163999 (Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ "Південний ГЗК")

Описание файла

Документ из архива "Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ "Південний ГЗК"", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "163999"

Текст из документа "163999"

Контрольна робота

З дисципліни «Антикризовий менеджмент»

Кривий Ріг 2010

Мета роботи: на базі обраного підприємства провести аналіз основних економічних та фінансових показників його діяльності, виявити основні проблеми та недоліки, провести необхідні розрахунки та зробити відповідні висновки.

Підприємство: ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Загальна інформація про підприємство:

Вiдкрите акцiонерне товариство «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат» (ВАТ «ПiвдГЗК) розташоване в пiвденнiй частинi м. Кривого Рогу Днiпропетровської області, великого промислового центру i залiзничного вузла України з населенням приблизно 800 тис. чоловiк.

Вiдкрите акцiонерне товариство «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат» займається вiдкритим видобутком залiзної руди, їх збагаченням та виготовленням концентрату та агломерату. ВАТ «ПiвдГЗК» включає в себе 6 основних та 23 допомiжнi структурнi пiдроздiли на правах цеху та 27 вiддiлiв та служб апарату управлiння.

Основними видами продукцiї, що виробляє ВАТ «ПiвдГЗК» є концентрат та аломерат. Виробництво основних видiв продукцiї в 2009роцi склало (тис. т.): агломерат – 1 106, концентрат – 7 145. Технологiчний цикл по видобутку, переробцi i збагаченню руди, а також технологiя агломерацiйного виробництва на комбiнатi в 2009 роцi не змiнювались, новi види товарної продукцiї не вироблялися.

Основнi ринки збуту ВАТ «ПiвдГЗК» у 2009 роцi: Внутрiшнiй ринок: Агломерат – ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», ВАТ «Донецьксталь». Концентрат – ВАТ «Днiпродзержинський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського». Зовнiшнiй ринок: Концентрат – U.S. Steel Kosice (Словакiя), Арселор Мiттал Соурсинг SCA (Польща), Тринецькi Залезарнi (Чехiя), U.S. Steel Serbia (Сербiя), Bonham business corporation (Китай), комбiнат «Кремiковци» (Болгарiя). Агломерат – Арселор Мiттал Острава С.А. (Чехiя), Bonham business corporation (Китай). При реалiзацiї основної продукцiї пiдприємство використовує прямi та комбiнованi канали збуту. На внутрiшньому ринку використовуються комбiнованi канали – ВАТ «Днiпродзержинський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського», ВАТ «Донецьксталь», та прямi канали ВАТ «ДМЗ iм. Петровського». На зовнiшньому ринку використовувались трейдерськi компанiї, котрi працюють зi споживачами залiзорудної сировини даного регiону. Ринок залiзорудної сировини характеризується високою конкуренцiєю i має яскраво виражену сегментацiю. Основнi споживачi подiленi мiж учасниками ринку. Конкурентними пiдприємствами для ВАТ «ПiвдГЗК» є: ВАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Пiвнiчний ГЗК», ВАТ «Iнгулецький ГЗК», а також Бразильськi гiрничо-руднi пiдприємства. Постачання товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємство у 2009 роцi проводилося на пiдставi поданих замовлень цехiв, згiдно потреб виробництва.

На ВАТ «ПiвдГЗК» виконується комплекс заходiв, направлених на зменшення витрат води та удосконаленню використання оборотного водопостачання. З метою максимальної утилiзацiї вiдходiв виробництва на ВАТ «ПiвдГЗК» хвости збагачення та розкривнi породи частково використовуються для нарощування дамб хвостосховищ «Войково» та «Об'єднане». Також розкривнi породи використовуються для виробництва щебеню. Щорiчно розробляються заходи по зниженню обсягiв утворення i розмiщення вiдходiв виробництва. Укладаються договори на утилiзацiю вiдходiв виробництва з органiзацiями, якi мають лiцензiї на вiдповiдний вид дiяльностi. Постiйно здiйснюється монiторинг довкiлля вiдповiдно до вимог Постанови КМУ вiд 30.03.1998 року №391 «Про затвердження положення про державну систему монiторингу довкiлля», в тому числi здiйснення монiторингу геологiчного середовища Кривбасу. На пiдприємствi впроваджений стандарт з екологiї ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологiчного керування.

Для розрахунку основних коефіцієнтів наведемо баланс підприємства за 2009 рік:

Коди

Дата

01.01.2010

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

00191000

Територія

Україна Дніпропетровська д/н 50034 м. Кривий Рiг д/н

за КОАТУУ

1211036900

Організаційно-правова форма господарювання

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

231

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна Дніпропетровська д/н 50034 м. Кривий Рiг д/нБаланс станом на 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

– залишкова вартість

010

61

631

– первісна вартість

011

1000

1674

– накопичена амортизація

012

(939)

(1043)

Незавершене будівництво

020

227889

242190

Основні засоби:

– залишкова вартість

030

955205

948787

– первісна вартість

031

2180142

2259132

– знос

032

(1224937)

(1310345)

Довгострокові біологічні активи:

– справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

– первісна вартість

036

0

0

– накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

– інші фінансові інвестиції

045

22559

22446

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

8724

8708

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2169722

2172180

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

272007

219247

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

27182

2267

Готова продукція

130

113945

88067

Товари

140

25997

346

Векселі одержані

150

1196

1196

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

– чиста реалізаційна вартість

160

1713117

2012913

– первісна вартість

161

1713117

2012913

– резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

– за бюджетом

170

229008

361997

– за виданими авансами

180

1793857

1746634

– з нарахованих доходів

190

0

0

– із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

22216

11566

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

– в національній валюті

230

4783

2280

– у т.ч. в касі

231

1

0

– в іноземній валюті

240

6249

3120

Інші оборотні активи

250

996

1147

Усього за розділом II

260

5923671

6463693

III. Витрати майбутніх періодів

270

146

31452

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

8093393

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

535915

535915

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

122465

118560

Резервний капітал

340

38604

38604

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3094560

3024685

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3791544

3717764

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

271774

225450

Інші довгострокові зобов’язання

470

452170

452143

Усього за розділом III

480

723944

677593

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

156001

195000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

4142

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

418284

770769

Поточні зобов’язання за розрахунками:

– з одержаних авансів

540

954

290

– з бюджетом

550

10470

21582

– з позабюджетних платежів

560

0

0

– зі страхування

570

5923

6805

– з оплати праці

580

13699

15953

– з учасниками

590

0

0

– із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

299275

290308

Усього за розділом IV

620

904606

1304849

V. Доходи майбутніх періодів

630

5043

4788

Баланс

640

Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2362208

5341253

Податок на додану вартість

015

231784

737920

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(1991)

(4544)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2128433

4598789

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(1544331)

(1903276)

Валовий прибуток:

– прибуток

050

584102

2695513

– збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

1396301

2802116

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(90706)

(42467)

Витрати на збут

080

(370038)

(218880)

Інші операційні витрати

090

(1582154)

(2379493)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

100

0

2856789

– збиток

105

(62495)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

4821

11655

Фінансові витрати

140

(60155)

(10420)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(2062)

(1719)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

170

0

2856305

– збиток

175

(119891)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(572936)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

46324

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

190

0

2283369

– збиток

195

(73567)

(0)

Надзвичайні:

– доходи

200

0

0

– витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

– прибуток

220

0

2283369

– збиток

225

(73567)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Розрахунки:

Свежие статьи