49155 (Створення бази даних "Відвідування" засобами Access)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Створення бази даних "Відвідування" засобами Access", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49155"

Текст из документа "49155"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗВ’ЯЗКУ

КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА:

Створення бази даних «Відвідування» засобами Access

Виконала:

Учениця Н.В.Деуль

Перевірив: Л.І. Возненко

Київ 2010

Лист-завдання на виконання курсової роботи по професії Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ «ВІДВІДУВАННЯ» ЗАСОБАМИ ACCESS

 1. Проектування бази даних;

 2. Створення таблиць;

 3. Створення зв’язків;

 4. Створення запитів;

 5. Створення звітів;

 6. Створення форм;

 7. Створення макросів;

 8. Створення модулів;

 9. Створення кнопкової форми.

Вступ

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані мають бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів. Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СУБД).

Збільшення об'єму і структурної складності даних, що зберігаються, розширення кола користувачів інформаційних систем привели до широкого поширення найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, розташованих досить далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мережеві мультікористувацькі версії БД засновані на реляційній структурі. У них тим або іншим способом вирішуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу.

З поняттям бази даних тісно пов'язано поняття системи управління базою даних(СУБД) - це пакет прикладних програм і мовних засобів для створення, супроводження і використання баз даних, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір даних, що відображуються, відповідно до заданого критерію, їх впорядкування, оформлення і подальша видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку.

В світі існує безліч систем управління базами даних. Не дивлячись на те що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачеві різні функції і засоби, більшість СУБД спираються на єдиний сталий комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему і узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. Як такий учбовий об'єкт ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.

В базі даних (СУБД) існує декілька основних понять:

Дані - певна систематизована і структурована яким-небудь чином інформація. Існують принаймні три моделі даних: ієрархічна, мережева, реляційна.

Поле - основний і мінімальний елемент даних, певна характеристика об’єкту, має ім’я, значення, характер, тип і властивості.

Запис – опис конкретного об’єкта, що містить різнотипні, логічно пов’язані між собою поля (рядок бази даних).

Зв'язки - логічні взаємозв'язки між записами або полями.

Моделі даних - представлення даних і їх взаємозв'язків, що описують поняття проблемного середовища. Моделі даних використовуються як для концептуального, так і для логічного і фізичного представлення даних.

Моделі даних

Ієрархічна модель бази даних складається з об'єктів з покажчиками від батьківських об'єктів до нащадків, сполучаючи разом зв'язану інформацію. Ієрархічні бази даних можуть бути представлені як дерево, що складається з об'єктів різних рівнів. Верхній рівень займає один об'єкт, другий, — об'єкти другого рівня і так далі. Між об'єктами існують зв'язки, кожен об'єкт може включати декілька об'єктів нижчого рівня. Такі об'єкти знаходяться відносно предка (об'єкт більш близький до Кореню) до нащадка (об'єкт нижчого рівня), при цьому можлива ситуація, коли об'єкт-предок не має нащадків або має їх декілька, тоді як у об'єкту-нащадка обов'язково лише один предок. Об'єкти, що мають загального предка, називаються близнятами. Перші системи управління базами даних використовували ієрархічну модель даних, і в часі їх поява переганяє появі мережевої моделі.

Мережева модель. До основних понять мережевої моделі бази даних відносяться: рівень, елемент (вузол), зв'язок.

Вузол — це сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт. На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. У мережевій структурі кожен елемент може бути пов'язаний з будь-яким іншим елементом. Мережеві бази даних подібні ієрархічним, за винятком того, що в них є покажчики в обох напрямах, які сполучають родинну інформацію.

Не дивлячись на те, що ця модель вирішує деякі проблеми, пов'язані з ієрархічною моделлю, виконання простих запитів залишається досить складним процесом. Також, оскільки логіка процедури вибірки даних залежить від фізичної організації цих даних, то ця модель не є повністю незалежною від додатка. Іншими словами, якщо необхідно змінити структуру даних, то потрібно змінити і додаток.

Мережева база даних відрізняється більшою гнучкістю, оскільки в ній існує можливість встановлювати додатково до вертикальних ієрархічних зв'язків горизонтальні зв'язки.

Реляційна модель певної предметної області є набором відношень, що змінюються в часі. Поняття реляційний (англ. relation — відношення) пов'язано з розробками відомого англійського фахівця в області систем баз даних Едгара Кодда (Edgar Codd). Ці моделі характеризуються простотою структури даних, зручною для користувача табличною виставою і можливістю використання формального апарату алгебри стосунків і реляційного числення для обробки даних.

РМД – взаємозв’язки моделі даних. Відношення між таблицями встановлює зв’язок між даними, щ знаходяться у різних таблицях. Зв’язки між таблицями встановлюються шляхом об’єднання співпадаючих значень ключових полів.

Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць.

Базовими поняттями (елементами) реляційних СУБД є:

Атрибут

Заголовок стовпця

Відношення

Таблиця

Домен

Стовпець

Кортеж

Рядок

Первинний ключ

Один або кілька атрибутів

Сутність

Опис властивостей об’єкту

Схема відношення

Рядок заголовків таблиць

Тип даних

Тип значень елементів таблиць

Атрибут – поіменована характеристика сутності.

Відношення – є двовимірною таблицею, що містить деякі дані.

Сутність – містить деякі дані – це об’єкт будь-якої природи. Дані про сутність зберігаються в відношенні таблиці.

Первинний ключ – мінімальний набір атрибутів, за значенням яких можна знайти кожний екземпляр сутності.

Об’єктивно-орієнтовна модель - система управління обробляє дані як абстрактні об'єкти, наділені властивостями, у вигляді неструктурованих даних, і використовуючи методи взаємодії з іншими об'єктами навколишнього світу.

Таблиці баз даних, як правило, допускають роботу з набагато більшою кількістю різних типів даних.

Проектування баз даних

Зазвичай з базами даних працюють дві категорії користувачів. Перша категорія – проектувальники. Їх завдання полягає в розробці структури таблиць бази даних і узгодження її із замовником. Окрім таблиць проектувальники розробляють і інші об'єкти бази даних, призначені, з одного боку, для автоматизації роботи з базою, а з іншого боку – для обмеження функціональних можливостей роботи з базою (якщо це необхідно з міркувань безпеки).

Проектувальники не наповнюють базу конкретними даними (замовник може вважати їх конфіденційним і не надавати стороннім особам). Виняток становить експериментальне наповнення модельними даними на етапі відладки об'єктів бази.

Друга категорія виконавців, що працюють з базами даних, - користувачі. Вони отримують вихідну базу даних від проектувальників і займаються її наповненням і обслуговуванням. У загальному випадку користувачі не мають засобів доступу до управління структурою бази – лише до даних, да і то не до всіх, а до тих, робота з якими передбачена на конкретному робочому місці.

Відповідно СУБД має два режими роботи: проектувальний і призначений для користувача.

Перший режим призначений для створення або зміни структури бази і створення її об'єктів. У другому режимі відбувається використання раніше підготовлених об'єктів для наповнення бази або здобуття даних з неї.

Створення нової БД

Для того, щоб створити нову БД «Відвідування» необхідно запустити Microsoft Access. Можна скористатися декількома способами:

 1. Пуск – програми – Microsoft Office – Microsoft Office Access

 1. Клацнути правою клавішею миші по вільному місцю – створити – Microsoft Office Access

Після того як загрузилася Microsoft Access створюємо нову БД:

 1. натиснути меню «Файл» - команда «Создать»

5) в правій частині вікна необхідно виконати команду «новая база данных»

 1. Тепер необхідно задати ім’я базі даних та шлях її збереження

У даному вікні діалогу із списку, що розкривається, Тека вибрати теку, в якій потрібно зберегти створювану базу даних, а в полі введення Ім'я файлу ввести ім'я бази даних. Після цього можна створити за допомогою майстра базу даних певного типа зі всіма необхідними таблицями, формами і звітами.

Інтерфейс Microsoft Access

Після створення нової БД можна розглянути інтерфейс програми:

Вікно програми складається з вікна програми та робочого вікна.

Панель інструментів бази даних:

Панель інструментів має такі команди: створити, відкрити, зберегти, пошук файлів, друк, попередній перегляд, орфографія, вирізати, копіювати, вставити, відміна, зв’язки з Office, аналіз, програма, редактор сценаріїв, властивості, схема даних, авто форма, довідка.

Створення таблиць

Отже, на наступному кроці створюються таблиці, в які згодом вводитиметься інформація. Надалі дані в таблиці можуть доповнюватися новими даними, редагуватися або виключатися з таблиці. Такі дані можна переглядати в таблицях або упорядковувати їх по деяких ознаках.

Інформація, що міститься в таблицях, може бути використана для складання звітів. Крім того, можна задати графічну інтерпретацію інформації, що міститься в базі даних. З вирішенням цих завдань можна познайомитись в подальших главах.

Створення таблиці в MS Access здійснюється у вікні бази даних.

Таблиця – це об’єкт бази даних, набір інформації по конкретній темі. Дані в таблиці розміщені в стовпцях та рядках.

Послідовність дій при створенні таблиці в новій базі даних:

 1. Необхідно відкрити вікно створеної бази даних і перейти на вкладку “Таблиці.

 2. Натиснути кнопку «Создать» у вікні бази даних.

Відкриється вікно діалогу “Новая таблица”, в правій частині якої знаходиться список варіантів подальшої роботи:

Режим таблиці — дозволяє створити нову таблицю в режимі таблиці;

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4123
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее