49930 (Скріпт мова управління віконним інтерфейсом на С++), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Скріпт мова управління віконним інтерфейсом на С++", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49930"

Текст 2 страницы из документа "49930"

// Код, що реалізує роботу з MyTable

delete MyTable;

Властивість Components типу масив містить перелік компонентів, якими володіє даний компонент. Листинг 6.1 містить фрагмент коду оброблювача події OnClick із циклом відображення імен класів всіх компонентів, якими володіє деяка форма.

void _fastcall TForm::ButtonlClick(TObject *Sender) {

 

for (int i=0; i

ShowMessage(Components[i]->ClassName()) ;

}

Батьківське право

Поняття батьківського права (parentship) істотно відрізняється від права володіння й застосовно тільки до видимого (віконним) компонентам.Батько компонента не може бути її власником.

Батьківські компоненти звертаються до відповідних внутрішніх функцій, щоб викликати відображення компонентів-нащадків. Батько також ответствен за звільнення своїх нащадків, коли сам батько знищується. Властивість компонента Parent (Батько) містить посилання на компонент, що є її батьком. показує батьківську ієрархію деякої форми.

Приклад батьківської ієрархії

Багато властивостей видимих компонентів (наприклад. Left, Width, Top, Height) ставляться до батьківських елементів керування. Інші властивості (наприклад, ParentColor й ParentFont) дозволяють нащадкам використати властивості батьків.

До віконних компонентів ставляться такі видимі елементи, як TEdit, TListBox й TMemo. Щоб відобразити віконний компонент, їй треба привласнити батька, відповідального за відображення. Це присвоювання виконується автоматично на стадії проектування, коли ви перетаскуєте потрібний компонент із Палітри компонентів на форму. Навпроти, при створенні компонента під час виконання програми ви повинні явно записати це присвоювання, інакше компонента не буде відображена (Листинг 6.2).

void _fastcall TForm::FormCreate(TObject *Sender)

{

MyEdit = new TEdit(this); // Передати this як власника MyEdit->Parent = this; // Передати this як батька

}

Потоковість

Потоковість (streaniabilily) компоненти виражається в способі зберігання самого компонента й інформації, що ставиться до значень її властивостей, у файлі або у відведеній області пам'яті. Наприклад, створюваний C++Builder ресурсний файл із расширением.dfm містить інформацію про форму й компоненти, розміщених на ній. Ця інформація автоматично скидається в потік ресурсного файлу.

Розроблювачі компонентів VCL повинні розбиратися в механізмі потокового уведення/висновку, оскільки їм доведеться вручну скидати в потік спеціальні дані про нові компоненти. VCL не автоматизує цей процес.

Властивості компонентів

Визначення класу в мові C++ містить інкапсуляцію членів даних і методів, що оперують із даними й визначають поводженням об'єкта. Ця концепція всіх систем ООП прийнята в VCL.

VCL дозволяє маніпулювати видом і функціональним поводженням компонент не тільки за допомогою методів (як це робиться зі звичайними класами), але й за допомогою властивостей і подій, властивим тільки класам компонент.

Властивості являють собою розширення поняття членів даних. Дозволено будь-які типи властивостей, за винятком файлового типу. На відміну від члена даних, властивість не зберігає дані, однак його методи читання й запису дозволяють одержати доступ до захищеного члена даних об'єкта.

Таким чином, присвоювання значення члену даних за допомогою присвоювання властивості викликає "побічний ефект", за яким можуть ховатися складні операції над компонентом. Наприклад, побічний ефект при зміні властивості Caption (Назва) деякої форми проявляється в негайній зміні назви заголовка вікна цієї форми, при відсутності явного звертання до методу, що реалізує операцію зміни заголовка.

Практична частинаЛістінг програмПрограма – скрипкова оболонка графічного інтерфейсу (програма управління інтерфейсом користувача)#include

#include

int dotX=230,dot=1;

/************************************************************************/

/**************************** MenuGenerator *****************************/

/************************************************************************/

void buildMenu(char *ScrF,char *OutF)

{

char F_Ch,tmpint[3];

int EOS=0,WriMode,tmpcnt=-1;

char DUMP[80];

FILE *EngF,*TarF;

if((EngF=fopen(ScrF,"r"))!=NULL)

{

TarF=fopen(OutF,"w");

while(!EOS)

{

fflush(stdin);

F_Ch=fgetc(EngF);

if(F_Ch!='\2')fputc(F_Ch,TarF);

else

{

WriMode=2;

F_Ch=fgetc(EngF);

switch(F_Ch)

{

case '*': fgets(DUMP,sizeof(DUMP),EngF);break;

case '#': EOS=1;break;case '1': itoa(ScrItem.MenuBKColor,tmpint,10);

fputs(tmpint,TarF);break;

case '2': itoa(ScrItem.BorderColor,tmpint,10);

fputs(tmpint,TarF);break;

case '3': itoa(ScrItem.MenuColor,tmpint,10);

fputs(tmpint,TarF);break;

case '4': itoa(ScrItem.BorderTxtColor,tmpint,10);

fputs(tmpint,TarF);break;

case '5': fputs(ScrItem.TitleTxt,TarF);break;

case '6': fputs(ScrItem.AuthorTxt,TarF);break;

case '7': itoa(ScrItem.TxtColor,tmpint,10);

fputs(tmpint,TarF);break;

case '8': fputs(ScrItem.MenuAskTxt,TarF);break;}

if(dot==1)

{

Shadow(".",dotX,230,15);dotX+=8;

dot=0;

}else dot=1;/* Found Wanted Menu */

if(WriMode==1)

{

tmpcnt=-1;

while(WriMode!=2)

{

F_Ch=fgetc(EngF);

if(F_Ch!='\2')fputc(F_Ch,TarF);

else

{

F_Ch=fgetc(EngF);

switch(F_Ch)

{

case '*': fgets(DUMP,sizeof(DUMP),EngF);break;

case '/': WriMode=2;break;

}

}

}

}

/* Found Unwanted Menu, Dump whole part */

else if(WriMode==0)

{

while(WriMode!=2)

{

F_Ch=fgetc(EngF);

if(F_Ch!='\2')fgets(DUMP,sizeof(DUMP),EngF);

else

{

F_Ch=fgetc(EngF);

if(F_Ch=='/')WriMode=2;

}

}

}}

}

fclose(EngF);

fclose(TarF);

}

}void MenuGenerator()

{Win3D(170,195,285,80,8);

Box3D(170,195,285,80,1);

Box3D(172,197,281,76,0);

Shadow("Generating Menu Soure code ",200,210,15);

buildMenu("cMenu.scr","Menu.c");

buildMenu("pasMenu.scr","Menu.pas");

/*== Produce Menu File ==*/

Shadow(" [ Done ]",dotX,230,15);

Shadow("Menu.C & Menu.PAS generated !",200,250,15);

getch();

ClrbyLine();

/*End of Production*/

}/***************************************************************************

** Author : Ong Hui Lam **

** Library Name : GUI12h - Graphics User Interface for 12h mode **

** Desciption : A 12h mode (640x480 16 colors) GUI rountine **

***************************************************************************/

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#include

void GDrv();

void ClrbyLine();

void Button(char Btxt[],int Bx,int By,int BFloat);

void CheckBox(int IcoX,int IcoY,int Checked);

void OptBox(int IcoX,int IcoY,int Checked);

void Win3D(int Winx,int Winy,int Winw,int Winh,int WinCol);

void Win(int Winx,int Winy,int Winw,int Winh,int WinCol);

void Box3D(int BoxX,int BoxY,int BoxW,int BoxH,int BoxFloat);

void Box(int BoxX,int BoxY,int BoxW,int BoxH,int BoxCol);

void Shadow(char Txt[],int TxtX,int TxtY,int TxtCol);

void TextBox(int Tx,int Ty,int Tw,int Th,char Txt[]);

const char *ComboBox(int Tx,int Ty,int Tw,const char *Opt[],int OptCnt);

/***************************************************************************

** Module Name : GDrv **

** **

** Description : Initialize to 12h graphics mode, 640x480 16 colors. **

***************************************************************************/

void GDrv()

{

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;

initgraph(&gdriver, &gmode,"");

errorcode = graphresult();

if(errorcode != grOk)

{

printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));

getch();exit(1);

}

return;

}/***************************************************************************

** Module Name : Shadow **

** **

** Desciption : Output the text on screen with shadow effect **

** **

** Parameters : Txt => Output String **

** TxtX => Coordinate-X of the output string **

** TxtY => Coordinate-X of the output string **

** TxtCol => Color of the output string **

***************************************************************************/

void Shadow(char Txt[],int TxtX,int TxtY,int TxtCol)

{

setcolor(0);outtextxy(TxtX+1,TxtY+1,Txt);

setcolor(TxtCol);outtextxy(TxtX,TxtY,Txt);

return;

}/***************************************************************************

** Module Name : Box **

** **

** Desciption : Draw a Square Frame with desired color **

** **

** Parameters : BoxX => Coordinate-X of the Box **

** BoxY => Coordinate-Y of the Box **

** BoxW => Width of the Box **

** BoxH => Height of the Box **

** BoxCol => Color of the Box Line **

***************************************************************************/

void Box(int BoxX,int BoxY,int BoxW,int BoxH,int BoxCol)

{

setcolor(BoxCol); /*== Set Line Color ==*/

line(BoxX,BoxY,BoxX,BoxY+BoxH); /*== Left Line ==*/

line(BoxX+BoxW,BoxY,BoxX+BoxW,BoxY+BoxH); /*== Right Line ==*/

line(BoxX,BoxY,BoxX+BoxW,BoxY); /*== Top Line ==*/

line(BoxX,BoxY+BoxH,BoxX+BoxW,BoxY+BoxH); /*== Bottom Line ==*/

return;

}/***************************************************************************

** Module Name : Box3D **

** **

** Desciption : Draw a Square Frame with 3D effect **

** **

** Parameters : BoxX => Coordinate-X of the Box **

** BoxY => Coordinate-Y of the Box **

** BoxW => Width of the Box **

** BoxH => Height of the Box **

** BoxFloat => "1" indicate float effect **

** "0" indicate sink effect **

***************************************************************************/

void Box3D(int BoxX,int BoxY,int BoxW,int BoxH,int BoxFloat)

{

if(BoxFloat==1)setcolor(15);else setcolor(0);

line(BoxX,BoxY,BoxX,BoxY+BoxH); /*== Left Line ==*/

line(BoxX,BoxY,BoxX+BoxW,BoxY); /*== Top Line ==*/

if(BoxFloat==1)setcolor(0);else setcolor(15);

line(BoxX,BoxY+BoxH,BoxX+BoxW,BoxY+BoxH); /*== Bottom Line ==*/

line(BoxX+BoxW,BoxY,BoxX+BoxW,BoxY+BoxH); /*== Right Line ==*/

return;

}/***************************************************************************

** Module Name : Win **

** **

** Desciption : Draw a color filled Windows **

** **

** Parameters : Winx => Coordinate-X of Win **

** Winy => Coordinate-Y of Win **

** Winw => Width of Win **

** Winh => Height of Win **

** WinCol => Win filled color **

** LineCol => Win frame line color **

***************************************************************************/

void Win(int Winx,int Winy,int Winw,int Winh,int WinCol)

{

setfillstyle(1,WinCol);

bar(Winx,Winy,Winx+Winw,Winy+Winh);

return;

}/***************************************************************************

** Module Name : Win3D **

** **

** Desciption : Draw a color filled Windows with 3D effect **

** **

** Parameters : Winx => Coordinate-X of Win **

** Winy => Coordinate-Y of Win **

** Winw => Width of Win **

** Winh => Height of Win **

** WinCol => Win filled color **

** LineCol => Win frame line color **

***************************************************************************/

void Win3D(int Winx,int Winy,int Winw,int Winh,int WinCol)

{

Win(Winx,Winy,Winw-1,Winh-1,WinCol); /*== Draw the Windows ==*/

setfillstyle(1,0); /*== set fill color to Black ==*/

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4121
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее