36832 (Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська), страница 2

Описание файла

Документ из архива "Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "36832"

Текст 2 страницы из документа "36832"

Враховуючи практичну сторону ситуації, яка склалася у сфері зовнішньої реклами, Працівник вважає, що наведені далі пропозиції по доповненню та внесенню змін до Типових правил значно вплинуть на розвиток зовнішньої реклами як на території України, так і у м. Луганську.

Пропозиції:

1. Викласти п.1 Типових правил у наступній редакції:

"Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання, скасування, припинення дозволів на розміщення такої реклами, порядок внесення в них змін".

2. Пункт 3 Типових правил після слів "відповідно до цих Правил" доповнити словами "з урахуванням локальних ситуацій кожного населеного пункту".

3. До п.6 Типових правил внести наступні зміни:

3.1 абз.4 п.6 Типових правил викласти у наступній редакції:

"підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання чи про відмову у наданні дозволу, продовження терміну дії чи відмови у продовженні терміну дії дозволу, скасування дозволу";

3.2 абз.8 п.6 Типових правил доповнити новими пунктами такого змісту:

"здійснення заходів стосовно демонтажу рекламних засобів, які розташовані без дозволу на розміщення зовнішньої реклами, відповідно до порядку демонтажу, встановленого виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;

подання пропозицій та проекту рішення виконавчого органу, стосовно затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами; "

3.3 абзац 8 п.6 Типових правил відповідно вважати абзацом десятим;

3.4 абз.10 п.6 Типових правил після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "та цих Правил".

4. У абзаці сьомому п.16 Типових правил виключити друге речення, а саме: "Погодження дійсне протягом строку дії дозволу".

5. Викласти п. 19 Типових правил у наступній редакції:

"Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу та довідки про відсутність заборгованості по договору за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення".

  1. 6. Викласти п.22 Типових правил у наступній редакції:

"У наданні дозволу відмовляється у разі, коли:

оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

має наявність рішення міської, сільської, селищної ради або її виконавчого комітету

стосовно надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу;

розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам державних стандартів України, державних будівельних норм, цим правилам та іншим нормам діючого законодавства;

рекламний засіб буде розташовано на відстані менш ніж 50 метрів до іншого рекламоносія, якщо такі рекламні засобі будуть встановлюватись паралельно один одному;

розташування рекламного засобу не погоджується з архітектурними, функціонально-планувальними, історико-культурними чинниками, типологією елементів місцевого середовища та порушує правила благоустрою територій населених пунктів;

встановлення рекламного засобу суперечить Концепції розвитку зовнішньої реклами, встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".

7. Викласти п.23 Типових правил у наступній редакції:

"Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається строком на один рік".

8. У п.24 Типових правил після слів "виданий у встановленому порядку дозвіл" доповнити словами такого змісту "та укладений договір тимчасового користування місцем".

9. До п.27 Типових правил внести наступні зміни:

9.1 абзац 3 п.27 Типових правил доповнити новим абзацом такого змісту:

"У внесенні у дозвіл змін може бути відмовлено у разі:

у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;

розташування рекламного засобу суперечить відповідним вимогам державних стандартів України, державних будівельних норм, цим правилам та іншим нормам діючого законодавства;

рекламний засіб буде розташовано на відстані менш ніж 50 метрів до іншого рекламоносія, якщо такі рекламні засобі будуть встановлюватись паралельно один одному;

якщо розташування рекламного засобу не погоджується з архітектурними, функціонально-планувальними, історико-культурними чинниками, типологією елементів місцевого середовища та порушує правила благоустрою територій населених пунктів;

технологічні зміни рекламного засобу суперечитимуть Концепції розвитку зовнішньої реклами, встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".

9.2 абзац третій п.27 Типових правил відповідно вважати абзацом четвертим.

10. Пункт 29. Типових правил викласти у новій редакції:

"Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Термін дії дозволу продовжується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

У продовженні терміну дії дозволу може бути відмовлено у разі:

не подання заяви про продовження терміну дії дозволу у строк, передбачений цими Правилами;

наявності рішення міської, сільської, селищної ради або її виконавчого комітету стосовно надання в користування земельної ділянки, де планується розташування рекламного засобу;

розташування рекламоносія всупереч вимогам ДСТУ, БДН, Типовим правилам тощо;

відсутності на місце розташування рекламного засобу договору на тимчасове користування місцем або наявність заборгованості по договору за минулий час;

зміни архітектури міста або містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;

розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил;

розташування рекламоносія з іншими порушеннями;

відсутності експертного висновку щодо технічного стану рекламного засобу;

розміщення рекламного засобу суперечить Концепції розвитку зовнішньої реклами, - встановленої виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством".

11. Абз. перший та другий п.31. Типових правил викласти у наступній редакції:

"Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради у разі:

письмової заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про скасування дозволу;

невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, що підтверджується відповідним Актом обстеження місця;

непереоформлення дозволу в установленому порядку;

відсутності на місце розташування рекламного засобу договору на тимчасове користування місцем або наявність заборгованості по договору;

розміщення рекламного засобу з порушенням дозвільної документації;

розташування рекламоносія всупереч вимогам ДСТУ, БДН, Типовим правилам тощо;

розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил;

аварійного стану рекламоносіїв, які несуть загрозу для життя та здоров’я громадян;

розташування рекламоносія з порушенням п.36-37 Типових правил".

12. Пункт 32 Типових правил викласти у новій редакції такого змісту:

"Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування на підстави методики розрахунку плати, яка затверджується Кабінетом міністрів України, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою)".

13. Пункт 33 Типових правил викласти у новій редакції такого змісту:

"Рекламні засоби підлягають демонтажу у разі:

скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

аварійного стану рекламоносіїв, які несуть загрозу для життя та здоров’я громадян;

розміщення рекламних засобів без дозвільної документації.

Демонтаж рекламних засобів здійснюється в порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".


4. Результати дослідження

В даному дослідженні Працівником проаналізовано одну з найактуальніших проблем сьогодення, а саме: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності відділу реклами Луганської міської ради та виконавця даної роботи, зокрема, щодо регулювання розміщення рекламних засобів на території м. Луганська.

Вважаю, що в процесі виконання даної роботи Працівник досяг поставленої мети та завдання дослідження. Оптимальним варіантом розв’язання питання з недосконалості законодавства по зовнішній рекламі є внесення відповідних змін та доповнень у спеціалізований нормативний акт, яким регулюється розміщення зовнішньої реклами.

У даній роботі детально наведені пропозиції Працівника щодо удосконалення та (або) внесенню змін у Типові правила. Слід зауважити, що пропозиції, вказані у п.3 даного дослідження, які підписав Луганський міський голова, направлені на адресу Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва. На сьогодні кінцевого рішення стосовно даних пропозицій не прийнято, що свідчить про ведення подальшої роботи по удосконаленню законодавства у сфері зовнішньої реклами.

Затвердження Кабінетом Міністрів України вказаних змін до Типових правил значно збільшить ефективність діяльності Робочого органу по:

 • регулюванню розміщення рекламних конструкцій на території м. Луганська;

 • зобов’язанням за договорами про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій, які перебувають в комунальній власності;

 • ліквідації фактів порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами чинного законодавства;

 • забезпеченню дотримання прав територіальної громади на самозахист своїх цивільних прав від протиправних посягань з боку інших осіб, тощо.


Список використаної літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р // Відомості Верховної Ради України. - 1996, - № 36. - Ст.164.

 2. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст.27

 3. Закон України “Про рекламу" від 3 липня 1996 р. N 270/96-ВР

 4. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067

 5. Журавский В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні; Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничій Дім "Ін Юре", 2004

 6. О. Заславська. Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках // Вісник львівського університету. - Серія юрид. 2009. - Вип.48. с. 203-208