36653 (Система судів загальної юрисдикції. Місцеві та апеляційні суди в Україні), страница 3

Описание файла

Документ из архива "Система судів загальної юрисдикції. Місцеві та апеляційні суди в Україні", который расположен в категории "контрольные работы". Всё это находится в предмете "государство и право" из раздела "Студенческие работы", которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "государство и право" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "36653"

Текст 3 страницы из документа "36653"

Заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя, а також виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

Роботу апеляційного суду забезпечує апарат відповідного суду, який очолює керівник апарату суду.

Література

1. Конституція України. – К., 2009. – 48с.

2. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998р. № 22/98-ВР /Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 28. – Ст. 146. – (Бібліотека офіційних видань)

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010р. № 2453-VІ //Голос України. – 2010. – 3 серпня. – №142.

4. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – С.25-114.

5. Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. /А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова. – Київ.: МАУП, 2004. – С.12-64.

6. Коментар до Закону "Про судоустрій України" /За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464с.

7. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. – К.: "Центр навчальної літератури", 2004. – С.13-107.