19338 (Стан та напрями реалізації продукції (робіт, послуг) (на прикладі ТОВ "Рассвет"))

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Стан та напрями реалізації продукції (робіт, послуг) (на прикладі ТОВ "Рассвет")", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "19338"

Текст из документа "19338"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ СНАУ

КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ

СТАН ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "РАССВЕТ")

2009рік

Зміст

Вступ

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства та організація бухгалтерського обліку на підприємстві

 2. Організація обліку реалізація продукції (робіт, послуг)

  1. Економічний зміст та завдання обліку реалізації

  2. Документальне оформлення та канали реалізації продукції (робіт, послуг)

  3. Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції (робіт, послуг)

 3. Напрями удосконалення обліку реалізації продукції (робіт, послуг)

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Тема "Стан та напрями удосконалення реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) " є дуже актуальною в бухгалтерському обліку, цій темі присвячена дана курсова робота на прикладі "Глухівської фабрики по переробці вторинної сировини".

Реалізованою вважається продукція , за яку продавець одержав кошти (або відповідну суму вартості).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Дохід". Його норми стосуються підприємств, організацій та інших осіб незалежно від форм власності.

Процес реалізації продукції, товарів, робіт і послуг відображують на кількох балансових рахунках: 90" Собівартість реалізації", 93" Витрати на збут", 70" Доходи від реалізації".

Облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) охоплює широке коло операцій пов’язаних з готівковими коштами, розрахунками, оподаткуванням тощо. Тому цей аспект облікової роботи вимагає чіткого дотримання чинних нормативних актів та оформлення відповідних документів.

Первинними документами з обліку реалізації продукції (робіт, послуг) є рахунки-фактури, розрахунки (довідки) бухгалтерії, журнал-ордер № 11 та Звіт про фінансові результати, дорожній лист і товарно-транспортна накладна, довідки , що свідчать про кількість і якість товару, сертифікати, свідоцтва, паспорта тощо.

Первині документи – це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Основні завдання бухгалтерського обліку реалізації зводяться до нижче наведеного

 • відображення ступеню виконання державного контракту і держзамовлення на реалізацію продукції;

 • своєчасне документальне оформлення кожної партії реалізованої продукції;

 • контроль за своєчасним надходженням плати за реалізовану продукцію;

 • визначення фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг).

Метою написання курсової роботи є: стан та напрямки реалізації продукції та їх удосконалення на прикладі ТОВ "Рассвет" Глухівського району Сумської області.

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства та реалізація бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ "Рассвет"

Однією з особливостей сільськогосподарського виробництва є його якісний зв’язок з біологічними процесами, а отже залежить від грунтово-кліматичних умов, місця розташування та інших природних факторів. Тому аналіз господарської діяльності сільгосппідприємств потрібно починати саме з цих питань.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рассвет" створено на базі колгоспного підприємства (зареєстроване в Глухівській райдержадміністрації 6.03.1999 р. №21) і діє як ТОВ "Рассвет" від 21 січня 2000 р. в с. Полошки Глухівського району Сумської області по вулиці Енгельса, 19.

Це Поліська зона з помірними кліматичними умовами.

Головне завдання ТОВ "Рассвет" виробництво, переробка та реалізація продукції, а також інші види діяльності. Діє підприємство на основі Статуту, засновниками підприємства є Смичок Петро Миколайович, Зенченко Микола Михайлович, Лук’яненко Тетяна Іванівна та інші.

Для забезпечення господарської діяльності товариство створює статутний фонд в розмірі сім тисяч чотириста гривень (7400 грн.). Також на підприємстві за рахунок щорічних відрахувань створюється резервний фонд, але не менше 5% від чистого прибутку.

Вищим органом влади є збори працівників ТОВ "Рассвет" або призначених ними представників. Збори учасників скликаються з працівників ТОВ "Рассвет" або призначених ними представників. Збори учасників скликаються не рідше 4-х разів на рік. Одноосібним органом виконавчої влади є директор.

Відстань товариства від центральної садиби до обласного центра м. Суми – 140 км, до найближчої залізничної станції Воронізька – 30 км, до найближчої річки Есмань – 20 км.

Відстань до найближчого пункту реалізації продукції – до Глухівського хлібокомбінату – 11 км, до Глухівського м’ясокомбінату – 11 км, до Глухівського сир заводу – 11 км, до Глухівського комбікормового заводу – 12 км.

Власність на засоби виробництва колективна, а починаючи з 2000 р. – приватна.

Організаційна структура управління двохступінчаста.

В господарстві "Рассвет" застосовують меморіально-ордерну форму обліку, вона відрізняється простотою побудови облікових регістрів, дає можливість рівномірно роз приділити весь облік облікових робіт між працівниками бухгалтерії.

Найбільш раціональними для ефективного ведення господарства є оптимальні розміри господарства.

Рівень спеціалізації сільгосппідприємства одна з основних умов підвищення ефективності роботи підприємства.

ЇЇ найбільш точно визначають по структурі товарної продукції, як правило. Такий аналіз роблять за останні 3-5 років і по тих видах продукції. Де найбільш питома вага буде визначатися спеціалізація.

Про об’єм та структуру товарної продукції свідчать дані таблиці 1.


Таблиця 1. Об’єм та структура товарної продукції ТОВ "Рассвет

Назва галузей та видів продукції

2002 р.

2003 р.

2004 р.

В середньому за 2002-2004 рр.

Виручка тис.грн..

Питома вага, %

Виручка тис. грн..

Питома вага, %

Виручка тис. грн..

Питома вага, %

Виручка тис. грн..

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зернові і зернобобові всього:

900

21.01

1844

42,7

1270,9

24,32

1338,3

29,35

Соняшник

48

1,12

93

2,15

217,6

4,16

119,5

2,48

Картопля

23

0,54

57

1,32

24,5

0,47

34,8

0,77

Цукрові буряки

396

9,25

895

20,72

1300,1

24,87

863,7

18,28

Овочі відкритого грунту

48

1,12

24

0,55

9,5

0,78

27,2

0,82

Інша продукція рослинництва

15

0,34

22

0.51

12,0

0,23

16,3

0,36

Разом по рослинництву

1430

33,38

2935

67,95

2843,6

54,83

2399,8

52.05

Молоко

653

15,25

700

16,21

682

13,05

678,3

14,84

М’ясоВРХ

389

9,08

350

8,1

513

9,81

417,3

9,0

Мед

7

0,17

4

0,09

--

--

3,7

0,08

Інша продукція тваринництва

1

0,02

8

0,19

48,6

0,93

19,2

0,38

Разом по тваринництву

1050

24,52

1062

24,59

1243,6

23,79

1118,5

24,30

Рослинництво та тваринництво всього

2480

57,9

3997

92,54

4078,2

48,62

3518,4

76,33

Продукція промислових, переробних і допоміжних виробництв

1799

42,0

322

7,46

1148,8

21,98

1089,8

23,64

Всього по господарству

4283

100

4319

100

5227

100

4608

100

Із даних таблиці можна зробити такі висновки, найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції рослинництва і тваринництва в середньому за 2002-2004 р. займають зернові і зернобобові культури 29,34%.

Значно меншу частку займають цукрові буряки, соняшник, картопля, овочі відкритого грунту, молоко, м’ясо ВРХ та мед – 18,28%; 2,48%; 0,77%; 0,825%, 18,84%, 9,0% відповідно.

Виходячи з цього можна стверджувати, що у структурі товарної продукції найбільш питому вагу займає галузь рослинництва – 52,05%, тобто господарство має зернову спеціалізацію з добре розвиненими галузями молочного скотарства, буряківництва та м’ясо-молочного скотарства. Із розрахунків видно, що господарство має середній рівень спеціалізації 0,36.

В цілому слід зробити висновок, що спеціалізація, яка фактично склалася в ТОВ "Рассвет" відповідає запланованій та природно-кліматичній зоні Полісся.

Враховуючи близькість розташування господарства до основних центрів реалізації зерна, м’яса і молока його спеціалізацію можна вважати обґрунтованою.

Земля – це основний засіб виробництва у сільському господарстві. Вона являє собою одночасно предмет і засіб праці. Обсяг виробництва продукції рослинництва залежить від посівних площ і урожайності. Одним із важливих показників діяльності сільського господарства є земля, без якої виробництво с/г продукції не можливо.

Про склад та структуру земельного фонду ТОВ "Рассвет" наведені в таблиці ", склад та структура земельного фонду.


Таблиця 2 Склад та структура земельного фонду ТОВ "Рассвет"

Види угідь

Площа,га
Структура, %
Відхилення "+", "-" від

2003 р.

2004 р.

2003 р.

2004 р.

Загальна земельна площа

920

900

100

100

20

В т.ч. с/г угідь

756

760

82,17

84,44

-4

Із них рілля

643

668

69,89

74,22

-25

Сінокоси

34

32

3,69

3,55

2

Пасовища

85

83

9,24

9,22

2

Площа лісу

20

20

2,17

2,22

--

Ставки і водойми

15

15

1,63

1,66

--

Наявність зрошувальних земель

64

--

6,96

--

-64

Інші угіддя

85

125

9,24

13,89

-40

Рівень розораності

--

--

82,17

84,44

-2,27

Рівень освоєності

--

--

70,35

74,22

-3,87

З даної таблиці видно, що в господарстві загальна площа в 2004 р. в господарстві загальна земельна площа в 2004 р. в порівнянні з 2003 р. зменшилась на 20 гак. Це сталося внаслідок значного скорочення площі с.-г угідь (на 4 га) зокрема ріллі, сінокосів, пасовищ на 25 га, 2 га, 2 га відповідно.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.

Отзывы студентов

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4506
Авторов
на СтудИзбе
567
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее