48324 (Проект удосконалення нерентабельного підприємства), страница 2

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проект удосконалення нерентабельного підприємства", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48324"

Текст 2 страницы из документа "48324"

Агрегування в загальному виді можна визначити як встановлене відношення на заданній множині елементів. Види агрегування : конфігуратор, оператор та агрегування структур.

Конфігуратор – агрегат, що складається з якісно різних мов опису системи і має таку властивість, що кількість цих мов мінімальна, але необхідна для заданої цілі.

Оператор деяка функція (функціонал), що пертворює множину олних елементів в множину інших елементів (якщо агрегуємі признаки фіксуються на числових шкалах).

Агрегат структур – поєднання перших двох агрегатів.

При розгляданні поняття агрегування требо розглядати поняття властивості сумісності внутрішньої системи.

Емерджентність полягає у тому, що властивості системи не зводяться тільки до сукупності властивості її частин і не виводяться із неї.

З результатів аналізу системи можна зробити висновок, що деякі елементи технологічної підсистеми можна об’єднати в окремі агрегати. Об’єднуючи транспортний конвеєр та накопичувач, отримуємо агрегат, який поставляє заготівку та зберігає її в накопичувачі. Об’єднуючи маніпулятор N1, верстат N, маніпулятор N2, отримуємо агрегат, здатний самостійно подати заготовку на верстат, обробити її, перевезти готову продукцію до проміжного складу. Отже, замість сукупності різних підсистем, ми отримали сукупність агрегатів. Агрегування зображено на рисункі 4.

Error: Reference source not found

Потік заготівок

Рисунок 3- Декомпозиція системи

Error: Reference source not found

Потік заготівок

Рисунок 4-Агрегування системи

3 ПОБУДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИ

Критерієм якості даної виробничої системи є одержання максимального прибутку а для цього треба визначити оптимальну кількість верстатів та ємністі накопичувача.

Дану ГВС у нашій роботі представляється за до­по­мо­гою СМО(системи масового обслуговування).

СМО – будь-яка система, призначена для обробки заявок (вимог), що надходять до неїу випадкові моменти часу. Будь-який пристрій,що обслуговує заявки, називається каналом обслуговування або просто каналом.

СМО є нацпростішою, коли її потоки найпростіши.

Найпростіши потоки подій – таки потоки, в яких інтервали часу між цими подіями у потоках мають показний (експанційниц) розподіл з параметром, що дорівнює інтенсивності відповідного потоку.

За кількістю каналів СМО може бути одноканальною і багатоканальною. Також СМО можуть мати черги, а тому вони ще подяляються на СМО з відмовами і СМО з чергою.

При першому наближенні ми вважаємо, що потоки є експенціальними, тому наша система найпростіша СМО з обмеженою чергою.

Дана СМО буде мати такі стани системи (S):

S0 – початковий стан, система не працює.

S1 - працює один верстат.

…..…………………………….

Sn – усі n верстатів працюють.

Sn+1 - усі n верстатів працюють, одна заявка стоїть у черзі.

…..…………………………………………….

Sn+m - усі n верстатів працюють, m заявок стоїть у черзі.

Взагалі дану систему обслуговування можна представити за допомогою графа, який зображено на рисунці 5.

0 1 n n+m

S0 S1 Sn-1 … Sn-1+m

1 2 n-1 n+m-1

Рисунок 5 – Граф багатоканальної СМО з обмеженою чергою (схема погибелі і розмноження)

Для подальшої розробки требо визначитись із задачею вибору.

Задача вибору – це операція, яка пов’язана зі зменшенням кількості альтернатив (зазвичай до 1). Вибір – процес прийняття рйшення. Задача вибору може бути сформульована за допомогою таких мов, як критеріальна, мова бінарних відношень і мова функцій вибору.

Критеріальна мова – найбільш проста та розвинена. Назва її пов’язана з тим припущенням, що кожну окрему альтернативу можна оцінити певним числом (значенням певного критерію).Пороівняння альтернатив зводиться до порівняння відповідних їм числам.

Нехай х – деяка альтернатива із множини Х (хєХ). Вважається, що для усіх х може бути задана функція q(x), яка називається цільовою функцією. Функція q(x) має таку властивість, що якщо альтернатива x1>x21 краща), то q(x1)> q(x2).


4 ПОБУДОВА ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ

Враховуючи те, що в цій ГВС треба отримати максимальний прибуток і знайти оптимальну кількість верстатіві ємність накопичувачів в якості цільовой функції оберемо прибуток.

Прибуток визначається за формулою:

(1),

де V – витрати на обслуговування одного верстата за одиницю часу

D – загальний прибуток.

Загальний прибуток обчислюють за формулою

(2),

де А - середня кількість заявок, які обслуговуються СМО за одиницю часу (абсолютно пропускна спроможність);

dз - прибуток від обробки однієї заготовки на верстаті.

Середня кількість заявок, які обслуговуються СМО за одиницю часу обчислюють за формулою:

(3),

де – інтенсивність потоку заготівок за годину;

Pn+m - ймовірність того, що система знаходиться у стані n+m (n заявок обслуговуються, m– у черзі).

Ймовірність обчислюють за формулою:

(4),

де m – довжина черги,

n – кількість верстатів,

P0 – ймовірність того, що система знаходиться в стані 0 (СМО вільна), обчислюють за формулою :

(5),

де

– коефіцієтн відношення, причому

(6),

де – інтенсивність потоку обслуговування :

(7),

де t – час обробки однієї заготовки на верстаті.

Довжина черги обчислюється за формулою

(8),

де k – кількість накопичувачів;

– стандартна ємність накопичувача.

Витрати на обслуговування одного верстата обчислюємо як

(9),

де – витрати на обслуговування одного верстата

– вистрати на обслуговування одного накопичувача

Підставивши формули (2) – (9) в формулу (1) ми отримали цільову функцію (10), яка зв’язала прибуток з кількістю верстатів та накопичувачів :

(10)


5 ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ

Визначальним критерієм у даній ГВС є прибуток, який вона приносить за одну годину (П). Прибутковість даної системи буде залежати від кількості верстатів (n) та кількості заготівок в обробляємій черзі (k).

Якщо це врахувати, то формула (10) зазнає деяких змін, і ми отримаємо цільову функцію, яка залежить від двох параметрів (n, k):

Запрограмувавши дану цільову функцію (див. Додаток А), ми зможемо отримувати її значення при різних кількостях верстатів та деталей у черзі (див. Додаток Б), тобто оптимізацію даної цільової функції ми виконуємо шляхом перебору цих двох параметрів.

Дані оптимізації наведені у таблиці 1.

n

k

1

2

3

4

5

13

604.52

626.87

628.21

626.84

624.97

14

624.48

625.84

623.99

622.00

620.00

15

622.35

620.99

619.00

617.00

615.00

16

617.87

0.00

0.00

612.00

610.00

Таблиця 1 -Таблиця значень цільової функції

Найефективніше система працює :

n = 13

k = 3

П = 628.21

Висновок

Ми розробили ГВС для підприємства, що було не рентабельним. У даній роботі ми побудували ефективну ГВС. Система приносить найбільший прибуток при кількості верстатів 13 та ємності накопичувача 3 заготівка. Він є додатнім і дорівнює 628.21 грн/годину, що свідчить про прибутковість системи.


Список використаної літератури

  1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учебное пособие для вузов – М.: Высшая школа, 1989.

  2. Соломенцева Ю.М., Технологические основы ГПС – М. :Высшая школа, 2000.

  3. Тимченко А.А., Основи системного аналізу та системного проектування – Київ, „Либідь”, 2003.

  4. Конспект лекцій.


Додаток А

Текст програми:

program cursovoi;

uses crt;

const Lm=100;

T_sr=0.12;

d=7;

V_n=2;

V_v=5;

L=20;

function fact(n:integer):double;

var i:integer;

f:double;

begin

f:=1;

for i:=1 to n do

f:=f*i;

fact:=f;

end;

function summa (n:integer; ro:real):real;

var

i: integer;

s:real;

factr : real;

begin

s:=1;

factr:=1;

for i:=1 to n do

begin

factr:=factr*ro/i;

s:= s+factr;

end;

summa:=s;

end;

var

n,n1,k,max_k,max_n,znach_n,znach_k,i,j:integer;

ro:real;

Scobka,max: real ;

a,b,c,e,f: double;

p: array [1..100,1..100] of real;

begin

Clrscr;

ro:=Lm*T_sr;

n1:=round(ro)+1;

k:=1;

max:=1;

for k:=1 to 5 do

for n:=n1 to 25 do

begin

f:= fact(n);

Scobka:=1/(1+summa(n,ro)+(exp((n+1)*ln(ro)))/(n*f)*(1-exp(L*k*ln(ro/n))/(1-ro/n)));

P[k,n]:=d*Lm*(1-(exp((n+L*k)*ln(ro)))/(exp(L*k*ln(n))*f)*Scobka)-V_v*n-V_n*k;

inc(znach_k);

if P[k,n]>max then

begin

max:=P[k,n];

max_k:=k;

max_n:=n;

znach_k:=1;

end;

if (znach_k=3) then break;

end;

write(' k');

for i:=1 to max_k+3 do

write(i:7);

writeln;

write('n ');

for i:=n1 to 25 do

begin

if i=n1 then write(n1:3,' ')

else write((i):5,' ');

for j:=1 to max_k+3 do

write(p[j,i]:5:2,' ');

writeln;

end;

writeln;

writeln('max znach = ', max:5:2);

writeln('n = ',max_n,' k= ',max_k);

readln;

end.


Додаток Б

Результати роботи:

k 1 2 3 4 5 6

n 13 604.52 626.87 628.21 626.84 624.97 0.00

14 624.48 625.84 623.99 622.00 620.00 0.00

15 622.35 620.99 619.00 617.00 615.00 0.00

16 617.87 0.00 0.00 612.00 610.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 607.00 605.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 602.00 600.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00 597.00 595.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00 592.00 590.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 587.00 585.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 582.00 580.00 0.00

23 0.00 0.00 0.00 577.00 575.00 0.00

24 0.00 0.00 0.00 572.00 570.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 567.00 565.00 0.00

max znach = 628.21

n = 13 k= 3

6.080403.3157з.18.КР

16Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4300
Авторов
на СтудИзбе
634
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее