42499 (Характеристика Шотландії)

Описание файла

Документ из архива "Характеристика Шотландії", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "иностранный язык" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "иностранный язык" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "42499"

Текст из документа "42499"

Plan

 1. Scotland

 2. Scotland (translation)

 3. Vocabulary

 4. Questions

 5. Answer the questions

 6. List of books

1. Scotland

Scotland is a very small country. It is 274 miles (441 kilometres) long. The coastline is so jagged that it adds up to 2000 miles (3218 kilometres). At its widest point it is 154 miles (248 kilometres). At its narrowest it is only 25 miles (40 kilometres). Due to Scotland's narrowness and its deep inlets, it is hardly possible to get far away from the sea. Edinburgh is the capital of Scotland.

Scotland occupies the northern third of the islands of Great Britain. The river Tweed and the Cheviot Hills form Scotland's southern border with England. The Northwest Channel separates south-western Scotland from Northern Ireland. The northwest coast faces the Atlantic Ocean. The eastern coast is washed by the North Sea, which separates Scotland from the mainland of Europe.

Scotland has three main land regions. They are, from north to south, the Highlands, the Central Lowlands and the Southern Uplands.

The Highlands is a barren region that covers the northern two thirds of Scotland. There are two major mountain ranges. The highest peak on the British Isles is 4406 feet (1343 meters). It is Ben Nevis. Much of the land in the Highlands is a treeless area called a moor or a heath. Most Highlanders live on the narrow coastal plains. To the south of the Highlands lies the Central Lowlands, a narrow belt comprising about one-tenth of the area of Scotland, but containing the majority of the country's population.

The Central Lowlands are traversed by several chains of hills. The Central Lowlands and the Southern Uplands consist of moors broken in some places by rocky cliffs. The tops of the hills are rich pasture land. Many sheep and cattle are raised in the southern uplands.

Like the climate of the rest of Great Britain, that of Scotland is subjected to the moderating influences of the surrounding seas. As a result of these influences, extreme seasonal variations of climate are rare and temperate winters and cool summers are the outstanding climatic features. Low temperatures, however, are common during the winter season in the mountainous districts of the interior.

The river Clyde is Scotland's most important river. Ships from the Atlantic Ocean can sail up the Clyde to Glasgow. The Clyde was narrow and shallow until the 1700's when engineers widened and deepened the river to make it navigable. Scotland's longest rivers flow eastward into the North Sea.

Many of Scotland's rivers flow into wide bays called firths.

Scotland has hundreds of islands. A large group of islands called the Hebrides lie off the western coast of Scotland's mainland.

Population of Scotland was about 5 million people. The highest density of population is in the Central Lowlands, where nearly three-quarters of the Scots live, and the lowest is in the Highlands.

The most populous city in Scotland is Glasgow. It has the population of about 655 000 people.

There are two languages spoken. English is generally spoken and fewer than 100,000 Scots, who are mainly inhabitants of the Highlands and island groups, also speak the Scottish form of Gaelic.

Scotland is an integral part of Great Britain. It is represented by 72 members in the House of Commons and by 16 Scottish peers in the House of Lords.

Scottish affairs are administered by a British cabinet ministry, headed by the secretary of state for Scotland.

2. Scotland (translation)

Шотландія є дуже маленькою країною. Її довжина становить 274 милі (441 кілометр). Берегова лінія настільки поцяткована, що в цілому її довжина становитиме 2000 миль (3218 кілометрів). У найширшому місці її ширина досягає 154 милі (248 кілометрів). У найвужчому — тільки 25 миль (40 кілометрів). Через невелику ширину Шотландії та її неглибокі морські затоки, що глибко врізаються в сушу, практично неможливо відійти далеко від моря. Единбург – столиця Шотландії.

Шотландія займає північну третину островів Великобританії. Ріки Твід і Чевіот Хіллс утворюють південний кордон Шотландії з Англією. Північно-західний канал відокремлює південно-західну Шотландію від Північної Ірландії. Північно-західне узбережжя виходить до Атлантичного океану. Східне узбережжя омивається Північним морем, що відокремлює Шотландію від материкової Європи.

Шотландія має три головні регіони. Це, з півночі на південь, Високогір'я, Центральні низовини і Південне нагір'я.

Високогір'я — це неродюча область, яка охоплює дві третини північної Шотландії. Тут знаходяться два головні гірські пасма. Найвищий шпиль Британських островів — заввишки 4406 футів (1343 метри). Це Бен Невіс. Велика частина земель у Високогір'ї є областю без лісів, що називається торфовищами або пусткою. Більшість горців живе на вузьких прибережних рівнинах. На південь від Високогір'я знаходяться Центральні низовини, вузький пояс, що включає приблизно десяту частину Шотландії, але є місцем проживання більшої частини населення країни. Центральні низовини перетинаються декількома гірськими пасмами.

Центральні низовини складаються з торфовищ, на яких іноді піднімаються скелясті стрімчаки. Вершини пагорбів — це багаті пасовиська. Багато овець і рогатої худоби вирощується в Південному нагір'ї.

Подібно до клімату іншої частини Великобританії, клімат Шотландії підпадає дії пом'якшуючого впливу близького моря. У результаті цих впливів тут рідкі надмірні сезонні кліматичні коливання, так що відмінною рисою цих кліматичних особливостей є помірні зими і прохолодне літо. Низькі температури гірських районів центральної частини, однак, узимку є звичайним явищем.

Клайд є найважливішою рікою Шотландії. Судна з Атлантичного океану можуть підніматися нею до міста Глазго. Клайд до 1700-го р. була вузькою і мілкою рікою, поки інженери не розширили і не поглибили її, щоб зробити судноплавною. Найдовші ріки Шотландії протікають у східному напрямку, впадаючи у Північне море.

Більшість річок Шотландії тече і впадає у широкі затоки, що звуться фіордами.

Шотландія має сотні островів. Велика група остовів називається Гібридами і розташована біля західного узбережжя материкової Шотландії.

Населення Шотландії складає приблизно 5 мільйонів осіб. Найвища густота населення спостерігається в Центральних низовинах, де мешкає майже три чверті шотландців, а найнижча — у Високогір'ях.

Найбільш густонаселене місто Шотландії — Глазго. Його населення складає приблизно 655 000 осіб.

Тут говорять двома мовами. В основному — англійською мовою і менше 100 000 осіб — шотландською, головним чином жителі Високогір'я і деяких груп островів, також говорять шотландською формою гельської мови.

Шотландія є невід'ємною частиною Великобританії. Вона представлена 72 членами в палаті громад і 16 шотландськими перами в палаті лордів.

Справами Шотландії керує британський кабінет міністрів, очолюваний міністром у справах Шотландії.

3. Vocabulary

 1. Coastline – берегова лінія;

 2. to jag – батувати; робити зазублини, вирізувати зубцями;

 3. inlet – вузька морська затока; фіорд, невелика бухта;

 4. to occupy – займати;

 5. border – межа, кордон;

 6. to separate – відокремлювати, розділяти; роз'єднувати;

 7. to wash – омивати;

 8. the Highlands – високогір'я; нагір'я, гірська місцевість;

 9. the Central Lowlands – центральні низовини;

 10. the Southern Uplands – Південне нагір'я, Південне плоскогір'я;

 11. barren – малородючий, неродючий;

 12. range – ланцюг, гряда;

 13. moor – ділянка, що поросла вересом; торф'яниста місцевість, торфовище;

 14. heath – пустир, занедбана ділянка землі;

 15. Highlander – горець, житель передгір'я;

 16. coastal plain – прибережна рівнина;

 17. Edinburgh – Единбург;

 18. to comprise – включати, містити в собі;

 19. to traverse – перетинати, проходити переборювати, проїжджати;

 20. chains of hills – гірське пасмо;

 21. rocky cliffs – скелясті стрімчаки;

 22. pasture land – пасовища;

 23. sheep – вівця; баран;

 24. cattle – велика рогата худоба;

 25. moderating – пом'якшуючи; робити помірним;

 26. surrounding – навколишній;

 27. outstanding – видатний, знаменитий;

 28. to sail up – тут підніматися/плисти вгору річкою;

 29. to flow into – впадати;

 30. eastward – на схід, до сходу, у східному напрямку;

 31. bay – бухта, затока;

 32. the Hebrides – острови Гебриди;

 33. density – щільність, густота;

 34. inhabitant – житель;

 35. the House of Commons – палата громад;

 36. peer – пер, лорд;

 37. the House of Lords – палата лордів;

 38. widest – найширший;

 39. narrowest – найвужчий;

 40. Glasgow – Глазго (місто Шотландії);

 41. highest peak – найвищий шпиль;

 42. Ben Nevis – Бен Невіс (гірський шпиль);

 43. The river Clyde – річка Клайд.

4. Questions

  1. Is Scotland a big country?

  2. Is it easy to get far from the sea in Scotland?

  3. What part of the islands of Great Britain does Scotland occupy?

  4. How many main land regions does Scotland have?

  5. What is the Highlands?

  6. What is the highest peak of the British Isles?

  7. What is the Central Lowlands?

  8. What climate does Scotland have?

  9. What is Scotland's most important river?

  10. What is the population of Scotland?

  11. Where is the highest density of population located?

  12. Where is the lowest density of population located?

  13. What is the most populous city in Scotland?

  14. Scotland is the northern part of Britain, isn’t it?

  15. How many Soots speak the Scottish form of Gaelic?

  16. Is Scotland an integral part of Great Britain or an independent state?

  17. How many representatives does Scotland have in the House of Commons and in the House of Lords?

  18. What is the capital of Scotland?

  19. What is the population of Glasgow?

  20. What do you know the rivers of Scotland?

  21. What length of Scotland?

  22. Who manages the affairs of Scotland?

  23. Where do most rivers of Scotland flow and does fall?

  24. Do the rivers of Scotland flow in what direction?

  25. Is the Highlands a barren region?

5. Answer the questions

 1. Scotland is a very small country.

 2. It is hardly possible to get far away from the sea.

 3. Scotland occupies the northern third of the islands of Great Britain.

 4. Scotland has three main land regions. They are, from north to south, the Highlands, the Central Lowlands and the Southern Uplands.

 5. The Highlands is a barren region that covers the northern two thirds of Scotland.

 6. The highest peak on the British Isles is 4406 feet (1343 meters). It is Ben Nevis.

 7. To the south of the Highlands lies the Central Lowlands, a narrow belt comprising about one-tenth of the area of Scotland, but containing the majority of the country's population.

 8. Scotland is subjected to the moderating influences of the surrounding seas. As a result of these influences, extreme seasonal variations of climate are rare and temperate winters and cool summers are the outstanding climatic features. Low temperatures, however, are common during the winter season in the mountainous districts of the interior.

 9. The river Clyde is Scotland's most important river.

 10. Population of Scotland was about 5 million people.

 11. The highest density of population is in the Central Lowlands, where nearly three-quarters of the Scots live.

 12. The lowest density of population is in the Highlands.

 13. The most populous city in Scotland is Glasgow.

 14. Scotland is the northern part of Great Britain.

 15. Fewer than 100,000 Scots, who are mainly inhabitants of the Highlands and island groups, also speak the Scottish form of Gaelic.

 16. Scotland is an integral part of Great Britain.

 17. Scotland is represented by 72 members in the House of Commons and by 16 Scottish peers in the House of Lords.

 18. Edinburgh is the capital of Scotland.

 19. Glasgow has the population of about 655 000 people.

 20. Scotland has the river Tweed and the river Cheviot Hills.

 21. Scotland is 274 miles (441 kilometres) long.

 22. Scottish affairs are administered by a British cabinet ministry, headed by the secretary of state for Scotland.

 23. Many of Scotland's rivers flow into wide bays called firths.

 24. Scotland's longest rivers flow eastward into the North Sea.

 25. The Highlands is a barren region.

6. List of books

  1. Chystyuhina N.S. "World countries". Kharkiv, 2005

  2. "Britain 2005", an official handbook. Lviv, 2005

  3. Kosarin L.O. "This is Scotland". Donetsk, 1999

  4. "English-Ukrainian dictionary". Kyiv, 2002