48888 (Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48888"

Текст 2 страницы из документа "48888"

sUvm = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

if (!(connect(sUvm, (struct sockaddr *)&server,

sizeof(server)) == SOCKET_ERROR))

{

bConnect = 0;

bTimeSync = 1;

}

}//if

Одразу після підключення КОМ надішле запит на синхронізацію часу.

if ((!bConnect) && (bTimeSync))

{

nLeft = req.lengthPack;

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = send(sUvm, ((char *)&req) + idx, nLeft, 0);

if (ret == SOCKET_ERROR)

{

bConnect = 1;

break;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

}//if

Та встновить цей час у системі.

if ((!bConnect) && (bTimeSync))

{

nLeft = 4;

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = recv(sUvm, ((char *)&lastUpdateTime)+idx, nLeft, 0);

if ((ret == SOCKET_ERROR)||(ret == 0))

{

bConnect = 1;

break;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

bTimeSync = 0;

// установка времени в системе

//stime(&lastUpdateTime);

}//if

Також буде посилатися запит на синхронізацію через 10 хвилин від часу останнього запиту.

if (!bConnect)

{

if ((time (NULL) - lastUpdateTime) > 600)

bTimeSync = 1;

}//if

КОМ відсилають дані датчиків по контрольних точках. Тому час відправки КОМ однієї групи буде однаковим, навіть якщо один з них був запущеним пізніше, але в рамках однієї контрольної точки часу.

if (!bConnect)

{

curTime = time(NULL);

if (lastSendTime == curTime)

timeToSleep = period * 1000;

else

timeToSleep = (period-(curTime % period))*1000;

WaitForSingleObject(hEvent, timeToSleep);

}

Після «прокинення» програмне забезпечення відішле поточний час та дані.

if (!bConnect)

{

if (iUVM < 3)

{

//считывание времени и установка параметров

curTime = time(NULL);

pack1.time = curTime;

nLeft = sizeof(pack1);

}

else

{

//считывание датчиков

//считывание времени и установка параметров

curTime = time(NULL);

pack2.time = curTime;

nLeft = sizeof(pack2);

}

lastSendTime = time(NULL);

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = send(sUvm, pPack+idx, nLeft, 0);

if (ret == SOCKET_ERROR)

{

bConnect = 1;

break;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

}//if

Програма буде працювати так постійно, доки користувач не закриє форму програми. Ця подія перехопиться і цикл завершиться, також закриються сокети та поток програми.

7. Програмне забезпечення серверу

Інтерейс серверу зображено на рисунку 6.1.

Рисунок 6. 1 – Інтерфейс серверу

Спочатку користувач вводит адрес серверу, а потім запускає його. Після цього кнопка стане неактивованою.

Сервер також використовую блокуючи сокети. Це приводить до того, що необхідно створювати нові потоки для кожної блокуючої функції. Це з одного боку спрощує роботу з самими сонетами, але ускладнює задачу взаємодії потоків, коли вони використовують одні й ті ж змінні, коли один потік закриваює інший. Велика кількість потоків прискорює роботу серверу на багатопроцесорних системах, але загальмовує її на одно процесорних, бо операційній системі необхідно перемикатися між задачами.

Сервер має постійним потік прийому сокетів та контролю таймаутій. Також програма створює новий потік для кожного клієнта.

Алгоритм прийому клієнтів має наступний вигляд:

while (1)

{

sockAccept = accept(sListen, NULL, NULL);

if ((sockAccept == INVALID_SOCKET) && (WSAGetLastError() == WSAENOTSOCK))

break;

EnterCriticalSection (&cs);

if ((sockAccept != INVALID_SOCKET) && (iNumClients < MAX_CLIENT ))

{

sockInfo[iNumClients].sClient = sockAccept;

sockInfo[iNumClients].typeSender = 0;

sockInfo[iNumClients].time = time(NULL);

sockInfo[iNumClients].hClientThread =(HANDLE) _beginthreadex(NULL, 0,

ClientThread, (LPVOID)iNumClients, 0, &iThreadId);

sockInfo[iNumClients].time = time(NULL);

iNumClients ++ ;

LeaveCriticalSection (&cs);

}

else

{

LeaveCriticalSection (&cs);

shutdown(sockAccept, SD_BOTH);

closesocket(sockAccept);

}

}

return 0;

Алгоритм контролю часу клієнтів працює в залежності від типу клієнта. Якщо це КОМ, то timeout дорівнює 1 хвилині, інакше це 10 хвилин.

while (1)

{

dwWaitState = WaitForSingleObject(hEvent, timeToSleep);

if (dwWaitState == WAIT_OBJECT_0)

break;

EnterCriticalSection (&cs);

for (i = 0; i< iNumClients; i++)

{

if ((sockInfo[i].typeSender == 5) || (sockInfo[i].typeSender == 0))

{

if ((time(NULL) - sockInfo[i].time)>600)

{

DeleteSockInfo(i , 1);

}

}

else

{

if ((time(NULL) - sockInfo[i].time)>60)

{

DeleteSockInfo(i , 1);

}

}

}//for

LeaveCriticalSection (&cs);

}//while

return 0;

Треба зазначити, що сокети клієнтів можуть закриватися при таймауті, при закритті серверу. Тому є спеціальний масив char bAlowCloseClient[MAX_CLIENT] , який указує потоку клієнта, що не потрібно видаляти сокет, бо це буде зроблено іншим модулем програми. В іншому разі, якщо виникла звичайна помилка, то потік клієнта самостійно закриє цей сокет.

Модуль обробки клієнта приймає запити та відповідно отриманих даних виконує дії. Сервер приймає запит req у якому знаходиться тип запиту, ідентифікатор клієнту та довина запросу.

nLeft = sizeof(request);

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = recv(sockInfo[nClient].sClient, ((char *) &req)+idx, nLeft, 0);

if ((ret == SOCKET_ERROR)||(ret == 0))

{

bError = 1;

break;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

Необхідно звернути увагу на те, як повідомлення закриття програми обробляється у сервері. Це важливо, бо необхідно зарити усі потоки, та видалити усі динамічні змінні.

void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)

{

int i;

if (!bServWorking)

return;

// Закрытие потока Control и события ожидания

SetEvent (hEvent);

WaitForSingleObject(hThreadControl, INFINITE);

CloseHandle (hThreadControl);

CloseHandle (hEvent);

//закрытие сокета сервера и потока Accept

shutdown(sListen, SD_BOTH);

closesocket(sListen);

WaitForSingleObject(hThreadAccept, INFINITE);

CloseHandle (hThreadAccept);

//закрытие сокетов клиентов -> закрытие потоков

EnterCriticalSection (&cs);

for (i = 0; i

{

bAlowCloseClient[i] = 1;

shutdown(sockInfo[i].sClient, SD_BOTH);

closesocket(sockInfo[i].sClient);

WaitForSingleObject(sockInfo[i].hClientThread, INFINITE);

CloseHandle (sockInfo[i].hClientThread);

}

LeaveCriticalSection (&cs);

fclose(f1);

fclose(f2);

DeleteCriticalSection (&cs);

DeleteCriticalSection (&csFile);

WSACleanup();

}

8. Програмне забезпечення робочих станцій

Інтерфейс робочої станції зображено на рисунку 7. 1.

Рисунок 7. 1 – Інтерфейс робочої станції

Спочатку користувач повинен ввести адресу та порт серверу та натиснути відповідну кнопку. При помилці з’явиться відповідне повідомлення та процедуру необхідно буде повторити. Також користувач сам може відсоєдинитись від сервера, натиснувши кнопку. Якщо помилка не з’явилась, то програма ще й синхронізує клієнта з сервером. Процес синхронізації такий ж самий як і в КОМ.

if (connect(sClient, (struct sockaddr *)&server,

sizeof(server)) == SOCKET_ERROR)

{

Application->MessageBoxA("Неудалось подключится к серверу", "Error!", MB_OK);

Form1->Button1->Enabled = TRUE;

return;

}

req.typeRequest = 0; //запрос на синхронизацию

req.typeSender = 5; //идентификатор рабочей станции

req.lengthPack = sizeof(request);

//отправка запроса на синхронизацию времени

nLeft = req.lengthPack;

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = send(sClient, ((char *)&req) + idx, nLeft, 0);

if (ret == SOCKET_ERROR)

{

Application->MessageBoxA("Ошибка отправки запроса на синхронизацию", "Error!", MB_OK);

CloseClientSocket();

return;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

//приём времени сервера и установка его в системе

nLeft = sizeof(time_t);

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = recv(sClient, ((char *)&UpdateTime)+idx, nLeft, 0);

if ((ret == SOCKET_ERROR)||(ret == 0))

{

Application->MessageBoxA("Ошибка приёма времени", "Error!", MB_OK);

CloseClientSocket();

return;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

// установка времени в системе

stime(&UpdateTime);

Далі програма очікує введення даних: типу КОМ, початкового та кінцевого часів. Після введення необхідно натиснути кнопку відправки запиту. Спочатку програма преобразує час. Якщо виникне якась помилка з часом, то з’явиться відповідне повідомлення.

//формирование структур времени

tmBegin.tm_sec = Form1->ComboBox3->ItemIndex;

tmBegin.tm_min = Form1->ComboBox2->ItemIndex;

tmBegin.tm_hour = Form1->ComboBox6->ItemIndex;

tmBegin.tm_mday = Form1->ComboBox8->ItemIndex+1;

tmBegin.tm_mon = Form1->ComboBox10->ItemIndex;

tmBegin.tm_year = Form1->ComboBox12->ItemIndex+70;

tmBegin.tm_isdst = 0;

time_tBegin = mktime(&tmBegin);

if (time_tBegin == -1)

{

Application->MessageBoxA("Ошибка преобразования начального времени", "Error!", MB_OK);

Form1->Button3->Enabled = TRUE;

return;

}

tmEnd.tm_sec = Form1->ComboBox5->ItemIndex;

tmEnd.tm_min = Form1->ComboBox4->ItemIndex;

tmEnd.tm_hour = Form1->ComboBox7->ItemIndex;

tmEnd.tm_mday = Form1->ComboBox9->ItemIndex+1;

tmEnd.tm_mon = Form1->ComboBox11->ItemIndex;

tmEnd.tm_year = Form1->ComboBox13->ItemIndex+70;

tmEnd.tm_isdst = 0;

time_tEnd = mktime(&tmEnd);

if (time_tBegin == -1)

{

Application->MessageBoxA("Ошибка преобразования конечного времени", "Error!", MB_OK);

Form1->Button3->Enabled = TRUE;

return;

}

if (time_tEnd < time_tBegin)

{

Application->MessageBoxA("Конечное время меньше начального", "Error!", MB_OK);

Form1->Button3->Enabled = TRUE;

return;

}

Далі програма відправить запит та надасть отримані дані або повідомить про відсутність даних у цьому діапазоні.

reqRange.typeRequest = 2;

reqRange.typeSender = 5;

reqRange.lengthPack = sizeof (requestRange);

reqRange.iTypeUVM = iTypeUVM;

reqRange.tBegin = time_tBegin;

reqRange.tEnd = time_tEnd;

nLeft = reqRange.lengthPack;

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = send(sClient, ((char *)&reqRange) + idx, nLeft, 0);

if (ret == SOCKET_ERROR)

{

Application->MessageBoxA("Ошибка отправки запроса на приём данных", "Error!", MB_OK);

CloseClientSocket();

return;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

nLeft = sizeof(packageServer);

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

ret = recv(sClient, ((char *)&packServ)+idx, nLeft, 0);

if ((ret == SOCKET_ERROR)||(ret == 0))

{

Application->MessageBoxA("Ошибка приёма количества данных", "Error!", MB_OK);

CloseClientSocket();

return;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}

if (packServ.AmountPacks == 0)

{

Application->MessageBoxA("Нет данных в заданном диапазоне времени", "Error!", MB_OK);

Form1->Button3->Enabled = TRUE;

return;

}

StringGrid1->RowCount = packServ.AmountPacks+1;

for (i = 0; i

{

if (iTypeUVM == 1)

nLeft = sizeof(package1);

else

nLeft = sizeof(package2);

idx = 0;

while(nLeft > 0)

{

if (iTypeUVM == 1)

ret = recv(sClient, ((char *)&pack1)+idx, nLeft, 0);

else

ret = recv(sClient, ((char *)&pack2)+idx, nLeft, 0);

if ((ret == SOCKET_ERROR)||(ret == 0))

{

Application->MessageBoxA("Ошибка приёма структуры данных", "Error!", MB_OK);

CloseClientSocket();

return;

}

nLeft -= ret;

idx += ret;

}//while

Додаток А. Вихідний текст КОМ

//---------------------------------------------------------------------------

#include

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4144
Авторов
на СтудИзбе
666
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее