проектирование методики организации деловой игры по дисциплине "Экономика" для учащихся 11 класса 2
Проектирование урока теоретического обучения в ПУ 1
Проектирование учебного занятия в форме лабораторного занятия по специальности "Статистика" 1
Проектный метод как средство развития общетрудовых умений у учащихся 7 класса на уроках технологии 2
Профессиональная ориентация старшеклассников 1
Профессиональная подготовка школьников 1
Профессиональное воспитание на уроках технологии 1
Профессиональное самоопределение школьников 1
Профессиональное самоопределние старшеклассников 1
Профессиональное самосознание педагога 2
Профессиональный менталитет учителя 1
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1
Профилактика девиантного поведения учащихся ПУ 1
Профилактика наркотической зависимости подростков 1
Профилактика нарушений звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста в условиях массовых групп детского сада 1
Профориентационная работа школьного социального педагога 2
Профориентация детей подросткового возраста в общеобразовательных учреждениях 1
Профориентация старших школьников 1
Профориентация учащихся как педагогическое явление 1
Процесс обучения 1
Психолог о подростках в школе и семье. Теория и практика психодиагностики 1
Психологічний вплив на педагогічну кваліметнію 1
Психологія ігрової діяльності 1
Психологія навчання 1
Психологическая готовность к обучению в школе 1
Психологическая готовность младших школьников к обучению в средней школе 1
Психологическая готовность ребенка к школе 1
Психологические вопросы организации внимания младших школьников на уроках 1
Психологические основы дифференцированного обучения 2
Психологические особенности детей при подготовке к школьному обучению 1
Психологические особенности профессионального самоопределения в юношеском возрасте 2
Психологические проблемы отбора кадров 1
Психология воспитания 1
Психология художественного образа на примере произведений Шекспира 1
Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна" 1
Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми 1
Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання 1
Психолого-педагогическая коррекция коммуникативной сферы старших дошкольников 1
Психолого-педагогическая коррекция нарушений грамматического строя речи 1
Психолого-педагогическая работа с семьёй, воспитывающей ребёнка с нарушением слуха 1
Психолого-педагогические аспекты повышения педагогической компетентности родителей детей с ограниченными возможностями 1
Психолого-педагогические основы воспитательного характера 3
Психолого-педагогические основы использования индивидуально-дифференцированного подхода в обучении школьников 3
Психофизическое развитие детей в дошкольном учреждении 1
Пути взаимосвязи основного и регионального компонентов образования в школьном литературном краеведении 1
Пути развития русского просвещения в культуре Советского района Кировской области 1
Работа воспитателей по основам безопасности жизнедеятельности с детьми в ГУ Социальный приют "Ховрино" 1
Работа классного руководителя с неблагополучными семьями 4
Работа логопеда по формированию лексико-грамматического строя речи у слабослышащих детей дошкольного возраста 2
Работа методиста-инструктора с семьей в ДЮСШ "Самбо и Дзюдо" 1
Работа над выразительностью речи на уроках чтения в начальных классах 2
Работа над сочинением как способ развития творческого воображения младших школьников 2
Работа психолога с одарёнными детьми 1
Работа с младшими школьниками с задержкой психического развития 1
Работа с одаренными детьми 1
Работа с природным материалом глиной 1
Работа социального педагога 1
Работа социального педагога в летний период 1
Работа социального педагога по формированию здорового образа жизни среди детей 1
Рабочая тетрадь по "Мировой художественной культуре" как средство развития мыслительной активности школьников 3
Развивающее чтение как средство развития самооценивания младших школьников на уроках чтения 1
Развитие активного словаря прилагательных средствами дидактических игр у детей с ОНР 4
Развитие алгоритмического мышления младших школьников на уроках информатики 1
Развитие алгоритмической культуры школьников методами дистанционных технологий 1
Развитие вербальных способностей детей на уроках русского языка 1
Развитие внимания младшего школьника в учебной деятельности 1
Развитие внимания у младших школьников на уроках естествознания 2
Развитие грамматического строя речи в норме и у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольном возрасте 2
Развитие детей в процессе ознакомления с природой 1
Развитие детского изобразительного творчества в сюжетном рисовании 1
Развитие идеи соединения обучения с производительным трудом в истории педагогики 1
Развитие интереса у младших школьников к занятиям в системе дополнительного образования на основе использования методов стимулирования 1
Развитие количественных представлений у детей 5-ти лет 1
Развитие коммуникативных навыков у младших школьников на уроках английского языка 3
Развитие критического мышления учащихся в процессе обучения физике 1
Развитие логического мышления у учащихся на уроках информатики 1
Развитие математических представлений у старших дошкольников посредством информационных технологий 4
Развитие мыслительной деятельности учащихся на уроках литературы в старших классах 1
Развитие мышления у детей с умеренной умственной отсталостью 1
Развитие навыков кистевой росписи у младших школьников (на примере хохломы) 4
Развитие навыков пейзажного рисования на занятиях у детей старшего дошкольного возраста 4
Развитие научно-технического творчества учащихся 1
Развитие образной речи старших дошкольников с помощью произведений и фольклорного жанра 1
Развитие основ изограмотности у детей младшего дошкольного возраста 1
Развитие оценочной самостоятельности младших школьников 2
Развитие памяти в младшем школьном возрасте 1
Развитие памяти младших школьников 1
Развитие познавательного интереса при обучении иностранному языку 1
Развитие познавательного интереса у учащихся в образовательном процессе 3
Развитие познавательных способностей у младших школьников через участие в интеллектуальных играх 1
Развитие понятий о химическом производстве в процессе изучения курса органической химии в средней школе 1
Развитие пространственного мышления школьников на уроках черчения 8
Развитие речевых умений при изучении темы "Имя прилагательное" 1
Развитие речи детей дошкольного возраста в игровой деятельности 1
Развитие речи дошкольников 1
Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста в организованном педагогическом процессе 1
Развитие российской системы образования 1
Развитие самоценности личности в процессе воспитания младших школьников 2
Развитие семантического компонента у дошкольников с общим недоразвитием речи 3
Развитие словаря детей дошкольного возраста 1
Развитие словаря детей дошкольного возраста 1
Развитие словаря у детей с моторной алалией 1
Развитие способностей в дошкольном возрасте 1
Развитие творческих способностей детей на занятиях по изобразительной деятельности 1
Развитие творческих способностей младших школьников на уроках окружающего мира по проекту Н.Ф. Виноградовой 2
Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы 1
Развитие творческих способностей на уроках физики путем использования научно-популярной и художественной литературы 1
Развитие творческих способностей у учащихся на кружковых занятиях по вышивке 1
Развитие творческих способностей умственно отсталых детей в ходе кружковой работы 2
Развитие творческих способностей учащихся на уроках иностранного языка 2
Развитие творческого воображения в изодеятельности детей дошкольного возраста 10
Развитие творческого воображения в процессе работы над сказками 1
Развитие творческого воображения дошкольников в процессе театрализованных игр 1
Развитие творческого воображения посредством пейзажной живописи в учреждениях дополнительного образования 1
Развитие творческого мышления в практике обучения 1
Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания в высшей школе 1
Развитие творческого мышления дошкольников 1
Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики 1
Развитие творческой деятельности в младших школьников 1
Развитие теоретического мышления младших школьников 2
Развитие толерантности в системе образования - как объективная потребность современного общества 1
Развитие умственых способностей детей 1
Развитие фонематического слуха младших школьников в развивающей системе обучения 1
Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста 10
Развитие чувства юмора у дошкольников средствами изобразительного искусства 3
Развитие экологического мышления на уроках химии при изучении темы "Аминокислоты" 3
Развитие элементарных математических представлений у детей 4-5 лет в свете современных требований 5
Развитие элементов логического мышления посредством игры (средний дошкольный возраст) 1
Развития любознательности у детей среднего дошкольного возраста в процессе проектной деятельности 2
Размышления о гуманной педагогике 3
Размышления об образовании 4
Разностороннее воспитание как цель деятельности педагога 2
Разноуровневое обучение в ходе ученического эксперимента 5
Разработка и классификация упражнений, направленных на формирование грамматических навыков 1
Разработка и модели педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида 1
Разработка лабораторно-практических работ по технологии 1
Разработка методики преподавания психологии 1
Разработка новых моделей школьной формы с показом мод 1
Разработка программы профессиональной подготовки заливщиков металла 4
Разработка программы факультативного курса по теории вероятностей в курсе математики 8 класса 1
Разработка системы межпредментых связей при подготовке учащихся к семейной жизни 1
Разработка сценария обучающей программы 1
Разработка технологий формирования мнестических процессов у детей младшего школьного возраста 1
Разработка факультатива "Оптимальный портфель ценных бумаг" 1
Разработка частной методики изложения темы "Компьютерная сеть Интернет" 2
Разработка частной методики изложения темы "Редактор таблиц Microsoft Excel" по информатике 1
Разработка частной методики изложения темы "Текстовый редактор Microsoft Word" по информатике 2
Разработка экспериментальной программы по изучению традиционной росписи (на примере гжели для учащихся 5 классов) 1
Разработка электронного учебника по теме "Моделирование лифа" 1
Разрушение института семьи как следствие социально-экономического и духовного кризиса общества 2
Реализация вариативного подхода при изучении темы "Соли аммония" на уроках химии 1
Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках биологии при изучении темы "Витамины" 1
Реализация интегративного технологического образования в школе 1
Реализация интегрированных уроков в условиях малокомплектной школы 1
Реализация компетентностного подхода в организации внеучебной деятельности учителем начальных классов 1
Реализация компетентностного подхода в процессе обучения школьному курсу информатики на основе применения кейс-метода 2
Реализация кредитно-зачетной системы в высшем образовании Франции 1
Реализация методов эмоционально-ценностного компонента образования на уроках начальной школы 1
Реализация профильного обучения в средней общеобразовательной школе 1
Реализация регионального компонента по литературе во внеклассной работе 1
Региональный компонент в обучении иностранному языку 1
Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів 1
Рейтинговая оценка деятельности Тюменского Государственного Университета 1
Рейтинговая система контроля и оценки знаний 1
Рекомендации по проведению у рока на тему: "Обработка двухшовного рукава покроя реглан" 1
Религиозно-цивилизационные выборы воспитания 1
Религиозное воспитание в семье 1
Рефлексивность как профессионально значимое личностное качество учителя-логопеда 1
Речевое развитие младших школьников 1
Робота з обдарованими дітьми 1
Робота з підручником на уроках читання 1
Робота соціального педагога в загальноосвітній школі 1
Родительская газета, как форма взаимодействия ДОУ и семьи 1
Розвивальне навчання школярів 1
Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови 3
Розвиток мовлення молодших школярів 1
Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри 1
Розвиток професійної компетентності вчителів як педагогічна проблема 1
Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах 1
Розвиток творчих здібностей 2
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики 1
Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури 1
Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії 1
Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання 1
Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді 1
Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання 1
Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина" 1
Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка") 1
Розробка серії завдань з контролю аудіювання англійською мовою при проведенні учнівських олімпіад 1
Розумове виховання обдарованих дітей 1
Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема 2
Ролевые игры и их применение 1
Роль "Руха реформ" в области преподавания иностранных языков 2
Роль внеклассных воспитательных мероприятий в нравственном развитии личности 2
Роль воспитания в социализации личности учащегося начального профессионального образования 1
Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах 3
Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів 1
Роль гри під час навчання фонетики англійської мови 1
Роль детских и юношеских библиотек в формировании самосознания молодежи 2
Роль детского сада в воспитании и развитии ребенка. 1
Роль детской литературы в воспитании детей 1
Роль деятельности и общения в воспитании младших школьников 1
Роль дидактических игр в самостоятельной познавательной деятельности детей 1
Роль дидактической игры в обучении дошкольников с отклонением в развитии 1
Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення 1
Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра 1
Роль и место музыкальной субкультуры в музыкально-эстетическом развитии подростка 1
Роль колективу у формуванні особистості 1
Роль коллектива в формировании личности как ведущая идея гуманистической педагогики 1
Роль культурно-досуговой деятельности в системе социализирующих личность факторов 1
Роль курса "Обществознание" в формировании правового самосознания личности школьника 1
Роль мастера производственного обучения в формировании ученического коллектива 1
Роль музыкального искусства в развитии детей 2
Роль музыки в эмоциональном развитии дошкольников 1
Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку 3
Роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков в процессе изучения иностранного языка 1
Роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам 1
Роль оценки и отметки в обучении 1
Роль оценки на уроке иностранного (немецкого) языка в начальной школе 1
Роль Пауля Наторпа в становлении социальной педагогики как науки 1
Роль природоведческих праздников в воспитании у детей положительного отношения к природе 1
Роль психологических аспектов педагогического процесса в формировании будущего специалиста 1
Роль развивающего обучения для развития творческой личности младшего школьника 1
Роль различных средств общения в проектировании обучающих сред 1
Роль речи и мышления в развитии детей с нарушениями зрения 1
Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю 1
Роль русского народного музыкального творчества в воспитании любви к своей малой родине детей старшего дошкольного возраста 1
Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей 1
Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями 1
Роль театрализованных игр в развитии творческих способностей ребенка 1
Роль терморегуляції в загартуванні організму дитини 1
Роль тренера в підготовці спортсмена 1
Роль устной речи в обучении иностранному языку 1
Роль физического воспитания в подготовке дошкольника к школе 2
Роль фонематического слуха в воспитании звуковой культуры речи 1
Роль экскурсий в развитии наблюдательности у младших школьников 1
Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання 1
Российская система образования 1
Российское образование в ХХ и ХХI веке 1
Руководство игровой деятельностью в дошкольном учреждении 1
Ручные операции на уроках технологии резьбы по дереву 1
Самостійна учбова діяльність молодших школярів 1
Самостоятельная работа как форма организации, способствующая повышению знаний учащихся на уроках окружающего мира в малокомплектной школе 2
Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми 1
Семейная педагогика 1
Семейное воспитание 1
Семейное воспитание 1
Семья и семейное воспитание ребенка как педагогическая проблема 1
Семья как основа развития личности 1
Семья как педагогическая система 1
Сенсорное воспитание дошкольников 1
Сенсорное развитие детей раннего возраста с нарушенным слухом 1
Сенсорные системы ребенка в развитии художественного творчества 1
Система вищої освіти в Італії та Іспанії 1
Система западного воспитания 1
Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови 1
Система лабораторно-практических работ по MS Word 1
Система модульного обучения 1
Система образования в Республике Казахстан 1
Система освіти в Англії 1
Система подготовки бакалавров в колледжах Франции 1
Система подготовки бакалавров в Польше 1
Система подготовки квалифицированных рабочих в Болгарии 1
Система подготовки квалифицированных рабочих в Швейцарии 2
Система подготовки квалифицированных рабочих во Франции 1
Система послетекстовых упражнений при обучении аудированию 1
Система послетекстовых упражнений при обучении аудированию в УМК в 5-6 классах средней общеобразовательной школы 1
Система приемов учебной деятельности в развивающем обучении математике 1
Система проблемных уроков по теме "Основной капитал предприятия" при изучении дисциплины "Экономика предприятия" 1
Система профессиональной подготовки социального работника 1
Система профориентационной работы во вспомогательной школе 1
Система профориентационной работы классного руководителя 1
Система работы в специальных (коррекционных) дошкольных учреждениях для детей с нарушением интеллекта 1
Систематизация и обобщение знаний учащихся по теме "Алгебраические уравнения" в 9 классе 2
Системний підхід до планування підготовки кваліфікованих працівників 1
Системный анализ особенностей фонематического восприятия у старших дошкольников с задержкой психического развития 1
Сказкотерапия как условие преодоления конфликтов 2
Сказкотерапия как часть воспитательного процесса детей дошкольного и младшего школьного возраста 2
Словесная память у детей с нарушениями слуха 1
Словесные и словесно-наглядные методы обучения химии в средней школе 1
Словотворчество как закономерность развития речи ребенка в дошкольном возрасте 1
Совершенствование лексической стороны английской речи в средних классах школы 1
Совместимость в творческом коллективе 5
Современная система образования во Франции 1
Современная школа как социальная система и как объект управления 1
Современное состояние и актуальные проблемы системы высшего и послевузовского образования Российской Федерации 1
Современное состояние проблемы изучения эгоцентризма в психологической науке 1
Современное состояние системы профессионального образования Тульской области 1
Современные виды и формы процесса обучения 1
Современные методики повышения скорости чтения 1
Современные методы оценки знаний, умений и навыков учащихся 1
Современные модели организации обучения 1
Современные педагогические технологии воспитательной работы с младшими школьниками 1
Современные подходы к изучению дислалии, как нарушению звукопроизношения 1
Современные представления об этиопатогенезе алалии 2
Современные реалии детства 1
Современные средства контроля успеваемости студентов 1
Современные технологии организации детских праздников 2
Современный урок истории и требования к его проведению 1
Содержание и методика национального воспитания младших школьников 1
Содержание и структура школьного юридического образования 1
Содержание, пути и средства формирования и воспитания толерантности у детей старшего дошкольного возраста 1
Создание и внедрение новых моделей внутришкольного управления для повышения эффективности работы образовательных учреждений в Красноярском Крае 1
Создание педагогических условий в семье для развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности 1
Создание скульптурного образа на уроках изобразительного искусства в начальной школе 2
Состав слова и методика его изучения на уроках русского языка в начальной школе 1
Состояние информационно-образовательных сред российских образовательных учреждений 1
Сотрудничество семьи и дошкольного учреждения в воспитании детей 1
Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога 1
Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків 1
Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства 1
Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання 1
Социализация детей с задержкой психического развития в среду нормально развивающихся сверстников 1
Социализация младших школьников средствами культурно-досуговых учреждений 1
Социальная работа в школе 1
Социальная работа образовательного учреждения по защите прав детей 1
Социально-личностное развитие слепоглухих детей 1
Социально-педагогическая деятельность в приемной семье 1
Социально-педагогическая деятельность в России 1
Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения родителей 1
Социально-педагогическая запущенность детей в детском возрасте 1
Социально-педагогическая поддержка детей младшего школьного возраста из неблагополучной семьи 1
Социально-педагогическая поддержка учащихся из неблагополучных семей МОУ №13 и №9 г. Благовещенска Амурской области 1
Социально-педагогические особенности образовательной системы США 1
Социально-педагогические технологии в работе с приёмными родителями, опекунами и попечителями (на примере г. Биробиджана) 1
Социально-педагогическое сопровождение подростка из многодетной семьи 1
Социально-психологическая поддержка учащихся в образовательном пространстве 1
Социальное неблагополучие современной молодежи 1
Социальное пространство педагогического процесса 1
Социальное сиротство 1
Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков 2
Специфика воспитания детей младшего школьного возраста средствами народного искусства 1
Специфика деятельности социального педагога в школе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 2
Специфика и основы развития творчества детей старшего дошкольного возраста на занятиях по обучению сюжетному рисованию 2
Специфика нарушений речевого развития у детей раннего возраста 1
Специфика образовательного сервиса в традиционном и обучающемся обществе 1
Специфика профессиональной деятельности социального педагога в общеобразовательном учреждении 1
Специфика работы социального педагога с неполной материнской семьёй 1
Специфика творческого мышления 1
Спецификация организации детских массовых мероприятий в социально-культурной сфере 2
Специфические особенности и роль лингвострановедческого материала в процессе обучения чтению на уроках английского языка в 7-х классах 1
Способности и одаренность детей старшего дошкольного возраста 1
Способы активизации деятельности школьников на уроках русского языка 1
Способы контроля, проверки и оценивания знаний, умений и навыков по курсу "Трудовое обучение" в 1-ом классе 1
Способы обучения устной речи на иностранном языке 2
Сравнительная характеристика систем высшего образования передовых стран мира 1
Сравнительный анализ зарубежных и отечественных учебных пособий по физике для средней школы 1
Сравнительный анализ методик преобразований Галилея в курсе общей физики и в курсе элементарной физики 1
Сравнительный анализ развития речи у младших дошкольников в норме и с интеллектуальными нарушениями 1
Средства обучения в профессональной школе 1
Средства обучения и их применение на уроках производственного обучения 1
Средства обучения и методика контроля работы учеников 1
Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку 1
Стандарти системи освіти України та Великої Британії 1
Стандартизований контроль знань 1
Становление идивидуального стиля познавательной деятельности учащегося 2
Становление коллектива в педагогическом процессе 1
Становление педагогики как науки 1
Становлення і розвиток вищої освіти на Україні 2
Становлення педагогічної науки в Римській імперії 1
Статеве виховання молодших школярів 1
Статеве виховання підлітків 1
Статистические методы оценки значимости компонент педагогической системы учителя 1
Стили педагогического общения и взаимодействия 1
Стили семейного воспитания 1
Стиль педагогического общения и его влияние на взаимоотношение с учащимися 2
Стиль формирования волевых качеств учащихся в общении "ученик-учитель" 1
Страхи дітей молодшого шкільного віку 2
Структура та зміст віщої освіти 1
Суть процесу навчання та засоби його активізації 1
Сучасні системи професійного навчання 1
Сучасні технології навчання у викладанні історії 1
Сучасні технології навчання, методи та форми навчання 1
Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах 2
Сучасна школа в умовах ринкової економіки 1
Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення 1
Сущностные особенности развития вредных привычек 1
Сущность и методы педагогического стимулирования 1
Сущность и специфика работы с мальчиками-подростками 1
Сущность и условия успешного педагогического общения в профессиональной школе 1
Сущность коммуникативной методики и ее реализация в условиях школы 1
Сущность организации воспитательного процесса в учреждениях начального профессионального образования 1
Сущность педагогических идей С. Френе и актуальность их использования в теории и практике отечественного обучения и воспитания 1
Сущность трудового воспитания и профессиональной ориентации в УПК 1
Схематическое моделирование при обучении решению задач на движение (младшие школьники) 5
Сюжетно-ролевые игры в детском саду 1
Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу 1
Творческая деятельность школьников как условие формирования нравственно-эстетического отношения к природе 1
Творческое мышление младших школьников 1
Творческое мышление: причины возникновения и способы достижения 1
Творческое наследие К.Д. Ушинского 1
Театрализация в детском саду 1
Театрализованные игры как средство формирования выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста 7
Театральна педагогіка і акторське мистецтво 1
Телевидение как средство воспитания подростков 1
Тематичний контроль оцінювання знань учнів з курсу "Основи економіки" 1
Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків 1
Теоретико-методологические проблемы педагогики 1
Теоретические методы познания в школьном курсе физики 1
Теоретические основы индивидуального подхода учащихся к выбору профессии 1
Теоретические основы формирования здорового образа жизни у детей в условиях детского учреждения 1
Теоретические основы формирования творческой активности детей дошкольного возраста в игровой деятельности с художественным содержанием 1
Теоретические проблемы личностно-ориентированного образования 1
Теоретические проблемы программированного обучения и методика составления обучающих программ Талызиной Н.Ф. 5
Теоретический анализ к подходу изучения детей с задержкой психического развития 1
Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни 1
Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка" 1
Теория детского коллектива в трудах А.С. Макаренко 1
Теория и методика физического воспитания как наука и учебная дисциплина 1
Теория мышления, интеллектуальные различия, лобные доли 1
Теория преподавания истории Украины в школе 2
Термінологічна робота на уроках зоології 1
Тестирование как вид контроля грамматических навыков 1
Тесты как измеритель уровня знаний по теме "Непредельные углеводороды" с элементами экологии 1
Тесты как инструмент измерения уровня знаний по теме: "Кислородсодержащие органические соединения с элементами экологии" 1
Технічне мислення на уроках праці 1
Технические средства в обучении технологии 1
Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі 1
Технологія проблемного навчання 1
Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі 1
Технологія формування учнівського колективу 1
Технологии профессионального обучения 1
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала на уроках физики 2
Технология коллективного воспитания А.С.Макаренко 2
Технология обучения социокультурному компоненту письменной речи в профильной школе 1
Технология подготовки учащихся старших классов средней общеобразовательной школы к сдаче экзамена по английскому языку 1
Технология социальной работы как мастерство специалиста социальной работы 1
Технология ТРИЗ, как фактор развития творческого потенциала личности 5
Технология художественной обработки древесины на уроках труда 1
Типичные ошибки семейного воспитания, способствующие формированию делинквентного поведения подростков 1
Типы уроков в правовом курсе 1
Толерантность и компетентностный подход в обучении школьников как главный фактор повышения качества образования на уроках технологии 3
Толерантность, как принцип социально-педагогической деятельности 1
Традиционные и инновационные методики обучения 1
Традиционные и инновационные методы обучения 1
Тренинги общения с младшими школьниками как средство школьной дизадаптации 1
Труд как средство эстетического воспитания 1
Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи 1
Трудовое воспитание в семье 1
Удосконалення трудового навчання в школі 1
Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості 2
Українська література, як предмет вивчення у школі 2
Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку 1
Умственное воспитание 1
Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури 1
Управление образованием 1
Управление образовательными системами в разных странах 1
Управление школой по результатам 1
Уровень обучаемости 1
Уровень сформированности навыка пересказа у детей с общим недоразвитием речи 1
Урок информатики как средство формирования ключевых компетенций 2
Урок истории, как учебное занятие 1
Урок как основная форма организации обучения технологии 1
Урок физической культуры в школе: особенности подготовки и проведения 2
Уроки внеклассного чтения в начальной школе 1
Усвоение основ живописи дошкольниками в процессе работы красками 1
Условия воспитания детей в семье 1
Условия приобщения дошкольников к этнической культуре средствами детских праздников и развлечений 1
Условия развития креативности младших школьников на уроках физической культуры 2
Условия формирования положительной мотивации к учению 1
Устранения ошибок семейного воспитания и концепция работы социального педагога 1
Учёба и труд, их место в психическом развитии младшего школьника, новообразования младшего школьного возраста 1
Учебная мотивация современного школьника 1
Учебная мотивация студента 1
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 1
Учені-біологи України 1
Учет гендерных особенностей в учебно-воспитательном процессе в начальной школе 1
Учет знаний, умений и навыков по химии в средней школе 1
Учёт половых особенностей школьников в процессе взаимодействия на уроке иностранного языка 1
Учитель иностранного языка. Мастерство и личность 1
Фізвиховання у дошкільних закладах 1
Факультативні заняття з біології 1
Физическая подготовка 1
Физическое воспитание детей дошкольного возраста 1
Физическое воспитание ребенка-инвалида 1
Физическое воспитание учеников 2
Физкультурный досуг детей старшего дошкольного возраста в условиях учреждений дополнительного образования 17
Фонематическое восприятие у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и стертой дизартрией 1
Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови 1
Форми і методи контролю знань учнів з біології 1
Форми і методи краєзнавчої роботи 2
Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови 1
Формирование вокально-хоровых навыков у младших школьников 1
Формирование грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 2
Формирование гуманистических отношений в коллективе у младших школьников 1
Формирование и развитие химических понятий при изучении темы: "Электролиз растворов и расплавов" 2
Формирование изобразительных умений и навыков у детей младшего дошкольного возраста на занятиях рисования 2
Формирование интереса к обучению у младших школьников 1
Формирование интереса к обучению у младших школьников 1
Формирование коллективистских отношений у учащихся 3 класса 1
Формирование коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка как объект педагогического процесса 1
Формирование культурного поведения у дошкольников 1
Формирование культурно–гигиенических навыков у дошкольников 5
Формирование культуры взаимоотношений у детей в старшем дошкольном возрасте 1
Формирование культуры общения на уроках информатики 1
Формирование культуры речи на уроках обучения грамоте 2
Формирование личности в коллективе 1
Формирование милосердия у подростков 1
Формирование мотивации и познавательной деятельности у старших дошкольников 1
Формирование мотивации к учению в сельской школе 1
Формирование мотивации учения у учащихся старшего подросткового возраста 3
Формирование навыка "правильности" чтения у умственно отсталых третьеклассников 1
Формирование навыка произношения у младших школьников средствами стихов и рифмовок на уроках английского языка 1
Формирование нового экологического мировоззрения на уроке экологии и биологии 1
Формирование нравственной культуры старших школьников 2
Формирование нравственной культуры школьников 3
Формирование образности речи в процессе ознакомления с русской сказкой 5
Формирование орфографической зоркости как условие формирования орфографического навыка 3
Формирование основ мировоззрения младших школьников 2
Формирование основных понятий о высокомолекулярных веществах в курсе средней школы с экологической составляющей 1
Формирование познавательного интереса у младших школьников к истории 1
Формирование познавательной активности у детей с задержкой психического развития на занятиях по ознакомлению с окружающим 1
Формирование познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста 2
Формирование познавательных умений учащихся во внеклассной работе 2
Формирование понятий о животных на уроках окружающего мира в 3 классе 2
Формирование понятия свойств арифметических действий у младших школьников 3
Формирование правовой культуры учащихся 2
Формирование приемов практической деятельности на уроках технологии 1
Формирование просодического компонента речи у детей с задержкой психического развития (ЗПР) 1
Формирование пространственного мышления при изучении векторного пространства у учащихся основной школы 1
Формирование пространственных представлений у детей в норме с общим недоразвитием речи 2
Формирование пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста как условие предупреждения дисграфии 1
Формирование профессиональной готовности педагога к взаимодействию с детьми из неполных семей 1
Формирование профессиональной компетентности будущего учителя в области рациональной организации учебной деятельности 1
Формирование речи у дошкольников в сюжетно–ролевой игре 1
Формирование ролевой игры у умственно отсталых детей дошкольного возраста в условиях детского сада 1
Формирование самоконтроля у младших школьников в процессе обучения 1
Формирование системы знаний о животных у детей старшей группы 1
Формирование словаря детей с помощью дидактических игр 1
Формирование социально-бытовых навыков у детей младшего дошкольного возраста в условиях детского сада 5
Формирование творческих способностей школьников в процессе обучения 1
Формирование творческих способностей школьников в процессе обучения 1
Формирование толерантности как средство успешной социализации младших школьников 1
Формирование трудолюбия у младших школьников в семье 1
Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о здоровом образе жизни 2
Формирование у детей универсального музыкально-эстетического восприятия 1
Формирование у дошкольников самостоятельности 1
Формирование у младших дошкольников трудовых умений в ходе выполнения поручений 1
Формирование у младших школьников историко – обществоведческих знаний 5
Формирование у младших школьников умения наблюдать в процессе проведения экскурсии 1
Формирование умений работы с историческими документами в I концентре школы 1
Формирование учебных умений и навыков средствами дидактической игры 2
Формирование художественной культуры школьников на основе активного использования межпредметных связей 1
Формирование читательских умений у младших школьников 2
Формування іміджу дошкільного навчального закладу 1
Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит" 1
Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення 1
Формування в учнів трудової культури засобами народознавства 1
Формування геометричних понять у молодших школярів 1
Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення 1
Формування екологічної свідомості школярів 1
Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури 4
Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики 1
Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів 1
Формування навчальної діяльності учнів молодших класів 1
Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії 1
Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка 1
Формування пізнавальних інтересів підлітків 1
Формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри 1
Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі 2
Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови 1
Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності 1
Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання 1
Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань 1
Формування правової свідомості учнів 1
Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів 1
Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці 1
Формування самоосвітньої компетентності учнів 1
Формування самооцінки школяра 1
Формування та розвиток математичних здібностей 1
Формування творчої особистості як наукова проблема 1
Формування у молодших школярів мотивації до навчання 3
Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку 1
Формы внеклассной работы по литературному краеведению 1
Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе 1
Формы и виды контроля знаний учащихся по неорганической химии 1
Формы и методы организации и проведения гимнастики в 5-6 классах 1
Формы и приемы изучения литературы о Великой Отечественной войне в 8-9 классах 1
Формы организации по физическому воспитанию детей 1
Формы организации уроков оригами как средство развития творческих способностей младших школьников 1
Формы работы социального педагога по сплочению ученического коллектива 1
Формы семейного устройства детей-сирот в Детских деревнях 1
Фразеологизмы английского языка с компонентами – зоонимами с их эквивалентами в русском языке 1
Французская технология педагогических мастерских как процесс сотворчества Мастера и учащихся 2
Функции семьи в процессе формирования и развития познавательных интересов 1
Характер та престиж педагогічної праці 1
Характеристика возможностей использования пересказа в процессе развития речи у младших школьников с задержкой психического развития 1
Характеристика младшего школьника с трудностями в общении 2
Характеристика, цели и задачи музыкального образования 1
Характеристики индивидуальных и возрастных особенностей школьников юношеского возраста 1
Художественная обработка соломки 1
Художественно-прикладная деятельность школьников на уроках композиции 1
Художня обробка металів у 5-9 класах 1
Церковно-религиозная педагогия 1
Человек выбирает профессию 1
Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду 1
Читання як вид навчальної діяльності 1
Шкільні навчальні екскурсії 1
Школа как ведущий фактор социализации 2
Школьная математическая печать как средство развития творческих способностей школьников 3
Школьное дело после Екатерины II 1
Школьное религиозное образование в сети Интернет 1
Школьный музей как форма воспитательной работы 1
Школьный учебник в системе обучения 1
Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи 1
Шляхи навчання діалогічного мовлення 2
Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку 1
Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей 2
Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи 1
Шляхи удосконалення сучасного уроку 1
Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів 1
Шляхи формування потенціального словника в школі 2
Що таке навчальний проект? 1
ЭВМ в обучении истории 1
Эволюция жанра сонаты в творчестве Бетховена 1
Экологические аспекты преподавания темы "Ванадий и его применение" в школьном курсе химии 2
Экологическое воспитание в процессе обучения 1
Экологическое воспитание и развитие в игровой деятельности младших дошкольников 1
Экологическое воспитание неслышащего населения 1
Экологическое образование и воспитание школьников 3
Экологическое содержание темы "Основания" в курсе неорганической и органической химии средней школы 2
Эколого-краеведческое образование младших школьников 1
Экономическое воспитание старших дошкольников 1
Экономическое образование школьников 5
Экскурсии в природу и их роль в экологическом воспитании младших школьников 2
Элективный курс "Биохимия" в школьном курсе химии 1
Элективный курс "Система счисления" в предпрофильном обучении информатике 1
Элективный курс для учащихся 10-х классов "Решение задач по органической химии повышенного уровня сложности" 3
Элитарное образование: исторический опыт и современность 1
Эмоциональная регуляция учебной деятельности 1
Эмоциональное воспитание 1
Эмоциональные проявления детей на музыкальные произведения 1
Эмоциональные расстройства и современная культура 1
Эстетическое воспитание 1
Эстетическое воспитание детей 1
Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства 2
Эстетическое воспитание подростков на медиаматериале 1
Эстетическое воспитание средствами искусства 1
Этапы построения образовательного процесса 2
Этапы творческого процесса и их реализация в обучении 1
Этическая защита педагога 1
Этические нормы поведения в реабилитационной работе с детьми (на примере ГУ Социальный приют для детей и подростков "Ховрино") 2
Этнопедагогическая афористика в формировании культуры межнационального общения младших школьников 2
Эффективность воспитательно процесса в учреждениях начального профессионального образования 1
Эффективность использования игровых приёмов при изучении иноязычной лексики младшими школьниками 1
Эффективность использования логоритмики у детей старшего дошкольного возраста 1
Эффективные способы создания и разрешения педагогического конфликта в условиях педагогического процесса 1

Для добавления файла нужно быть зарегистрированным пользователем. Зарегистрироваться и авторизоваться можно моментально через социальную сеть "ВКонтакте" по кнопке ниже:

Войти через
или

Вы можете зарегистрироваться стандартным методом и авторизоваться по логину и паролю с помощью формы слева.

Не забывайте, что на публикации файлов можно заработать.