Главная » Все файлы » Просмотр файлов из архивов » PDF-файлы » Г. Кребс - Основы кристаллохимии неорганических соединений

Г. Кребс - Основы кристаллохимии неорганических соединений, страница 47

Описание файла

PDF-файл из архива "Г. Кребс - Основы кристаллохимии неорганических соединений", который расположен в категории "книги и методические указания". Всё это находится в предмете "кристаллохимия" из седьмого семестра, которые можно найти в файловом архиве МГУ им. Ломоносова. Не смотря на прямую связь этого архива с МГУ им. Ломоносова, его также можно найти и в других разделах. .

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 47 страницы из PDF

Рет',9-9' 5-3.7 (1932)'ы; '''1\',8. кго€тпапп (., }]ацз-еп-Ё. \' 7. апотв' а1!9'.ч|'9Р'впе!]а'т1]'':б.й, й & ; . [ е т .}. \. е{ а1., Ас1а €туз{., в, 227' 501 (195-?)^:о. пБр"я ко:]]иц м. А., Анць:шкина А' €', дАн сссР' 146'102 (1962).11. г;;т ;7о., м а 5о п п., .,. Аш. €1:еш. 5ос', 87, 921 (]9с5]_1:. ув:.й'.'*йеп!аз."п,!епАг11!<е1:5 с1-:ё|е тЁ., 5с1,п е г ! п 9Ё.6.,топ,Ай9еш. €[:егп., 76, 833 (1964).1!1]ас.[ ']-'.' (ш||3'5с'[:А!ег Ё., з"-й,!:-г:|-:9 Ё.6.: усп,7'апог9'а!19' 0|сгп'' втте'}{',аппш8ашР.,пепР., !/6};г1ечати.с., топ,5с}:а1егн', 7' апог3'а1|д'14.

$_,;опА', 5с!пег!п9н.([:егп., в печати.15. Ё_;_;ь ! о., з.-5п ,. г 1 п 9 Ё. 6.' топ,7.-апоге. а1!6'-€!еш','впеча1}!'[ е 6 е гс ! п е г ["п 9 Ё. 6., топ, \ |е й ц е з }("]',16. б;Ё'';;ьогпшоп .}и1е1а1з, 9' 95 (1965)' у; й; е п }: о'|: а Ё. с., .'. йзз-€6.,топ,'ф 6}: г 1 е Ё., 5с [ :|1е г Ё]''\7. 5 ;; ; ;, а.,-ы! ь й. г! п 9 }{.7.

апот9. а119. €|егп., 339, 155 (1965)1в. Б';;ъ? б.''з1! п е г, 1п 9 н' 6', топ' 5 с ! А{ег Ё., .}.[езэ_(огпгпоп'}1е1а1з, 8, 388 (1965).19. а; + +'' , г. А.] Ё а а з 1. Ё., 1пог9. €[:еш.' 3' 19 (1961)'-.н. м., !/ е ] 1з А. Р., .].-€[:еш. 5о_с-,'1008 (1_9_35)]эб. Ё *";1б о 1 0 з 1 е ] п у, ].€}:егп. Р!уз''.9,^.19.9 (1935)'ь;" " ]о_.т._г.,2'.з е | 6..т., т 3 6 о !..]. 1&., Ас{а€гуз]., |0]1^6-6.(1957)'фъ!';.(1935).2.279 (1960).1<1}..1.}41п.6ео1-, |2А,4Бгоззе1€., Аг!|1у |(егп[.}г., 100 а $ е г )., Ас1а €гуз1., 11, 689й.'н.,ус а-+.'_п & й 0 о г { |10., }{а{шгш.'5''84(1964)'25. Б а б е 1!.,23.эц'.й'.],';_,'б.'ь.,_1х,1у}:_о'!(1958)'гп'&.5., Раш11п9 !''5 гп ! 1ь Р.'ш., €!егп.

]п6. (!оп6оп), 259 (1960)''6:';ту|з.].,Ё. 6., уоп, Ёаб11!|а1!опзвс}:г1[1, ]т1|]пз1ег, 1963.27.5с[:пег!п928. 9 а ь 1!.г., 1ао_]€ | 1а п9, 5е а б а ц9}:Р'\[', [ а г зе п}1"]\{''29.!пог9. €[:егп.,5с1тпег13,1236 (1964).п9 Ё. 6., уоп, Б го 0ег5е п 1(.,регз6п11с}:е }1|11е|1шп9297296! зР' 1'{., | аз:е11ге 8' ш., .'.Р}:ув. €!еп-т.,'' &:''','*,|,ь'Рагг3!. 5с | пе г'! п р'н.

с, тол, \а1шгш.,53' 359(1966).32. 5 с п е г; п й г.г с', уР;,[;';.' '\а1ш,гш., 50, 91 (1963).,;.[,'33. ) а ь 1 |. г.' "\['а-пт*',Ё-;'Ё;Б.[.:р-!а,;=[.'.г'Ё,'9"й йьё;;, .]. '\:п.1: ёьэ|.,, €}те:п. 5ос., в! . 315 ё.'у6п, \\:о]:г|е ]!.' 5с1: ][ег 1{., \атшг]ч.,|'] '',?#',!йР'н.}-т35..&1а!. {,3.9 пе1';А., дп0егззоп€.,.}1итератураа}{се}{}1..[51а3"] 1{'!'.'!91€то.1,ктура,с5сап0., 9, 1378 (1955)'к главе 25й', 19,!!1.з!;";;;;'"";й;;?;"й.ё;;;]Ё][1,,,!";1!"''т'.',:",з.,^Реаг'',.Ас1а€}теп-:.двойньтх сплавов) .&ета,'тлургиздат',а::0 51гшс1шгечо[ А,!ста!. а::0Р-^.[3''1-а11!се.]Р1.|'9.А!!о5'з. Рег(а:поп Ргоьь,[-сл::с]оп.

ш] }..'Раг!.. 1-оьАпде1еь, 1958.' ,1!:"| !{.[,';*'о. н цпе-]{о1|': ''';': Ё!лп'г;;с'Ро::егу ш...5". й;;;;,:!,]Ёь,^|?о(1932::п"1.ме[а]5'35.309(1926).ш || п я |-.. Ргос. \а1. .1сас1.3];'."у}..й'.."[Ё.'цоб"{!эз:); .}. (0е:п.!'1?0(1933).*,у:.,"/. 0г]]п|т н с|!е|с1гос|:еп.,.3|' 174 (1925).Ё!'Ра.;...|"7' .тт с г гс !6'д.'': г'Ёу.;к"',зо, зо1:э:о1,3. 6г |п: "пРР.е1са: '5.9м"|!:;',й[..:|.}с| [ц' о]ь'с16зБ]' ?'й"';\|]''}|0|,111.;8,1&;,:!;).

р"}-:1|пеог 1-.|.,.-5..! а!т'е с. Ё.п., 2. 1(г!ь1 '.1о2' 377 (1910).||' 5 с [ ц 5 е г т к.' кг;*з1гз:гй},'й" ?{""!кБ,'й]."[;!Ё.!'Ёь!1Ё,'зр,';"дег', Бег1!п, 661 1!п9е;;, но;со:ь.гя''1!а. у8!.:ш:ал:пе:':]'а){оп0сп.Аг|!йе|:-/у1 :эБц.с:!1 аз.|0ег}{.А.,!п !.т,Р,ы; ;, ъ.ё'Ё1';1.1егз Ф. Р., 6зс]: пе|],-ш. й й 1,ЁЁ,.с'*р'пЁ'6:'/1".Ё"':'ду' { й. Б сЁ.];[ Рерог1й;1;};;.;й;';"а'ьъ|;;;]й в""!]}'.1',... |пс.'А.ъ;;.'"й;;Ё' ]994, 5. 93 шпа'к' А. с"с6А;;оуз, уй ]\";;;;;,"Ё;]й;;;,"'\|'у\.|;зо;:.шл0з о[ 1л[еге:| |п }'..шс1еаг.]\! 13; Агп. 1пз{.

о|,.}1!п!п9'Б0шаг0з Бго{}:егз' |пс., А?:п'пе16ег'!г., &агеРаг1}:йитература к главе12.в 111а \[., ше!ь!_е^!.,7.апог9. а119.€[егп.,203'Рег0]а:ац-8..]оз1к..н.' \[о0&е Р., ма&го:то!. €|еш|е,53, 1(1962).'у;;;;'!епе6!39' }|е\ъе1 А. Р6е9е|Ё..}.,д" 9'' А1{! ||1 99!!в|'--о!|с;;9; 1|||'];; уе{го'1953, 5. 219.'|0' ть[|о Б',€|., ${'1е[ег $/.,511![а1{есьп!|(, 15, 109(1964).1965.:ес[:п. 3ег.' 10' 577 (1932).13. о 1е 1а е 161аз{ес}тп.1-||. [1 о р а !}-( о тл и цА.,:<онферегтци113ег.,22'Б. А.'845(1932); 61а:_212 (1949).€трукт1'рапо структуре стекла,1,1зд.стекла' т. 1. 1езись:АЁ сссР' /!., 1953.докладов15. \'о 9 е 1 \[.' 5111|а1[ес|;г:|к' |0' 2+| (1959).16. Б г а у Р..)., е1 а1., Р|туз. €[те:п. 01аьзез,4,37, {7 (1963); 6, 113 (]965).17. Рг|е{азс]т[ А., 7.

Р|уз1[' 117, 4в3 (]941).1в. н ! 1з с }т &., 1п к\оп-€гуз1а111пе 5о110з>, |гз9. топ Ргёс}:е11е !. Р.,3о1-тп \!|1еу & 5от:з, 1960' 5.3б1.пленок: .[7[ а с[е п а 1 е.]. }.,19. Аругие}4етодь|полу11ениястеклообраз:+ь!х-&7[о6егп5.Азрес1з о1 1[ле !|1геошз 51а1е,в0.111' Бш{1егпгог1}:, [оп6оп, 1964'149; .]. Ап-т. €егагт. 5ос., 48, 487 (1965).20. 1( г е б з Ё., 7. \а1шг!., 12ь' 795 (1957); 7.

апот9. а119. €|егп.,21.(1053).к г е б з 1-{.,7.апот9. а119. €[тегп.,27,2,288265, 156 (1951).оп{ Ф., 7. апог9. а119. €|тегп., 243' |13 (1939);Ап9етм. €|егп..50. 4\5 (1937)23. | орю}|ова Ё. А., |(оломиец Б. 1., €труктура стекла, т.2.1езисьт докладов 1ретьей всесоюзной конференшии по стеклообразномусостоянию. йзд. АЁ сссР' л.' |959.24' Р! азс|еп5.5., РеагзопА. )., \о г1[:о ует!{'. &., .].Агп.€егап-т. 5ос., 42' 450 (1959); 43' 274 (1960).25. [о ртоно ва н.

А.' (олом иец Б. т.' ш ило Б. |1 ., }(. техн.физ.' 3(5)' 9|2 (1958).26. \:91 . Р е а г5о пА. )., <5ш1116е,5е1еп!6е ап6 1е11шг!0е 61аззе3> |п }1 ас [ е п т- т е ]. !., йо6егп Азрес|з о1 11те 11{геоцз 51а1е, ва. 1!1, Бц11егшог1| !оп0оп' 1964, 5. 29.27. !д1 . ( о 1о гп 1е 1з Б. 1', Р|уз|са з1а{шз зо116!, 7' 359' 713 (1964)28. Реагьоп А. о., }х1ог1[то:,ег '\!'. к.' )етуа14 .'. г.'Р е с [ 1й/. Р., ]г., А0уапсез |п 61азз 1'ес[:п., !1.

€оп9гезз оп 61азз,1т{аз[т|п91оп ос 1962' Р1епшгп Ргезз \. у.' 1962' 5. 357.29, Ё | 1 { о пА. &., Б га ц,{., 1п1гаге6Р!уз.,3' 69(1963)..30. Ё|11оп А. &., .]опез€.Б., Бгаш.1{., 1п{гаге6 Р|уз.,4' 21322. $с|гп|1а-)ш-&1..32.26ч\! !Б!епеп1е,А}<а6.'5е.г. Фз1о' ,!х:}!'_15т.к1о:о ьч-\!.-\ 6ег^ у1||.

\-:\:|0.а г ] а'ш.. й.,'-.:. д'. ёь-.й. з'.., 54, 384| (1932)7.?\д,9-./'4' 3 'г а" 6 у 6. \[ ." '.|Ёйу;,с1эьт;.5' ) о ш 9-| а з }?. ш., сп;;;'.и1цчй !!19{'1:;',Ё"з':;а.",}:гз9. топ Ргёс1те11е !. Р.,"'. "'эё,."'';"'}6о.0' *''и,:ф 5опз,1 п 1 ]''й/!1еуо в., 3.Ро1угпег5с1епсе, 4в, 69 (1960).'960,7. 6гц пте Ё., 511!!а1{ес[п!1<,7, 134 (1956)''?|е}<его 9 е 1 \\:'., Ап9емл. 01тегп., 77' 1о9 (1965); <5|гш&1шг шп0 (г1з1а11!за_{1оп 6ег 61Азег>, !ЁБ )ец1зс}тег !ег1а9 1с!г 6гпп0в{о[!!п0цз{г!е, [е|рт1у,31.1. 1 а гп п а п 6.' Ад9ге9а1зашз{Ёп6е, !озз, !е|ра|9,1923;.-1',{'!е!р:|Ё'' :5зз^ 6 о | 0- !о:з,2'з с | п |'с|.1"!._й, 6еос[егп|зс}:е !^ег1е||шп958е5е17е!11.(196{); Р!:уз. ап6 €}легп.

о| 61азвев,7' 105 (1966).Ё | 1 1 о п А. |{., Б г а ц .]!1., регэс!п1|с[:е :}1|11е!1шп9.1(геБз Ё., }{ег1п56ог{Ё.' 1[:шгп Ё., \[е11е Ё.,г ь.'1еп1с!1${'! п&-т,егс}1!еп111с|1.дополнитвльнАя литвРАтуРА1еория химической связи|1 о л та н г ,г| ., |1рирода химттческо[т связгл, [осхим|1здат' м.- л.' 1947.|( о у л с о н 9., Балентность, .|,1'р,, м.' 1965.Ё а т 1 гп а т-т п !{., !1е с[легп1вс[лё Б!п0шп9, 5рг1п9ег; Бег1!п (1964).Р г е т; з з Ё., фпап1епс!егп1е {Ёг €|егп![ег, !ет1а9 €[тегп1е, \!'е1п[те!гп-Бегд_.1газне, 966.з Ё., 6гшп6г]зз 0ег !ттап{епс1'те:т1е, Б1б11о9гар!|зс|ез ]пз111гг1,.:\7|апп[:е!п, |962.Р г е ш з з Ё., фшап1еп1[:еоге1|зсБе €[:е:т1е, Б|б11о9гар1т|зс!ез ]:'тз1!{ш{' .\{ап_п}:е1гп, Б6.

1, 1963; Б6. 11, |965; Б6. ]]] |п \/егбеге11шп9.Ргеп1в!298€ о !-{ о_-п Р. $.' €|еш!с1|^Арр1|са1|опз о| 6гошр 1}:еогу, 1п{егвс|епсе РцБ1.,ш' у. -- !оп6оп, 1964.'_Р | 9 9'1 $ ч. ш.'[!9ап6 Р!е14з, 1пЁегзс|епсе РцБ1., \. 1. _-[п1го6цс{|о^п ^1о|оп0оп _ 5у0пеу,1966.5\ё{.ег-$..[., "с!.] чцп 6., Ё|п!й[гцп9 !п1п-.а0|е [|дап0еп[е!61[:еог|е,!ег1а9з9езе11зс[:а1{, Ргап[|цг1 а. 1т1., " 1967._ " А&а6.ауз9-нБведение в теорию поля лигандов, <}1ир>, м., 1964.Р_.,РхЁ а г 1 п а-! п_4', {.,1[:еог|е 0ег с[еп|зсЁеп 8|п0шп9, 5рг1й9ег, вБ'г:;п_со**:п_8еп _ Ёе!0е1Бег9, 1954.а.

|цебнцкцс Р'., _Бвецение. в кр.исталлохимию' [осхимиздат, м. л.,?.ч:(!гцп0г|з: 0ег (г]з{а1[с}':егп|е, !{'. 6е 6гшу1ег -& €о.,н ],|ле-г.'. в.'952( 1е-б^^е-г 1й., Б!п!Ё[гшп9 1п 01е (г|з1а11о9гар1"т!е, !Ё8 1ес}:п|[,1948.Бег1!п'17е1961.г.'!^ц1962.1 1тп а^пп.}.,51гцс1шга1 1пог9ап1с €[егп1з1гу'€[агеп6оп(г|з{а11с|егп|е, 5_агпгп1шп9 6с)зс[:еп,6гпу{ег & €о.,8ег!!п,1966.ва.Бег1|п,Ргевз, Фх[ог0,!220|1220а,$/. (еел о-в- {'Р-,силикатов с крупнь1}1и_1(ристаллохимиясссР, м.,1961.Брэгг }. "т1., {-''ру.н|^6^улл |.

Ф.,минералов' *}1'р,' /11., 1967.АнБ ! 1е 1 !ь/.,[Ёгт тпе--&-оо!€ юшл_1'}ле-г,&1е1а1в,е-ж. п.'1964.",й"'.(р;тсталлинеская структура80. !, Аса0еп!с Ргезз, ш. у., 1964.!,имия алмазоподобнь!х полупроводников'у ]РР.,[оп6оп,11-те ${гшс1шге1963.ё Б., €гуз{а1 €|е:т|з{гуБгеас[г, 5с1епсе Ршб1., \. {.Р а г 1-|катионап.|511!са1е 5с!еп.се,3 {..1963.4.'лгу' л.'о р :о_1.о- вФизическаяо!_хип.1ия\т1зд.о{ ,&1е{а1з ап0 А11оуз, 1}те 1пз1|{п1е1е1га[:е6га1 51гшс1шгез,6ог6опап0[оп0оп- Раг|з, 1964.полупроводников'<,&1етал,тургия>, }!.,в.

€правоиннкнРеагвоп'$['. Б., А }{ап0боо[ о[ [а11|се 5рас!:т9з о{.}1е{а1з ап6 А11оуз,Рег9атпо:_т'Ргезв, !оп0оп _ ш. у. _ Раг1з _ !оз Ап6е1ез, 1о44, 19вв.5 с 1': п б ег 1 }(., (г1з1а11з1гш[1цгеп аше|[огпропеп1!3ег Р}:азеп, 5рг!п9ег,_Бег||п1964.- 6с1{1!гтцеп Ёе!6е1бег9,[.апс]о1{_Богпз1е|п'2а[1еппге1{е пп6 Ршп[11опеп, 96. 1, 1е!|4,..т{{у6 €.,А&а6е:п1зс]':е !ег1а6з9езе1199ц9'1' _]:91р^2!8; ва. 1 (1931)Б;з в0. 7 {1943\' шгп!аьзеп0 61е !|1ег11шг 1913_19з9.

Свежие статьи
Популярно сейчас