161638 (Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві)

Описание файла

Документ из архива "Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "161638"

Текст из документа "161638"

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни: "Податковий облік"

Зміст

1. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

2. Податковий облік і звітність місцевих податків

Список літератури


1. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

У разі використання податків для регулювання діяльності підприємств важливе значення має правильна організація податкового обліку. В зв`язку з цим необхідно вирішити такі завдання:

1. Установлення об'єкта оподаткування та методики його визначення. Згідно з чинним законодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість майна, сума виплаченої заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін.

2. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Розмір ставок податків є дуже складною проблемою, що істотно впливає на здійснення фіскальної і регулювальної функцій податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираженні на одиницю оподаткування або у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта оподаткування).

3. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами для підприємств можуть бути: прибуток (за стягнення податку на прибуток); собівартість (платежі за ресурси, відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата мита, акцизного збору, податку на додану вартість).

4. Установлення термінів сплати податків (податкового періоду). Для різних податків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого законами.

5. Для уникнення негативного впливу сплати податків на фінансово-господарську діяльність підприємств важливе значення має запобігання тимчасовій іммобілізації оборотного капіталу підприємства для сплати податків.

6. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на виявлення регулювальної функції податків. Вони можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування.

7. Стягнення штрафних (фінансових) санкцій за порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових платежів державі; приховування об'єктів від оподаткування, навмисне заниження суми податку. При цьому регулювальна функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати.

Система податкового обліку - це інформаційна система, яка надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплати податків. Поняття "податковий облік" введено в дію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

На сьогодні податковий облік - це підсистема бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування (обчислення) та сплати податків з наданням відповідної звітності податковим органам.

На даний час бухгалтерський і податковий облік ведеться кожен за своїми правилами, бухгалтерський і податковий облік являють собою самостійно існуючі системи, які прагнуть до різних цілей, мають власну законодавчу базу, відносини в середині якої регулюються різними законодавчими органами.

ПОДАТКИ І ЗБОРИ (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ)


Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)


Прямі податки

Непрямі податки

Збори

Податки


Збори


Податок на прибуток

Податок на додану вартість (ПДВ)

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Комунальний податок

Збір за парковку автотранспорту

Плата (податок) за землю

Акцизний збір

Збір на обов'язкове соціальне страхування

Податок з реклами

Збір за право використання місцевої символіки

Податок

із власників

транспортних

засобів

Мито

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Збір за проїзд

територією прикордонних областей автотранспортом, що слідує за кордон

Податок на

нерухоме майно

(нерухомість) -

у проекті

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Ринковий збір

Рентні збори

Готельний збір

Державне мито

Інші збори

Інші збори

Рис.1. Підсистема оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств) в Україні

Податковий облік пов'язаний з веденням додаткової і відмінної від фінансового обліку спеціальної документації та складанням податкової звітності. Цілі та користувачі фінансового і податкового обліку - різні. Норми, встановлені в податковому обліку, можуть застосовуватися в бухгалтерському обліку тільки в тому випадку, якщо вони введені в національні стандарти обліку.

Податковий облік, правила якого є регламентованими і законодавчо закріпленими, регулює взаємовідносини між платником податку і державою з обсягу і структури обов'язкових податкових платежів.

Важливим є питання організації податкового обліку та його поєднання з фінансовим.

Податковий облік - це облік валових доходів та валових витрат, який здійснюється з метою визначення податку на прибуток. Податковий облік суттєво відрізняється від фінансового обліку, оскільки метою фінансового обліку є визначення фінансового стану підприємства, а не бази для нарахування податку.

Сьогодні, при веденні податкового обліку, фахівцям, які будуть формувати валові доходи та витрати, не обов'язково глибоко розуміти всі деталі фінансового обліку. Для ведення податкового обліку необхідно досконало знати податкове законодавство і вміти його застосовувати.

На підприємствах бухгалтерський облік ведуть бухгалтери, а податковий облік повинні вести "податківці"? або знову бухгалтери? Навряд чи керівники підприємств вважають за можливе значно збільшити адміністративно-управлінський апарат і створити окремі служби ведення податкового обліку. Через це, ця робота лягла на плечі тих же бухгалтерів, які ведуть бухгалтерський облік, а на малих та середніх підприємствах і управлінський, і кадровий.

Вже протягом декількох століть існує бухгалтерський облік, покликаний правдиво відображати фінансове становище господарюючих суб'єктів, формуючи їх реальні фінансові результати. Держава ж, створюючи на певному етапі свого економічного розвитку різні правила податкового обліку, за своєю суттю коригує з метою оподаткування деякі показники бухгалтерської звітності. Це виражається в тому, що для однієї групи підприємств (будь-якого виду діяльності) робиться послаблення в частині сплати податку, для інших встановлюються обмеження в частині визнання здійснених витрат при формуванні оподаткованого прибутку. І це зрозуміло, так як держава має право розробляти і реалізовувати власну податкову політику, яка повинна відповідати інтересам платників податків і державного бюджету.

Сьогодні в Росії зроблено значний крок в бік остаточного відокремлення податкового обліку від бухгалтерського. Якщо раніше податковий облік займав місце між бухгалтерським обліком і розрахунком податку на прибуток, то тепер він фактично є самостійною системою обліку, що займає місце між первинним обліковим документом і розрахунком податку.

Відмова в податковому обліку від даних бухгалтерського обліку, призводить до втрати інформації про причинно-наслідкові зв'язки не тільки в системі засоби - джерела, але і в системі доходи - витрати, що в кінцевому підсумку відображається на правильності обчислення податкової бази з податку на прибуток.

Виділяють дві основні моделі співіснування підсистем бухгалтерського обліку та оподаткування (рис.2).

Концепції відносин між податковим та іншими видами бухгалтерського обліку


Єдність

Концепція передбачає, що оподаткування панує над бухгалтерським обліком, зобов'язує вести облік за своїми правилами визначення результатів та публікації звітності


Паралельність

За цією концепцією податкове право не вступає у відносини зі статичним і динамічним бухгалтерським обліком, фінансовий результат (динамічний або статичний) не "забруднений" податковими правилами. Оподатковуваний прибуток визначається шляхом систематичного коригування прибутку бухгалтерського.

Таким чином, існують ніби два бухгалтерських обліки: той що, оприлюднюється (динамічний або статичний) і той, що ведеться відповідно до вимог податкових органів. Ця концепція вважається загальноприйнятою в США, Великобританії, Нідерландах та інших країнах, де біржове регулювання відіграє провідну роль

Рис.2. Відносини між податковим та іншими видами бухгалтерського обліку

Не дивлячись на те, що в податковому законодавстві США і Канади закладено два види обліку і облікових даних (податковий обік і бухгалтерський облік), на практиці оподатковуваний прибуток нараховується виходячи з даних бухгалтерського обліку. Причому разом з декларацією про податок в США контролюючі органи вимагають від платника податків пояснень різниці між прибутком для цілей бухгалтерського обліку і оголошеною величиною прибутку з метою оподаткування. Таким чином, між бухгалтерським обліком і податковим обліком існує стійкий і контрольований зв'язок (рис.3).

Первинні облікові документи

Дані бухгалтерського обліку


Бухгалтерська звітністьПодаткова звітність

Рис.3. Зв 'язок між бухгалтерською та податковою звітністю

Свежие статьи