48232 (Программа для перегляду текстових файлів різного розміру)

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Программа для перегляду текстових файлів різного розміру", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "48232"

Текст из документа "48232"

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Курсова робота

з дисципліни «Програмування на мові ASM-86» на тему:

"Программа для перегляду текстових файлів різного розміру"

Зміст

Вступ

1. Призначення та область застосування програми

2. Огляд існуючих програм

3. Опис і обґрунтування проектних рішень системи

4. Інструкція користувача

5. Основні висновки

Список літератури

Текст програми

Вступ

Інформація – цінна річ, тому для її збереження в сучасному суспільстві використовують все частіше персональний комп‘ютер. При перегляді текстових файлів виникає потреба в зручних в користуванні та розумінні програм переглядачів текстових файлів. Переді мною була поставлена задача розробити таку програму з мінімальним набором елементарних функцій для роботи з текстом.

1. Призначення та область застосування програми

Дана програма призначена для перегляду текстових файлів різного розміру. Програма може бути використана будь яким користувачем ЕОМ для перегляду потрібної інформації.

2. Огляд існуючих програм

Зараз існує безліч програм для перегляду текстових файлів. Аналогом даної є такі програми як wiev, wpwiev та інші.

3. Опис і обґрунтування проектних рішень системи

Дана програма написана на мові асемблера з використанням переривань для роботи з файлами та текстом. Вона працює на будь якій машині де є DOS або WINDOWS. При написанні програми для реалізації прокрутки екрану вверх та вниз використовується читання тексту порціями. В програмі реалізовані такі можливості як прокрутка вверх та вниз по рядкові та сторінку цілком, коротка допомога, пошук слова та інші потрібні речі. Так як програма використовує пряме читання файлів на диску то при використанні WINDOWS NT треба бути уважним при перегляді файлів і мати дозвіл но перегляд.

4. Інструкція користувача


Для запуску програми потрібно набрати в командному рядку ім‘я запускного файлу та замість параметра ім‘я файлу для перегляду. Але якщо програма запущена без параметра то вона запросить ввести ім‘я. Після чого появиться екран з відкритим файлом. В низу екрану постійно видно підказку. Для виклику допомоги досить нотиснути клавішу? або F1 або Alt-H. Щоб вийти з програми потрібно натиснути Alt – Q.Висновки

При постійній роботі з комп‘ютером досить часто потрібно переглянути файл. Тому дана програма є незамінимою в роботі. Вона є простою в користуванні та розумінні. Працює майже на всіх машинах без особливої потреби в ресурсах.

Список літератури

1. Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS. – М.: Радио и связь, Энтроп, 1995. – 382 с.

2. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT, и AT: Пер. с англ. – Финансы и статистика, 1992. – 544 с.

3. Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си. Управление ресурсами: Справочное пособие. – Минск: Выш.шк., 1992. – 432 с.

4. Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си. Системное программирование. – Минск: Выш.шк., 1993. – 301 с.

5. Электронный справочник! Драйвер Help фирмы Flambeaux Software версия 1.2. Адаптировал С.М. Абель.

6. The Norton Guides, Copyright © 1987 by Peter Norton Computing – Assembly language, Прерывания.

Текст програми

Bios Segment At 40h

Db 16 Dup (?)

Flag Dw?

Db 56 Dup (?)

Cols Dw?

Db 23 Dup (?)

A6845 Dw?

Bios Ends

Cseg Segment Para Public 'CODE'

Assume CS: Cseg, DS: Cseg, ES: Nothing

Org 100h

List Proc Near

Jmp Start

; Необходимые данные и рабачие области

Special Db 1eh; Байты

Normal Db 02h;

Foregrd Db 07h;

Blink Equ 0Fh; атрибутов

CR Equ 0Dh

LF Equ 0Ah

EOF Equ 1Ah

Eor Equ 1

Nodata Equ 2

Crt_Col Dw 0

Crt_Buf Dw 0

Crt_Prt Dw 0

Index Dw 0

Reclen Dw 0

Row Db 2

Col Db 1

Attr Db 02h

Blknum Db 0

Scroll Dw 0

First Dw 0

Current Dw 0

Last Dw 0

Recaddr Dw 0

Handle Dw 0

Psize Dw 16

Blksize Dw 0

Switch1 Db 0

Switch2 Db 0

Numlf Db 1

Numcr Db 0

char_msk db 0ffh

min_disp db 0

TextMax Db 32

TextLen Db 0

TextBuf Db 32 Dup (0)

Prompt Db 'Command:'

Spaces Db 32 Dup (32)

Db 'Keys: PgUp PgDn Arrows ESC=exit?=Help '

Pr_Len Equ This Byte – Prompt

TextMsg Db '*** Текст не найден ***'

EofMsg Db ' *** Конец файла ***'

EofLen Equ This Byte – EofMsg

Work Db 'LIST '

Keyin Db 64

Keyout Db 0

Filenm Db 76 Dup (0)

Askfile Db 13,10,'Введите имя файла: $'

Openmsg Db ' Open failed, return code='

Opencod Dw '00'

Db '$'

Code2 Db 'File not found $'

Code3 Db 'Path not found $'

Code4 Db 'Too many files $'

Code5 Db 'Access denied $'

Org offset Work+256

Workx Equ $-Work

What1 Db 13,32,27,81; Cr, Sp, Esc, Q

Db 68,85,63,72 ; D, U,?, H

Db 47,82,76,84 ;/, R, L, T

Db 80,65,78,88 ; P, A, N, X

Db 66 ; B

Num1 Equ $-What1

What2 Db 77,75,73,81 ;->,<-, PgUp, PgDn

Db 71,72,61,80 ; HOME,^, F3, v

Db 59,68,79,119 ; F1, F10, END,^HOME

Db 115,132,118 ;^<-,^PgUp,^PgDn

db 46,31

Num2 Db $-What2

Where1 Dw Offset NxtPage, Offset NxtPage, Offset Close, Offset Close

Dw Offset NxtPage, Offset Back, Offset Got_H, Offset Got_H

Dw Offset Got_S, Offset Right, Offset Left, Offset Top

Dw Offset Up1, Offset Got_Rs, Offset Down1, Offset Close

Dw Offset Bottom

Where2 Dw Offset Right, Offset Left, Offset Back, Offset NxtPage

Dw Offset Top, Offset Up1, Offset Got_Rs, Offset Down1

Dw Offset Got_H, Offset Close, Offset Bottom, Offset Home

Dw Offset Scroll0, Offset Top, Offset Bottom

dw offset ctrl, offset strip

HelpMsg Db CR, 9,'Просмотрщик файлов V 1.0 '

Db CR, LF

Db CR, LF, 9,'Commands and keys:'

Db CR, LF

Db CR, LF, 9,' – or Space ', 9,9,'continue to next page'

Db CR, LF, 9,'ESC, Q, X or F10', 9,' terminate'

Db CR, LF, 9,'HOME, T or Ctl PgUp', 9,' restart from Top of file'

Db CR, LF, 9,'END, B or Ctl PgDn', 9,' skip to Bottom of file'

Db CR, LF, 9,'Ctl Home ', 9,9,' restart from top of block'

Db CR, LF, 9,'PgDn or D ', 9,9,' scroll Down one page'

Db CR, LF, 9,'PgUp or U ', 9,9,' scroll Up one page'

Db CR, LF, 9,'H,? or F1 ', 9,9,' list Help for keys'

Db CR, LF, 9,' – or L ', 9,9,'scroll Left 20 columns'

Db CR, LF, 9,'- or R ', 9,9,'scroll Right 20 columns'

Db CR, LF, 9,'Ctl – ', 9,9,'reset scroll to column 1'

Db CR, LF, 9,' or P ', 9,9,'Previous, up one line'

Db CR, LF, 9,' or N ', 9,9,'Next, down one line'

Db CR, LF, 9,'/text ', 9,9,' find text'

Db CR, LF, 9,'A or F3 ', 9,9,' find text Again'

db CR, LF, 9, «ALT S», 9,9,» do/don't Strip parity bit»

db «(toggle)»

db CR, LF, 9, «ALT C», 9,9,» do/don't display Control»

db «chars»

db «(toggle)»

Db '$'

Start: Mov BX, PgmSize

Mov AH, 4Ah; Модифицируем память

Int 21h;

Call GetParm

Openit: Call Open

Jz Init

Ret

Close: Mov BX, Handle

Mov AH, 3Eh; Закрываем файл

Int 21h

Mov AX, 0600h; Очищаем экран

Sub BL, BL

Mov BH, Foregrd

Sub CX, CX

Mov DX, 184Fh

Int 10h

Ret; Возвращаемся в DOS

; Выделяем память для буфера файла

Init: Mov BX, 1000h

GetMem: Mov AH, 48h

Int 21h

Jc GetMem

Mov RecAddr, AX

Mov AX, BX

Sub AX, 32

Mul Psize

Mov Blksize, AX

Call InitCrt

Call Set1

Call Set25

Read1: Call ReadBlk; Загружаем следующий блок

Mov BL, Normal

Mov Attr, BL

Jnz Read2

Jmp AtEnd

Read2: Dec Row

Cmp Numlf, 0

Je GetNext

Inc Row

Mov Col, 1

GetNext:

Mov AX, Index; Есть запись в буфере?

Cmp AX, Last

Jb GotNext

Jmp AtEnd

GotNext:

Call ListOne; Выводим следующую запись

Mov CX, Reclen

Add Col, CL

Mov DH, Row

Cmp DH, 25

Jne TestEor

Cmp NumLF, 0

Jne KeyRead

TEstEor: Jmp Read2; Конец записей?

KeyRead: Mov AH, 0; Ждем нажатия клавиши

Int 16h

Mov SI, Offset Spaces; Очищаем строку 25

Call Msg25

; Обработка нажатой клавиши

Cmp AL, 27; ESC выход

Jne Chk00

Jmp Close

Chk00: Cmp AL, 0; Управляющий символ?

Jne Chk_97; нет, буква

Xchg AL, AH; да, считываем расширенный код

Mov DI, Offset What2

Mov BP, Offset Where2

Mov CL, Num2

Jmp Short Control

Chk_97: Cmp AL, 97; Нижний регистр?

Jl Upper

Sub AL, 32; да, преобразуем в верхний

Upper: Mov DI, Offset What1

Mov BP, Offset Where1

Mov CL, Num1

Control: Mov SI, DI; Ищем букву/код

Mov CH, 0; в таблице

Push DS

Pop ES

Repnz Scasb

Jne KeyRead

Dec DI

Sub DI, SI

Shl DI, 1

Mov BX, Word Ptr DS: [DI] [BP]

Jmp BX; Переходим на обработку нажатой

; клавиши

Right: Cmp Scroll, 220; key right

Jb Got77

Jmp KeyRead

Got77: Add Scroll, 20

Jmp BackUp

Scroll0: Mov Scroll, 0; key ctrl-left

Jmp BackUp

Left: Cmp Scroll, 0; key left

Jne Got75

Jmp KeyRead

Got75: Sub Scroll, 20

Jmp BackUp

Got_Rs: Call ReScan; F3

Jmp NxtPage

Got_H: Call Help; key F1

Call Back1

Jmp KeyRead

strip: xor char_msk, 080h; выводить / игнор русские символы

call Back1

jmp NxtPage

ctrl: xor min_disp, 020h; выводить / игнор символы 0–31

call Back1

jmp NxtPage

Got_S: Call Scan; Поиск текста

Jmp NxtPage

NxtPage:; key (nextpage)

Mov AX, Index

Cmp AX, Last; end of file?

Jae BWait

Mov Current, AX

Mov DH, 2

Mov Row, DH

Call Clear

Jmp TestEor

Up1: Cmp First, 0; Уже в начале?

Jne Up12; нет, scroll up one line

Bwait: Jmp AtEnd; да, пропускаем

Up12: Call Scroll_Up

Mov AX, Index

Mov Current, AX

Mov AX, First

Mov Index, AX

Call UpOne

Mov Row, 2

Mov Col, 1

Call ListOne

Mov AX, Current

Mov Index, AX

Call UpOne

Jmp KeyRead

Home: Mov Index, 0

Jmp NxtPage

AtEnd: Mov SI, Offset EofMsg; Выводим сообщение 'End-of-file'

Call Msg25

Jmp KeyRead

Bottom: Mov AX, Last; Позиция на последнюю запись

Mov Index, AX

Jmp BackUp

Top: Sub CX, CX; В самое начало файла

Mov AL, 0

Sub DX, DX

Mov AH, 42h

Mov BX, Handle

Int 21h

Call Clear

Mov Row, 2

Mov Col, 1

Mov First, 0

Mov Blknum, 0

Jmp Read1

Back: Call Back1

BackUp: Call Back1

Jmp Nxtpage

Down1: Mov AX, Index; scroll down one line

Cmp AX, Last; Конец файла?

Jb Down2

Jmp AtEnd

Down2: Mov Current, AX

Mov AX, First

Mov Index, AX

Call GetRec

Mov AX, Index

Down3: Call Scroll_Dn

Mov AX, Index

Mov First, AX

Mov AX, Current

Mov Index, AX

Mov Row, 24

Mov Col, 1

Jmp GetNext

; Scroll Up one page

Back1 Proc Near

Mov CX, 23

Back0: Call UpOne

Loop Back0

Mov Col, 1

Ret

Back1 Endp

; Scroll up one line

UpOne Proc Near

Push CX

Mov CX, 2

Cmp Index, 0; Уже на верху?

Je Up1d; да, не изменяем

Up1a: Mov ES, Recaddr

Up1b: Mov DI, Index

Cmp ES: Byte Ptr[DI], LF

Je Up1c

Dec Index

Jnz Up1b

Up1e: Mov Index, 0

Jmp Up1d

Up1c: Dec Index

Jz Up1d

Loop Up1b

Inc Index

Up1d: Pop CX

Ret

UpOne Endp

; Помещает записи в буфер экрана

Assume CS: Cseg, DS: Cseg, ES: Nothing

Show Proc Near

Push AX

Push BX

Push CX

Push DX

Push DI

Push ES

Push SI

Sub AX, AX

Mov AL, DH

Sub DH, DH

Mov DI, DX

Dec DI

Dec AX

Cmp CX, 0

Jng Dsp9

Cmp CX, 80

Jbe Dsp1

Mov CX, 80

Dsp1: Mul Crt_Col

Add DI, AX

Shl DI, 1

Mov DX, Crt_Prt

Mov ES, Crt_Buf

Mov BH, Attr

Dsp2: Lodsb

dsp2a: Cmp AL, min_disp

Jae Dsp3

Jmp Dsp4

Dsp3: Mov BL, AL

Call Displa

Dsp4: Loop Dsp2

Dsp9: Pop SI

Pop ES

Pop DI

Pop DX

Pop CX

Pop BX

Pop AX

Ret

Displa: In AL, DX

Test AL, 1

Jnz Displa

Cli

Disphi: In AL, DX

Test AL, 1

Jz Disphi

Mov AX, BX

Stosw

Sti

Ret

Show Endp

; Показывает следующую запись

ListOne Proc Near

Cmp Row, 2

Jne List1

Mov AX, Index

Mov First, AX

List1: Call GetRec

Mov CX, Reclen

Sub CL, Numlf

Sub CL, Numcr

Mov Reclen, CX

Or CX, CX

Jz List9

Mov SI, Offset Work

Cmp Row, 2

Jae List2

Mov Row, 2

List2: Mov DH, Row

Mov DL, Col

Add SI, Scroll

Sub CX, Scroll

Call Show

List9: Inc Row

Mov BL, Normal

Mov Attr, BL

Ret

ListOne Endp

; GetRec – извлекает следующую запись

GetRec Proc Near

Push ES

Push CX

Push SI

Push DI

GetR: Test Switch1, Eor

Jz GetR0

Mov AX, Last

Mov Index, AX

Call ReadBlk

Jnz GetR0

Jmp GetRd

GetR0: Sub DI, DI

Mov Word Ptr NumLF, DI

And Switch2,0FFh-Nodata

Mov ES, RecAddr

GetR2: Mov SI, Index

Mov AL, ES: [SI]

Cmp AL, Eof

Jne GetR3

Mov Reclen, DI

Or Switch1, Eor

Jmp GetR

GetR3: And AL, char_msk

Cmp AL, 09h

Jne GetR4

Mov CX, DI

Add CX, 8

And CX, 0FFF8h

Sub CX, DI

GetR3b: Mov Work[DI], ' '

Inc DI

Loop GetR3b

Inc Index

Jmp GetR2

GetR4:

Mov Work[DI], AL

Inc DI

Inc Index

Cmp AL, Cr

Jne GetR5

Inc NumCR

cmp ES:byte ptr [SI+1], LF

je GetR6

mov byte ptr work [di-1], LF

dec NumCR

Inc NumLF

Jmp GetR8

GetR5: Cmp AL, ' '

Je GetR7

Cmp AL, Lf

Jne GetR6

Inc NumLF

Jmp GetR8

GetR6: Or Switch2, Nodata

GetR7: Cmp DI, 255

Je GetR8

Jmp GetR2

GetR8: Mov Reclen, DI

Cmp Work, 0Fh

Jne GetR9

Jmp GetR0

GetR9: Test Switch2, Nodata

Jnz GetRd

Jmp GetR0

GetRd: Pop DI

Pop SI

Pop CX

Pop ES

Ret

GetRec Endp

; Читает блок из файла

ReadBlk Proc Near

Mov Switch1,0

Mov BX, Handle

Mov CX, Blksize

Push DS

Mov DS, RecAddr

Sub DX, DX

Mov AH, 3Fh

Int 21H

Pop DS

Or AX, AX

Jz ReadB2

Mov Last, AX

Mov Index, 0

Mov First, 0

Mov Current, 0

Inc Blknum

Mov DI, Last

Mov ES, RecAddr

Mov Byte Ptr ES: [DI], 1Ah

ReadB2: Ret

Readblk Endp

; Ввод текста после '/'

ReScan Proc

Push DI

Push SI

Push DS

Pop ES

Jmp Scan1

Scan: Push DI

Push SI

Push DS

Pop ES

Mov TextMax, 32

Mov DX, Offset TextMax

Mov AH, 0Ah

Int 21h

Scan1: Sub CX, CX

Or CL, TextLen

Jz NoMatch

Mov AX, First

Mov Index, AX

Call GetRec

Scan3: Call GetRec

Test Switch1, Eor

Jnz NoMatch

Mov AX, Index

Cmp AX, Last

Jae NoMatch

Mov CX, RecLen

Sub CL, TextLen

Jle Scan3

Mov AL, TextBuf

Mov DI, Offset Work

Repnz Scasb

Jne Scan3

Cmp TextLen, 1

Je Match

Sub CH, CH

Mov CL, TextLen

Dec CL

Mov SI, Offset TextBuf+1

Repe Cmpsb

Jne Scan3

Or CX, CX

Jnz Scan3

Match: Call Set25

Mov Attr, Blink

Call UpOne

Jmp Scaned

NoMatch: Mov AX, First

Mov Index, AX

Call Set25

Mov SI, Offset TextMsg

Add Special, 128

Call Msg25

Sub Special, 128

Mov Switch1,0

Mov Col, 1

Scaned: Pop SI

Pop DI

Ret

ReScan Endp

; Очищает экран

Clear Proc Near

Push AX

Push BX

Push CX

Push DX

Mov AX, 0600h

Mov BH, Foregrd

Jmp Scroller

Scroll_Dn:

Push AX

Push BX

Push CX

Push DX

Mov AX, 0601h

Mov BH, Foregrd

Jmp Scroller

Scroll_Up:

Push AX

Push BX

Push CX

Push DX

Mov AX, 0701h

Mov BH, Foregrd

Scroller:

Mov CX, 0100h

Mov DX, 174Fh

Int 10h

Pop DX

Pop CX

Pop BX

Pop AX

Ret

Clear Endp

; Выводит строку 0

Set1 Proc Near

Mov AX, 0600h

Sub BL, BL

Mov BH, Foregrd

Sub CX, CX

Mov DX, 184Fh

Int 10h

Mov Word Ptr Work+5,0000h

Mov DH, 1

Mov DL, DH

Mov SI, Offset Work

Mov CX, 80

Mov BL, Special

Mov Attr, BL

Call Show

Ret

Set1 Endp

; Выводит строку 25

Set25 Proc Near

Push DI

Push SI

Mov DH, 25

Mov DL, 1

Mov CX, Pr_Len

Mov BL, Special

Mov Attr, BL

Mov SI, Offset Prompt

Call Show

Mov AH, 2

Mov DX, 1808h

Mov BX, 0

Int 10H

Pop SI

Pop DI

Ret

Set25 Endp

; Выводит сообщение в строке 25

Msg25 Proc Near; SI – указатель на текст

Mov DH, 25

Mov DL, 10

Mov CX, EofLen

Mov BL, Special

Mov Attr, BL

Call Show

Mov BL, Normal

Mov Attr, BL

Ret

Msg25 Endp

; Инициализация необходимых данных

InitCrt Proc Near

Push ES

Mov AX, Bios

Mov ES, AX

Mov CX, ES: Cols; Количество столбцов

Mov Crt_Col, CX

Mov DX, ES:A6845; Порт состояния

Add DX, 6

Mov Crt_Prt, DX

Mov Crt_Buf, 0B800h; Адрес видео буфера (color)

Mov BX, ES: Flag

And BX, 30h

Cmp BX, 30h

Jne CrtSet

Mov Crt_Buf, 0B000h; Адрес видео буфера (mono)

CrtSet: Pop ES

Ret

InitCrt Endp

; HELP – Выводит управляющие клавиши

Help Proc Near

Call Clear

Mov DX, 0200h

Mov AH, 2

Sub BH, BH

Mov BL, Foregrd

Int 10h

Mov DX, Offset HelpMsg

Mov AH, 9

Int 21h

Mov AH, 2

Mov DX, 1808h

Sub BX, BX

Int 10H

Ret

Help Endp

; Извлекает имя файла с командной строки или из введенной

GetParm Proc Near

Xor AX, AX

Xor CX, CX

Mov AL, Byte Ptr DS: [80h]

Or CX, AX

Jz GetFile

Mov DI, Offset Filenm

Mov SI, 81h

Blanks: Lodsb

Cmp AL, ' '

Je Skipit

Stosb

Skipit: Loop Blanks

Ret

GetFile:

Mov DX, Offset AskFile

Mov AH, 9

Int 21H

Mov AH, 0AH

Mov DX, Offset Keyin

Int 21h

Sub BL, BL

Or BL, Keyout

Jz GetFile

Mov Filenm[BX], 0

Ret

GetParm Endp

; Открывает файл

Open Proc Near

Mov OpenCod, 0

Mov DX, Offset Filenm

Mov AL, 0

Mov AH, 3DH

Int 21H

Mov Handle, AX

Jnc Opened

Mov OpenCod, AX

Cmp AL, 2

Jl Error

Cmp AL, 5

Ja Error

Sub BX, BX

Mov BL, AL

Mov CL, 4

Shl BX, CL

Lea DX, Code2–32 [BX]

Jmp Error2

Error: Aam

Xchg AL, AH

Or OpenCod, AX

Mov DX, Offset OpenMsg

Error2: Mov AH, 9

Int 21H

Opened: Cmp OpenCod, 0

Ret

Open Endp

List Endp

PgmSize Equ ($-Cseg+16)/16; Размер программы в параграфах

Cseg Ends

End List

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4123
Авторов
на СтудИзбе
667
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее