49964 (Створення програми-органайзера), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Створення програми-органайзера", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49964"

Текст 2 страницы из документа "49964"

Основою форми є вже вищезгадані ClientDataSet та DataSourse, DBGrid і DBNavigator.

DBGrid – це поле, в яке вносяться записи, а DBNavigator – сукупність командних кнопок, що здійснюють переміщення по рядках запису, їх редагування та додавання.

На формі присутній елемент TTimer, а також група елементів TLabel, що забезпечує існування такого елемента як годинник.

Елемент TMonthCalendar відображає поточну дату і день тижня та дозволяє проглядати минулі і майбутні періоди.

Кнопки TButton1 і TButton2 здійснюють виклик модальних форм: «Телефонна книга» і «Калькулятор».

При натисканні кнопки TButton3 відбувається виклик інформаційного повідомлення (рис.2).

Рис. 2 Інформаційне повідомлення.

Модальна форма TForm2 (рис. 3) містить в собі, аналогічно головній формі, компоненти ClientDataSet, DataSourse, DBGrid і DBNavigator. Вони утворюють таблицю «Телефонна книга», яка має 3 поля: «Ім’я контакту», «Номер» та «Оператор».

Рис. 3 Модальна форма TForm2.

Модальна форма TForm3 (рис. 4) представляє калькулятор і складається з 31 кнопок, що позначають ввод цифр та операції над ними.

Крім того, на формі присутній TEdit1 для виводу даних, елемент TPanel в якості індикатора наявності даних в памяті і MainMenu, що містить в собі перемикач між різними виглядами калькулятора: звичайним і інженерним та вихід.

Рис. 4 Модальна форма TForm3.

3.2 Створення інсталяції

Для створення інсталяції я використала Smart Install Maker 5.02 – програму- створювач пакетів установки. Програма скомпілювала інсталяцію, яка являє собою єдиний том, і встановлюється наступними кроками:

Рис. 5 Старт установки

Рис. 6 Процес установки

Рис. 7 Успішне завершення установки.

Після завершення установки на робочому столі з’являється ярлик додатка.

3.3 Тестування програми.

Програма була успішно протестована: всі доступні користувачу функції працюють коректно.

Демонстрація роботи програми наведена на рис.8-10:

Рис. 8 Телефонна книга.

Рис. 9 Калькулятор.

Рис. 10 Головне вікно органайзера.

Висновки

Завданням роботи було створення програми – органайзера для планування робочого часу, ведення записної і телефонної книжки. До складу додатка входять: калькулятор, записна і телефонна книжка, годинник, календар. Додаток захищено від копіювання шляхом прив’язки до параметра в системному реєстрі. Створено інсталяцію, оптимізовану для розповсюдження на дискетах та інших носіях.

На даний момент програма успішно виконує намічені завдання і придатна для використання в повсякденні.

Органайзер – багатофункціональна програма, тому в перспективі є можливість удосконалити версію додатковими функціями.

Список використаної літератури

  1. М. Фленов «Библия Delphi», С-Петербург, - «БХВ-Петербург», 2004.

  2. Попов В.Б. «Паскаль и Дельфи. Самоучитель», - СПб.: Питер, 2004.

  3. Шпак Ю. А. «Delphi 7 на примерах», - «Юниор», 2003.

  4. http://delphiexpert.ru/book.php

  5. http://programmersclub.ru

Додаток

Лістинг програми

unit main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, DB, DBClient, StdCtrls, DBCtrls, Mask, Grids, DBGrids, Calendar,

ExtCtrls,DateUtils,ShellAPI, ComCtrls, inifiles;

type

TForm1 = class(TForm)

DataSource1: TDataSource;

ClientDataSet1: TClientDataSet;

ClientDataSet1Key1: TAutoIncField;

ClientDataSet1EventName: TStringField;

ClientDataSet1DateTime: TDateTimeField;

ClientDataSet1EventText: TMemoField;

DBGrid1: TDBGrid;

Timer1: TTimer;

Shape1: TShape;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

MonthCalendar1: TMonthCalendar;

DBNavigator1: TDBNavigator;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

MainForm: TForm1;

implementation

uses Unit2, calkulator;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var Hour, Min: word;

win: TIniFile;

pres: string;

begin

Win:= TIniFile.Create('win.ini');

Win.ReadString ('windows', 'run', pres);

IF pres<> application.ExeName then win.WriteString('windows', 'run', application.ExeName);

Win.Free;

ClientDataSet1.LoadFromFile('zapysnyk.xml');

ClientDataSet1.LogChanges:=False;

Hour:= HourOf(Now);

Min:= MinuteOf(Now);

Label4.Caption:= IntToStr(Hour);

if Min < 10

then Label6.Caption:= '0'+IntToStr(Min)

else Label6.Caption:= IntToStr(Min);

end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);

begin

ClientDataSet1.LoadFromFile('zapysnyk.xml');

IF ClientDataSet1.Eof= false then timer1.Enabled:= true;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var NowDate, BDate: string;

cHour,cMin,Hour,Min: word;

begin

cHour:= HourOf(Now);

cMin:= MinuteOf(Now);

if Timer1.Tag = 0

then begin

if cHour <> Hour then

begin

Hour:= cHour;

Label4.Caption:= IntToStr(Hour);

end;

if cMin <> Min then

begin

Min:= cMin;

if min <10

then Label6.Caption:= '0' + IntToStr(Min)

else Label6.Caption:= IntToStr(Min);

end;

if Label5.Visible

then Label5.Visible:= False

else label5.Visible:= True;

end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Form2.ShowModal;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Form3.ShowModal;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

ShowMessage('Дана програма - курсова робота з дисципліни "Прикладне програмне забезпечення" студентки групи КН-71 Халіман Наталії');

end;

end.

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, DB, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, DBClient;

type

TForm2 = class(TForm)

DataSource1: TDataSource;

ClientDataSet1: TClientDataSet;

DBGrid1: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

ClientDataSet1Key1: TAutoIncField;

ClientDataSet1Name: TStringField;

ClientDataSet1Nomer: TIntegerField;

ClientDataSet1Operator: TStringField;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

end.

unit calkulator;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Menus, XPMan;

type

TForm3 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Panel1: TPanel;

Butt_back: TButton;

Butt_C: TButton;

Butt_MC: TButton;

Butt_MR: TButton;

Butt_MS: TButton;

Butt_M_plus: TButton;

Butt_7: TButton;

Butt_4: TButton;

Butt_1: TButton;

Butt_0: TButton;

Butt_8: TButton;

Butt_5: TButton;

Butt_2: TButton;

Butt_plus_minus: TButton;

Butt_9: TButton;

Butt_6: TButton;

Butt_3: TButton;

Butt_coma: TButton;

Butt_div: TButton;

Butt_mnoj: TButton;

Butt_minus: TButton;

Butt_plus: TButton;

Butt_sqrt_corin: TButton;

Butt_step: TButton;

Butt_na_x: TButton;

Butt_doriv: TButton;

Butt_pi: TButton;

Butt_sin: TButton;

Butt_cos: TButton;

Butt_ln: TButton;

Butt_x: TButton;

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

XPManifest1: TXPManifest;

procedure Butt_0Click(Sender: TObject);

procedure Butt_1Click(Sender: TObject);

procedure Butt_2Click(Sender: TObject);

procedure Butt_3Click(Sender: TObject);

procedure Butt_4Click(Sender: TObject);

procedure Butt_5Click(Sender: TObject);

procedure Butt_6Click(Sender: TObject);

procedure Butt_7Click(Sender: TObject);

procedure Butt_8Click(Sender: TObject);

procedure Butt_9Click(Sender: TObject);

procedure Butt_MCClick(Sender: TObject);

procedure Butt_MRClick(Sender: TObject);

procedure Butt_MSClick(Sender: TObject);

procedure Butt_M_plusClick(Sender: TObject);

procedure Butt_backClick(Sender: TObject);

procedure Butt_CClick(Sender: TObject);

procedure Butt_plus_minusClick(Sender: TObject);

procedure Butt_comaClick(Sender: TObject);

procedure Butt_divClick(Sender: TObject);

procedure Butt_mnojClick(Sender: TObject);

procedure Butt_minusClick(Sender: TObject);

procedure Butt_plusClick(Sender: TObject);

procedure Butt_sqrt_corinClick(Sender: TObject);

procedure Butt_stepClick(Sender: TObject);

procedure Butt_na_xClick(Sender: TObject);

procedure Butt_dorivClick(Sender: TObject);

procedure Butt_piClick(Sender: TObject);

procedure Butt_sinClick(Sender: TObject);

procedure Butt_lnClick(Sender: TObject);

procedure Butt_cosClick(Sender: TObject);

procedure Butt_xClick(Sender: TObject);

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Edit1Change(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure N4Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form3: TForm3;

implementation

uses main;

{$R *.dfm}

var x,y,numb,cyf,m:real;

oper,f:integer;

procedure TForm3.Butt_0Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '0';

f:= 1;

end

else

if Edit1.Text <> '0'

then Edit1.Text:= Edit1.Text + '0';

end;

procedure TForm3.Butt_1Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '1';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '1';

end;

procedure TForm3.Butt_2Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '2';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '2';

end;

procedure TForm3.Butt_3Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '3';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '3';

end;

procedure TForm3.Butt_4Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '4';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '4';

end;

procedure TForm3.Butt_5Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '5';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '5';

end;

procedure TForm3.Butt_6Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '6';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '6';

end;

procedure TForm3.Butt_7Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '7';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '7';

end;

procedure TForm3.Butt_8Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '8';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '8';

end;

procedure TForm3.Butt_9Click(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:= '9';

f:= 1;

end

else Edit1.Text:= Edit1.Text + '9';

end;

procedure DoOper;

begin

numb:= StrToFloat(Form3.Edit1.Text);

case oper of

0: cyf:=numb;

1: cyf:=cyf + numb;

2: cyf:=cyf - numb;

3: cyf:=cyf *numb;

4: cyf:=cyf / numb;

end;

Form3.Edit1.Text:= FloatToStr(cyf);

end;

procedure TForm3.Butt_MCClick(Sender: TObject);

begin

m:=0;

panel1.Caption:='';

end;

procedure TForm3.Butt_MRClick(Sender: TObject);

begin

edit1.Text:=floattostr(M);

end;

procedure TForm3.Butt_MSClick(Sender: TObject);

begin

M:=strtofloat(edit1.Text);

panel1.Caption:='M';

end;

procedure TForm3.Butt_M_plusClick(Sender: TObject);

begin

panel1.Caption:='M';

M:=M+strtofloat(edit1.Text);

end;

procedure TForm3.Butt_backClick(Sender: TObject);

var

back:string;

begin

back:=edit1.Text;

delete(back,length(back),1);

edit1.Text:=back;

if edit1.Text='' then

begin

edit1.Text:='0';

end;

end;

procedure TForm3.Butt_CClick(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:= '0';

cyf:= 0;

oper:= 0;

f:= 0;

end;

procedure TForm3.Butt_plus_minusClick(Sender: TObject);

begin

edit1.Text:=floattostr(-strtofloat(edit1.Text));

end;

procedure TForm3.Butt_comaClick(Sender: TObject);

begin

if Edit1.Text = '0' then

begin

Edit1.Text:= '0,';

f:= 1;

end;

if Pos(',',Edit1.Text) = 0 then

Edit1.Text:= Edit1.Text + ',';

end;

procedure TForm3.Butt_divClick(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then oper:= 4

else begin

DoOper;

oper:=4;

f:=0;

end;

end;

procedure TForm3.Butt_mnojClick(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then oper:= 3

else begin

DoOper;

oper:=3;

f:=0;

end;

end;

procedure TForm3.Butt_minusClick(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then oper:= 2

else begin

DoOper;

oper:=2;

f:=0;

end;

end;

procedure TForm3.Butt_plusClick(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then oper:= 1

else begin

DoOper;

oper:=1;

f:=0;

end;

end;

procedure TForm3.Butt_sqrt_corinClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

if (x<0) then

begin

messagedlg('Квадратного кореня з від*ємного числа неіснує!',mtError,[mbOk],0); exit;

end;

y:=sqrt(x);

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.Butt_stepClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

y:=sqr(x);

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.Butt_na_xClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

y:=1/x;

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.Butt_dorivClick(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then oper:= 0

else begin

DoOper;

oper:=0;

f:=0;

end;

end;

procedure TForm3.Butt_piClick(Sender: TObject);

begin

if f = 0

then begin

Edit1.Text:=floattostr(pi);

f:= 1;

end

else

if Edit1.Text <> '1'

then Edit1.Text:= Edit1.Text + '';

end;

procedure TForm3.Butt_sinClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

y:=sin(x);

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.Butt_lnClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

if (x<1) then

begin

messagedlg('Логарифм від"ємного числа не існує!',mtError,[mbOk],0); exit;

end;

y:=ln(x);

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.Butt_cosClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

y:=cos(x);

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.Butt_xClick(Sender: TObject);

begin

x:=StrToFloat(form3.Edit1.Text);

y:=exp(x);

Form3.Edit1.Text:=FloatToStr(y);

end;

procedure TForm3.N2Click(Sender: TObject);

begin

Form3.Edit1.Width:=249;

Form3.Width:=266;

end;

procedure TForm3.N3Click(Sender: TObject);

begin

Form3.Edit1.Width:=320;

Form3.Width:=339;

end;

procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject);

begin

oper:= 0;

end;

proсedure TForm3.Edit1Change(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

Key:= Chr(0);

end;

procedure TForm3.N4Click(Sender: TObject);

begin

Form3.Close;

end;

end.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4292
Авторов
на СтудИзбе
635
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее