37012 (Діяльність господарських товариств), страница 2

Описание файла

Документ из архива "Діяльність господарських товариств", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "37012"

Текст 2 страницы из документа "37012"

Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими:

 • потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

 • сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов'язань у натурі;

 • у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції.

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Крім зазначених у частині другій цієї статті господарських санкцій, до суб'єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції. Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції - уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

За невиконання або неналежне виконання господарських зобов'язань чи порушення правил здійснення господарської діяльності правопорушник відповідає належним йому на праві власності або закріпленим за ним на праві господарського відання чи оперативного управління майном, якщо інше не передбачено ГКУ та іншими законами. Засновники суб'єкта господарювання не відповідають за зобов'язаннями цього суб'єкта, крім випадків, передбачених законом або установчими документами про створення даного суб'єкта. Якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов'язання, суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити відповідача від відповідальності. Сторони зобов'язання можуть передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер цих обставин є підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у випадку порушення зобов'язання через дані обставини, а також порядок засвідчення факту виникнення таких обставин.

Боржник, який прострочив виконання господарського зобов'язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків. Боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.

Кредитор вважається таким, що прострочив виконання господарського зобов'язання, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не виконав дій, що передбачені законом, іншими правовими актами, або випливають із змісту зобов'язання, до вчинення яких боржник не міг виконати свого зобов'язання перед кредитором. Прострочення кредитора дає боржникові право на відшкодування завданих простроченням збитків, якщо кредитор не доведе, що прострочення не спричинено умисно або через необережність його самого або тих осіб, на яких за законом чи дорученням кредитора було покладено прийняття виконання. Після закінчення прострочення кредитора боржник відповідає за виконання на загальних підставах. У разі якщо кредитор не виконав дій, зазначених у частині першій цієї статті, за погодженням сторін допускається відстрочення виконання на строк прострочення кредитора.

Учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

У претензії зазначаються:

 • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред'являється;

 • дата пред'явлення і номер претензії;

 • обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;

 • докази, що підтверджують ці обставини;

 • вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;

 • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

 • платіжні реквізити заявника претензії;

 • перелік документів, що додаються до претензії.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії. Претензія підписується повноважною особою заявника претензії або його представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом або вручається адресатові під розписку. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим Кодексом або іншими законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити. При розгляді претензії сторони у разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору. Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.

При реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом України, якщо інші строки не встановлено цим ГКУ. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання встановлюються цим Кодексом.

Практичне завдання

Між ВАТ «Індустрбуд» (підрядник) та ТОВ «Ясінь» (замовник) було укладено договір підряду на капітальне будівництво, предметом якого було будівництво виробничих корпусів. Роботи було виконано і здано підрядником у строк, проте через півтора роки виявлено недоліки будівлі, які полягали в протіканні даху, неякісному з’єднанні швів плит, просідання стін. ТОВ «Ясінь» пред’явило до господарського суду позов.

Яку відповідальність несе підрядник за порушення договору підряду на капітальне будіаництво?

Які строки позовної давності для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договарами підряду на капітальне будівництво?

Відповідь:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.

Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:

 • один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи - два роки;

 • три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи - десять років;

 • тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.

Тестові завдання

1.Оберіть найбільш повну та правильну відповідь. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

а) приватне підприємство, підприємство громадської організації, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності, іноземне підприємство;

б) приватне лідприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності;

в) приватне підприємство, колективне підприємство, підприємство громадської організації, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності, іноземне підприємство;

г) приватне підприємство, колективне підприємство, підприємство громадської організації, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності, іноземне підприємство, підприємство, засноване на власності іноземних фізичних або юридичних осіб.

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: приватне лідприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі власності.

2. Дайте назву наступним перешкодам у процесі конкуренції. Спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв'язків із щем господарюючим суб'єктом (підприємцем) - це:

а) дискредитація господарюючого суб'єкта;

б)нав'язування споживачам примусового асортименту товарів (робіт, послуг);

в) схилення до бойкоту суб'єкта господарювання;

г) схилення до дискримінації покупця (замовника);

д) схилення до розірвання договору з конкурентом.

Спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв'язків із щем господарюючим суб'єктом (підприємцем) – це схилення до бойкоту суб'єкта господарювання.

Список використаної літератури

 1. «Господарський кодекс України» із змінами і доповненнями станом на від 15 березня 2006 року N 3541-IV, ОВУ, 2006 р., N 15, ст. 1066

 2. «Господарське право»:Практикум/В.С.Щербина, Г.В.Пронська, О.М.Вінник та ін. за заг.ред. В.С.Щербини. – К. – 2001, 320 с.

 3. Пилипенко А.Д. «Господарське закодовство»:Курс лекцій. – К. – 1996р.– 288с.

 4. «Хозяйственное право»:Учебник/Под ред. Мамутова В.К. – К. – 2000г.- 912с.

 5. Щербина В.С. «Господарське законодавство»:Навч. пос. – К., 1999р. – 336с.

Размещено на http://www.allbest.ru/