48324 (Проект удосконалення нерентабельного підприємства)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Проект удосконалення нерентабельного підприємства", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48324"

Текст из документа "48324"

Ізм.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.


АНОТАЦІЯ

В даній роботі проводиться розробка проекту удосконалення нерентабельного підприємства, що спеціалізується на випуску масової продукції. У виробництво впроваджується гнучка виробнича система з метою отримання максимального прибутку.

Дана курсова робота викладена на 22 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунків, на яких зображені різноманітні схеми і одна таблиця, має два додатки, які містять текст виконавчої програми і результати її виконання.

Робота виконана на українській мові.

АННОТАЦИЯ

В данной курсовой работе проводится разработка проекта усовершенствования нерентабельного предприятия, которое специализируется на изготовлении вина. В производство внедряется гибкая производственная система.

Работа выполнена на 22 страницах печатного текста, содержит 5 рисунков, 1 таблицу. Работа имеет 2 приложения, которые содержат текст и результаты выполнения программы.

Работа выполнена на украинском языке.

ABSTRACT

In the given course work is developed the project of flexible industrial system, which introduce with the purpose of reception of the maximal profit from work of some enterprise. The opportunity of introduction of flexible industrial system at the given entry conditions is proved by accounts.

The work is done on 22 pages of the printed text, contains 5 figures, 1 table. The work has 2 appendices, which contain the text and results of performance of the program.

The work is done in the Ukrainian language.

Зміст

АНОТАЦІЯ 2

Вступ 4

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 5

1.1 Опис діяльності 5

1.2 Огляд існуючих рішень 6

1.3 Постановка задачі 8

2 ДЕКОМПОЗИЦІЯ І АГРЕГУВАННЯ ГВС 10

3 ПОБУДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИ 13

4 ПОБУДОВА ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ 15

5 ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ 17

Висновок 18

Список використаної літератури 19

Додаток А 20

Додаток Б 22


Вступ

Ми отримали замовлення на розробку проекту одного з підприємств, що спеціалізується на виробництві товарів масового споживання з автоматизованим виробництвом масової продукції.

Підприємство є нерентабельним, тому що прибутки не компенсують видатки на закупівлю сировини, обслуговування верстатів, заробітну плату та інше. Це сталося через неправильне використання прибутку підприємства. В минулому не була проведена модернізація, продукція не змогла конкурувати з іноземною за якістю і за собівартістю.

У проекті розглядається реалізація підвищення рентабельності підприємства і отримання максимального прибутку від діяльності. Ми маємо розглянути новітні технології, що пов'зані з автоматизацією виробництва, з використанням обчислювальної техніки та програмного забезпечення, що допоможе скоротити використання людської праці і цим зменшити витрати на заробітню платню. Новітні технології допоможуть підняти якість продукції і вона зможе конкурувати з іноземною. Модернізація зможе дозволити зменшити собівартість продукції, що привабить покупців і збільшить прибутки підприємства. Необхідно остаткувати складські приміщення для сировини і готової продукції, забезпечити підприємство високоякісною і недорогою продукцією. Все це складає базу, для утворення гнучких виробничих комплексів.


1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Опис діяльності

У цій роботі ми маємо розглянути підприємство, що спеціалізується на випуску продукції масового споживання.

Проблемою підприємства, яке ми розглядаємо, є його нерентабельність в умовах ринкової економіки, тому нам потрібно визначити ряд питань, що й призвели до нерентабельності.

Схема виробництва на підприємстві наведена на рисунку 1.

Error: Reference source not found

Рисунок 1 – схема виробництва на підприємстві

Розглядаючи діяльність ми бачимо, що проблеми починаються з сировини, тому що зберігати сировину дорого, вона не завжди буває якісною і дорого коштує. До того ж постачальники сировини знаходяться не близько, через це додатково витрачаються кошти на транспорт.

По-друге, обладнання застаріле, часто виходить з ладу і потребує застосування великої кількості людської праці. Тому потрібна модернізація підприємства. Модернізація, а саме заміна старого обладнання новим, допоможе вирішити більшість проблем. Зараз новітні технології можуть запропонувати нам нові верстати та системи обслуговування цих верстатів. Завдяки сучасним розробкам нових приладів, що ми маємо на цей час, ми можемо оптимізувати виробництво за допомогою автоматизації та використання обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Ще одним плюсом модернізації стане вирішення проблеми якості. Сучасна технологія виробництва дозволить підвищити якість до світових стандартів. Також можна використовувати нову сировину та інші матеріали, що забезпечують виробництво.

Зберігання готової продукції є найдорожчим, тому що склад дорого коштує, часто переповнюється. Продаж продукту підприємства залежить часу: у будні дні він продається набагато гірше, ніж у свята, тому залежується на складі, а термін придатності до вживання обмежений, що призводить до втрат.

Характеристики підприємства, що ми вивчаємо, є наступними:

1) інтенсивність потоку заготівок за годину (λ=130 заг /год);

2)середній час обробки однієї заготівки на верстаті (tср=0,13 год);

3 )прибуток від обробки однієї заготовки (d=8 грн) ;

4) витрати на обслуговування одного верстата за годину (Vв=6 грн/год);

5) витрати на обслуговування одного накопичувача за годину (Vн=3 грн/год);

6) стандартна ємність накопичувача (L=20).

Це нам потрібно, щоб з’ясувати кількість верстатів і накопичувачів, які необхідні для оптимальної роботи модернізованого підприємства, причому випадок виходу каналу із ладу розглядати не будемо. Система є найпростішою багатоканальною з обмеженою чергою.

1.2 Огляд існуючих рішень

Найголовніша ціль нашого підприємства - отримання найбільшого прибутку, забезпечення найкращої роботи ГВС, тобто забезпечення ринку збуту для продукції підприємства та отримання найбільшого прибутку через впровадження новітніх технологій та вивчення нових галузей знань. Для цього ми повинні, по-перше, провести модернізацію підприємства. Для проведення модернізації потрібно залучити інвесторів, це дуже прибуткова сфера бізнесу, особливо під час свят, коли продаж вина максимальний. Але потрібно раціонально використовувати грошові надходження і прибутки.

Також ми можемо відправити робітників у відпуску, щоб не платити за використання електроенергію та інші послуги. Є потреба розширити склад і удосконалити зберігання продукції, щоб якомога довше воно зберігалося для подальшого продажу.

Ми повинні звернутися до різних галузей знань, що вивчають цю проблему або торкалися її у дослідах. Ми можемо використовувати нове програмне забезпечення, розроблене саме для підприємств , що займаються випуском цієї продукції, повинні використовувати математичні формули і розрахунки.

Наше підприємство є складною системою, що включає декілька простих підсистем, тому ми можемо використовувати системний аналіз. Будь-який об’єкт у системному аналізі розглядається не як єдине ціле, а як система взаємозалежних елементів, їхніх властивостей і якостей.

Виробнича система повинна добре адаптуватися до нових умов для того, щоб параметри функціонування виробничого процесу були постійно на потрібному рівні. Цю властивість називають гнучкістю.

Гнучка виробнича автоматизована система (ГВС) - це виробнича система зі складною структурою, що у свою чергу має складну функцію і взаємозв'язки між підсистемами. Робота усіх компонентів такої системи координується як єдине ціле системою керування, що забезпечує швидку зміну програми функціонування технічних способів системи, при зміні об'єкту виробництва.

ГВС складається із таких підсистем: технологічної, транспортної, забезпечення інструменту, контролю якості, складської та управління.

Під технологічною підсистемою розуміють сукупність взаємопов’язаних технічних машин (верстатів, автоматів), які здійснюють формоутворення деталі в автоматичному режимі (верстати).

Транспортна підсистема складається з транспортних і накопичуваних пристроїв, які виконують проміжне зберігання й доставку заготівок, деталей до головної технологічної системи, або до складу. Також вона виконує орієнтацію і установку заготівок в необхідний момент часу на робочій позиції, знімання оброблених заготівок (деталей) та їх наступне транспортування в накопичувач.

Складська підсистема забезпечує постачання для технологічної системи заготівок, деталей та їх зберігання. Складування включає в себе прийом вантажів, їх розміщення, зберігання, накопичування й видачу.

Підсистема інструментального забезпечення відповідає за оперативну підготовку та зберігання виробничого інструменту, а також за його контроль й доставку до головного технологічного обладнання.

Підсистема контролю збезпечує зберігання інформації про виготовлені вироби, налагодження вимірювальних пристроїі, своєчасне виявлення браку, операційний або приймальний контроль якості, видача результатів.

Підсистема управління виготовляє оптимальне управління технологічною системою, організацію виробничого процесу, управління підсистемами, інформаційними потоками. Вона також розроблює оперативні завдання для верстатів і систем обслуговування, надає контроль виконання виробничого процесу і впливає на нього в разі відхилення від запланованого ходу виробництва, підготовлює технологічну й планову документацію. Система управління складається з управляючого обчислювального комплексу з відповідним програмним забезпеченням.

Розбивши підприємство на підсистеми, ми можемо більш досконально вивчити проблему і знайти найкраще рішення.

1.3 Постановка задачі

Головна задача нашого підприємства – отримання найбільшого прибутку. Для цього ми маємо виявити оптимальний режим роботи ГВС . Дана ціль обумовлює побудову ефективного виробництва, орієнтованого на випуск продукції з попитом, що забезпечує максимальний економічний інтерес, тобто виробництво, яке дає прибуток бажано максимально можливий при даному технічному стані виробничих потужностей. За допомогою системного аналізу розв’яжемо поставлену задачу, тому що підприємство – складна система, вивчення якої повністю не приведе до бажаного результату. Необхідно знайти кількість верстатів і ємкість накопичувачів даної виробничої системи з наступними початковими умовами. Ми маємо залучити інвесторів і провести модернізацію підприємства, також знайти постачальників, які розташовані ближче, що допоможе заощадити кошти. Також потрібно звернутися до провідних наук, що допоможуть досягнути головної цілі – найбільшого прибутку, а саме до математики і провідних фірм, що надають програмне забезпечення.

Дерево цілей нашого підприємства наведено на рисунку 2.

Error: Reference source not found

Рисунок 2 - дерево цілей


2 ДЕКОМПОЗИЦІЯ І АГРЕГУВАННЯ ГВС

Для того, щоб дослідити, спроектувати або побудувати систему необхідно її описати. Зазвичай системи описуються за допомогою декомпозиції і агрегації.

Декомпозиція – операція ділення цілого на частки зі зберіганням признаку підлеглості. Основою будь-якої декомпозиції є модель системи.

Модель системи – це деяка інша система, яка зберігає істотні якості оригіналу та припускає дослідження фізичним і математичними методами.

Процедура декомпозиції складається з блоків :

  1. Блок визначення обєкту аналізу.

  2. Блок визначення цілевої системи.

  3. Блок вибору формальної моделі або фреймів.

  4. Блок визначення моделі основ.

  5. Блок операції декомпозиції.

  6. Блок вибору фрагменту (елемента).

  7. Блок перевірки фрагмента на елементарність.

  8. Блок перевірки чи всі основи та фрейми розглянуті.

Технологічна система на даному підприємстві являє собою паралельну конвеєрну систему, тобто деякий транспортний конвеєр паралельно обслуговує визначену кількість верстатів. Структуру цієї системи можна показати за допомогою схеми на рисункі 3. Але ця структурна схема буде загальної, оскільки ми не знаємо кількісного складу даної технологічної системи. Отже, визначивши кількість елементів, що складають технологічну систему, ми зможемо побудувати схему взаємодії і саму систему в цілому.

Агрегування – операція, яка є протилежною декомпозиції – операція поєднання часток в агрегат. Іншими словами це операція перетворення багатовимірної моделі у модель меншої розмірності. При агрегуванні проявляється властивість внутрішньоі цілісності системи.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4125
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее