49160 (Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49160"

Текст 2 страницы из документа "49160"

1) Установити глобальні режими параметрів: стандарти мови, числа, дати, роздільник цілої і дробової частин числа тощо.

Пуск→Настройка→Панель управления→Язык и региональные стандарты →... (числа, денежная единица, дата).

2) Перед заповненням створити структуру електронної таблиці, в якій зазначити, де та що розміщено.

4) Завантажити табличний процесор MS Excel одним із способів:

Пуск → Все программы → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2003;

за допомогою ярлика на робочому столі - подвійне клацання лівою кнопкою миші;

за допомогою ярлика на панелі швидкого запуску - одне клацання лівою кнопкою миші;

тощо.

5) Заповнити і відформатувати клітини таблиці відповідно до поставленого завдання.

Створити нову робочу книгу:

Файл → Створити... → Нова книга

або на стандартній панелі інструментів натиснути .

Аркуші можна додати за допомогою операції ВставкаАркуш. Змінити назву аркуша можна за допомогою:

контекстного меню ярлика аркуша;

Формат → Аркуш → Перейменувати;

подвійного натискання на ярлику листка, задати потрібну назву відповідно до поставленого завдання: "Відомість нарахування заробітної плати за 1 квартал 2010 року"

Оформлення роботи

Налагодити глобальні режими параметрів: стандарти мови, числа, дати, роздільник цілої і дробової частин числа тощо.

Пуск → Настройка → Панель управления → Язык и стандарты →... (Числа, Денежная единица, Дата)

Установити на робочому аркуші параметри сторінки:

Меню Файл Параметри сторінки закладка “Сторінка":

Розмір паперу

А4

Орієнтація

Альбомна

Масштаб

Гранична кількість сторінок 1 у ширину й 1 у висоту

Закладка “Поля

Верхнє, нижнє

2,5

Ліве, праве

2

Верхнього колонтитула

1,3

Нижнього колонтитула

1,3

Центрувати на сторінці

горизонтально

вертикально

Нижній колонтитул:

Вигляд КолонтитулиСтворити нижній колонтитул” з інформацією (визначається автоматично):

Зліва

Системна дата

У центрі

Файл

Справа

Лист

Установити режим відображення таблиці із заголовками рядків та стовпців.

Файл Параметри сторінки закладка Аркуш

Заголовки рядків і стовпців

Створити структуру таблиці, у якій зазначено, де та що розташовано.

Вихідні дані розрахункової таблиці повинні відображати реальні співвідношення і підібрані таким чином, щоб можна було виконати всі операції, передбачені завданням (вибірку даних, проміжні підсумки, консолідацію).

Перед заповненням заголовків таблиці установити формат: меню Формат Клітинки Вирівнювання. Назначити вирівнювання по горизонталі та по вертикалі по центру та зафіксувати відображення переносити по словах.

Заповненні розрахункову таблицю в формулах, де треба ввести значення з фіксованої клітини, застосувати посилання на абсолютні адреси.

Заповнення формул бажано виконувати в такому порядку.

Спочатку заповнити тільки перший рядок інформаційної частини таблиці.

Перевірити результати виконання формул на контрольному прикладі.

Для заповнення формулами наступних рядків скористатися операцією копіювання діапазону клітин з формулами.

Ввести вихідні дані.

Переглянути кінцеві результати копіювання та уважно їх проаналізувати (звернути увагу на відмінність копіювання абсолютних адрес та відносних).

Для організації наступних аркушів скопіювати Розр_Горобець з розрахунковою таблицею необхідну кількість разів, використовуючи один із методів: протягування ярлика листка із затиснутою клавішею Ctrl; контекстне меню; меню Правка.

Перейменувати кожен аркуш відповідно до вимог.

Для відображення таблиці у формульному (розрахунковому) вигляді необхідно вибрати пункт меню

Сервіс Параметри Вигляд активізувати пункт Формули (зняти прапорець з пункту Формули).

Грошові дані бажано відобразити з точністю до двох знаків після коми (до копійок) у фінансовому форматі.

Результати розширеного фільтра розмістити в іншій області таблиці на тому самому листку.

Текст курсової роботи оформляти в текстовому редакторі Microsoft Word.

Для стилю основного тексту (однойменний стиль) рекомендуються такі параметри:

Формат шрифту

Шрифт

Times New Roman

Накреслення

Звичайний

Розмір

14

Формат абзацу

Перший рядок

Відступ на 1,27 см

Вирівнювання

За шириною

Інтервал перед і після

0

Міжрядковий інтервал

1 (або 1,5)

Параметри сторінки: Поля

Верхнє, нижнє

2,5 см

Ліве

2 см

Праве

2 см

Налагодити автоматичний перенос слів:

Сервіс Мова Розставлення переносів Автоматичне розставлення переносів.

Використовувати для виділення окремих фрагментів тексту напівжирний шрифт і курсив.

Курсова робота роздруковується на чорно-білому (можна кольоровому) принтері (не можна здавати роботи з нечітким або розмазаним текстом) на білому папері формату А4 (210х297мм).

Текст, таблиці й інші матеріали курсової роботи розміщувати тільки на лицьовому боці кожного аркуша.

Всі сторінки повинні мати наскрізну нумерацію внизу сторінки справа. Першою сторінкою є титульний аркуш, але номер на ньому не повинен відображатися. Розмір шрифту номера сторінки - 12.

На сторінці під заголовком “Зміст” розмістити зміст роботи з проставленими номерами сторінок. При цьому зміст повинен відповідати зазначеним по тексту заголовкам складових частин роботи й номерам сторінок, на яких вони починаються. Зміст повинен бути сформований автоматично з використанням можливостей текстового процесора.

Меню Вставка Посилання Зміст і покажчики

Закладка Зміст Рівні (можна 2, 3, …)

(щоб заголовок “Зміст” не потрапив у список змісту, до нього не можна застосовувати стиль заголовка).

В курсовій роботі бажано розмістити у верхніх колонтитулах сторінок прізвище, ім’я та по батькові студента, групу, номер варіанта або назву поточного розділу.

У тексті допускаються тільки загальноприйняті скорочення слів.

При посиланні у тексті на літературні джерела в дужках зазначити порядковий номер джерела, що відповідає списку використаної літератури із зазначенням сторінок.

Заголовки розділів, підрозділів, таблиць та ілюстрацій повинні бути обов'язково оформлені з використанням стилів. Наприкінці назв крапки ставити не треба, за винятком умовних скорочень і позначень.

Кожний розділ починається з нової сторінки, підрозділи починати з нової сторінки не потрібно.

Параметри стилю заголовків розділів (Заголовок 1):

Формат шрифту

Шрифт

Times New Roman

Накреслення

Напівжирний

Розмір

16

Видозміна

Усі великі

Інтервал

Розріджений на 0,1 пт

Формат абзацу

Вирівнювання

По центру

Інтервал перед

0

Інтервал після

6 пт

Розташування на сторінці

- з нової сторінки;

заборонити автоматичний перенос слів

Формат нумерації

Багаторівневий список заголовків

(1 Заголовок 1; 1.1 Заголовок 2; 1.1.1 Заголовок 3)

Примітка. Для розділів “Вступ”, “Висновки”, “Використана література” і “Додатки” після застосування до них стилю заголовок 1 необхідно виключити формат нумерації.

Параметри стилю заголовків підрозділів (Заголовок 2):

Формат шрифту

Шрифт

Times New Roman

Накреслення

Напівжирний

Розмір

14

Інтервал

Розріджений на 0,1 пт

Формат абзацу

Вирівнювання

по центру

Інтервал перед і після

6 пт

Розташування на сторінці

- не відривати від наступного

заборонити автоматичний перенос слів

Формат нумерації

Багаторівневий список заголовків

(1 Заголовок 1; 1.1 Заголовок 2; 1.1.1 Заголовок 3)

Таблиці й ілюстрації (схеми, графіки, рисунки тощо) розміщують після першого згадування про них в тексті. В разі необхідності допускається їхній перенос на наступну сторінку після згадування по тексту з обов’язковим посиланням. Посилання оформляються за допомогою вставки перехресних посилань на постійну частину й номер назви. Постійна частина назви рисунків та таблиць вставляється за допомогою засобів текстового процесора, знак номера (№) не використовується.

Під рисунками повинні розміщуватися їхні назви з наскрізною нумерацією.

Приклад назви рисунка:

Рисунок 1 - Вікно табличного процесора Excel

Таблиці повинні бути наочними й обрамленими з усіх боків і усередині. Розмір шрифту в таблицях повинен бути не менше 10 і не більше 14пт. Над таблицями необхідно розташовувати назви, які повинні мати наскрізну нумерацію.

Приклад табличного заголовка:

Таблиця 3 - Формульний вигляд

Таблиці, які займають більше однієї сторінки, повинні переноситися на наступну з додаванням під голівкою таблиці й на початку кожної наступної сторінки таблиці, що розривається, рядка з порядковою нумерацією стовпців. Голівка в таблиці робиться один раз, але на кожній наступній сторінці перед продовженням таблиці необхідно писати заголовок у такий спосіб:

Продовження табл.3

Наприкінці роботи наводиться список літератури, в якому джерела розміщені у порядку їх використання. Список літератури варто оформляти відповідно до Держстандарту (додаток Г) із застосуванням формату нумерованого списку.

В кінці роботи додати два чистих аркуші для рецензій викладача. Після висновків робота підписується автором, ставиться дата.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4098
Авторов
на СтудИзбе
673
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее