49706 (Довідник по Хмельницькому), страница 3

2016-07-30СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Довідник по Хмельницькому", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информатика" из 1 семестр, которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "информатика, программирование" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "49706"

Текст 3 страницы из документа "49706"

10 Інструкція з експлуатації програми

Для роботи програми комп’ютер повинен відповідати таким умовам:

 • Windows 9x/2000/ME/XP

 • Pentium III 1000MGz

 • 256 Mb Ram

 • 64 Mb video card

 • CD-ROM

 • 260 МВ вільного місця

 • Наявність мишки та клавіатури

Для того щоб встановити програму, необхідно вставити диск з програмою, потім скопіювати повністю папку на комп’ютер. Та запустити програму.

Щоб запустити програму достатньо два рази клацнути на неї, програма знаходиться в папці.

Після запуску програми користувачу потрібно спочатку вибрати одну з трьох дій: Ввести назву, вибрати із вказаних або вибрати район. Після того як користувач ввів правильну назву вулиці йому потрібно натиснути кнопку пошуку. За допомогою неї здійснюється пошук вказаної вулиці. Після чого вулицю буде показано на екран. Якщо вулиця буде введена не вірно то користувач буде повідомлений. Щоб скористатися командою перегляду району необхідно спочатку при виборі району поставити галочку для підтвердження цієї дії. Тоді в списку вибрати потрібний район і він буде завантажений. Щоб відмінити цю команду і перейти до простого сортування необхідно зняти галочку. Також за допомогою команди “нормальний розмір” яка розміщується в головному меню можна переглянути карту повністю. Якщо на карті потрібно знайти пені визначні місця наприклад такі як: театр, кінотеатр, музей та навіть просто бензозаправну, спочатку потрібно знати як воно все позначається. Тут і допоможуть умовні позначення які розміщуються в головному меню. Потрібно вибрати: головне меню “Вид” потім підпункт “Умовні позначення”. Тоді з’являться всі позначення які використовуються на карті.

11 Аналіз отриманих результатів

Аналіз отриманих результатів проводився під час тестування програми. На кожному етапі введення чи вибору вулиці програми виводить потрібні вулиці на монітор якщо назва співпала та виводить помилку якщо такої назви немає. Виконаний проект повністю відповідає усім поставленим вимогам, тому з упевненістю можна сказати, що поставленої мети досягнуто.

В програмі можна вибрати, ввести та відсортувати по районі вулиці.

Після введення чи вибору вулиці вона автоматично буде показана на екрані монітора, і ми можемо пересвідчитись в достовірності роботи програми.

Рисунок 10. Вікно програми перед початком роботи.

Для вибору вулиці натиснемо:

Виберемо вулицю зі списку:

Рисунок 10 Вибір зі списку вулиці.

Рис 11 Знайдена вулиця.

Після того як ми виберемо чи введемо вулицю вона з’явиться на екрані при умові що ви натиснете кнопку підтвердження.


Висновок

Для розробки даної програми було необхідно продумати та пояснити кожний крок. Для програмування використовувалось орієнтоване середовище програмування Delphi. Програму можна використовувати для масового розповсюдження. Вона буде популярна серед великої кількості людей у різних вікових групах. В програмі створений простий графічний інтерфейс, який забезпечує легкість у користуванні і чітку зрозумілість для звичайних користувачів. Кожній людині якій буде потрібно знайти вулицю в місті Хмельницького може звернутись по допомогу до цієї програми. В ній наведена докладна історична інформація міста Хмельницького. Також в програмі створена довідка яка допоможе краще ознайомитися користувачу з програмою, коли він не зрозуміє як працює та чи інша команда в програмі.

Поставлена задача у створенні довідника по місту Хмельницькому, була виконана у повному обсязі та з додатковими завданнями, які були поставлені для кращої реалізації проекту. При перевірці працездатності програми на різних комп’ютерах не виникало ніяких проблем, вулиці завжди виводились в тому місці де було потрібно, програма працювала чітко та без помилок. При розробці даного проекту, було використано велику кількість літератури, з метою покращення своїх знань та навичок. Література використовувалась, також з метою докладнішого вивчення властивостей різних елементів. Значно покращились навики, щодо розробки програм на мові програмування Delphi.

До цього проекту була розроблена пояснювальна записка, згідно самостійної розробки аналогічного проекту в середовищі програмування. Дана записка містить одинадцять розділів для зручної розробки проекту. В кожному розділі детально розписані всі дії які буде необхідно виконати для того щоб реалізувати створення даного проекту.

Список використаної літератури:

 1. В. Фаронов – Система программирования Delphi;

 2. Глинський Я.М – Turbo Pascal\Delphi 6 – видання;

 3. Кэнту – Delphi для профисионалов;

 4. Краснов – Графика в проектах Delphi;

 5. Марков Є.П. – Програмированье в Delphi 7;

 6. Мозговой М. -Занимательное программирование.

 7. Григас Г. – Начала програмируванье. – М.,1987

 8. Грогоно П. – Програмируванье на языке паскаль.

 9. Спірідонов В.І. – Обчислювальна техніка і програмування.

 10. Глинський Я.М. – Основи інформатики та обчислювальної техніки.

 11. Абрамов С.А – Начала програмируванья на языке Паскаль.

 12. Фаронов В.В. – Delphi 5 учебный курс.

 13. Черняхівський В.В – Сучасна технологія візуального програмування.

 14. Немнюгин – Turbo Pascal.

 15. Климов – Pascal 7.0

 16. Юрий Гурский – Трюки и эффекты в Delphi 7.

 17. Род Стивенс – Delphi. Готовые алгоритмы.

 18. Виктор Пестриков, Артур Маслобоев – Delphi на примерах.

 19. Михаил Фленов – Программирование в Delphi глазами хакера.

Додаток А

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages,SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, Menus, ToolWin, ActnMan,

ActnCtrls, ActnMenus, CheckLst, OleCtrls, AcroPDFLib_TLB, Buttons;

type

TForm1 = class(TForm)

PageControl1: TPageControl;

TabSheet1: TTabSheet;

TabSheet2: TTabSheet;

Panel1: TPanel;

ScrollBox1: TScrollBox;

Image1: TImage;

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N14: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N16: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

Timer1: TTimer;

Button1: TButton;

ComboBox1: TComboBox;

Button2: TButton;

ComboBox2: TComboBox;

TreeView1: TTreeView;

N15: TMenuItem;

N17: TMenuItem;

Button3: TButton;

Label1: TLabel;

ComboBox3: TComboBox;

AcroPDF1: TAcroPDF;

RadioButton1: TRadioButton;

RadioButton2: TRadioButton;

RadioButton3: TRadioButton;

CheckBox1: TCheckBox;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

N9: TMenuItem;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure N5Click(Sender: TObject);

procedure N7Click(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure N10Click(Sender: TObject);

procedure N6Click(Sender: TObject);

procedure N16Click(Sender: TObject);

procedure N13Click(Sender: TObject);

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure TreeView1Click(Sender: TObject);

procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure N17Click(Sender: TObject);

procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);

procedure ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure ComboBox2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure N15Click(Sender: TObject);

procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);

procedure ComboBox3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure Panel1Click(Sender: TObject);

procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);

procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);

procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);

procedure N9Click(Sender: TObject);

procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

Type Vul=Record

Name:string[35];

X,Y,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3:Integer;

X4,Y4,X5,Y5,X6,Y6,X7,Y7:Integer;

X8,Y8,X9,Y9,X10,Y10,X11,Y11,X12,Y12,X13,Y13:Integer;

end;

var

Form1: TForm1;

A:array[1..313] of vul;

F:file of Vul;

an, ani: byte;

k: integer;

implementation

uses Unit2, Unit3, Unit4, Unit5;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var i:integer;

begin

AcroPDF1.LoadFile ('Дані\Карта\Khmelnitskiy Map.pdf');

ComboBox2.Items.Add('Виставка');

ComboBox2.Items.Add('Гречани');

ComboBox2.Items.Add('Ракове');

ComboBox2.Items.Add('Лезневе');

ComboBox2.Items.Add('Дубове');

ComboBox2.Items.Add('Ружична');

ComboBox2.Items.Add('Катіон');

ComboBox2.Items.Add('Книжківці');

ComboBox2.Items.Add('Центр');

ComboBox2.Items.Add('Озерна');

Button1.Enabled:=false;

Button2.Enabled:=false;

Button3.Enabled:=false;

TreeView1.Enabled:=false;

RadioButton1.Checked:=true;

AssignFile(F, 'Дані/Вулиці/Координати вулиць.DKH');

Reset(F);

for i:=1 to 313 do begin

Read(F,A[i]);

ComboBox1.Items.Add(A[i].Name);

ComboBox3.Items.Add(A[i].Name);

end;

CloseFile(f);

Image1.Picture.LoadFromFile('Дані/Карта/Карта Хмельницького2.bmp');

Image1.AutoSize:=false;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i:integer;

znaydeno: boolean;

begin

PatBlt(Image1.Canvas.Handle, 0, 0, Image1.ClientWidth, Image1.ClientHeight, WHITENESS);

znaydeno:=false;

for I:=1 to 313 do

if ComboBox3.Text=A[i].Name Then begin K:=I;

Image1.Align:=alNone;

znaydeno:=true;

ani:=1;

Image1.Picture.LoadFromFile('Дані/Карта/Карта Хмельницького2.bmp');

Image1.AutoSize:=true;

Image1.Canvas.Pen.Mode:=Pmxor;

Image1.Canvas.Pen.Color :=$af;

Image1.Canvas.Pen.Width := 6;

ScrollBox1.HorzScrollBar.Position:=a[k].X-160;

ScrollBox1.VertScrollBar.Position:=a[k].Y-380;

if znaydeno=false then begin

ShowMessage('Ведіть правильну назву вулиці!');

ComboBox3.Clear;

ComboBox3.SetFocus;

ComboBox3.SelectAll;

end;

end;

end;

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

begin

RadioButton1.Checked:= true;

ComboBox3.SetFocus;

end;

procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);

begin

Halt;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

Image1.Canvas.Pen.Mode:=Pmxor;

if(ani=1)or(an=1) then begin

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].x,a[k].y);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].x1,a[k].y1);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X1,a[k].y1);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X2,a[k].Y2);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X2,a[k].y2);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X3,a[k].Y3);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X3,a[k].y3);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X4,a[k].Y4);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X4,a[k].y4);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X5,a[k].Y5);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X5,a[k].y5);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X6,a[k].Y6);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X6,a[k].y6);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X7,a[k].Y7);

Image1.Canvas.MoveTo(a[k].X7,a[k].y7);

Image1.Canvas.LineTo(a[k].X8,a[k].Y8);

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Нет! Мы не выполняем работы на заказ, однако Вы можете попросить что-то выложить в наших социальных сетях.
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
4144
Авторов
на СтудИзбе
666
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее