36832 (Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська)

Описание файла

Документ из архива "Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "36832"

Текст из документа "36832"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.В.І. Даля

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчальна дисципліна: " Державне управління "

Тема контрольної роботи: "Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська "

Виконав:

слухач гр. ДС - 1044з Полякова І. С.

Викладач: доц. Філіповський В. М.

Луганськ - 2010

Зміст

1. Актуальність правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів: об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження

2. Характеристика проблемних питань діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

2.1 Встановлення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності

2.2 Повноваження в сфері розміщення зовнішньої реклами

2.3 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.4 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.5 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.6 Демонтаж рекламних засобів

3. Пропозиції по удосконаленню нормативної бази з розташування зовнішньої реклами

4. Результати дослідження

Список використаної літератури1. Актуальність правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів: об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження

Виконавець даної контрольної роботи є працівником органу місцевого самоврядування, а саме: відділу реклами Луганської міської ради (далі по тексту - Працівник). Серед завдань та обов’язків Працівника є й такі як:

ведення претензійно - позикової роботи відділу реклами;

юридичний аналіз під час укладання договорів тимчасового користування місцями розташування рекламоносіїв;

перевірка проектів рішень виконкому по наданню дозволу на розміщення зовнішньої реклами на відповідність чинному законодавству;

правова консультація та юридичний висновок у питаннях щодо продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтажу рекламних засобів, встановлення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

участь у проведенні роботи щодо удосконалення та оптимізації розміщення рекламоносіїв на території міста, тощо.

Слід зазначити, що Працівник на власному робочому місці має проблему, вирішення якої надасть можливість покращити правове регулювання розміщення зовнішньої реклами на території м. Луганська.

Недосконалість законодавства та прогалини у праві є найактуальнішою проблемою сьогодення у будь-якій галузі діяльності юридичних та фізичних осіб. Не є виключенням й правова неврегульованість у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська. Детальніше про вказане далі.

Актуальність вказаної проблеми полягає в порушенні прав та законних інтересів територіальної громади (народу), у випадках розташування рекламних засобів на земельних ділянках. Так як земля, яка знаходиться в межах території України, згідно ст.13 Конституції України, є власністю Українського народу [1].

Недосконалість українського законодавства у сфері розташування рекламних засобів дає можливість недобросовісним розповсюджувачам зовнішньої реклами діяти в супереч інтересів територіальної громади та народу в цілому. Тим самим, значно зменшується, а подекуди зовсім унеможливлюється здатність відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб впливати на ситуацію. Бо, враховуючи положення п.2 ст. 19 Конституції України, відділ реклами Луганської міської ради та виконавець даної роботи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Об’єктом дослідження даної роботи є правові аспекти регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності по зовнішній рекламі.

Предмет дослідження: недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності відділу реклами Луганської міської ради та виконавця даної роботи, зокрема, щодо регулювання розміщення рекламних засобів на території м. Луганська.

Мета дослідження: удосконалення правового регулювання відділом реклами Луганської міської ради діяльності розповсюджувачів зовнішньої реклами по розміщенню рекламних конструкцій на території м. Луганська.

Для повного розуміння усіх аспектів даного дослідження слід зазначити те, що питання стосовно розміщення зовнішньої реклами, регулюється ст.16 Закону України "Про рекламу" [3]; порядком, встановленим виконавчими органами міських рад на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067 (далі - Типові правила). Важливо, що Типові правила являються спеціалізованим нормативно - правовим актом, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами.

Згідно положень п.5 Типових правил, для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, Луганською міською радою був створений відділ реклами Луганської міської ради (далі - Робочий орган). Тому саме на прикладі діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб проведемо аналіз вищевказаної правової недосконалості.

Враховуючи викладене, зрозуміло, що найголовніше завдання дослідження - це розробка виконавцем даної роботи пропозицій по удосконаленню та (або) внесенню змін у Типові правила, що значно збільшить ефективність діяльності Робочого органу по регулюванню розміщення рекламних конструкцій.


2. Характеристика проблемних питань діяльності відділу реклами Луганської міської ради та його посадових осіб у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

Під час здійснення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Луганська, як Робочий орган так і Працівник, зіткнулися з декількома проблемними питаннями. Вказані у даній роботі проблеми слід розглянути та внести відповідні зміни до Типових правил, які регулюють розміщення зовнішньої реклами.

2.1 Встановлення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності

Відповідно до п.32 Типових правил, плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування [4]. Так, виконавчим комітетом Луганської міської ради було встановлено декілька Порядків плати, які у подальшому за позовами конкретних розповсюджувачів зовнішньої реклами були визнані протиправними та скасовані у судовому порядку. Причинами вказаного є відсутність законодавчо затвердженої методики розрахунку даної плати.

Типовими правилами визначено лише, що площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 м. за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Однак, є не зрозумілим, чи потрібно додатково укладати договір оренди земельної ділянки у випадку розміщення наземного рекламного засобу.


2.2 Повноваження в сфері розміщення зовнішньої реклами

У п.6, 7 Типових правил визначені повноваження Робочого органу. Луганська міська рада делегувала Відділу реклами Луганської міської ради, як Робочому органу, повноваження стосовно укладання договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська. Робочий орган зіткнувся з тим, що на сьогоднішній день у судовому порядку оскаржуються повноваження Робочого органу, щодо укладання вищевказаних договорів.

Окрім того, законодавством не передбачені процедура та повноваження Робочого органу у відношенні вже встановлених рекламоносіїв, які розташовані без дозволу на розміщення зовнішньої реклами або у разі закінчення строку дії дозволу.

Згідно Типових правил дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається Робочим органом на підставі рішення виконавчого комітету міської ради але не визначено яким саме органом продовжується термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Логічним є продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами виконавчим комітетом міської ради, однак, прямо така норма не передбачена законодавством.

Також не конкретизовано яким чином повинен діяти Робочий орган у разі не подання розповсюджувачами зовнішньої реклами заявки на продовження терміну дії дозволу за один місяць до закінчення терміну його дії. Вважаю, що законодавством у сфері зовнішньої реклами повинно бути більш детально врегульоване питання стосовно повноважень органів, які здійснюють регулювання діяльності з розміщенні зовнішньої реклами.


2.3 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

П.22 Типових правил передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу, а саме: оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам та у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості [4].

Однак, виходячи з практики діяльності Робочого органу, зрозуміло що даний перелік підстав для відмови у наданні дозволу не може бути вичерпним, так я не враховані безліч підстав. Наприклад, містобудівельна ситуація населеного пункту, наявність інших рекламоносіїв поруч з місцем можливого розташування рекламного засобу, візуальне поєднання з архітектурою міста, скарги мешканців населеного пункту, які проживають поруч з місцем можливого розташування рекламного засобу.

Вирішити дану проблему на нашу думку можливо завдяки встановлення на законодавчому рівні Концепції розвитку зовнішньої реклами, яку кожний населений пункт встановлює виходячи з містобудівельної ситуації та Генерального плану міста (у разі його наявності).

Більшість рекламоносіїв дозволено розташовувати строком на 5 років, що є тривалим часом. Слід зазначити, що за вказаний час конструкції можуть прийти в негідність та загрожувати життю та здоров’ю громадян. Типовими правилами не передбачено процедури, якої повинен додержуватися Робочий орган у разі виявлення таких фактів.

Вважаю необхідним доповнити Типові правила нормою щодо надання щорічно розповсюджувачами зовнішньої реклами Робочому органу документів, які підтверджують безпеку розташованого рекламоносія.


2.4 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Пунктом 29 Типових правил передбачено, що строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу [4].

Відділ реклами Луганської міської ради зіткнувся з тим, що Типовими правилами не передбачено підстав за наявності яких у продовженні дозволу відмовляється. Тому Робочий орган імперативною нормою зобов’язаний продовжити строк дії дозволу у будь-якому випадку.

Із практики є незрозумілим, яким чином можливо продовжити та (або) чи можна продовжувати термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у разі:

  • наявності рішення про передачу або надання іншій особі в користування земельної ділянки, на якій розташований рекламоносій; чи про надання дозволу або згоди на розроблення проекту відведення на вказану ділянку;

  • розташування рекламоносія всупереч вимог ДСТУ, БДН, Типових правил, тощо;

  • відсутності у розповсюджувача зовнішньої реклами на місце розташування рекламоносія договору про надання в користування місць, для розташування спеціальних конструкцій або наявність заборгованості по договору;

  • зміни містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;

  • розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил, тощо.

Також не конкретизовано яким чином повинен діяти Робочий орган у разі не подання розповсюджувачами зовнішньої реклами заявки на продовження терміну дії дозволу за один місяць до закінчення терміну його дії.

2.5 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Пунктом 31 Типових правил передбачений вичерпний перелік підстав для скасування дозволу, а саме: за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку [4].

Вважаю, що вказані вище підстави не можуть бути вичерпними для скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами з огляду на таке.

Будь - яким нормативним актом не передбачено, що дозвіл на розміщення зовнішньої реклами може бути скасовано у випадках, які вже зазначалися у п.2.4 даної роботи.

Внесення вищевказаних підстав для скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами до нормативно-правових актів примусить розповсюджувачів зовнішньої реклами до відповідального ставлення при розміщенні реклами та належної експлуатації рекламних засобів.

2.6 Демонтаж рекламних засобів

Важливою прогалиною в праві є відсутність врегулювання на законодавчому рівні порядку демонтажу рекламних конструкцій, які, наприклад, розміщені з порушенням дозвільної документації, або зовсім без відповідного дозволу, або мають аварійний стан. Вважаю, що ігнорування розповсюджувачами зовнішньої реклами оплати за тимчасове користування місцями розміщення рекламоносіїв та порушення вищевказаними приписів діючого законодавства, також повинно бути підставою для демонтажу конструкцій.


3. Пропозиції по удосконаленню нормативної бази з розташування зовнішньої реклами

У своїй повсякденній роботі Працівником була виявлена та проаналізована значна кількість проблемних питань у діяльності відділу реклами Луганської міської ради по розташуванню рекламних засобів на території м. Луганська. З вищевикладеного дослідження, зрозуміло, що найголовнішою причиною вказаних проблем є недосконалість діючого законодавства у сфері зовнішньої реклами.