41859 (Основи ділової української мови)

Описание файла

Документ из архива "Основи ділової української мови", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "иностранный язык" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "иностранный язык" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "41859"

Текст из документа "41859"

Поняття літературної мови

Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

- у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові;

- у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»). Він першим використав народно-розмовні багатства полтавських говорів і фольклору.

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка. Саме він уперше «своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної та словесно-художньої культури, заклав основи для розвитку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови… У мові творів Шевченка знайшли глибоке відображення народнопоетична творчість, усно-розмовні форми народної мови». Традиції Шевченка у розвитку української літературної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М.Коцюбинський та інші письменники.

Жодне суспільство, на якому б рівні воно не перебувало, не може існувати без мови. Оскільки мова – явище суспільне, вона виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для самого суспільства, так і для самої мови.

Критерії класифікації документів

Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньому інформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чи адресата. Відповідно до цього і згідно з унормованими вимогами (див. попередній розділ) за ознаками класифікації та групами вирізняють такі види документів:

Ознаки класифікації

Групи

За найменуванням (назвою)1

Автобіографія, акт, довідка,

доручення, заява, інструкція, лист, протокол та ін.

За змістом і спеціалізацією

Загальні;

з адміністративних питань;

з питань планування оперативної

діяльності;

із питань підготовки та розподілу кадрів;

спеціалізовані: з фінансово-розрахункових

і комерційних питань, бухгалтерського

обліку, постачально-збутові, зовнішньоторговельної

та кредитної діяльності та ін.

за призначенням

Щодо особового складу: організаційно-розпорядчі, кадрово-контрактні;

довідково-інформаційні; господарсько-договірні;

обліково-фінансові, господарсько-претензійні, зовнішньоекономічні

За походженням

Службові (офіційні) – укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу

це робити, для вирішення службових питань

Особисті (приватні) – укладаються будь-якою особою для вирішення індивідуальних питань

За місцем укладання

Внутрішні, що мають чинність у межах установи, закладу, де їх укладено

Зовнішні, що є чинником або результатом спілкування з іншими підприємствами, організаціями, особами

За напрямом (і прямуванням)

Вхідні, що надходять до закладу, підприємства, фірми

Вихідні, що адресовані за межі установи, організації

За способом виготовлення, структурними ознаками (формою) і ступенем стандартизації й регламентації

Стандартні, типові – укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентованій послідовності (паспорт, свідоцтво, атестат, диплом, військовий квиток тощо)

Ці документи мають відповідну позначку вгорі праворуч, а користування ними попередньо обумовлюється угодою, розпискою тощо про міру відповідальності в разі розголошення їхнього змісту.

У свою чергу, документи поділяються за призначенням та за найменуванням. Останні можуть називатися однаково, але виконувати різні функції.

Призначення (спеціалізація)

Назва (найменування)

Документи в управлінській діяльності

Організаційні документи

Положення

Статут

Інструкція

Правила

Постанова

Ухвала

Розпорядження

Накази та витяги з наказу

Вказівки

Розпорядчі документи

Довідково-інформаційні документи

Акти

Відгуки

Висновки

Довідки

Доповіді

Службові, доповідні та пояснювальні

записки

Запрошення (повідомлення)

Пропозиції

Звіти

Огляди

Плани робіт

Оголошення

Протоколи та витяги з протоколу

Службові листи (офіційна кореспонденція)

Телеграми

Факси

Телефонограми

Документи з кадрово-контрактових питань

Автобіографії

Заяви

Контракти

Особові листки (анкети)

Угоди

Особисті офіційні документи

Характеристики

Доручення

Заповіти

Заяви

Посвідчення

Розписки

Списки. Переліки

Спеціалізована документація

Документи з господарсько-договірної діяльності

Договір на постачання

Договір підряду

Документи з посередницької діяльності

Договір на матеріальну відповідальність

Договір на спільну діяльність

Договори оренди обладнання, транспорту, приміщення

Договори щодо створення нових форм господарювання Господарські договори в науковій діяльності

Договори про взаємовідносини підприємств і банку

Договори про надання посередницьких послуг

Документи з господарсько-претензійної діяльності

Договір про інформаційне обслуговування

Протоколи розбіжностей до договорів

Комерційні акти

Претензійні листи

Позовні заяви

Документи в банківській діяльності

Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування

Договір на депозитний вклад

Кредитний договір

Договір про спільну діяльність

Договір лізингу (лізингова угода) Договір про пайовий внесок

Обліково-фінансові документи

Акт

Відмова від акцепту

Відомість

Гарантійний лист

Заява-зобов' язання

Заявка

Квитанція

Накладна

Оформлення відкриття рахунка

в банку

Заява

Картка зі зразками підписів

Чекові книжки (чеки)

Реєстр чеків

Платіжне доручення

Документи з організації зовнішньоекономічної діяльності

Контракти

Додаток (до контракту)

Запис бесіди

Протокол намірів

Договір

Статут

Документи в рекламній діяльності

Договір

Угода

Правила оформлення резюме

1. Резюме повинно мати яскраво виражену структуру і просту мову викладу.

2. Резюме повинно бути правильно оформленим.

3. Резюме має бути коротким. Оптимальний об'єм -1 сторінка.

4. Резюме повинно бути продуманим. Його зміст має повністю відповідати напрямку роботи.

5. Резюме повинне бути доказовим.

6. Резюме повинно бути точним.

7. Резюме повинно бути акуратним.

8. Резюме повинне бути зовні привабливим. Використуеться якісний папір, бажано білий або кремовий. Шрифт повинен бути добре читабельним, як правило, в діапазоні від 12 до 14 пунктів.

9. Резюме повинно бути простим.

10. Резюме повинне бути енергійним.

11. Резюме повинно бути коректним.

12. Резюме повинно бути бездоганним.

13. Резюме повинне бути читабельним.

14. Резюме повинно бути офіційним. Не перевантажене даними особистого характеру, а саме: відомостями про родичів, вагу, зростання, здоров'я. Ні в якому разі, до резюме не додаеться фотографія (окрім тих випадків, коли це вимагає роботодавець).

15. Резюме повинно бути закінченим.

Провідміняти прізвища: Макаренко Степан Миколайович, Сидорова Надія Іллівна

Н. Макаренко Степан Миколайович

Р. Макаренка Степана Миколайовича

Д. Макаренку Степану Миколайовичу

З. Макаренка Степана Миколайовича

О. Макаренком Степаном Миколайовичем

М. Макаренко Степане Миколайовичу

К. Макаренко Степане Миколайовичу

Н. Сидорова Надія Іллівна

Р. Сидорової Надії Іллівні

Д. Сидоровій Надії Іллівні

З. Сидорову Надію Іллівну

О. Сидоровою Надією Іллівною

М. Сидоровій Надії Іллівні

К. Сидорова Надіє Іллівна

Скласти розписку

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.

Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити:

1. Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис.

5. Засвідчення (за необхідності).

Текст приватної розписки має містити такі відомості:

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, хто дає розписку й підтверджує отримання (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує особу отримувача, та його вихідні дані).

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує його особу, та його вихідні дані).