Скан лекций (Только Мат. Статистика) [ЧБ]

Описание

Описание файла отсутствует
Картинка-подпись

Список файлов в архиве

0004

Распознанный текст из изображения:

й.ЫР

~с~ К.

С~'~ с ~-

~~ г

0024

Распознанный текст из изображения:

ЛФ~ '/

(( 'Ф

«>у«1~1««

1

!

Та,файф ъ'ф

!

!

1

~х~ — ~~ — у

1

1

1

1

Я/Ъ~'~

Ф

1 1 1, !

!

1

1

1

1

!

"3

/

1

1

!

1

1

1

1

е;

(

!

!

1

~аР: ">,Я~~

1

!

1

!

1

Ф.

1

1

1

с'

! 1

у-3:~ 24'~,с,

1-

1

!

!

1

!

!

1

!

!

!

.л,М ~,я

! 1

!

!

1 1

!

1 1

1~э

1

!

!

1 1

! ,,' «~~+.,1' „ВОЩИНУ,~~-,~ ЯФ;;5~,, !

1

е =~~~~ д~ ~х' ! ! ) с ', ' ю' Е~ ~;~~а.х

0030

Распознанный текст из изображения:

Ф~

Щ

н

О

р» ~ сб

й

а~

о д ож

о ~ Д

М ф'

>ф Ж

ьО О

О

й

Я Ж

а

Й

СЭ О

д Ж

~~„) с~ Ж

с °

д~ СЭ

~ Ж

О М Ж

~д (р сб

Ж

О О О

О

Ы

Ж

О

с~ ~ Ж

О

О

о~ Я

о Ц

Б ~ я

Ю

О ~~ Р:

М,, д~

Я ~~' Ж

О

О

О

О

О

ж

О

м

М ~ Ф

О

Я ~ о

о ~ ж

~=~ о

6~ О Ф,' О ь4

Р~ ~4 О Ж Р»

ь4

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж О

О

Ф О О

Р»

с~

О д~ у'ъ

Ж Ж О

Ж Ж Ж О() О

О

О

~3

М

ж И

Ж ~О

65

Н

~~д О

о

1 ~ ~ л

СЭ

и '~ ~

1=', ~Д

~~Э Ж р„

О

о Я

ф ~ О

О О

О

~й Ж

о ~ .р,

сп

О

~ О

Ж

О

Ж

щ ~-~ч О

д~ ~

д~

~ Ж

д ~

Х ~а

Б5~

о

О ~ О

О

ьО Ю

м м

и ~ й

й О

Д Р»Я

О О

О Ж

й

О

О М О Р М Ж

й 1

М

Я н

О ~у' Я

О

О Ж

6~

О

и Н И. ~~

3 О

и

Ж

о

Ж ~ф

О

Ж О

д~

сб

Ж Й~ О ф~

М О

Я Ж

~=~ Я

а ~=;

Ь~ ~~, сб

Ж

~ОО

М

М ~~~~ л

о

-Ы °

Ж

~р О

ф о

О

О ~ О

Ж

О

~ О

д ~ о

О

О

)~,'

О

Ж

О

Р»

Щ )~ М

И и о

О ~ М

ж

О

О д

О

О ~ я

Д~ 63 О

ф ~ Ф

- д

О О М

О

о

О

Й

„'и~ ~~Я

О

О О О

о Д

Ж О

О Д»

О

О

Д О О~а

й

ьО

Ж

Ж -'

о Я

Ф

О

О

Ф

О

~ О

М

О

Фч ~ф

О

М

О

О

й"

„Ж

63

Ж

О

О О

)~ И

~

О

63

Ф

ь0 (у

О

О

д

Й~

О

й

О

М

М

О

~Ж ~д

Л р~

>( О

О

Ж ю)ж

О

о

~О ~ О

Ж ~4

д~ Я Ж

О ~р,

~ О

. й

оос~

~ жй

л ~ » д

О

о 1 р;

М

О

Ж

О

д ~ж

м

ьО д

~( Сс °

д

р, М

м И

д~ О

Р, ~)~

о

О О

~ О

:~) М

О М

о О О

М О

ф Ф

д О

Ж

О ~ ф'

О д

О

:„О

р. ~-' ~й

а~ Н

Ж

Й д

Р

М О

О

О

О ~ ~д

~~ Р'

О

О

Ж Ж

Я Ц

б~ Ж

О

О й

М

~-ч

о

Ж

Ф д

д

О

М ~-~

;ь, Ф

0

М

м ~Д

О

~4

О

д О

О ~

О

3 Ж

65 Д

~у Ж

о О

Од 1

М

М

ь4 Ф

Ф О

Р

В' Р"

Ф

Ж

О

И й

Ж

О О

Ф

ж" О

Ж

О Ж О 1

~ч м Д~

О

О

О~~~~

Ж

О

ЕиЯ

О

Р о ~'

Ф

ЬЙ

О

О

Ф ~

О ~ О

М

Ж Р

й 1

Й,, Ж

0

О

О ~4

Рч О

р~

О Д

О '4

О

~'ъ О

Ж

О

Я ~ О

О

ж

О

ж

ь4

Ф м О

Оч

О

О

~~и 2

0039

Распознанный текст из изображения:

йР, ~'....,,,К,Ф,, ~, .! А

° '

4

° .Ъ

° Ф

'фМС,ДЭЭ~: У 4 ~-Л~~

4 Э

.ъЪ-~ь

1

4

!

Э

4

° ° ' °

° ВЭЭ',

с

° Э еаза а ° ° а - °

а сс

3

°,

1

аа !

л

Э

е е

° °

Э

° аее'

!

1

4

4

° е

° °

е

4 Э

! 4

4 4 4

° °

е

Э 3

° а

' ее

4

4

° ' М '

4

.. °, °,. а ° ° аее

1

Э

е

4

а . ° ° а

а

° °

Э

4

1

ае Эе ° ее

4 1 Э

! . ' °

° » " ° . с

Ъ 4

4

1

~М' ~~-,Ф ~

Э ! 1 1 ! .~~:~Фйф~~-.!.—

Э

! 1

.~'~'. °

4

4

.с...

Э

,ю е аа

Э

~~у~ „'р ~" ~м;с/

3 ! $ ' /! ' $ 1 '," '"!

а а °

(

е

!

.Я,.Ё~~ .-...... ру

!

Э

\ Э

Э !

Ф

Э Ф

е °

файф'

$.

4

4

° се 4

!

!

1 4

° ° ° а

Э

° еее

,!д~ — ~4' 4 4

!

~~ Г

!

0041

Распознанный текст из изображения:

- "..1, 'Фйф~~ 4

а.~

»»е ' е»е е ° ° ФФ е

е Ф ° е»

4

Ф

° °, «е ° °

с

(

, 4Ж . 44»СМ»га~а~34

еч, ~,—, ф'.

°, г °, - ' - 1 .- ° ф6 )Е ° 1 1

1

4

3, 1

4

° °

° °

° ° ею ' °

.ЛФ

)

1

° ..: '. ' 1 ' ' ' ' ' '1

4

\"

) ° ! ! ) Ф

4

« Ф ФФ 'Ф - ° ° 4

4

! 4 1

1

! °; . 1 ' °

в

4 4

:,ЮХ -'.Л'Г.!' " '<%'~ -!!~~ ) 4'4 3 ' '

Ъ \

( .!

° ° °

)- !

1 3 !

4

3 !

ее «а»а» ве ' в"

3

~ с, '.Г~®- Ж~-

«1 м«) Св «в ° ° 4»ФФ -е ««е вв» ева» еве «» ° е !4Фйе ° ев» «Фе» ° е» в»ве 1 ° ° ~в ° а е ° 3 у ° е ' »е ° - ' «е

4 ! 3 !

! °

!

Д

! )

)

Ф

!

Ф

!

° 4« «» 4 е ае' ею ° в»а ФФ лЪ «е ° «сеа «а.ае

1 ° !

ФЕЕ ° »1 1 - ВЕ ЕВ . ° «ВЕ, «ФФ °;Е ЕЕ~ 1 ° ° а« л ° ° ~. ° ° ' .' ...., °

Е ° Ъ ° Е- — ° ° ° Фа ° - °

1

ч

е °

!

--4

3

° ° ° е °

! 1 4

° . м

Ф

° е

° е

4

1 ' °

3 Ф

° .

1

° 4 4

« ' ев«« ~у ° ' еев в« е ° Ф»ееав»в ° - ° ° м ° Фее» «вв«1 еф»ве Фав»

г, ) ! ' ! ' ) 4

— Р~-~-.=р-~~ ~~,-~~="~'

° . »% "° е еч Ь ° ° ° ° ." 1« ° ', е л '. » ° е ° е ' в ° « ° ев» ° е ° »в«ю»леле е Ф

4 , °

° 1 °

Ф

1

!

!

3

! ° Ф

° в'ее» ' м«еа«в е ° Ф «е ' е ° Фе ° ' « ' ° ва еае

1

л

!

' ° ° ° «ЕЕ «1 ° ° . ° 'е в е

.4~'.

4 в

° ' °

ее' Ф««Ф в«ФФ °, ! ° ° «»Ф «Фваа» !» . ° Ф. »Ф«ев» «в ° «е ° «в«е ° в.ее«еес,»,ав Ф~.е Ф-«еа ° ° ° е «е.«в ° . ефим«,, ° Фв « .1

Г4'

° '1»ФВ В ° ° ъм,ф .4,'.,~Я~~'.,~.=.2...=.)

1

4

»в

1

«Ф

Г ° Ф ««44

° Ф ФВ

!

° ее4.

!

)

° ° 1 ° .И Е

Ф

е

° ° ° ° е»в ° ° ° ° ! ° ° ° ° ° ° .

4

!

4

Ф

Е» Ф

4

° °

Ф ° Е»Ф

4

в

! 3

е

0043

Распознанный текст из изображения:

1 4

Ф.,

4 3

° Ф. ° юс ° °

!

.а.. ю. Ф1

еа

7

'!

° . ° ° Ф е

1

Ф

! . !. ф. Ф фр- ".,"'

-Г '."т

1 1; 1 ! 4

! ~;~ ~ ! 1 ~ ~ !

° Ф

Г'

ВЮВ» Ф Ф Ю» Чю» .». ' 44.

° аю»ю' с» вю 'сююв

° °

Ф

° ФФ

4

4

! ! $ !

» ююа с ев Фаю» ююеа ° ч

1

Ф»»1 ' ° ° ° 1 в»ю44ю

1, юф~~! 1 74

° Ф с»»» ° ° . ° ВВФФФЙФ'чВюйй

!

1

!

° е лв»ФВ Ф ч .сю» . Ф

».ф~....ЛУ

Ф° ев

в

° ° ° Ф' »аю

1 1

1

4

4

-4» В»Ф ° ° ФЮ . ° ЕВЮ ° а.

4

Ф.с ю»ю в ° ° ° ° 4 Ф ° е, Фее»ФФЧ ' »,юююе ею е»ю

4

1 !

$

с ° .- юч» ас

1 Т

Ф- с с

!

° е!7.»юа .». ° ФВ Ф . Фав»»

4

1

!

ч»» ° . ° Фв ° е

!

Ф С ° ° ' ° '4"

° е»»Ф ° ° ° ю-, °

~ЧФ»е « 1 1 1 Ъ 1

4

Фввсю а»юаю

Г

4

° юсв ° ! е»с ' ~ . ° ° ''

3

1

Ф» Е~ »»Ф е

!Фвюваюч 1веею» °,ч

° ю»юа ~юв» ° в чюе»

!

Фюю е ° а»ю

е Ев» юа' ° °

3

1

4

1

° °

4

4 4

1, ', 4, 1 ъ

| ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ° °

Ф

ее»ее»' а»« ~ се е сее ~ ° . ° Ф . °

1 !

! 1 В ! ~ 3

~«у» 7 еа и ° еав

- ° Ф

4

ве

!

в

''%

'1

Ъ 4

° ева» ю»

1

! Ф . Д~1 ~1,~| ! !

° ФВ ° ° ° °

3

~ Ф

Л

э

° ° °

е ч Фа ю\ ° еч

у 1

1

! ° !

ф в

! °: Э

4 7

! $ ° е! ~~у

с с вс ° ' ° е Ф« °

° Эаюввс

; Дфоп .у~

4

Вааюес ° ю ! е ° -" ° е--»4 "ю.»

° В:4 С 4 °

Д ° ° 1

!

в

! $ ' ! ! т

.'. ! '.',.' ! ': 1 Г

~'Я|ф';(! ф

1

1

4

3

у ° с ва ° Фю ° а ° °

3

4 ., Э

7

1 4

~

ю с Ф °

Ъ

!

4

1 1

4 1

в

Ю. ° Е Ю Ф», ° ю

Э 1

4 Ю

Э

°, Е' ЮЮ - ' ° "ЕС ° Ф»ЕЕВ юаю Е Е ° «. В ° ° ° а'

3

° °

ю $1 ' °

!

в 1

1 . 1

1

! . В 1,, °

4

7 Э

в

с в 4

ве ее»

юю е

4 М 4

%

° 4

1

4

Комментарии

Дата публикации 23 августа 2015 в 18:42
Рейтинг -
0
0
0
0
0
Автор zzyxel (4,55 из 5)
Цена Бесплатно
Качество Качество не указано
Покупок 0
Просмотров 249
Скачиваний 19
Размер 9,31 Mb
Жалоб Не было ни одной удовлетворённой жалобы на этот файл.
Безопасность Файл был вручную проверен администрацией в том числе и на вирусы