164001 (Аналіз фінансового стану підприємства)

Описание файла

Документ из архива "Аналіз фінансового стану підприємства", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "164001"

Текст из документа "164001"

Контрольна робота з дисципліни:

ФІНАНСовий аналіз

На основі даних фінансової звітності, необхідно провести оцінку фінансового стану підприємства, зробити висновки та дати рекомендації щодо його поліпшення.

Таблиця 1 – Баланс підприємства

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

58

66

первісна вартість

011

68

80

накопичена амортизація

012

10

14

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1640

1952

первісна вартість

031

2040

2400

знос

032

400

448

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

140

180

Інші фінансові інвестиції

045

5

82

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

284

205

Відстрочені податкові платежі

060

24

20

Інші необоротні активи

070

83

38

Усього за розділом I

080

2234

2543

II Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

504

708

Незавершене виробництво

120

280

345

Готова продукція

130

105

107

Товари

140

94

100

Векселі одержані

150

340

25

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

59

77

Первісна вартість

161

74

98

Резерв сумнівних боргів

162

15

21

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

24

30

За виданими авансами

180

40

58

З нарахованих доходів

190

-

-

За внутрішніми розрахунками

200

60

82

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5

47

Поточні фінансові інвестиції

220

180

140

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

105

142

В іноземній валюті

240

83

20

Інші оборотні активи

250

43

84

Усього за розділом II

260

1922

1965

III Витрати майбутніх періодів

270

305

447

БАЛАНС

280

4461

4955

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І Власний капітал

Статутний капітал

300

1249,08

1387,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

356,88

198,2

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

89,22

148,65

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

198,2

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом І

380

1695,18

1932,45

ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

178,44

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

178,44

-

ІІІ Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

1360,0

1783,8

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

356,88

148,65

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобовязання

470

-

396,4

Усього за розділом ІІІ

480

1716,88

2328,85

ІV Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

178,44

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

-

-

Векселі видані

520

223,05

148,65

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

200,75

198,2

Прострочені зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

178,44

297,3

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

89,82

49,55

Інші поточні зобовязання

610

-

-

Усього за розділом ІV

620

870,5

693,7

V Доходи майбутніх періодів

630

-

-

БАЛАНС

640

4461

4955

Таблиця 2 – Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1348

1480

Податок на додану вартість

015

263,6

287,2

Акцизний збір

020

30

44

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1054,4

1148,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

300

280

Валовий:

прибуток

050

754,4

868,8

збиток

055

Інші операційні доходи

060

68

70

Адміністративні витрати

070

90

84

Витрати на збут

080

30

28

Інші операційні витрати

090

30

44

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

672,4

782,8

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

9

47

Інші фінансові доходи

120

8

4

Фінансові витрати

140

48

54

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

641,4

779,8

збиток

175

Податок на прибуток від звичної діяльності

180

160,35

194,95

Фінансові результати від звичної діяльності:

прибуток

190

481,05

584,85

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

481,05

584,85

збиток

Таблиця 3 – Порівняльний аналітичний баланс

Статті балансу

Абсолютні значення, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

в абсолютних величинах

у питомій вазі

у %до попереднього періоду

у % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

58

66

1,30

1,33

8,00

0,03

13,79

1,62

011

68

80

1,52

1,61

12,00

0,09

17,65

2,43

012

10

14

0,22

0,28

4,00

0,06

40,00

0,81

030

1640

1952

36,76

39,39

312,00

2,63

19,02

63,16

031

2040

2400

45,73

48,44

360,00

2,71

17,65

72,87

032

400

448

8,97

9,04

48,00

0,07

12,00

9,72

040

140

180

3,14

3,63

40,00

0,49

28,57

8,1

045

5

82

0,11

1,65

77,00

1,54

1540,00

15,59

050

284

205

6,37

4,14

-79,00

-2,23

-27,82

-15,99

060

24

20

0,54

0,40

-4,00

-0,14

-16,67

-0,81

070

83

38

1,86

0,77

-45,00

-1,09

-54,22

-9,11

080

2234

2543

50,08

51,32

309,00

1,24

13,83

62,55

100

504

708

11,30

14,29

204,00

2,99

40,48

41,30

120

280

345

6,28

6,96

65,00

0,68

23,21

13,16

130

105

107

2,35

2,16

2,00

-0,19

1,90

0,40

140

94

100

2,11

2,02

6,00

-0,09

6,38

1,21

150

340

25

7,62

0,50

-315,00

-7,12

-92,65

-63,77

160

59

77

1,32

1,55

18,00

0,23

30,51

3,64

161

74

98

1,66

1,98

24,00

0,32

32,43

0,05

162

15

21

0,34

0,42

6,00

0,08

40,00

1,21

170

24

30

0,54

0,61

6,00

0,07

25,00

1,21

180

40

58

0,90

1,17

18,00

0,27

45,00

3,64

200

60

82

1,34

1,65

22,00

0,31

36,67

4,45

210

5

47

0,11

0,95

42,00

0,84

840,00

8,50

220

180

140

4,03

2,83

-40,00

-1,2

-22,22

-8,10

230

105

142

2,35

2,87

37,00

0,52

35,24

7,49

240

83

20

1,86

0,40

-63,00

-1,46

-75,90

-12,75

250

43

84

0,96

1,70

41,00

0,74

-95,35

8,30

260

1922

1965

43,08

39,66

43,00

-3,42

2,24

8,70

270

305

447

6,84

9,02

142,00

2,18

46,56

28,74

300

1249,08

1387,4

28,00

28,00

138,32

0,00

11,07

28,00

320

356,88

198,2

8,00

4,00

-158,68

-4,00

-44,46

-32,12

340

89,22

148,65

2,00

3,00

59,43

1,00

66,61

12,03

350

0

198,2

0,00

4,00

198,20

4,00

-

40,12

380

1695,18

1932,45

38,00

39,00

237,27

1,00

14,00

48,03

400

178,44

0

4,00

0,00

-178,44

-4,00

-100,00

-36,12

440

1360

1783,8

30,49

36,00

423,8

5,51

31,16

85,79

450

356,88

148,65

8,00

3,00

-208,23

-5,00

-58,35

-42,15

470

0

396,4

0,00

8,00

396,40

8,00

-

80,24

480

1716,88

2328,85

38,49

47,00

611,97

8,51

35,64

123,88

500

178,44

0

4,00

0,00

-178,44

-4,00

-100,00

-36,12

520

223,05

148,65

5,00

3,00

-74,40

-2,00

-33,36

-15,06

530

200,75

198,2

4,50

4,00

-2,55

-0,50

-1,27

-0,52

560

178,44

297,3

4,00

6,00

118,86

2,00

66,61

24,06

600

89,82

49,55

2,01

1,00

-40,27

-1,01

-44,83

-8,15

620

870,5

693,7

19,51

14,00

-176,80

-5,51

-20,31

-35,79

Баланс

4461

4955

100,00

100,00

494,00

0,00

11,07

100,00

Висновки: відповідно до порівняльного аналітичного балансу на кінець періоду ми маємо в сумі позитивну динаміку (+494,00), що на 11% більше від початку періоду. З порівняльного балансу видно, що відбулося збільшення необоротних активів на 309,00 (13,83%) та оборотних активів на 43,00 (але в питомій вазі вони зменшилися на 3,42%). Також збільшився власний капітал на 237,27 (+1%) та довгострокові зобов’язання на 611,97 (або 8,51%),що у відсотках до попереднього періоду відповідає +123,88%. Відбулося збільшення і поточних зобов’язань (у відсотках до попереднього періоду -35,79), хоча за порівняльним балансом вони йдуть з «мінусом».

Свежие статьи