37096 (Судова бухгалтерія), страница 3

Описание файла

Документ из архива "Судова бухгалтерія", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "37096"

Текст 3 страницы из документа "37096"

У тому разі, якщо під час проведення ревізії стає зрозуміло, що матеріали ревізії передаватимуться до слідчих органів, то незалежно від того, проводитиметься чи не проводитиметься слідство за наслідками ревізії, при складанні загального акта у ньому необхідно зазначити кожний факт, кожний епізод зафіксованих порушень чи зловживань. Якщо ж встановлено достатньо велику кількість ідентичних порушень, що мають однорідні ознаки (за винятком обсягів збитків, періоду їх заподіяння), можна застосувати шаблонне за змістом формулювання суті порушення.

У загальному акті небажано наводити численних планових і звітних показників, а також дрібних порушень, що їх було усунено під час проведення ревізії. Кожне внесене до акта виправлення має бути засвідчене підписами особи, яка проводить ревізію, керівника та головного бухгалтера об'єкта, що ревізується. Один примірник акта ревізії дається керівнику перевіреного підприємства з його підписом на першому примірнику акта.

До загального акта додаються проміжні акти, описи та відомості. Пояснення додаються лише до першого примірника загального акта, що залишається в особи, яка проводить ревізію.

Загальний акт підписується особами, які брали участь у проведенні ревізії, а також керівником та головним бухгалтером об'єкта, що ревізується. Якщо ж виникають які-небудь неузгодження, керівник і головний бухгалтер підписують акт із відповідним застереженням, даючи його ревізорові, або ж надсилають керівникові організації, яка проводить ревізію, мотивуючи заперечення і пояснення з приводу усіх зазначених у акті хиб і порушень.

Якщо керівником, головним бухгалтером підприємства, установи чи організації за актом ревізії або перевірки було подано письмові заперечення, то контролер-ревізор (керівник ревізійної бригади) має зробити за ними письмові висновки.

Якщо матеріально відповідальними особами до надрукування акта подано пояснення, які докорінно міняють зміст виявлених порушень, то ревізор зобов'язаний внести їх до акта, але за умови документального підтвердження таких пояснень або заяв за наслідками перевірки.

Ревізор повинен ретельно перевірити правильність обґрунтувань, доказів та фактів, що викладені у поясненнях, зауваженнях або запереченнях посадових осіб (за необхідності здійснити додаткову перевірку) і скласти письмовий висновок, текст якого узгоджується з безпосереднім керівником ревізора й затверджується керівником контрольно-ревізійного підрозділу (відділу у районі, місті, управління) або його заступниками.

Іноді, ігноруючи встановлене правило, керівник разом із головним бухгалтером або самостійно відмовляється підписати акт без мотивованих заперечень або претензій до ревізуючого. В даному випадку ревізором складається акт що засвідчує факт такої відмови, а один примірник загального акта залишається під розписку керівнику.

IV - прийняття рішення за результатами проведеної ревізії

При виявленні під час перевірки порушень, відповідальність за які передбачена Законами України посадові особи, які проводили перевірку, не пізніше двох місяців із дня здійснення зазначеного порушення складають протокол, що направляється керівнику органа держконтролю.Керівники органів держконтролю мають право: - вносити обов'язкові для виконання розпорядження

- вживати заходи щодо обмеження надання суб"єкту підприємніцької діяльності певних послуг (виконання робіт);

- застосовувати відповідно до чинного законодавства фінансові санкції;

- ставити перед керівниками підприємств питання про накладення стягнення на посадових осіб, винних у порушенні, або про їх невідповідність займаній посаді;

- передавати правоохоронним органам матеріали про правопорушення, які містять ознаки злочину;

- вносити органам ліцензування пропозиції про застосування передбачених законодавством заходів до порушників ліцензійних умов;

- інформувати територіальні органи Антимонопольного комітету про виявлені під час здійснення держконтролю факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду актів по проведених перевірках керівник органа держконтролю за наявності підстав приймає рішення про направлення суб"єкту підприємніцької діяльності листа з копією відповідного акта і пропозиціями усунути причини, що призвели до порушень, або про винесення йому розпорядження щодо усунення порушень. Розпорядження складається в двох екземплярах, один із яких не пізніше 10 днів після виявлення порушення вручається під розпис керівнику суб"єкту підприємніцької діяльності, або надсилається поштою, другий — залишається в матеріалах справи.

Керівник органа держконтролю протягом 10 днів після складання протоколів розглядає справу і за наявності підстав схвалює постанову про застосування до суб"єкту підприємніцької діяльності фінансових санкцій. Перша копія постанови не пізніше 3 днів після її прийняття вручається під розпис керівнику суб"єкту підприємніцької діяльності або надсилається поштою, про що проводиться запис у справі, а друга — направляється для виконання відповідним органам

V - організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії

Завершальний етап ревізії передбачає узагальнення і оформлення контрольно-ревізійних матеріалів. Крім того, обов’язково оприлюднюються результати контролю і розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків і погашення збитків. Особливе значення має контроль за виконанням пропозицій, винесених в актах ревізій. Якість виконання пропозицій перевіряється, як правило, з виїздом на місце з письмовим оформленням результатів перевірки.

Підсумовуючі розгляд цього питання слід зазначити, що ревізія вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних притягнено до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі.

Зрозуміло, що під етапами фінансового контролю розуміють весь процес із початку до кінця з застосуванням певних форм, методів, способів і прийомів контрольно-ревізійної роботи.

При проведенні фінансового контролю не завжди наявні всі його складові. Наприклад, не завжди потрібно проводити інвентаризацію матеріальних цінностей, не завжди оприлюднюються результати фінансового контролю, а лише доводяться до окремих посадових осіб

Використані джерела

1.Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 року № 877-V ВВР, 2007, № 29, ст.389 )// Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

2.Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ// Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

3.Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV// Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

4.Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємни-цької діяльності" від 23.07.98 р. № 817/98 // Нормативні акти України. www.nau.kiev.ua

5.Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства Фінансів України від 29.12.2000 № 356// Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

6."Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: - Наказ, Міністерства фінансів України N 88, 24.05.1995// Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

7."Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування" затвер.постановою КМУ від 29.01.2003 р. № 143 // Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

8."Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства" наказ Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 № 327// Нормативні акти України.www.nau.kiev.ua

9.Камлик М. І. Судова бухгалтерія. Підручник. К.: Атіка, 2001.

10.Романів Є.М. Хом’як Р.Л. Мороз А.С. Озеран В.О. Контроль і ревізія. Львів: Інтелект-Захід, 2004 р. – 328 с.

11.Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. В. С. Білоуська. — 2-ге вид.— К.: Мета, 2002.

12.Толкаченко, А.А. и др.Правовая (судебная) бухгалтерия: курс лекций.- Москва, 2003.-

Размещено на http://www.allbest.ru/