49594 (Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49594"

Текст 2 страницы из документа "49594"

2. Прикметники треба вводити у називному відмінку чоловічого роду в повній формі.

3. Дієслова треба вводити у теперішньому часі у неозначеній формі.

4. Займенники треба вводити у називному відмінку.

5. Числівники треба вводити у називному відмінку.

6. Для пошуку фразеологічного виразу (позначається **) треба вводити його основне слово (змістову серцевину). Напр. Комендантська година знаходиться у статті година.

Літери, які знаходяться під наголосом виділяються червоним кольором.

Однією з плюсів сервісу – наявність посилань на Вікіпедію та функція пошуку у Веб. Також, якщо ви не згодні з тлумаченням слова, ви можете обговорити його на форумі сайту.

2.2.2 Практична частина

Для виконання практичної частини я обрала таке саме завдання, як і для Вікіпедії.

Першим словом, для перевірки було «Веселка».

Веселка (-и; ж) – дугоподібна різнобарвна смуга, яка з`являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, сніжинках; райдуга.

Порівнюючи із результатом, який був отриманий у Вікіпедії, тлумачний словник Словник.нет дав на багато простішу а коротку версію публіцистичного стилю. Також явним мінусом є відсутність посилань на інші статті.

Для другого етапу тестування було обрано слово «зухвалість».

Сервіс Словник.Нет приємно здивував, на відміну від Вікіпедії, надавши тлумачення цього слова.

Зухвалість, -лості, ж. 1. Властивість за значенням Зухвалий. 2. Зухвалий учинок.

Досить коректне тлумачення слова. Але занадто згорнуте, що не дає зрозуміти слово в біль широкому сенсі.

І нарешті останній етап – перевірка на тлумачення діалектичного слова «мешти».

Мешти, мешт, мн., діал.. Легкі татарські черевики.

І знову сервіс тлумачного словника Словник.нет приємно дивує наявністю в словниковій базі слова діалектичного походження. Дає навіть більш розгорнуте, ніж у Вікіпедії, тлумачення.

3. Системи перекладу в Інтернеті

3.1 Promt

3.1.1Загальні характеристики та можливості системи перекладу.

Одним з найвідоміших постачальників сервісів онлайнового перекладу в російському Інтернеті є компанія ПРОМТ (www.translate.ru), яка займається розробкою систем автоматизованого перекладу з 1991 року й відома своїми машинними перекладачами. Крім програм, ПРОМТ пропонує широкий спектр послуг онлайнового перекладу, для роботи з якими досить мати доступ в Інтернет. На сайті можна перекласти невеликий текст або безкоштовно зареєструвавшись –текст об`ємом до 500 символів, а також електронний лист або Веб – сторінку з повним збереженням форматування. Існує також спеціальна послуга онлайн - перекладу для користувачів стільникових телефонів (ВАП - Перекладач), є версія сайту для власників кишенькових комп'ютерів (http://pda.translate.ru).

Сервіс Транслейт. ру пропонує переклад для семи європейських мов: англійської, німецької, французької, іспанської, італійської, португальської й російської. У цілому користувачеві доступний 21 напрямок перекладу, а також великий набір додаткових настроювань (спеціалізовані словники, переклад тексту більшого обсягу, доступ до додаткової граматичної інформації та ін.). Для одержання доступу до додаткових сервісів потрібна реєстрація (безкоштовна).

3.1.2 Практична частина

Щоб краще зрозуміти принципи дії систем машинного перекладу та методи використання словників і аналізу граматики, так само як і синтезу структур вихідною мовою, треба на практиці перекласти кілька текстів різних по функціональному стилі й тематиці.

Візьмемо як перший приклад наступний уривок художнього тексту:

«When I first time came to England in 1938 thought I knew English fairly well. In Europe my English proved quite sufficient.

In England I found two difficulties. First: I didn`t understand people, and secondly: they did not understand me. It was easier with written texts. Whenever I read a leading article in The Times, I understood everything perfectly well, except that I could never make out whether The Times was for or against something. In those days I put this down to my lack of knowledge of English.»

Ось ' вільний ‘ переклад на російську мову:

«Когда я впервые приехал в Англию, в 1938, я думал, что знаю английский язык довольно хорошо. В Европе моё знание английского языка было более чем достаточным для общения.

В Англии я нашел две трудности. Во-первых: я не понимал людей, а во-вторых: они не понимали меня. С письменными текстами - было легче. Всякий раз, когда я читал передовицу в "Таймс", я все понимал достаточно хорошо, за исключением того, что не мог разобрать - была ли "Таймс" за или против чего-то. В те дни я относил это к моей нехватке знания английского языка.»

При перекладі мені довелося поміняти порядок слів у декількох реченнях.

А от як перекладає цей текст система автоматичного перекладу в Інтернеті PROMT (www.translate.ru):

«Когда я сначала время прибыло в Англию, в 1938 думал, что я знал английский язык справедливо хорошо. В Европе мой английский язык оказался весьма достаточным. В Англии я нашел две трудности. Сначала: я didn `t понимаю людей, и во-вторых: они не понимали меня. Это было легче с письменными текстами. Всякий раз, когда я читал передовицу в "Таймс", я понял все совершенно хорошо, за исключением того, что я никогда не мог разбирать, была ли "Таймс" для или против кое-чего. В те дни я подавлял это к моей нехватке знания»

Перше, на що слід звернути увагу – система не переклала дієслово «didn`t». Іноді програма надає варіанти перекладу слів (дані у фігурних дужках) - другі значення відповідних слів у вихідній мові. Таким чином, відбираючи, виходячи з контексту, найбільш імовірні значення слів, програмі ПРОМТ іноді важко видати однозначний варіант, залишаючи, таким чином, право вибору за редактором-перекладачем.

Але найбільшою «помилкою» є не узгодження в роді та числі. Це пояснюється тим, що англійські іменники втратили граматичну категорію роду. Тому майже всі вони узгоджуються із займенником 3 особи однини "it" - середнього роду. У російській мові категорія роду іменників присутня й в 3 особі однини вони узгоджуються із трьома різними займенниками залежно від граматичного роду. Отож, система ПРОМТ, синтезуючи текст вихідною мовою не враховує можливість узгодження іменника й займенника.

Не дивлячись на помилки, зроблені системою перекладу, текст виявився доволі читабельним.

Як другий приклад візьмемо початок Декларації Незалежності

США. Тут ми побачимо переклад системою PROMT тексту, написаного в офіційно-діловому стилі наприкінці XVIII століття. Ось оригінал тексту:

"When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed..."

Як ми бачимо, цей текст далеко не простий з погляду сприйняття: речення довгі, багато підрядних речень і однорідних членів. З іншого боку, незважаючи на те, що тексту більше 225 років, в ньому немає слів або граматичних конструкцій, які були б незрозумілі людині, що знає англійську мову хоча б на рівні носія. У тесті не використовуються слова, значення, які застаріли б і тому єдиною складністю є великий обсяг речень і відносна складність їхньої конструкції.

Щоб зробити порівняння перекладу, я спочатку переклала текс власноруч:

"В ходе человеческой истории для одного народа становится необходимо разорвать политические узы, что связывают его с другими, и занять среди наций мира самостоятельное и равное положение, данное ему в силу природного права и законов Божественной Природы, - уважение мыслей человечества требует декларации причин, которые двигают его к отделению. Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди созданы равными, они наделены Творцом (Создателем) определёнными неотъемлемыми правами, среди которых есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью; для обеспечения этих прав среди людей существуют правительства, которые осуществляют свою всласть с согласия тех, кем они руководят.

Ось переклад цього тексту, здійснений системою ПРОМТ в Інтернеті:

"Когда в ходе человеческих событий, это становится необходимым для людей расторгнуть политические полосы, которые соединили их с другим, и принимать среди полномочий земли, отдельная и равная станция, на которую законы природы и Бога природы дают право им, приличное уважение к мнениям относительно человечества требует, чтобы они объявили причины, которые побуждают их к разделению. Мы держим эти истины, чтобы быть самоочевидным, что все мужчины созданы равные, что они обеспечены их создателем с определенными не могущими быть отчуждённым правами, которые среди них являются жизнью, свободой и преследованием счастья, что, чтобы обеспечить эти права, правительства назначены среди мужчин, получая их справедливые полномочия из согласия, которым управляют… "

Як ми бачимо, з таким текстом у системи машинного перекладу виникає більше проблем. Ґрунтуючись на даному зразку перекладу тексту, можна одразу побачити всю недосконалість механізмів граматичного аналізу й синтезу цих систем.

Відносно граматичного синтезу, з іншого боку, сказати можна не так багато. Ну, наприклад, вихідний варіант "дают права им" не відповідає нормі мови з погляду порядку слів. Таким чином, при синтезі граматичних структур вихідною мовою, ми знов-таки бачимо тверду прив'язку до порядку слів у тексті вхідною мовою. Потім, така фраза як "Мы держим эти истины, чтобы быть самоочевидным.." сильно нагадує мовлення іноземця, що вивчив російську мову за допомогою розмовника. Але ж програма писалася російськими фахівцями! Однак у цьому випадку, лінгвістів, що брали участь у створенні систем ПРОМТ у незнанні граматики рідної мови звинуватити не можна. Адже проблема тут не в синтезі граматичної структури, а все в тому ж нерозумінні структури вхідної мови - тобто в граматичному аналізі.

Граматичний аналіз, як ми бачимо, перебуває на самому примітивному рівні. Так, прості речення система перекладає майже без помилок. Складносурядні, та й класичні приклади складнопідрядних речень теж даються системі з відносною легкістю. Однак як тільки виникає нестандартна ситуація (наприклад, одне підрядне речення ускладнюється іншим або, навіть, елементарною вставною або пояснювальною конструкцією і, як наслідок, розривається) і програма не знаходить підходящого алгоритму граматичного аналізу - вона відразу забуває про синтаксис і починає елементарний послівний переклад, формально (за допомогою флексій) намагаючись зв'язати хоча б поряд написані слова. Ця спроба зв'язати граматично поруч стоячі слова, неправильним вибором значень деяких слів, ще більше заплутує вихідний варіант.

3.2 Systran

3.2.1 Загальні характеристики та можливості системи перекладу

Онлайн-Сервіс перекладу іншого відомого розроблювача систем машинного перекладу — американської компанії Сустран— можна знайти на сторінці www.systran.ru. Тут заявлено більше 35 напрямків перекладу.

Крім традиційної для всіх онлайн- перекладачів функції перекладу тексту, за допомогою Сустран можна перекладати письмові тексти, файли пакету Майкрософт Оффис та Web-Сторінки. Для підвищення якості перекладу розроблювачі пропонують спеціалізовані словники по дев'яти тематиках, а також опцію створення користувачами власних словників. Сьогодні Онлайн сервісом користується більш ніж 500,000 людей.

Для використання Сустран більше п'яти разів потрібно пройти безкоштовну процедуру реєстрації. Швидкими та легкими настроюваннями сервісу можна користуватись з першого дня підписки.

Сайт пропонує три сервіси перекладу: СустранЛинкс, СустранБокс та СустраНет.

Коротко про кожний:

СустранЛинкс

Готовий сервіс Онлайн перекладу, файли якого розміщуються на серверах Сустран, що забезпечує локалізацію веб - сторінок та контент - додатків (наприклад, пошукові засоби), створюючи центр багатомовного спілкування в режимі реального часу. Підвищує рівень інформованості користувачів про торгівельну марку в новій сфері діяльності та створює нові джерела прибутку. Одним з пріоритетів сервісу є функція, що дозволяє одним натисканням миші перекласти сторінку на ріду мову користувача.

СустранБокс

Це місце для користувачів, де вони можуть спілкуватися на різних мовах та розуміту будь-яку інформацію на іноземних мовах, перекладаючи короткі тексти особистого, чи ділового характеру, а також веб-сторінки. Користувач поже здейчнювати переклад у 38 напрямках. СустранБокс використовує такий самий надійний механізм перекладу, як і портали інтернету всесвітніх корпорацій та органи правління.

СустраНет

Завжди готова до використання онлайн- послуга для перекладу. Дозволяє скористатись перевагами перекладу звичайного тексту, веб-сторінки та особистих файлів в режимі реального часу просто з робочого столу комп’ютера. Для перекладу доступні 36 мовних пар. Переклад відобразиться у вікні браузера або буде надісланий на Вашу електронну адресу за декілька секунд. На сайті представлена велика кількість додаткових спеціалізованих словників, які, також, можна використати при перекладі. Ви можете створювати свої власні словники та використовувати їх для підвищення якості Вашого перекладу. При перекладі зберігається вихідний формат документу.

3.2.2 Практична частина

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4144
Авторов
на СтудИзбе
666
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее