48544 (Разработка базы данных флагов мира), страница 4

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Разработка базы данных флагов мира", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48544"

Текст 4 страницы из документа "48544"

Strana := DM.tbCountryCountry.Text;

eCountry.Text := DM.tbCountryCountry.Text;

eCapital.Text := DM.tbCountryCapital.Text;

end;

procedure TfrmEditCountry.cbLanguage1Change(Sender: TObject);

begin

if (cbLanguage1.Text = cbLanguage2.Text) then

begin

cbLanguage2.ItemIndex := cbLanguage3.ItemIndex;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

if (cbLanguage1.Text = cbLanguage3.Text) then

begin

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

end;

procedure TfrmEditCountry.cbLanguage2Change(Sender: TObject);

begin

if (cbLanguage2.Text = cbLanguage1.Text) or (cbLanguage2.Text = cbLanguage3.Text) and (cbLanguage2.Text <> '--- íåò ---') then

begin

cbLanguage2.ItemIndex := cbLanguage3.ItemIndex;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

end;

procedure TfrmEditCountry.cbLanguage3Change(Sender: TObject);

begin

if (cbLanguage2.Text = '--- íåò ---') then

begin

cbLanguage2.ItemIndex := cbLanguage3.ItemIndex;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

if (cbLanguage3.Text = cbLanguage1.Text) or (cbLanguage2.Text = cbLanguage3.Text) and (cbLanguage3.Text <> '--- íåò ---') then

begin

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

end;

procedure TfrmEditCountry.bbOpenDialogClick(Sender: TObject);

begin

DM.odFlag.Execute;

if DM.odFlag.FileName <> '' then

try

DM.tbCountryFlag.LoadFromFile(DM.odFlag.FileName);

except

MessageDlg('Îøèáêà çàãðóçêè ôàéëà ñ ðèñóíêîì ôëàãà', mtError, [mbOk],0)

end;

end;

procedure TfrmEditCountry.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if key = vk_Escape then frmEditCountry.Close;

end;

procedure TfrmEditCountry.bbCreateClick(Sender: TObject);

var Temp: LongInt;

var myStream: TMemoryStream;

begin

if eCountry.Text = '' then

begin

MessageDlg('Âû íå ââåëè íàçâàíèå ñòðàíû!', mtWarning, [mbOK], 0);

eCountry.SetFocus;

Exit;

end;

if eCapital.Text = '' then

begin

MessageDlg('Âû íå ââåëè íàçâàíèå ñòîëèöû!', mtWarning, [mbOK], 0);

eCapital.SetFocus;

Exit;

end;

DM.tbCountry.Filtered := False;

if eCountry.Text <> Strana then

if DM.tbCountry.Locate('Country',eCountry.Text,[loCaseInsensitive]) = True then

begin

MessageDlg('Còðàía '''+eCountry.Text+''' óæå ñóùåñòâóåò â Áàçå äàííûõ!', mtWarning, [mbOK], 0);

eCountry.Clear;

eCountry.SetFocus;

Exit;

end;

//ïîèñê êîíòèíåíòà

DM.tbKontinent.Locate('Kontinent', cbKontinent.Text, []);

DM.tbCountry.Locate('Country',Strana,[]);

//âíåñåíèå çàïèñåé â òàáëèöó ñòðàí

DM.tbCountry.Edit;

DM.tbCountryID_Kontinent.Value := DM.tbKontinentID.Value;

DM.tbCountryCountry.Value := eCountry.Text;

DM.tbCountryCapital.Value := eCapital.Text;

DM.tbCountry.Post;

//ïîèñê ïåðâîãî ÿçûêà è çàïèñü â ãëàâíóþ òàáëèöó

DM.tbLanguage.Locate('Language', cbLanguage1.Text, []);

DM.tbMain.Filter := 'ID_Country = '+DM.tbCountryID.Text;

DM.tbMain.Filtered := True;

DM.tbMain.First;

while DM.tbMain.RecordCount > 0 do DM.tbMain.Delete;

DM.tbMain.Filtered := False;

DM.tbMain.IndexFieldNames := 'ID';

DM.tbMain.Last;

Temp := DM.tbMainID.Value;

DM.tbMain.Insert;

DM.tbMainID.Value := Temp + 1;

DM.tbMainID_Country.Value := DM.tbCountryID.Value;

DM.tbMainID_Language.Value := DM.tbLanguageID.Value;

DM.tbMain.Post;

//ïîèñê âòîðîãî ÿçûêà è çàïèñü â ãëàâíóþ òàáëèöó

if cbLanguage2.Text <> '--- íåò ---' then

begin

DM.tbLanguage.Locate('Language', cbLanguage2.Text, []);

DM.tbMain.Insert;

DM.tbMainID.Value := Temp + 2;

DM.tbMainID_Country.Value := DM.tbCountryID.Value;

DM.tbMainID_Language.Value := DM.tbLanguageID.Value;

DM.tbMain.Post;

end;

//ïîèñê òðåòüåîãî ÿçûêà è çàïèñü â ãëàâíóþ òàáëèöó

if cbLanguage3.Text <> '--- íåò ---' then

begin

DM.tbLanguage.Locate('Language', cbLanguage3.Text, []);

DM.tbMain.Insert;

DM.tbMainID.Value := Temp + 3;

DM.tbMainID_Country.Value := DM.tbCountryID.Value;

DM.tbMainID_Language.Value := DM.tbLanguageID.Value;

DM.tbMain.Post;

end;

//âêëþ÷åíèå ïðèâÿçêè

DM.tbCountry.Filtered := True;

DM.tbCountry.Locate('Country',eCountry.Text,[]);

frmEditCountry.Close;

end;

end.

Приложение Г

Файл реализации модуля “NewCountry.pas”

unit NewCountry;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, ExtCtrls, Buttons, DBCtrls, DB;

type

TfrmNewCountry = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Panel2: TPanel;

imFlag: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

eCapital: TEdit;

memoInformation: TMemo;

cbLanguage1: TComboBox;

cbLanguage2: TComboBox;

cbLanguage3: TComboBox;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

bbOpenDialog: TButton;

bbCreate: TBitBtn;

cbKontinent: TComboBox;

eCountry: TEdit;

procedure bbOpenDialogClick(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure cbLanguage1Change(Sender: TObject);

procedure cbLanguage2Change(Sender: TObject);

procedure cbLanguage3Change(Sender: TObject);

procedure bbCreateClick(Sender: TObject);

procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

frmNewCountry: TfrmNewCountry;

implementation

uses Module;

{$R *.DFM}

procedure TfrmNewCountry.bbOpenDialogClick(Sender: TObject);

begin

DM.odFlag.Execute;

if DM.odFlag.FileName <> '' thentry

imFlag.Picture.LoadFromFile(DM.odFlag.FileName);

except

MessageDlg('Îøèáêà çàãðóçêè ôàéëà ñ ðèñóíêîì ôëàãà', mtError, [mbOk],0)

end;

end;

procedure TfrmNewCountry.FormShow(Sender: TObject);

begin

cbKontinent.Clear;

cbLanguage1.Clear;

cbLanguage2.Clear;

cbLanguage3.Clear;

eCapital.Clear;

eCountry.Clear;

memoInformation.Clear;

imFlag.Picture.Bitmap.Canvas.FillRect(Rect(0,0,120,90));

DM.qWork.SQL.Clear;

DM.qWork.SQL.Add('Select Language from Language order by Language');

DM.qWork.Open;

cbLanguage2.Items.Add('--- íåò ---');

cbLanguage3.Items.Add('--- íåò ---');

DM.qWork.First;

while DM.qWork.Eof = False do

begin

cbLanguage1.Items.Add(DM.qWork.FieldByName('Language').Text);

cbLanguage2.Items.Add(DM.qWork.FieldByName('Language').Text);

cbLanguage3.Items.Add(DM.qWork.FieldByName('Language').Text);

DM.qWork.Next;

end;

DM.qWork.Close;

DM.qWork.SQL.Clear;

DM.qWork.SQL.Add('Select Kontinent from Kontinent order by Kontinent');

DM.qWork.Open;

DM.qWork.First;

while DM.qWork.Eof = False do

begin

cbKontinent.Items.Add(DM.qWork.FieldByName('Kontinent').Text);

DM.qWork.Next;

end;

DM.qWork.Close;

cbKontinent.ItemIndex := 0;

cbLanguage1.ItemIndex := 0;

cbLanguage2.ItemIndex := 0;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

procedure TfrmNewCountry.cbLanguage1Change(Sender: TObject);

begin

if (cbLanguage1.Text = cbLanguage2.Text) then

begin

cbLanguage2.ItemIndex := cbLanguage3.ItemIndex;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

if (cbLanguage1.Text = cbLanguage3.Text) then

begin

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

end;

procedure TfrmNewCountry.cbLanguage2Change(Sender: TObject);

begin

if (cbLanguage2.Text = cbLanguage1.Text) or (cbLanguage2.Text = cbLanguage3.Text) and (cbLanguage2.Text <> '--- íåò ---') then

begin

cbLanguage2.ItemIndex := cbLanguage3.ItemIndex;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

end;

procedure TfrmNewCountry.cbLanguage3Change(Sender: TObject);

begin

if (cbLanguage2.Text = '--- íåò ---') then

begin

cbLanguage2.ItemIndex := cbLanguage3.ItemIndex;

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

if (cbLanguage3.Text = cbLanguage1.Text) or (cbLanguage2.Text = cbLanguage3.Text) and (cbLanguage3.Text <> '--- íåò ---') then

begin

cbLanguage3.ItemIndex := 0;

end;

end;

procedure TfrmNewCountry.bbCreateClick(Sender: TObject);

var Temp: LongInt;

var myStream: TMemoryStream;

begin

if eCountry.Text = '' then

begin

MessageDlg('Âû íå ââåëè íàçâàíèå ñòðàíû!', mtWarning, [mbOK], 0);

eCountry.SetFocus;

Exit;

end;

if eCapital.Text = '' then

begin

MessageDlg('Âû íå ââåëè íàçâàíèå ñòîëèöû!', mtWarning, [mbOK], 0);

eCapital.SetFocus;

Exit;

end;

if DM.tbCountry.Locate('Country',eCountry.Text,[loCaseInsensitive]) = True then

begin

MessageDlg('Còðàía '''+eCountry.Text+''' óæå ñóùåñòâóåò â Áàçå äàííûõ!', mtWarning, [mbOK], 0);

eCountry.Clear;

eCountry.SetFocus;

Exit;

end;

//îòêëþ÷åíèå ïðèâÿçêè

DM.tbCountry.Filtered := False;

//ïîèñê êîíòèíåíòà

DM.tbKontinent.Locate('Kontinent', cbKontinent.Text, []);

//ñîçäàíèå Èäåíòèôèêàöèîííîãî íàìåðà

DM.tbCountry.IndexFieldNames := 'ID';

DM.tbCountry.Last;

Temp := DM.tbCountryID.Value;

//âíåñåíèå çàïèñåé â òàáëèöó ñòðàí

DM.tbCountry.Insert;

DM.tbCountryID.Value := Temp+1;

DM.tbCountryID_Kontinent.Value := DM.tbKontinentID.Value;

DM.tbCountryCountry.Value := eCountry.Text;

DM.tbCountryCapital.Value := eCapital.Text;

myStream := TMemoryStream.Create;

memoInformation.Lines.SaveToStream(myStream);

DM.tbCountryInformation.LoadFromStream(myStream);

myStream.Clear;

imFlag.Picture.Bitmap.SaveToStream(myStream);

// imFlag.Picture.SaveToFile('temp.bmp');

// DM.tbCountryFlag.LoadFromFile('temp.bmp');

DM.tbCountryFlag.LoadFromStream(myStream);

myStream.Destroy;

DM.tbCountry.Post;

//ïîèñê ïåðâîãî ÿçûêà è çàïèñü â ãëàâíóþ òàáëèöó

DM.tbLanguage.Locate('Language', cbLanguage1.Text, []);

DM.tbMain.IndexFieldNames := 'ID';

DM.tbMain.Last;

Temp := DM.tbMainID.Value;

DM.tbMain.Insert;

DM.tbMainID.Value := Temp + 1;

DM.tbMainID_Country.Value := DM.tbCountryID.Value;

DM.tbMainID_Language.Value := DM.tbLanguageID.Value;

DM.tbMain.Post;

if cbLanguage2.Text <> '--- íåò ---' then

begin

DM.tbLanguage.Locate('Language', cbLanguage2.Text, []);

DM.tbMain.Insert;

DM.tbMainID.Value := Temp + 2;

DM.tbMainID_Country.Value := DM.tbCountryID.Value;

DM.tbMainID_Language.Value := DM.tbLanguageID.Value;

DM.tbMain.Post;

end;

if cbLanguage3.Text <> '--- íåò ---' then

begin

DM.tbLanguage.Locate('Language', cbLanguage3.Text, []);

DM.tbMain.Insert;

DM.tbMainID.Value := Temp + 3;

DM.tbMainID_Country.Value := DM.tbCountryID.Value;

DM.tbMainID_Language.Value := DM.tbLanguageID.Value;

DM.tbMain.Post;

end;

DM.tbCountry.Filtered := True;

frmNewCountry.Close;

end;

procedure TfrmNewCountry.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if key = vk_Escape then frmNewCountry.Close;

end;

end.

Приложение Д

Файл реализации модуля “NewLanguage.pas”

unit NewLanguage;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, DB;

type

TfrmNewLanguage = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Panel2: TPanel;

eLanguage: TEdit;

bbCreate: TBitBtn;

procedure bbCreateClick(Sender: TObject);

procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4123
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее