161056 (Методи оцінки інвестиційних проектів)

Документ 161056 (Методи оцінки інвестиційних проектів), который располагается в категории "контрольные работы" в предмете "финансовые науки" израздела "Студенческие работы". 161056 (Методи оцінки інвестиційних проектів) - СтудИзба 2016-07-29 СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Методи оцінки інвестиційних проектів", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "161056"

Текст из документа "161056"

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота

з дисципліни: “Міжнародний фінансово–інвестиційний менеджмент”

Методи оцінки інвестиційних проектів

Виконала:

студентка 5 курсу

(з.ф.н.) спеціальність МЗЕД

Котельницька Наталія

Перевірив:

Викладач

Стахурська Світлана Валеріївна

Київ – 2009

Зміст

1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів

2. Оцінка якості цінних паперів на міжнародному інвестиційному ринку

Задача 1

Задача 2

Список використаної літератури

1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів базується на таких принципах:

  1. співставлення обсягу інвестиційних витрат та сум і термінів повернення інвестованого капіталу;

  2. оцінювання повернення інвестованого капіталу на основі показника чистого грошового потоку:

, (1) 1

де – сума чистого додаткового прибутку, що очікується, грн.;

– приріст амортизації (зміна загальної суми амортизації) у зв'язку зі зміною вартості основних засобів.

  1. охоплення всієї сукупності ресурсів при оцінці обсягу інвестиційних витрат:

(2) 2

де – загальна сума інвестиційних витрат ;

– нові капіталовкладення (вартість нових основних засобів) з урахуванням їх придбання, транспортування, монтажу, науково-дослідних, проектних, складських та будь-яких інших витрат, включаючи податок на додану вартість (ПДВ);

– витрати на демонтаж старого обладнання, що знімається з балансу;

– кошти, які будуть отримані в результаті реалізації демонтованого обладнання;

– балансова (залишкова) вартість основних засобів, які демонтуються і знімаються з балансу;

– збільшення (зменшення) вартості оборотних активів у зв'язку зі змінами обсягів виробництва (реалізації) продукції, що очікуються.

  1. оцінювання суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку шляхом приведення до теперішньої вартості.

Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів:

а) дисконтні – передбачають дисконтування інвестиційних витрат та доходів по окремих періодах. Дисконтні методи є більш розповсюджені, мають більшу превагу при обґрунтуванні. За їх допомогою обґрунтовуються усі середні та великі проекти;

б) статичні (бухгалтерські) – не враховують дисконтування в часі, а здійснюються на основі лише річних значень показників (як згідно бухгалтерської звітності).

До показників, розрахунок яких базується на дисконтних методах, належать:

  • чистий приведений дохід;

  • індекс (коефіцієнт) доходності;

  • період окупності дисконтований;

  • внутрішня ставка доходності.

До показників, розрахунок яких базується на статичних методах, належать:

  • індекс рентабельності;

  • період окупності недисконтований.

Чистий приведений дохід (чиста теперішня вартість) при одноразовому вкладанні інвестиційних витрат (ЧПДо) визначається так:

, (3) 3

де – сума чистого грошового потоку за окремі інтервали загального періоду експлуатації проекту;

t – період життєвого циклу проекту, величина, що підлягає обґрунтуванню в кожному конкретному випадку;

n – кількість періодів в загальному розрахунковому періоді t ;

р – ставка дисконту (в частках одиниці).

Якщо інвестиційні витрати, пов'язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів, розрахунок показника чистого приведеного доходу (ЧПДб) здійснюється за наступною формулою:

, (4) 4

де ІВt – сума інвестиційних витрат по окремих інтервалах загального періоду реалізації інвестиційного проекту.

Критеріальне значення ЧПД

Індекс (коефіцієнт) доходності також дозволяє зіставити об'єм інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим потоком по проекту. Розрахунок такого показника при одномоментних інвестиційних витратах по реальному проекту здійснюється за наступною формулою:

, (5) 5

де ІДо – індекс (коефіцієнт) доходності по інвестиційному проекту при одномоментному здійсненні інвестиційних витрат.

Якщо інвестиційні витрати, пов'язані з майбутньою реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів, то індекс (коефіцієнт) доходності розраховують за наступною формулою:

, (6) 6

де ІДб – індекс (коефіцієнт) доходності по інвестиційному проекту при багатократному здійсненні інвестиційних витрат.

Критеріальне значення ІД

Індекс (коефіцієнт) рентабельності (ІР) в процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту відіграє допоміжну роль. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

, (7) 7

де – середньорічна сума чистого інвестиційного прибутку за період експлуатації проекту.

Період окупності є одним з найбільш поширених і зрозумілих показників оцінки ефективності інвестиційного проекту. Розрахунок цього показника може проводитися за двома методами - статичним (бухгалтерським) і дисконтним.

Недисконтований показник періоду окупності (ПОн) визначається статичним методом і розраховується за наступною формулою:

, (8) 8

де – середньорічна сума чистого грошового потоку за період експлуатації проекту (при короткострокових реальних вкладеннях цей показник розраховується як середньомісячний).

Відповідно дисконтований показник періоду окупності (ПОд) визначається за наступною формулою:

, (9) 9

Показник "періоду окупності" використовується, найчастіше, для порівняльної оцінки ефективності проектів, але може бути прийнятий і як критеріальний (в цьому випадку інвестиційні проекти з більш високим періодом окупності будуть підприємством відхилятися).

Внутрішню ставку доходності (ВСД) можна охарактеризувати як дисконтну ставку, за якою чистий приведений дохід в процесі дисконтування буде приведений до нуля. Розрахунок показника ВСД здійснюється на підставі наступної формули:

, (10) 10

Алгоритм розрахунку ВСД:

, (11) 11

де А – величина ставки дисконту, при якій ЧПД позитивний;

В – величина ставки дисконту, при якій ЧПД негативний;

а – величина позитивного ЧПД при величині ставки дисконту А;

в – величина негативного ЧПД при величині ставки дисконту В.

ВСД характеризує рівень доходності конкретного інвестиційного проекту і виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості інвестиційних витрат. Загальне правило прийняття проектів за критерієм ВСД: якщо значення ВСД проекту для приватних інвесторів більше за вартість капіталу інвестора і більше за ВСД альтернативних проектів з урахуванням ступеня ризику, то проект можна рекомендувати до фінансування.

Модифікована внутрішня ставка доходності (МВСД) – це ставка дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутньої вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу. Тобто МВСД передбачає, що позитивні грошові потоки проекту реінвестуються за ціною капіталу. Розрахунок МВСД здійснюється з наступної формули:

(12) 12

2. Оцінка якості цінних паперів на міжнародному інвестиційному ринку

Показники, що характеризують якість акцій

1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв’язок між величиною дивіденду і ціною акції:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції (13) 13

Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами збережень.

Коефіцієнт буде завжди вищим через день після об’яви дати реєстрації, ніж за день до цього. Це пояснюється тим, що на наступний день після виплати дивідендів біржова ціна акції, яка знаходиться в знаменнику формули, буде завжди менша на величину дивіденду порівняно із ціною попереднього дня. Тому для розрахунку дохідності акції краще використовувати наступну модифікацію формули:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / (Ціна акції – (Дивіденд Кількість днів від виплати дивіденду / 360) (14) 14

2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв’язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції (15) 15

Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації.

3. Коефіцієнт виплачуваності, який відображається в процентах, як частка чистого доходу, отриманого корпорацією, розподіляється у вигляді дивідендів:

Коефіцієнт виплачуваності = Дивіденд х 100 / Дивіденд на одну акцію (16) 16

Якщо корпорацією випущено різні види акцій ( іменні, на пред’явника, тощо ), на які нараховуються різні дивіденди, то величина дивіденду, що стоїть у чисельнику формули, визначається як середньозважена величина суми добутків кількості відповідних видів акцій на величину дивіденду за ними до величини загальної чисельності акцій, які знаходяться в обігу.

4. Коефіцієнт дивідендного покриття – показник, обернений до коефіцієнта виплачуваності. Цей показник показує, в скільки разів чистий дохід корпорації перевищує суму виплачуваних нею дивідендів.

5. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції (17) 17

6. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об’ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому – об’єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій (18) 18

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об’ємом реалізації = Об’єм реалізації / Капіталізована вартість акцій (19) 19

Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий рівень капіталоємності виробництва і нижча віддача акціонерного капіталу.

7. Показник вартості акцій за балансом показує, яка величина акціонерного капіталу і резервного (страхового) фонду припадає на одну випущену акцію:

Вартість акцій за балансом = (Акціонерний капітал + Резервний фонд) / Число акцій (20) 20

8. Показник дійсної вартості акції показує, яка величина всіх капітальних ресурсів корпорації припадає на одну випущену акцію. Цей показник дуже важливий при економічному аналізі у зв’язку з придбанням контрольного пакета акцій чи ліквідацією корпорації:

Дійсна вартість акції = Капітальні ресурси, включаючи необ’явлені резерви / Кількість акцій (21) 21

9. Розрахункова вартість акції після збільшення капіталу. Збільшення акціонерного капіталу і пов’язана з ним додаткова емісія дає право власникам старих акцій придбати нові з певним коефіцієнтом – одна нова акція за кілька старих і за більш низькою оцінкою, яка розглядається як певна «винагорода за підписку». Для розрахунку нової ціни використовується наступна формула:

Свежие статьи
Популярно сейчас