50387 (WEB сервис поиска терминалов банка)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "WEB сервис поиска терминалов банка", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "50387"

Текст из документа "50387"

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра програмного забезпечення ЕОМ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

WEB сервіс пошуку терміналів банку

(Тема курсового проекту )

Студент гр. ПЗАСс-10-2 Яворський С.В

Керівник проекту асистент Новіков Ю. С

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра: Програмного забезпечення ЕОМ

Дисципліна: Комплексний курсовий проект

Спеціальність: Програмне забезпечення автоматизованих систем

Курс 5. Група ПЗАСс-10-2. Семестр ІХ.

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

Яворського Сергія Володимировича

 1. Тема проекту: Автоматизована система пошуку терміналів банку

 2. Термін здачі студентом закінченого проекту: 15 – січня – 2011 р.

 3. Вихідні дані до проекту: Дані банків, координати розташування - терміналів, відділень банку

 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Введення, аналіз предметної області банківської системи, огляд існуючих систем банківського напрямку, управління системою пошуку банків та їх терміналів, електронні гроші, постановка задачі, обґрунтування вибору технології розроблення, програмного середовища та мови програмування, мова програмування, технологія розроблення ASP.NET, середовище розроблення Visual Studio 2008, розроблення структури системи менеджменту процессу знаходження банківських терміналів: модулі моніторингу появи нових терміналів та відділень банків, проектування програмної системи, визначення функціональної моделі системи, визначення структури бази даних, описання програмної реалізації системи, висновок, перелік посилань

 5. Перелік графічного матеріалу (зміст слайдів на презентацію): Актуальність, мета розробки, класи користувачів, декомпозиція функції навчання, схема бази даних, інтерфейс користувачів, висновок

 6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапу

Термін виконання

1

Видача теми ККП, узгодження і затвердження теми

20-10-2010 – 22-10-2010 р.

2

Огляд існуючих систем, постановка задачі, вибір середовища проектування.

22-10-2010 – 06-10-2010 р.

3

Формування функціональних вимог щодо системи, яка проектується.

06-11-2010 – 14-11-2010 р.

4

Об'єктна декомпозиція системи, яка проектується, її моделювання.

14-11-2010 – 26-03-2010 р.

5

Розробка бази даних.

26-11-2010 – 06-11-2010 р.

6

Кодування програмної системи, яка проектується.

06-12-2010 – 28-12-2010 р.

7

Тестування і доопрацювання розробленої програмної системи. Розробка програмної документації.

28-12-2010 – 03-01-2011 р.

8

Оформлення пояснювальної записки, додатків, графічного матеріалу.

03-01-2011 – 05-01-2011 р.

10

Перевірка виконаного проекту керівником, допуск до захисту

05-01-2011 – 10-01-2011 р.

11

Захист проекту

10-01-2011 – 15-01-2011 р.

Студент гр. ПЗАСс-10-2 Яворський С.В.

Керівник асистент Новіков Ю.С.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

«15» січня 2011 р.

РЕФЕРАТ / ABSTRACT

Пояснювальна записка до комплексного курсового проекту : 39 ст., 4 рис., 1 табл., 14 джерел.

Об’єктом дослідження є процес взаємодії сервісу пошуку з клієнтом.

Методом розробки обрано технологію систем автоматизованого пошуку терміналів: надання широкого спектру інформації про існуючі банки, надання інформації про місце їх знаходження. Середовище для розробки системи взаємодії обрано Visual Studio 2008, мова програмування – C#.

Метою роботи є розробка системи для моніторингу та пошуку терміналів, відділень банків. Дана система дозволить створити загальний робочий простір для всіх учасників процесу пошуку, яке інформуватиме про стан процесу знаходження. Також система створює ресурс для учбових матеріалів в Інтернеті. Робота ґрунтується на досвіді міжнародної співпраці кафедри ПОЕВМ Харківського національного університету радіоелектроніки по підготовці фахівців в області розробки програмного забезпечення. Основною метою даної роботи є спрощення пошуку відделень банків та банкоматів на території нашої країни.

ПОШУК, ВІДДІЛЕННЯ, БАНК, МОНІТОРИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ, , ASP.NET, СХЕМА БАЗИ ДАНИХ.

Explanatory note to the complex course of the project: 53 sec., 35 fig., 1 tab., 15 sources.

The object of research is a process of interaction with client service search.

The method chosen technology development of automated search terminals: pektru provide wide information about existing banks, provide information on where to find them. A framework for developing a system of interaction selected Visual Studio 2008 programming language - C #.

The aim is to develop a system for management, monitoring and retrieval terminals and bank branches. This system will create a common workspace for all participants of the search, which inform the process of finding the state. Also, the system creates a resource for educational materials on the Internet. The work is based on the experience of international cooperation department POEVM Kharkiv National University of Radio Electronics in training specialists in the field of software development. The main purpose of this paper is to simplify the search bank branches and atms in the country.

SEARCH, BRANCH, BANK, MONITORING, MANAGEMENT, ASP.NET, DATABASESHEMA, WCF.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ADO – ActiveX Data Objects

ASP – Active Server Pages

ECMA – European Carton Makers Association

IDEF – Integrated DEFinition

IIS – Internet Information Service

ISO – International Organization for Standardization

UI – User Interface

URL – Universal Resource Locator

ВВЕДЕНИЕ

С развитием научно-технического прогресса и электронных технологий современный человек оказался буквально окружен электронными интерактивными сервисами. Банкоматы, терминалы, автозаправочные колонки, персональные компьютеры, сотовые телефоны, электронные органайзеры (КПК и смартфоны) – без этого сложно представить жителя ХХІ века. Они облегчают нашу жизнь, делают ее мобильнее, удобнее, комфортнее. Поэтому очень важно, чтобы нахождение того или иного банкомата или банковского отделения было быстрым и безболезненным. Именно поэтому данная разработка является актуальной.

На данный момент такова проблема стоит очень остро, так как в нашей стране официально зарегистрировано 170 банков, половина из которых имеет большую сеть терминалов во всех населенных пунктах Украины. Количество банков так велико, что зачастую предприятия и фирмы на которых работает население, используют не общий для всех банк, а разные банки. Из-за этого возникает проблема – люди пользуются услугами разных банков.

Зачастую, если человек хочет снять наличные, он хочет это сделать как можно скорее, то есть речь может идти не о прямом посещении клиентом отделения банка, а о снятии наличных в терминалах банка. Терминалы банков в основном разбросаны по городу, и найти их не так уж легко, они установлены в супермаркетах, магазинах, аптеках. То есть, там, где человек бывает как можно чаще и тем самым может всегда воспользоваться услугами банкоматов.

Зачастую люди получают зарплату “на карточки”, такая же ситуация и со стипендиями и пенсией. Но большинство людей предпочитают сразу же снимать деньги со счёта, доверяя наличным.

Банковские карты, несомненно, имеют ряд достоинств и недостатков. Среди достоинств стоит отметить такие как маленький размер, нет необходимости носить с собой большую сумму наличных денег, при поездки за рубеж нет проблемы с обменом валюты, а также простота и удобство использования.

К сожалению, наша страна не Канада, в которой всего 4 банка на страну, сеть терминалов огромна, и принявшись за поиски банкомата не факт, что за углом стоит именно тот терминал, который необходим Вам.

Именно с целью поиска терминала нужного банка и разрабатывается наш проект. Система позволит найти необходимый терминал банка в считанные секунды, выведет на карту ближайшие банкоматы в зависимости от местонахождения пользователя.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА

  1. Обзор существующих систем автоматизированного поиска

Автоматизация банковских технологий в нашей стране прошла несколько этапов своего развития. Первоначально это были достаточно простые программные продукты, которые автоматизировали отдельные аспекты банковской деятельности на базе традиционных СУБД.

Процесс автоматизации банковских технологий перешел на новый этап в конце 80-х начале 90-х годов. Это напрямую связано с банковской реформой 1989 года, когда на рынке банковских услуг появились коммерческие банки (КБ).

С развитием финансового и фондового рынков сфера деятельности КБ расширялась, возрос и объем перерабатываемой информации.

В новых условиях стал неизбежным переход к комплексной автоматизации банковской деятельности. В силу различия банков по размерам, структуре, используемой методологии, т.е. всех тех параметров, которые, в первую очередь, характеризуют банк как объект приложения информационных технологий, расширился круг используемых ими АБС.

На рынке программных средств банковских технологий появились организации поставщики, такие как, «Программ банк», «Инверсия», «Асофт», «Rstyle», «Diasoft» и другие, которые начали активно удовлетворять имеющийся спрос.

Выбор банками тех или иных систем автоматизации связан, как правило, с соотношением цена – надежность – производительность. Многим банкам, имеющим разнородный компьютерный парк, широкую сеть филиалов и отделений, приходится решать проблему не только собственной сетевой интеграции, но переходить на планирование всей системной инфраструктуры информационной технологии.

В инфраструктуре следует выделить пять составляющих:

-информационное обеспечение;

-техническое оснащение;

-программные средства;

-системы связи и коммуникации (внутренние и внешние );

-системы безопасности, защиты и надежности.

Состав информационного обеспечения, его организация определяются составом поставленных перед банком задач. К традиционным для любого банка задачам относится операционная (расчетно-кассовая) деятельность. Автоматизация этого участка работы может решить многие проблемы большинства малых и средних банков на сегодняшний день. При таком подходе банковская технология строится на программном продукте «Операционный день банка» (ОДБ). Он включает в себя такие программы, как «Ведение банковских договоров», «Платежные поручения», «Касса», «Ведение неторговых операций», «Ведение переводных операций» и другие.

Для обеспечения комплексности автоматизации банковской деятельности требуется ряд важных программных средств, позволяющих оценить состояние банка на любой момент времени, вести скоростной обмен информацией со своими филиалами и отделениями, а также с другими банками, осуществлять разноску сумм по корреспондентским счетам, их обработку и другие функции. Сюда можно отнести так называемую систему «Клиент‑банк», дающую возможность клиенту банка осуществлять платежи и проводить другие операции, минуя операциониста и не выходя из своего офиса.

Важным традиционным направлением банковской деятельности является кредитование, приносящее, как правило, до 75% дохода банка. Автоматизация этой сферы деятельности позволяет не только вести автоматизированный контроль за прохождением платежей, но и, что наиболее важно, прогнозировать состояние банка как с точки зрения получения денег, так и по предстоящем выплатам по привлеченным средствам.

Кроме традиционных направлений в комплексную систему организации деятельности органично должно входить решение таких задач, как автоматизация работы с ценными бумагами, дилинг, биржевые операции, организация межбанковского обмена электронными копиями документов, аналитическая оценка деятельности банка и его клиентов и многие другие.

Решение комплексных задач автоматизации возможно лишь с привлечением современных программно‑аппаратных средств. Поэтому сейчас наметилась тенденция приобретения банками мощных компьютеров и развитого ПО. Наряду с этим, банки активно разрабатывают собственное ПО. Расширяется использование банками сетевых технологий.

  1. Мир электронных денег

Электронные деньги — это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Такие денежные обязательства соответствуют следующим трем критериям:

 • Фиксируются и хранятся на электронном носителе.

 • Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость.

 • Принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями.

Термин «электронные деньги» является относительно новым и часто применяется к широкому спектру платежных инструментов, которые основаны на инновационных технических решениях. Электронным деньгам свойственно внутреннее противоречие — с одной стороны они являются средством платежа, с другой — обязательством эмитента, которое должно быть выполнено в традиционных неэлектронных деньгах. Такой парадокс можно пояснить с помощью исторической аналогии: в свое время банкноты тоже рассматривались, как обязательство, которое подлежит оплате монетами или драгоценными металлами. Очевидно, что с течением времени, электронные деньги будут являться одной из разновидностей формы денег (монеты, банкноты, безналичные деньги и электронные деньги). Так же очевидно, что в будущем центробанки будут производить эмиссию электронных денег, так же как сейчас чеканят монету и печатают банкноты.

Электронные деньги, являясь неперсонифицированным платежным продуктом, могут иметь отдельное обращение, отличное от банковского обращения денег, однако могут и обращаться в т.ч и в государственных или банковских платежных системах.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4292
Авторов
на СтудИзбе
635
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее