48413 (Проектування офісу бюро послуг)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проектування офісу бюро послуг", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48413"

Текст из документа "48413"

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни: «Основи автоматизованого проектування складних систем»

на тему:

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ТА РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ПРОЕКТУВАННЯ»

Виконавст. гр. ДГ-К7-1

Бабенко К.

Керівникас. кафедри ІТ

Ушакова І.В.

Стаханов 2010

ЗАВДАННЯ

1. Тема проекту “Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування”

2. Термін здачі студентом закінченого проекту до 15 травня 2010 р.

3. Вихідні дані до проекту Загальні вимоги до графічного та математичного моделювання. Завдання згідно варіанта з проектування офісу, який обладнаний комп’ютерами та програмним забезпеченням відповідно до призначення офісу. Розробці підлягають план та об’ємне зображення офісу, меблювання та розташування обладнання, електропостачання та ін. Завдання згідно варіанта з розвязання математичних задач. Середовища проектування: 3D Home, Excel, MathCAD, Power Point та інші, за узгодженням з керівником проекту.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) Вступ з обов’язковим посиланням на літературу, в якій вказується актуальність і ефективність використання САПР та математичного моделювання. Умови завдань. Графічне моделювання. Опис діяльності офісу та його програмне забезпечення, співробітники. Альтернативне комп’ютерне обладнання. Електропостачання. Математичне моделювання. Висновки з обов’язковим переліком кількісних даних, що характеризують результати розробки. Презентація проекту. Використані джерела. Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Екранні копії результатів графічного та математичного моделювання. Не менше п’яти сторінок формату А4 з планами та обємними зображеннями офісу та розмірами.

6. Дата видачі завдання 4 лютого 2010 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Найменування етапів

курсового проектування

Термін

виконання

Примітки

1.

Початкові дані проекту. Вступ

до 15.02

2.

Підбір устаткування офісу на основі аналізу альтернатив. Опис діяльності офісу. Співробітники офісу. Визначення плану офісу.

до 15.03

3.

Проектування планів та об’ємних зображень офісу в 3D Home

до 7.04

4.

Проектування електропостачання офісу.

Аналіз результатів проектування офісу. Внесення в проект офісу, при необхідності, змін та доповнень.

до 7.04

5.

Математичне моделювання. Розвязання задач та інтерпретація результатів. Перевірка результатів. Розробка презентації проекту.

до 7.05

6.

Оформлення тексту пояснювальної записки: вступ, основний текст, висновки, список джерел та додатки. Представлення проекту на перевірку керівнику.

до 7.05

7.

Підготовка роботи до захисту.

до 15.05

8.

Захист курсової роботи

15-25.05

РЕФЕРАТ

Курсовий проект: 46 с., 51 рис., 7 табл., 1 додаток, 12 джерел.

Об'єктом проектування є моделювання офісу у системі автоматизованого проектування 3D Home Architect 8.

Предметом проектування є проектування офісу за допомогою системи 3D Home Architect 8, його зовнішнього та внутрішнього виду, устаткування, схеми електропостачання та інше.

Метою проектування є підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних технологій для моделювання об'єктів у різних системах автоматизованого проектування.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети застосовані:

  • загальнонаукові методи: теоретичного пошуку, визначення теоретичних і прикладних аспектів проектування;

  • емпіричні методи.

Практична значущість проектування: міститься у наданні майбутнім інженерам-педагогам знань у галузі комп'ютерних технологій, необхідних для моделювання об'єктів у різних системах автоматизованого проектування.

СИСТМЕМА АВТОМАТИЗОВАННОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ОПТИМАЛЬНІСТЬ.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ БЮРО ПОСЛУГ

1.1 Початкові дані для проектування офісу

1.2 Опис призначення офісу та його програмне забезпечення

1.3 Співробітники офісу

1.4 Альтернативне комп'ютерне устаткування

1.5 План офісу та його об'ємне зображення

1.5.1 План офісу з указівкою розмірів

1.5.2 Об'ємне проектування будинку

1.5.3 Інтер'єр усіх кімнат

1.5.4Територія проектованого будинку

1.6 Електропостачання офісу

1.6.1 Місце розміщення в офісі електротехнічної арматури

1.6.2 Схема електропостачання

1.6.3 Розрахунок кабельної продукції для електропостачання

1.6.4 Розрахунок струму в окремих частинах схеми електропостачання

1.6.5 Розрахунок споживаної електроенергії в середньому за день і за місяць. Оплата електроенергії

1.7 Висновки щодо проекту офісу

2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

2.1 Завдання 1.1

2.2 Завдання 1.2

2.3 Завдання 2.1

1.4 Завдання 2.2

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

ВСТУП

Проведений аналіз застосовуваних у даний час програмних засобів показав, що їхня робота заснована на використанні «комп'ютерних аналогів» управління інформаційними моделями, які застосовуються при традиційному (неавтоматизованому) проектуванні.

Не дивлячись на велику кількість вирішуваних за допомогою комп’ютера задач, принцип його застосування в кожному випадку один й той самий - інформація, яка поступає в комп’ютер. Обробляється з ціллю отримання потрібних результатів [1].

Використання інформаційних технологій дозволяє забезпечити супровід процесу прийняття рішень на всіх стадіях розробки проекту інформаційною підтримкою. Реалізація такої підтримки вимагає організації управління джерелами інформації, вибору найкращих характеристик інформаційної моделі та ефективного апарату управління процесом проектування.

Під автоматизацією проектування слід розуміти такий спосіб проектування, при якому всі проектні операції та процедури або їх частина здійснюється при взаємодії людини з ЕОМ.

Актуальність даного проекту полягає у підготовці спеціалістів в галузі проектування та побудови офісів та споруд, які відповідають потребам замовника та не шкодять іншим побудовам.

1. ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ БЮРО ПОСЛУГ

    1. Початкові дані для проектування офісу

Діяльність офісу

Бюро послуг

Кількість комп'ютерів

2

Кількість принтерів

2

Блоки безперебійного живлення

2

Кількість сканерів

1

Модем

+

Телевізор (підключення до ЕОМ)

+

Кондиціонер

+

Музичний центр

-

Осцилограф (підключення до ЕОМ)

+

Корисна площа офісу (кв.м)

25,5

Завдання 1.1

2

Завдання 1.2

29

Завдання 2.1 (А,Б, варіант) Ємність для поливу газону

16

Завдання 2.2

6

    1. Опис призначення офісу та його програмне забезпечення

Офіс, що проектується, є бюро послуг. У ньому передбачається чотири працівники: секретар, менеджер та два консультанти.

Бюро послуг дозволяє забезпечувати комунікацію між замовниками і споживачами різноманітних послуг.

Послуги, які запитуються і надаються, поділяються на:

- благодійні послуги — для тих, хто відчуває нестачу життєво необхідних умов (соціальна допомога, лікування, підтримка мінімального життєзабезпечення);

- платні, виконання яких здійснюється на договірній основі між замовниками і виконавцями (організаціями, акредитованими тощо).

У даному офісу буде використовуватись оперативна система Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition. Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition являє собою повне серверне рішення, що включає служби повідомлень і спільної роботи, доступ до інтернету із забезпеченням підвищеної безпеки, захищене зберігання даних, надійну друк і факс, можливість запускати робочі програми. Комплексні засоби адміністрування допомагають постачальникам технологій забезпечувати ефективність і продуктивність роботи мереж [2].

Робота з документацією здійснюється за допомогою пакету офісних програм MS Office 2007. Microsoft Office 2007 — це популярний офісний пакет від Microsoft. Microsoft Office 2007 містить додатки, що призначені для обробки та надання в наочному вигляді різної інформації. У Microsoft Office 2007 входять: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Communicator, Publisher, InfoPath, Groove, OneNote та інші компоненти. За допомогою програм пакету Microsoft Office 2007 люди, розділені роботою в різних організаціях і місцем проживання, можуть ефективно співпрацювати, обмінюватися інформацією та розробляти спільні проекти. Зокрема, система управління базами даних Microsoft Access є однією з найпопулярніших програм у сімействі настільних СУБД. Всі версії Access мають у своєму арсеналі засоби, що значно спрощують введення і обробку даних, пошук даних та надання інформації у вигляді таблиць, графіків і звітів.

Для сканування та розпізнавання документів і зображень використовується ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition. ABBYY FineReader — це система оптичного розпізнавання тексту. Дозволяє швидко і точно перекладати паперові документи, PDF-файли і цифрові фотографії документів в редагований формат. Зберігає зовнішній вигляд навіть складно оформлених документів, дає можливість контролювати процес розпізнавання, оптимально налаштовуючи програму «під себе». Підтримує 179 мов розпізнавання, прямий експорт в Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, збереження у форматах PDF, HTML і LIT. Бонус при реєстрації — додаток для розпізнавання скріншотів. ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition незамінний для тих, хто часто розпізнає документи. Дана версія буде корисна як вдома, так і в офісі невеликої компанії.

Для виходу в мережу Інтернет використовується Mozilla Firefox. Це швидкий і надійний, легкий в роботі і добре захищений безкоштовний браузер. Одна з основних переваг браузера Mozilla Firefox — гнучкість і розширюваність. Простий і лаконічний, але в той же час зручний інтерфейс дозволяє освоїти програму за декілька хвилин.

1.3 Співробітники офісу

Функції секретаря полягають у роботі та попередньої консультації клієнтів: надання рекламної інформації, запис на прийом та ін. Секретар виконує супроводження баз даних.

Функції менеджера — супроводження роботи офісу.

Функції консультантів — надання детальної інформації про послуги та про ціни на ці послуги, укладення договорів та відстеження виконання його умов.

Час роботи офісу: з 9-00 до 18-00. Вихідний — субота та воскресіння.

1.4 Альтернативне комп'ютерне устаткування

Особливістю проектування є здійснення оптимального вибору з декількох варіантів, відповідно до критеріїв оптимальності. З цієї причини було зроблено два варіанти комп'ютерного устаткування.

Склад комп'ютерного обладнання розроблявся виходячи з того, що було задано: 2 комп'ютери, 2 принтера, 2 блоки безперебійного живлення, 1 сканер, модем, телевізор, кондиціонер і муз. центр.

Таблиця 1.1 – Оснащення (1 варіант)

Комплектуючі

Характеристики

Ціна, грн

Материнська плата

ASUS K8V-MX; Socket 754; VIA K8M800+VT8237R; 2DDR; 3xP, 1xA; Video; Sound-6ch; Lan; 2xSATA; 2xATA133

266.56

Процесор

Athlon 64 x2 5200+ AM2 box,ADA5200CSBOX

623.15

Оперативна пам'ять

2 Gb DDR2 SDRAM PC5400 GOODRAM

198.28

HDD

1000.0 Gb; WESTERN DIGITAL; WD.G1NC10000My Book World Edition

1863.79

FDD

Дисковод 3,5" Mitsumi 1,44Mb,black

31.16

Оптичний привід

DVD+RW/-RW & CDRW NEC ND-7173S Silver S-ATA (OEM)

181.28

Корпус

DELUX DLC-SF473 silver/black; Midi Tower; ATX; 440W P4, 20+4 pin; 5.25"x3, 3.5"x1e+6i; ATX w/USB

278.36

Клавіатура

Logitech Internet 350,USB,OEM

25.96

Миша

A4TECH OP-3D-1 Red; 2x button; optical; PS/2; (RET)

28.99

Акустика

Genius SP-I201U вихід на наушники, чорний лак, USB

111.24

Монітор

20" SAMSUNG SM 2032BW; Black glossy; 16:10; 2 мс; 1680x1050; 300 кд/м2; у/о 170; 1000:1 (DC 3000:1);

1535.73

Разом

5144,5


Всього за 2 комп’ютера: 15433,5грн

Таблиця 1.2 – Додаткове оснащення (1 варіант)

Устаткування

Характеристики

Ціна, грн

Модем

Факс-модем D-Link DFM-562IS(зовнішній, PCI, до 56KB/s(V.90, k56flex),факс до 14.4KB/s,G3,голосовий, Conexant HSFi CX11252)

120

Джерело безперебійного харчування

APC Back UPS ES 525 (BE525-RS)(525 VA / 300W) (AVR, Диап.раб.напряж.: 160-280V(47/53Гц);розетки Shuko: 3(живлення від батареї) и 1 (фільтр), USB порт, с кабелем, зах. Комун. устаткування; в комплекті ПО, підзарядка 3-5 годин)

321.2

Принтер

Canon LBP-2900; A4; GDI; (2400) 600x600 dpi; 12 ppm; 2 Mb; USB 2.0; WinPrint; (cart.703)

685.47

Сканер

Canon CanoScan LiDe 25

351.23

Телевізор

Телевізор LG

1250

Осцилограф

LG

960

Разом

3687,9

Загальна вартість обладнання: 20158,1грн

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4125
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее