Главная » Все файлы » Просмотр файлов из архивов » PDF-файлы » Г. Кребс - Основы кристаллохимии неорганических соединений

Г. Кребс - Основы кристаллохимии неорганических соединений, страница 45

Описание файла

PDF-файл из архива "Г. Кребс - Основы кристаллохимии неорганических соединений", который расположен в категории "книги и методические указания". Всё это находится в предмете "кристаллохимия" из седьмого семестра, которые можно найти в файловом архиве МГУ им. Ломоносова. Не смотря на прямую связь этого архива с МГУ им. Ломоносова, его также можно найти и в других разделах. .

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 45 страницы из PDF

н а 8 8 с.' 7. Р|-:уз' €[:егп', в2,9, 192 (1935)27.в| 1}:ег1. А., 6!11зоп.}. !., 1оцпв н.5.' 1пог9. €[егп.,1. }к'е11ег(еп]|,'[4!пега1. 6ео1., !5в,Р."регз. й!11.'#:|'я1)г;1';;1е 0 а1т.}|итература к главе 20йитература к главе |0[:';1,?'3'];1п к.,'*'}4 о е г:&6 ?,$&!']спс',(1957)-),!2. }'^|]1у!огоя1п4.Ё. с.'!(ст .._!)'- * , , Р|:;.оо|сР'€'' \:а!ц[':'ал ''}'Рул:з. €1-':е;п.{"'Ё6".:?'"6,] [1о'']А. в', 5еабгоо1<}1., ). 6еор}туз.!ез.,67, 1690[йь:туоо0,еР.\\,..\а1цгш...(1939:27,!33'|' 'а т $}!]<}.' 7. (г!зг.. во |тй-г16;;;",'(ге!з е гР|..7 п[е]<ггой,".'-{;."9'ь 09о7)."]], ").сгРьу,. (}-.:е:п.

5о!|0з, |$,ъ;;'ъ&: ц А. .' . ы[;';', Ё'дн 1'"^,]'11.:3.\ец л1тап1]}<61, 925 (1957).5атут ег.]. 0.. [{5,0с Б' €.'[уг!пч |-.' 0ш]!. 5ос. €[:!п.Ргапсе. |190 (1965): ,::. .'[1' }''.?.;_';.'в.].ц."-'йа:тЁЁьй:"9уо[ {|е ](аге Баг:[з.'\о] . 2. 5_.3]',_$;',;;;ег!п3Фх[огг1. ш. у., 1966.мЁ]]ег-Бшзс]п ь1'!| н Ё.'рЁ'.!'й',"Рле:з'2.)'.1.}., 7. Р!-:уз. €1-теп'т., 5в' 272 (1929).(., Аг[1у (е;п!, 5, 73 (1952).10а.7 ас1-таг|азеп \\/. Ё., Ас{а 6г5'з1., 2' 388 (1949).]0б. Реб1егА., \\ла11асе \\'. А., .}.

Р[уз. €[геп.,66, 148 (1962).11. 6пу\тттапп 6., )огп г. \\|., !{1е:ттт \!., 2. апог9. а1[д.€1-тегп., 309' 210 (1961).12. ! е }т п !с е !(.' \а1пгтм., 52, 660 (1965).1!]. !оггез 1(.5., }опо1тпе.].' Ас1а €гуз1., 8' 25 (1955).1,}.5с!та!ег Ё. е1 а1., \а1шгш.. 5' ,241 (1964).15. ]1 о р р е к.' Б 1! п пе к., 7.

ат:ог9. а1|6. €!тетп., 293' 251 (1958).16.5с[:шбег1}(., 5е!1а А., 7. алотч' а119. €|егп.,25в,226 (194в).17. Ёер\уог{пм. А.' .}ас[ к. н.' Реасос[ &. ).' \\гез1_] а п 0 6.Ас|а €гуз{., 10, 63 (1957).']., г.,18.к"98|п.'.м!1ез Р' }.' \а{шге, 137,577 (1936).19. \[е1эег Ё. Б., м!11|9ап \\[. )., Ба1ез [1. Б., .'. Р[туз.€!теп.,46,99 (|942\.9. о10.,т!итература к главе !7Р]е1<{гос1:етп.,)"\с:тератцра{&1|1.5,155919-1з90|(1966).29о,/7штератцра)1штератураЁорре &.' };||пе $/., \а1шгш., 49, 254 (1э62).6ог1зегпа Р. Р., }! 6вс};еп[о &., 1пог9.

€}де:п.,4, 182(1065).30. 5с|6{!ег Ё., 5с[: пе г1 п9(1э64).?1- Р.оззе1 с.' 7. апог9. а113.€[:е:т.,"235, 139,301 (1937).32' Б а1т |.' Р 1 1 е1 }: 1(', 7. Б1е&1гос!егп., 59, 545 (1955).33. &Ё(ог1! $/., |(!!п61ег.]., Бабе] )., 7. алот9. а119.

с}:е:т.,317, 261 (1962).34.&ца9_г|{_ш.' [1пс1<е 6., Бабе1)., 7' алот9. а119. €|е:т''320, 150 (1963).!!. &ц401ез6еп5.8 " ч у.н.' .Ё ^ цз 9-п Р., 7. апотв, а119. €!еп:., '283, 277 (1956).36'\., РоррегР.' Ас1а €гуз1., 10,53{, (191'7)Б|п69т.н''.-2. а1-:ог9. а119.

€Ёепт., 2|!в, 12 (:вьэ1.91.Р'6пе^г_6--.,99. 8 й 6 о г [ [ $['., регз6п1!с|е }1|11е!1шп9.39. ц 6 е х м., Бш11. 9ос..€[т|гп. Ргапсе, 109 (!961).40. &аб-епац А,, Б--с]<ет11п Р., Ас1а €гув{., 11, 3о4 (195в).41. $е1|ег1Ё'.}., 1(1ш{у& к., \а1цгтм.,-49' 539 (196').42. & ц0 6 1ез6еп 5.--ш.,_Ро-р рег Р., Ас1а'6гуз1.) |1; 54 (195в)'{3. |ег'е7-у^.т'-:!*^$' 1|11о_9а 6., €о1]оп8цез &', (огпр|'&еп6., 260, |70 (1965).44. Б_г|в| €., 5шссо_Бог1ега }1., ). 1пог9.']х{цс1. (!егп., 27,2|29(196б).45.

Ацг!у|11!шз 8', Аг&!у 1(еш|, 1,463, {99 (19{9); 2,5|9 (}950);5,39 (1952).28.29.46. 5с 1'-!.__.11в$.__6,' топ, Ап9еш. €!егп.,зс}:г!|1., й[]пз1ег (1963).47. \'/91' 1-]бегз1с!1 !п: 6 о г 1 е г46. !91. Ё}егэ!ф{ 1п: -Б 1а з з еРгорег1!еэЁ.6.,7в,607 (196+);€|егп|з1гу5''. .[4а9пе1!с',а!!ззег1а11ойо[ гп|хе0 гпе1а| ох!0ез тм|{Б зр!пе11 в1гшс11:ге,!тп1'€гуз1а!!е!6еп, 1964.49' Баг1}:'1'. ш.

Р., Розп.| а& Б., 7. кг1з1., в2'325уегз]1А1(1932).!ег\{еу в..'. ш., Бгацп Р. в., 6ог|ег Ё. {..' &о_гп е| !п г.9., _, 3-п 5-зп1е! .}. н., 7. Р!уз. €|егп., 19в,6 (1951).н ,-1! !щ а п Р ш., -Р}:ув!са,'8, 979 (то+т).!!!" г ше у_ Б_]. \а1шге'52. Б г а ц п Р. Б.. ]{.,.|123 (1952).&ез. ц9'1._ 9, 403 (1954).99 9 ' г 1е г Б. \,7., Р}т!11рз '70,91 3." о.у 1п а п з €.-.}.щ.' ,). 1пог9. \цс[.

€|ей., 1!, 7в (1959).55. 51.е'-8ца пп.6. -А.'_-5ш 1 !ег| ап 6 н. н.,' 6о'о 0уеа г')'967 (1965).-_ Ас1а €гуз1., ]9,56.н.Р., &ооу1пап5с..}. м., €1ау. }/1!пега1з Бш11.,4.!о9ц5ьу234 (1961).91. 8 ' 1ь ш. [., Ас1а €гуз1., 13, 140 (1960).58.8_!'6_о_г1.{^\!-, (ап616г"]., в}ье': о', 7. алог9. а119. (|еш'317. 261 (1962).59. !!с[!п'зог{ п. с', .] . Агп.€!егп.5ос.,44,774(1922\'60. А 6 а гп з )., А ц € о | п 1 . &., $/ о 1 ! 1 с.

А., .}.'81ес{гос}:егп. 5ос'-.50.109,1050 (1962).г 1 а [: а ц 1'.[ . е[ а1., Бш11. 5ос. €[|:п. Ргапсе. 2382 (]961).9?. !т , }п п Ё. е| а1., 7. апог9. а1|3. €|егп', 2в4, 184 (1951); 2в3, 13в (1956).Рцг||А., €ойр1. &ейа., бьт,т4т (1б60).'9?.о,|ас.]..64.6а!пев А..]!1., Регго11, А..}.,5+ер}:епз'й о. д., Агп61.65.66.€гуз1.&;Азвос. ![ееЁ|п9, 6а11!п!шг9, 1епп., 1-]5А, 27.6. !|з 2.7.1965.А. Ё., \а1шге, 198, 79 (1963); 187, 1019 (1960).п 8 \|/о о 6&. | пе п ).,.}|итература к главе 21[м., ме 0 г ц а п.с.' .].€!егп. Р1'туэ., 3|' 332 (1959).а|.,.].

Агп. €|егп.5ос.,80. 1804 (1958).3. А ц з 1| п А. Б., Ас1а €гуз1., !2, 159 (1959).4. Аь га\-ла гпз5.€., 1(а!па.| з.} ., Ас1а€гув1.,8' 503 (1955).5. }{ ш т-:1Ё. Б., & ц п 61е &. Б.' .}. Агп. €[:егп. 5ос', 73' 4777 (1951).6'7ас[:аг!аэеп \{. Ё., Ас1а €гуз1.,5, 17 (|952).7. 1(!е1пш ш., Бшзгпат:пБ., 7. апог9. а119.€!е:т.,3\9'297 (1963)8.:\1 агз! &.

Б., 5[:оегпа&ег }. Р., Ас|а €гув1., в' |97 (1953).9' Б ц 5 [п а п п Ё., 7. апот4. а119. €|е:т., 3!3' 90 (1961).{0. \у111е )., 5с[:пег1п8 н. с.,моп,7. апог9. а119. €[:етп.,327'26о(1э64).11. $с}:-:1!ег !{., ] апаоп 1(. Ё., \{е!эз А., Ап9еш. €!егп., 7Б,{51 (1963); 77, 258 (1э65).12. о|{е 4 а 1 .}., 2.

(г1з1., 66' 517 (1928).13. журавлев Б. }1., [дат*ов [. €., !(ристаллография, 1' 509|. А2. АЁа6|1!1а1|оп!г![1,ззс 1-]п|уегз!1Ё{ Бопп, 1965.1о]{ о | ! }1. е1.(1э56).&шп0чт!в1 5., }'[а1шге, |8б' 31 (1960).ЁБегз|с}:1зат1][е1 з|е[:е:-\['] ебеп9а Ё. Ё., Ё ау] п9а Р.

Б., Б оз'!5. :м | & к. н.' А0т. 1пог9. €[:етп. &а6|ос[:егп., 3, 133 (1961).]]6. !!1о о п е у &. с. [.' 2. (г|з1., 90' 143 (1935).17.оопеу 51а1ег &. с. !., Ас{а€гуз1', |2' \87 (1959).]8. 1{ас& &..]., &цп61е &. Р., .]. Агп. €!егп.5ос.,73,4321 (1951);у€1.апси 8гое}егпа .]., 11 ат!п9а в' в., \!!ебеп9а Ё.Ё.,А11а €гуз1., 10' 596 (1957).!9' 0бегз1с}:1заг{|[а1 з!е[те: Р о 5 5 о., А6м.

1пог9. €!егп. &а6!ос|егп., 2,237 (1060).20. Аьта1-:а ттз5' €., 6г 1зопБ., Ас1а€гуз1.,6' 206(1953).2|. |о п1. €гоп1 ег, Ас1а€гуз1., 12,36,41 (1959).22.Боз:папт'т Ё., [о1тгпеуе15., 7. апог9' а113. €|теп., 3\2' 531961)23. ( г е'б з Ё., 1- ц 6'ол ! 9 11т., 7. апог9' а119. €!егп', %94' 257 (1959)24.о структуре(Р15 см.- 5с[тпег!п9 1{. с.' 5с}лгп|01 н.'Ап9еш. €[:егп., 79, 323 (1967)2б. в6иш.'., Ёаззе| 6., 7.апот9' а119., (|легп., 160' 152 (|927).26.

к|езз1! п9 |{. е1 а1., Ас{а€!ей. $сап6.,-3,90,595' 603 (1949).27. & ш з з е 1 !._е{ а1., Ас1а €гуз1., 6, 870 (1953).23. Ро в1Б., 6! а вегг. ш., йо з 1<о у |\т9., Ас1а}1е{., 2'2о(|954).29. о ь го$/5 и1 ш., \а{шгш., 48' 428 (1961).30..&1 с}1аз1егз0.

Р., 6вс}:пе| 0'ег (.А., ]г., |п ${'абег1.1.,( ! о 11| Р., }1 ! п е г $/. }х1., €оп':рошп6з о{ {п{етез[ 1п \цс1еаг &еас|ог 1ес[:по1о9у, .]. м. Р. 5рес1а1 Рерог| м 13; Агп-. 1цз1..9! }11п1п9, $е1а1_!шг91са1 ап6*Ёе1го1ешгп Ёпд!пеегз,' 1пс., Б0:уаг0з Бго1[ёгз. 1пс., .Апп.АгЁог,}11с|., 1964,5.93; 6й ь п е;а е г1(.А., )г., БагеБаг1! А11оуз,!ап ]ц[оз1гап6, Рг!псе1оп ш. у. (1961).3|. [ ат е з Р.' 1х1а1шгът., 31' 145 (1943).32. 7а1 &1 пА., 5ап 0з).Р., Бе 0|ог0&.6., (г! [ог1 апо.н.,14.1у1Ёаб|111а11ол:_1й['., Р}:11!рз&ев. &ер{., 9, 245 (1954).291#!:1$;$(..1-:Ас1а €гуз1.,14' 63(1961).33.7шзагпгпэп[аззеп6е [|1ега1цг: &Ё6ог!! \{', А0т.

1пог9. 6[е:т. &а_0[ос}леп., \,224 (|959); }! е п п ! 9 6. &., Рго9г. |пог9. (!егп.' |' 125(1959); ( го | 1 &. с., Фцаг|. &еу. !оп6ог:' 14' 1 (1960).'з4. & й0 о г 1 | \{., ( Ё 6о г1 | 6., 7. апог9.а119. €|легп., 2Б3' 28| (1947).35. &||6ог1[ ш., 5 с['лц1ъеЁ,, 7. апог9. а119.€|егп.,277'1561$4(1954).9о9,}1нтератцрашьбе1о|6е А.._&.-,'в.[ ас}тп:ап [. €' Р., а[}:е:мз..} . Р.,(1959).0 о г | | !/.' €|!гп!! (Аагаш), 19' 489 (1965).!] 8 ,'| 2-а&._, ${' е }-т] е !., '\а1шгчг.' 52, 56ь (19ь5).?939 8 (] 0 о г | | \[', 7' апог9' а!/д. €}:еш., 215.

3в, (1941).{0 в_^е1е_ь-\[. 1., ]шгпБш![.]. А., Ргос. &оу.'5ос' |оп6оп, А283,179 (1965).41..] ш:_а.Р., 5с}тпес[елбес!;ег А., 2. алог9. а119. €|теп.,292,34, 46 (1957).,1?\.[., .\л9етп'. €}:с.гп.,75, 1э0 (1963).8Ё0ог||4'1.1е у ,^. щ' | Бе.г 9 /. А., Ас1а сгу{т.''9, 421(1956).9-':мпп.|86- &.,..]. €1]ей.Р!у', 2\0, 1445 с:эь::. - \_--','1!!."41. 7^] п 1-1Р., } ш 1]е,]'и.,,р !.\.\[., 7. Р|у9.сд9ц }:в, 163, 195 (1932).46' 6 гЁ1е}<1гос}:е:п.,42',:о:€}тел:..36.\а1пге, 183, 454м., 1(о 1 ]< ш е у-е г \.'.Ё., _-&1 а.с 6 !_1-1 а :' г у €.

Свежие статьи
Популярно сейчас