49767 (Магазин побутової техніки), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Магазин побутової техніки", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49767"

Текст 2 страницы из документа "49767"

б)розробка програмної документації;

в)випробування програми.

7.3 Зміст робіт по етапах

На етапі розробки технічного завдання повинні бути виконані перераховані нижче роботи:

а)постановка завдання;

б)визначення і уточнення вимог до технічних засобів;

в)визначення вимог до програми;

г) визначення стадій, етапів і термінів розробки програми і документації на неї

д)узгодження і затвердження технічного завдання.

На етапі розробки програми повинна бути виконана робота по програмуванню (кодуванню) і налагодження програми.

На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана розробка програмних документів відповідно до вимог до складу документації На етапі випробувань програми повинні бути виконані перераховані нижче види робіт:

а)розробка, узгодження і твердження і методики випробувань;

б)проведення випробувань;

в) коректування програми і програмної документації за наслідками випробувань.

  1. Діаграма «сутність-зв'язок»

Модель "сутність-зв'язок" (ER-модель) (англ. Entity-relationship model або entity-relationship diagram) - модель даних, яка дозволяє описувати концептуальні схеми за допомогою узагальнених конструкцій блоків. ER-модель - це мета-модель даних, тобто засіб опису моделей даних.

ER-модель зручна при проектуванні інформаційних систем, баз даних, архітектур комп'ютерних застосунків та інших систем (моделей). За допомогою такої моделі виділяють найсуттєвіші елементи (вузли, блоки) моделі і встановлюють зв'язки між ними.

Існує ряд моделей для представлення знань. Одним з найзручніших інструментів уніфікованого представлення даних, незалежного від реалізовуючого його програмного забезпечення, є модель "сутність-зв'язок" (entity - relationship model, ER - model).

Модель "сутність-зв'язок" ґрунтується на якійсь важливій семантичній інформації про реальний світ і призначена для логічного представлення даних. Вона визначає значення даних в контексті їх взаємозв'язку з іншими даними. Важливим для нас є той факт, що з моделі "сутність-зв'язок" можуть бути породжені всі існуючі моделі даних (ієрархічна, мережева, реляційна, об'єктна), тому вона є найбільш загальною. Будь-який фрагмент наочної області може бути представлений як безліч сутностей, між якими існує деяка безліч зв'язків.

ER-модель - це одна з найбільш простих візуальних моделей. Вона дозволяє осягнути структуру об'єкта «крупними мазками», в загальних рисах. Такий загальний опис структури називається ER-діаграмою або онтологією вибраної предметної області (area of interest).

  1. Діаграма потоків даних (DFD)

Діаграма потоків даних (англ. Data Flow Diagram) — графічне представлення «потоків» даних в інформаційній системі. Діаграма потоків даних також може використовуватись для представлення обробки даних (структурна розробка). Вважається звичайним, для розробника, з початку креслити ДПД рівня контексту, завдяки чому буде показано взаємодію системи із зовнішніми модулями. Ця ДПД рівня контексту, потім розширюється, для того, щоб показати розроблювану систему детальніше. Діаграми потоків даних містять чотири типи графічних елементів: процеси, що представляють собою трансформацію даних в рамках системи, що описується, репозиторії (сховище даних), зовнішні по відношенню до системи сутності та потоки даних між елементами трьох попередніх типів.

Реалізація

  1. Програма та методика тестування

У програму вводилися коректні дані. При цьому програма вела себе коректно

  1. Інструкція користувача (інструкція підключення компонента)

В даному програмному продукті (магазин побутової техніки) існує лише один вид користувача - оператор, котрий має всі права. Саме тому інструкція розроблена для операторів даного програмного продукта.

Інструкція

Магазин побутової техніки (б/у)- програма для зберігання бази даних побутової техніки. В базу даних заноситься тип побутової техніки, фірма виробник, модель, заводський номер, дата виготовлення, ремонт, ціна, коментарі. Програмний продукт має вигляд невеликого вікна з полем для введення необхідних даних, таблицею зі списком побутової техніки, та функціональними кнопками. (Рис. 1).

Рис.1 Головне вікно програми

 • Для додавання даних про нову побутову техніку в базу даних спочатку треба заповнити поля таблиці а потім натиснути на кнопку .

 • Для просмотра всіх абонентів котрі знаходяться в базі, необхідно у текстовому полі для введення призвища натиснути клавішу “Enter”.

 • Для пошуку в поле, що знаходиться понизу вікна, вводяться необхідні дані та обирається критерій пошуку.

Щоб редагувати запис в базі даних,необхідно знайти побутову техніку, клацнувши по ньому у списку побутової техніки в таблиці, та ввівши необхідну інформацію клацнути на клавішу «Enter». Аналогічно робимо для видалення запису, тільки уже нажимаємо - .Висновок

У курсовій роботі було реалізовано базу даних(програмний продукт) «Магазин побутової техніки (б/у)». А також забезпечено загрузку всіх елементів інтерфейсу з файлу.

В даному програмному продукті база має таку структуру: тип побутової техніки, фірма виробник, модель, заводський номер, дата виготовлення, ремонт, ціна, коментарі. В цій програмі реалізовано додавання елементу в список; видалення із списку елемента; пошук елементів за ціновим проміжком, проміжком виготовлення; зміна даних елементу списку; збереження в базу даних.

Завдання виконано повність всі координати всіх елементів інтерфейсу загружаються нормально без виявлення будь яких помилок.


Перелік посилань

1. Деван Шеперд - Освой самостоятельно XML, 2-е издание : Пер. с англ. – М.: Издательский «Вильямс», 2002. – 432с.

2. Рэй Э. Изучаем XML. Пер. с англ. – СПб: Символ – Плюс, 2001. – 408с., ил.

3. XML. Справочник. Пер. с англ. – СПб: Символ – Плюс, 2002. – 576с., ил.

4. П. Ноутон, Г. Шилдт. Java: наиболее полное руководство. — СПБб.: Петербург, 2000.


Додаток А


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class FormMain : Form

{

public FormMain()

{

InitializeComponent();

}

private void складBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Validate();

this.складBindingSource.EndEdit();

this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.складDataSet);

}

private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)

{

// TODO: This line of code loads data into the 'складDataSet.Склад' table. You can move, or remove it, as needed.

this.складTableAdapter.Fill(this.складDataSet.Склад);

}

private void toolStripTextBox1_Enter(object sender, EventArgs e)

{

if (toolStripTextBox1.Text == "Поиск...")

{

toolStripTextBox1.Text = null;

}

}

private void toolStripTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

try

{

if (toolStripComboBox1.Text.Length > 0 && toolStripTextBox1.Text.Length > 0)

{

if (toolStripComboBox1.Text != "Ценовой промежуток" && toolStripComboBox1.Text != "Временной промежуток")

{

toolStripTextBox1.Enabled = true;

toolStripLabelExc.Visible = false;

складBindingSource.Filter = "[" + toolStripComboBox1.Text + "]" + "like '" + toolStripTextBox1.Text + "*'";

}

else if (toolStripComboBox1.Text == "Ценовой промежуток")

{

toolStripTextBox1.Enabled = true;

toolStripLabelExc.Visible = false;

складBindingSource.Filter = "[" + "Цена" + "]" + toolStripComboBox2.Text + toolStripTextBox1.Text;

}

else if (toolStripComboBox1.Text == "Временной промежуток")

{

toolStripTextBox1.Enabled = false;

toolStripLabelExc.Visible = false;

}

}

else

{

складBindingSource.RemoveFilter();

}

}

catch (Exception exc)

{

toolStripLabelExc.Visible = true;

toolStripLabelExc.ForeColor = Color.Red;

toolStripLabelExc.Text = exc.Message;

}

}

private void toolStripComboBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

if (toolStripTextBox1.Text.Length > 0)

{

складBindingSource.Filter = "[" + "Цена" + "]" + toolStripComboBox2.Text + toolStripTextBox1.Text;

}

}

private void toolStripComboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

toolStripTextBox1.Text = null;

if (toolStripComboBox1.Text == "Ценовой промежуток")

{

dateTimePicker1.Visible = false;

dateTimePicker2.Visible = false;

toolStripComboBox2.Visible = true;

label1.Visible = false;

label2.Visible = false;

}

else if (toolStripComboBox1.Text == "Временной промежуток")

{

toolStripComboBox2.Visible = false;

dateTimePicker1.Visible = true;

dateTimePicker2.Visible = true;

label1.Visible = true;

label2.Visible = true;

}

else

{

toolStripComboBox2.Visible = false;

dateTimePicker1.Visible = false;

dateTimePicker2.Visible = false;

label1.Visible = false;

label2.Visible = false;

}

}

private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

{

складBindingSource.Filter = "[" + "Дата производства" + "]" + " >= '" + dateTimePicker1.Value + "' AND " + "[" + "Дата производства" + "]" + "<= '" + dateTimePicker2.Value + "'";

}

private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

{

складBindingSource.Filter = "[" + "Дата производства" + "]" + " >= '" + dateTimePicker1.Value + "' AND " + "[" + "Дата производства" + "]" + "<= '" + dateTimePicker2.Value + "'";

}

private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)

{

SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();

sfd.Filter = "Текстовые документы|*.txt";

String filename = null;

if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)

{

filename = sfd.FileName;

}

try

{

StreamWriter sw = new StreamWriter(filename);

foreach (DataRow dr in складDataSet.Tables["Склад"].Rows)

{

StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int i = 0; i < 9; i++)

{

sb.Append(dr[i]);

sb.Append(" ");

}

sb.Append("\r\n");

sw.Write(sb);

}

sw.Close();

}

catch (Exception exc)

{

MessageBox.Show(exc.Message);

}

}

private void складDataGridView_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e)

{

toolStripLabelExc.Visible = true;

toolStripLabelExc.ForeColor = Color.Red;

toolStripLabelExc.Text = e.Exception.Message;

}

private void складDataGridView_CellBeginEdit(object sender, DataGridViewCellCancelEventArgs e)

{

toolStripLabelExc.Visible = false;

}

}

}

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4098
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее